21 Σεπ 2016

Καζάνι πού βράζει τό περιβόλι τῆς Παναγιᾶς. Μοναχοί διακόπτουν τή μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Πογκρόμ διώξεων μοναχῶν στό Ἅγιον ὌροςΚαζάνι πού βράζει τό περιβόλι τῆς Παναγιᾶς.
Μοναχοί διακόπτουν τή μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Πογκρόμ διώξεων μοναχῶν στό Ἅγιον Ὄρος
Εἰδικοί ἀπεσταλμένοι κληρικοί ἀλλά και λαϊκοί ἐπισκέπτονται τίς «ἐπίφοβες» Ἱερές Μονές καί βολιδοσκοποῦν τήν ἀδελφότητα... Ἐμμέσως μάλιστα ὑπενθυμίζουν τήν καθαίρεση τοῦν ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου καί δύο ἄλλων μοναχῶν  πρίν ἀπό χρόνια ὅταν ἦρθε σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ τό Φανάρι!   
 Προσπαθώντας νά ἀποφύγει τά χειρότερα πού ἐκ τῶν πραγμάτων ἔρχονται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ξεκίνησε ἕνα πογκρόμ διώξεων Ἁγιορειτῶν μοναχῶν πού ἀντιδροῦν σθεναρά στά οἰκουμενιστικά-αἱρετικά σχέδιά του. Τήν ἴδια στιγμή πολλές Ἁγιορείτικες Μονές, οἱ ὁποῖες εἶχαν πρωτοστατήσει στή σύγκληση Διπλῆς Σύναξης καί στήν ἀποστολή τῆς ἐπιστολῆς πού κατέγραφε τίς θέσεις τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἔναντι τῶν κειμένων τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου ἐξετάζουν τήν περαιτέρω στάση τους καί τό ἐνδεχόμενο διακοπῆς τοῦ μνημόσυνου τοῦ Πατριάρχη. 

