1 Αυγ 2016

Εννοιολογική στρέβλωση λειτουργικής ευχής του Αγίου Βασιλείου, και του Θεοτοκίου της Μ. Δευτέρας (Στο μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου)

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΙΟΥ ΤΗΣ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ
(Στο μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου)
Στο μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου (31 Ιουλίου 2016), γίνεται η εξής αναφορά για τη λειτουργική ευχή ‘’Παύσον τα σχίσματα των Εκκλησιών’’, από τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αναγνωρίζει την ιστορική ονομασία ‘’Εκκλησία’’ και για ομάδες που απεσχίσθησαν από Αυτή, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγνώριση ορθότητας της πίστης τους… Ο Μέγας Βασίλειος απευθύνεται στον Θεό, στη Θεία Λειτουργία του, και τον παρακαλεί : ‘’Παύσον τα σχίσματα των Εκκλησιών’’. Η υμνολογία μας σε ένα τροπάριο της Μ. Δευτέρας παρακαλεί τον Θεό : ‘’ίνα της Βασιλείας κρατύνει τα σκήπτρα και τας Εκκλησίας συνάψη εις εν’’».

Εις την προς Α΄ Προς Αμφιλόχιον Επιστολή του, ο Άγιος Βασίλειος, διακρίνει με σαφήνεια τις αιρέσεις από τα σχίσματα. «Αιρέσεις μεν, τους παντελώς απερρηγμένους και κατ’ αυτήν την πίστιν απηλλοτριωμένους, σχίσματα δε, τους δι’ αιτίας τινάς εκκλησιαστικάς και ζητήματα ιάσιμα προς αλλήλους διενεχθέντας». Για τις αιρέσεις αναφέρει και το «περί της αυτής της εις Θεόν πίστεως εστιν η διαφορά», ενώ για τους αποσχισθέντες «το δε των αποσχισάντων, ως έτι εκ της Εκκλησίας όντων». Η διάκριση είναι σαφέστατη.
Φυσικά και δεν εννοεί ο Άγιος Βασίλειος με την αναφορά του αυτή σε Εκκλησίες, τις διάφορες αιρετικές ομάδες ή κοινότητες. «Παύσον τα σχίσματα των Εκκλησιών» αναφέρει για τα σχίσματα, αλλά για τις αιρέσεις αναφέρει στην ίδια ευχή, «τας των αιρέσεων επαναστάσεις ταχέως κατάλυσον τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος». Γι’ αυτούς που ταλαιπωρούνται από τις αιρέσεις αναφέρει ο Άγιος Βασίλειος επακριβώς : «τους πεπλανημένους επανάγαγε, και σύναψον της Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία».
Όσο αφορά την αναφορά στο Θεοτοκίο της Μεγάλης Δευτέρας, «Δέχου την Μητέρα, τη σην Χριστέ εις πρεσβείαν, ίνα ταις ικεσίαις αυτής, ειρηνεύσης τον κόσμον, και κρατύνης της βασιλείας τα σκήπτρα, και τας Εκκλησίας σου συνάψης εις εν», φυσικά και δεν εννοούνται με την αναφορά σε Εκκλησίες, οι διάφορες αιρετικές ομάδες ή κοινότητες. Η κτητική αντωνυμία ‘’σου’’ στη φράση «και τας Εκκλησίας σου», απευθυνόμενη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δεν επιτρέπει τέτοια απαράδεκτη ερμηνεία.
Σαφέστατα πρόκειται περί παρερμηνείας τόσο της λειτουργικής αυτής ευχής του Αγίου Βασιλείου, «Παύσον τα σχίσματα των Εκκλησιών», όσο και της φράσης του Θεοτοκίου της Μεγάλης Δευτέρας, «ίνα της Βασιλείας κρατύνει τα σκήπτρα και τας Εκκλησίας συνάψη εις εν».

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλό θα ήταν την Κυριακή που μας έρχεται, να διαβάστεί στις εκκλησίες το πιο πανω άρθρο του Κύριου Χαραλάμπους.Να διορθωθούν τα κακόδοξα της εγκυκλίου.
Κοιτάξετε που καταντήσαμε.
Να μην υπάρχει ΕΝΑΣ ιεράρχης που να μπορεί να μιλήσει.
Πως λειτουργούν και με ποια συνείδηση επιτρέπουν στον εαυτό τους να στρεβλώνονται οι θέσεις του Αγίου Βασιλείου?