Κι αὐτό γιατί οἱ προσεκτικές πατερικά καί θεολογικά τεκμηριωμένες ἐπισημάνσεις τους ἀγνοήθηκαν παντελῶς. Ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ἐξάλλου δέχεται πιέσεις ἀπό διαρκῶς αὐξανόμενη ὁμάδα Ἁγιορειτῶν μοναχῶν νά ἀσχοληθεῖ μέ τό καυτό ζήτημα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου καί νά προχωρήσει σέ Διπλή Σύναξη τῶν ἡγουμένων τῶν 20 μονῶν, ἡ ὁποία θά κρίνει τό θέμα τῆς διακοπῆς τῆς μνημόνευσης, ὅπως εἶχε ἀκριβῶς γίνει ἐπί πατριαρχίας τῶν δύο προκατόχων τοῦ Βαρθολομαίου. Τήν ἴδια στιγμή ἐκδιώκονται καί τιμωροῦνται μοναχοί ἀπό κελιά τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου καί τῆς Μεγίστης Λαύρας.
Ἤδη πλησιάζουν τίς τρεῖς ἑκατοντάδες οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί πού διέκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη καί ἀπροκάλυπτα τόν ἐκλαμβάνουν πλέον ὡς αἱρετικό. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ προϊστάμενος τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας π. Σάββας, ὁ ὁποῖος ἔπειτα ἀπό παρασκηνιακές πιέσεις πού ἀσκήθηκαν ἀπό τό Φανάρι πρός τόν ἡγούμενο τῆς Μονῆς ἀρχιμανδρίτη Πρόδρομο μέ φθηνές δικαιολογίες ἀπομακρύνθηκε ἀπό τή θέση του μετά τή δημόσια δήλωσή του ὅτι διακόπτει τή μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ὁ π. Σάββας τιμωρήθηκε ἐξ αἰτίας τοῦ ἀγώνα του κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ σέ μία προσπάθεια ἐκ μέρους τοῦ Φαναρίου νά σβήσει τίς ἑστίες του ἀντί-οἰκουμενισμοῦ πού μποροῦν νά ἀνάψουν μεγάλη φωτιά στό Περιβόλι τῆς Παναγίας.
Μέ κάθε τρόπο ἀκόμη τό Φανάρι ἔχει ἐπιστρατεύσει κάθε θεμιτό καί ἀθέμιτο μέσο μέ ἀπώτερο στόχο νά καταστείλει τίς ἀντιδράσεις τιμωρώντας παραδειγματικά τούς πρωτοστατοῦντες σ’ αὐτές μοναχούς. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τουλάχιστον ἑπτά ἡγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν ἔχουν μπεῖ στό στόχαστρο τοῦ Πατριάρχη. Εἰδικοί ἀπεσταλμένοι κληρικοί ἀλλά και λαϊκοί ἐπισκέπτονται τίς «ἐπίφοβες» Ἱερές Μονές καί βολιδοσκοποῦν τήν ἀδελφότητα... Ἐμμέσως μάλιστα ὑπενθυμίζουν τήν καθαίρεση τοῦν ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου καί δύο ἄλλων μοναχῶν  πρίν ἀπό χρόνια ὅταν ἦρθε σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ τό Φανάρι!   
Τό Ἅγιο Ὄρος ὁμοιάζει, σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πηγές, ὡς καζάνι πού βράζει ἀφοῦ ὁλοένα καί περισσότεροι μοναχοί πνέουν μένεα κατά τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατηγορώντας τον ὅτι πορεύεται σέ ὀλισθηρό ἀντί-ὀρθόδοξο δρόμο καί ἐναγκαλίζεται μέ τήν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ καί ὄχι μόνο. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἀναμένεται τίς προσεχεῖς ἑβδομάδες νά συνέλθει ἡ Σύναξη Κληρικῶν καί λαϊκῶν προκειμένου νά ἐξετάσει ἀφενός μέν τήν περαιτέρω στάση της καί ἀφετέρου νά στηρίξει τούς 300 κελλιῶτες μοναχούς πού δέν μνημονεύουν τόν Πατριάρχη.
«Ἔχω δηλώσει πῶς σέ θέματα Πίστεως καί ἀνηθικότητας, δέν κάνουμε ὑπακοή, ἀλλά ἀκολουθοῦμε τίς ἐπιταγές τῶν Πατέρων, καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Εὐαγγελίου. Μέ καταδικάζετε γιά ἀντιεκκλησιαστική συμπεριφορά, διότι εὐθαρσῶς δηλώνω τήν ἀντίθεσή μου μέ τά αἱρετικά φρονήματα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου», γράφει μεταξύ ἄλλων στήν ἐπίσημη ἀπολογία του ὁ γέρων π. Σάββας Λαυριώτης.
Μέ λεπτομέρειες μάλιστα καί ἀδιάσειστα στοιχεῖα καταγράφει τίς ὁλοφάνερες διολισθήσεις τοῦ Πατριάρχη πρός τήν αἵρεση.
«Ἡ ἀναγνώριση τοῦ παναιρετικοῦ Παπισμοῦ ὡς ἐκκλησίας προκύπτει στήν πράξη καί ἀπό τήν σκανδαλώδη ὑποδοχή καί συμμετοχή τοῦ αἱρεσιάρχη καί ἀντίχριστου Πάπα στήν θρονική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στίς 30 Νοεμβρίου τοῦ 2014, κατά τήν ὁποία γιά πρώτη φορά μετά τό σχίσμα μνημονεύθηκε ἀπό τόν πατριαρχικό διάκονο στά εἰρηνικά τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ πάπας ὡς κανονικός ἐπίσκοπος φέρων τό «ἐπισκοπικόν» του ὠμοφόριον. Τά ἴδια πρωτάκουστα καί πρωτοφανῆ δε ἔγιναν καί κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ προηγουμένου πάπα Βενεδίκτου στήν Κωνσταντινούπολη (Νοέμβριος 2006), ὅταν τοῦ ἔψαλαν πολυχρόνιο, εἰδικά ἀπολυτίκια, τό «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», τόν ἐθυμίαζαν οἱ διάκονοι προσερχόμενο, τοῦ ἔδωσε λειτουργικό ἀσπασμό ὁ πατριάρχης μέσα στή Θεία Λειτουργία καί τοῦ ἐπέτρεψαν νά πεῖ τό «Πάτερ ἡμῶν» καί πλεῖστα ἄλλα, μέ τά ὁποῖα κουρελιάσθηκαν οἱ Ἱεροί Κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς. Καί δέν φτάνει αὐτό, ἀλλά προχωρᾶ ἔτι περαιτέρω καί στόν διαθρησκειακό Οἰκουμενισμό.
 »Στήν 6ην Παγκόσμια Συνάντηση «Θρησκείας καί Εἰρήνης» στίς 4-1-1994 ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δήλωσε: Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες πρέπει νά φέρουνε στό προσκήνιο τίς πνευματικές ἀρχές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς εἰρήνης. Ἀλλά γιά νά τό πετύχουμε αὐτό πρέπει νά εἴμαστε ἑνωμένοι στό πνεῦμα τοῦ ἑνός Θεοῦ, ΡΚαθολικοί, καί Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καί Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι, Ἰνδοί, Βουδισταί….» Ποῖον Θεό ἐννοεῖ; Τό διευκρινίζει: « Αὐτόν πού ταιριάζει στόν καθένα»!!! («ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» ἀρ. 494, σελ. 23 Γενεύη 1994, καί Ὀρθόδοξος Τύπος 11-9-2009)... ὁ ἴδιος εἶχε δηλώσει (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, ἀρ. 523. σελ. 12, Γενεύη 1995) ὅτι  «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοί σωτηρίας»...».
Καταλήγοντας ὁ π. Σάββας ἐπισημαίνει ὅτι οἱ «γνωστές τακτικές καταστολῆς καί ἐκφοβισμοῦ, τακτικές φιμώσεως καί φαλκιδεύσεως, τακτικές στιγματισμοῦ καί ἐνοχοποιήσεως τῶν ἀντιδρώντων, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἀνοίκειες καί ἀντίθετες πρός τά μοναχικά ἤθη, δέν πρόκειται σέ καμμία περίπτωση νά μᾶς πτοήσουν καί νά μᾶς κάνουν νά σιωπήσουμε.
»Πολύ περισσότερο δέν πρόκειται νά μᾶς πτοήσουν, ὅταν στήν προσπάθειά μας αὐτή ἔχουμε σύμμαχό μας τήν ὑπέρμαχο Θεοτόκο μας... Τό Ἅγιον Ὄρος καί γενικά ὁ μοναχισμός ἦταν, εἶναι, καί πρέπει νά συνεχίσει νά εἶναι ὁ θεματοφύλακας τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας. Σάν Ἅγιον Ὄρος, τά 20 μοναστήρια καί ἡ Ἱερά Κοινότης, μποροῦν καί ἐπιβάλλεται νά ἐνεργήσουν συμφώνως τή γνώμη τῶν Ἁγίων της διαχρονικῆς Ἐκκλησίας, ὥστε, ὅπως ἁρμόζει, νά εὐφρανθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι καί νά καταισχυνθοῦν οἱ κακόδοξοι, καί νά παύσει ὁ σκανδαλισμός γιά τήν ἀφωνία καί ἀπραξία τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μέ τήν πράξη τους αὐτή οἱ Πατέρες τῆς Λαύρας συντάσσονται μέ τίς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου καί πέρνουν τό μέρος τῶν διωκτῶν. Καί νομίζουν πῶς θά μᾶς φοβήσουν καί θά σταματήσουμε τήν Ὁμολογία μας».
Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος 

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 - orthodoxia.gr

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

κ μακρη
δεν νομιζω οτι ανταποκρινεται στην αληθεια το δημοσιευμα σας
ουτε ο γεροντας του π. σαββα ιερομοναχος ευστρατιος λαυριωτης τεως ματθαικος
παραταξις παλαιοημερολογιτων δεν εχει αντιδρασει και δεν εχει υπερασπισθη τον υποτακτικο του και εσεις μιλατε για καζανι που βραζει...............
μοναχος παχωμιος καρυαι αγιου ορους

Ανώνυμος είπε...

Άχαρος ο ρόλος σας, για να μην πω κάτι άλλο. Ο Γέροντας του π. Σάββα αποφάσισε την διακοπή μνημοσύνου αρκετούς μήνες μετά τον π. Σάββα, είναι δε μαζί του και τελικά έφτασε κι αυτός στην εφαρμογή της ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ πριν μερικές βδομάδες. Μια επίσκεψη στην Βαρυπόμπη όπου λειτουργεί θα σας πεισει. Αν δεν το γνωρίζατε, μάθετέ το. Αν το γνωρίζατε ασφαλώς είναι συκοφαντικό το σχόλιό σας και, ούτω ή άλλως πρέπει να επανορθώσετε.
Ι.

Ανώνυμος είπε...