Απόστολο είπε...

Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι ακοίμητοι ειδικοί που αρθρώνουν τον λόγο της επιστήμης τους, σε όσους μας θεωρούν, το λιγότερο ηλιθίους.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 188, ΑΜΦΙΛΟΧΙΩι ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΩΝ
«Αἱρέσεις μὲν τοὺς παντελῶς ἀπερρηγμένους καὶ κατ᾿ αὐτὴν τὴν πίστην ἀπηλλοτριωμένους.
Σχίσματα δέ, τοὺς δι᾿ αἰτίας τινας ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα ἰάσιμα πρὸς ἀλλήλους διενεχθέντας».

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α' ΚΑΝΟΝΟΣ Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
«Σχισματικοὶ δὲ ὀνομάζονται ἐκεῖνοι ὁποῦ διαφέρονται πρὸς τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν, ὄχι διὰ δόγματα πίστεως, ἀλλὰ διὰ κἄποια ζητήματα ἐκκλησιαστικὰ καὶ εὐκολοϊάτρευτα.
Αἱρετικοὶ δὲ ὀνομάζονται ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων ἡ διαφορὰ παρευθὺς καὶ ἀμέσως εἶναι περὶ τῆς εἰς Θεὸν πίστεως, ἤτοι οἱ κατὰ τὴν πίστιν καὶ τὰ δόγματα χωρισμένοι ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους καὶ παντελῶς ἀπομεμακρυσμένοι».

Ανώνυμος είπε...

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 139, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣΙΝ, ΕΠΕ 3, ΣΕΛ. 64
«Ἐλογισάμεθα γὰρ τὸ ἔντεχνον τοῦ διαβολικοῦ πολέμου, πῶς, ἐπειδὴ εἶδεν ἐν τοῖς παρὰ τῶν ἐθνῶν διωγμοῖς πληθυνομένην τὴν Ἐκκλησίαν καὶ μᾶλλον θάλλουσαν, μετέστρεψεν ἑαυτοῦ τὴν βουλὴν καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ προφανοῦς πολεμεῖ, ἀλλὰ κεκρυμμένα ἡμῖν τὰ ἔνεδρα τίθησι καλύπτων αὐτῶν τὴν ἐπιβουλὴν διὰ τοῦ ὀνόματος ὃ περιφέρουσιν, ἵνα καὶ πάθωμεν τὰ αὐτὰ τοῖς πατράσιν ἡμῶν καὶ μὴ δόξωμεν πάσχειν ὑπὲρ Χριστοῦ, διὰ τὸ χριστιανῶν ὄνομα ἔχειν καὶ τοὺς διώκοντας».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Σκεφτήκαμε την πονηρή τεχνική του διαβολικού πολέμου, πως δηλαδή, επειδή ο διάβολος είδε ότι με τους διωγμούς εκ μέρους των ειδωλολατρών η Εκκλησία πληθύνεται και ακμάζει περισσότερο, άλλαξε τη γνώμη και δεν πολεμάει πλέον φανερά, αλλά τοποθετεί για μας κρυφά καρτέρια, σκεπάζοντας τη δολιότητα των αιρετικών με το όνομα του χριστιανού που περιφέρουν, έτσι ώστε και τα ίδια με τους πατέρες μας να πάθουμε και να μη φανούμε ότι πάσχουμε για το Χριστό, εφόσον και οι διώκτες μας έχουν το όνομα των χριστιανών.

Ανώνυμος είπε...

Οπωσδήποτε πάντα πρέπει να ελέγχουμε τα πατερικά και λειτουργικά κείμενα τα οποία παραθέτουν οι οικουμενιστές, γιατί αυτήν την τακτική έχουν, όπως όλοι οι αιρετικοί - να τα διαστρεβλώνουν κατά τις ανάγκες τους. Δηλαδή πρέπει πάντα να πάμε τις πηγές για να δούμε πως έχουν τα πράγματα στην αλήθεια. Η παρόντα περίπτωση είναι άλλη μια βεβαίωση για αυτό.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com