Ά ! Δηλαδή το Άγιον Όρος δέν είναι καζάνι που βράζει ; Καί μείς νομίσαμε οτι είναι καζάνι που βράζει και παρηγορηθήκαμε Ηταν και το καζάνι που βράζει μια παρηγορια και μιά ελπίδ οτι κάποια στιγμη τό καζάνι που βράζει θα μετουσιωθεί σέ έναν καταιγισμό αντιδράσεων και ομολογίας Δηλαδη ο μοναχός Παχώμιος μας λέει οτι όλα στό Άγιο Όρος βαίνουν μιά χαρά Μά αφού ο γέροντας του π.Σαββα είναι καί εκείνος λαυρεώτης πώς θα θέλαμε να αντιδράσει και να υπερασπισθεί τον υποτακτικό του ή ο υποτακτικός του δηλαδή ο π. Σάββας πως θα θέλαμε να περιμένει την υποστήριξή του ; Ο μοναχός Παχώμιος που ανήκει ;

Θά θέλαμε λίγες διευκρινήσεις σχετικά μέ το καζάνι που βράζει ....

Ανώνυμος είπε...

θα πρεπει ο π ευστρατιος να κανει ομολογια οπως ο π παισιος η και ο υποτακτικοςτου αλλοιμονο εαν θα πηγαινομε στην βαρυμποπη στο μετοχι του αειμνηστου ιερομοναχου γορδιου, να ακουμε τον π ευστρατιο
εαν βραζει η οχι το καζανι θα πρεπει να μας το διευκρινησει ο αρθογραφος

Ανώνυμος είπε...

ο π παχωμιος ειναι εξαρτηματικος κυριαρχος μονη του ειναι η παλαια εσφιγμενου

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με τον 21 Σεπτεμβρίου 2016 - 11:32 μ.μ.
Κάποιοι ονειρεύονται...

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο για το άρθρο!

Καλλίμαχος

Ανώνυμος είπε...

Οἱ 300 τοῦ Λεωνίδα, οἱ 300 τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί οἱ Θερμοπύλες τῆς Πίστεως...

Ο. Χ.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για την απάντηση οτι ο π. Παχώμιος είναι του παλαιού Κάποιοι τό βλέπουν ως καζάνι που βράζει ,άλλοι ως τηγάνι που τηγανίζει ανάλογα με την οπτική , ευχόμαστε οι πατέρες του αγίου Όρους κελλιώτες ,ηγούμενοι των μεγάλων μονών του παλαιόύ ή του νέου και οι συνοδείες τους να αφήσουν τά μικροσυμφέροντα καί να αντισταθούν στά οικουμενιστικά σχέδια του Οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου !

Ανώνυμος είπε...

ποιοι ειναι οι 300 του αγιου ορους στην φαντασια μας
πρεπει να αφησωμε αυτα τα κακογουστα παιγνια
οι αγιορειτες ειναι ταγμανοι στην μοναχικη τους ζωη

Ανώνυμος είπε...

Μοναχική ζωή χωρίς ὀρθόδοξη Πίστη δέν ὑπάρχει. Τό Φανάρι λόγῳ πανθρησκειακῆς παράκρουσης ἐπιθυμεῖ ἕναν Βουδιστικοῦ τύπου ἁγιορειτικό μοναχισμό. Αὐτό ὅμως τό φροῦτο πού καλλιεργεῖται ἀπό δεκαετιῶν στό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας δέν θά εὐδοκιμήσει καί δέν θά ἐπικρατήσει.Πρόκειται γιά τό φροῦτο-μῆλο τῆς παρακοῆς στόν Θεό καί τῆς ὑπακοῆς στόν ἀρχέκακκο ὄφι! Ἕνας μέγας Παλαμᾶς καί ἕνας ὁσιομάρτυς Κοσμᾶς Πρῶτος τοῦ Ὄρους ἱκετεύουν τόν Κύριο καί τήν Κυρία Θεοτόκο νά σκεπάζει τόν κλῆρο Της. Ζῆ Κύριος ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν!

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ είπε...

ΑΔΕΛΦΟΙ,
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΣΣ.... ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΌΤΙ ΌΛΟΙ ΕΣΕΊΣ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ -ΤΡΟΠΟΝ ΤΙΝΑ - ΑΡΝΗΘΗ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΊΤΕ ΌΤΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ ΕΧΕΙ "ΟΝΟΜΑ", ΚΑΙ ΕΝΝΟΩ ΑΡΙΘΜΟ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΡΕΙ, ΝΑ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ).... ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΝΟΗΣΙΑ-ΑΚΡΙΣΙΑ..
"ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΛΕΓΩ, ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΥΜΑΣ"

-12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 13 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι ... 12 Εκείνος αποκρίθηκε και είπε: “Αλήθεια σας λέω, δεν σας ξέρω”....

ΜΕ ΤΙΜΗ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com