29 Αυγ 2016

Τα Μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα Φραγκίσκου στο ΙΔ΄ Οικουμενιστικό Διαχριστιανικό Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης

Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου στο ΙΔ΄ Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα «Ευαγγελισμός και Επανευαγγελισμός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»
Προς τον Σεβαστό Αδελφό
Καρδινάλιο Kurt Koch
Πρόεδρο του Ποντιφικικού Συμβουλίου
για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών

Με έντονη χαρά πληροφορήθηκα πως συνεχίζεται η αξιέπαινη πρωτοβουλία της σύγκλησης ενός Συμποσίου, υπό την αιγίδα του Φραγκισκανικού Ινστιτούτου Πνευματικότητας του Ποντιφικικού Πανεπιστημίου Antonianum και του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προώθηση του θεολογικού και πολιτισμικού διαλόγου  μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων.
Το ΙΔ΄ Διαχριστιανικό Συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου του 2016 στη Θεσσαλονίκη, θα έχει ως θέμα «Την ανάγκη επανευαγγελισμού των χριστιανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη». Η παρουσία στην Ευρώπη τόσων ανθρώπων, που παρότι βαπτισμένοι, δεν έχουν επίγνωση του δώρου της πίστης που έχουν δεχθεί, δεν νιώθουν την παρηγοριά από αυτήν και δεν συμμετέχουν στην ζωή της χριστιανικής κοινότητας, συνιστά μια πρόκληση για όλες τις Εκκλησίες που υπάρχουν στην γηραιά Ήπειρο. Σε μια πραγματικότητα όπως είναι η ευρωπαϊκή, στην οποία χαλαρώνουν ολοένα και περισσότερο οι δεσμοί με τις χριστιανικές ρίζες, καθίσταται προφανής η ανάγκη για έναν νέο ευαγγελισμό. Αυτή η ιεραποστολική δέσμευση υποστηρίζεται από την βαθιά πεποίθηση ότι ο Χριστός, «μπορεί πάντα, με την καινοτομία του, να ανανεώσει τη ζωή μας και την κοινότητά μας, και μολονότι διασχίζει σκοτεινές εποχές και εκκλησιαστικές αδυναμίες, η χριστιανική πρόταση δεν γερνάει ποτέ» (Αποστολική Παραίνεση, Evangelii gaudium, 11).
Γι’ αυτό εύχομαι το Συμπόσιο με τη βοήθεια των σκέψεων που θα παρουσιάσουν οι αξιότιμοι Εισηγητές και χάρη στην ειλικρινή και εγκάρδια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων μελετητών, να μπορέσει να προτείνει και να εντοπίσει νέους δρόμους, δημιουργικές μεθόδους και μια γλώσσα κατάλληλη προκειμένου να φτάσει το άγγελμα του Ιησού Χριστού, με την πληρότητα του κάλλους του, στο σύγχρονο Ευρωπαίο.
Εμπιστευόμενος την πραγματοποίηση αυτής της ευχής στη μεσιτεία της Παναγίας Μητέρας του Θεού, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ανήγγειλε πρώτος το Ευαγγέλιο στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, και στους Αγίους ευαγγελιστές Κύριλλο και Μεθόδιο, που κατάγονταν από αυτή την πόλη, χαιρετώ εγκάρδια τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες του Συμποσίου,  βεβαιώνοντάς τους πως θα τους μνημονεύω στην προσευχή μου και ικετεύοντας να έχουν όλοι την Αποστολική Ευλογία.
Βατικανό, 9 Αυγούστου 2016
Φραγκίσκος
* Το μήνυμα του Πάπα διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας και Αποστολικός Βικάριος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Σπιτέρης -  blogs.auth.gr/moschosg
Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου  στο ΙΔ΄ Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα «Ευαγγελισμός και Επανευαγγελισμός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»

* Το μήνυμα διάβασε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος. blogs.auth.gr/moschosg
Τω Έλλογιμωτάτω κυρίω Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Προέδρω τού Τμήματος Θεολογίας τής Θεολογικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και πάσι τοις μετέχουσι τού επί τού θέματος «Εύαγγελισμός καί έπανευαγγελισμός στην Εύρώπη τού 21ου αιώνα» Συμποσίου, άδελφοις καί τέκνοις τής ημών Μετριότητος έν Κυρίω άγαπητοίς, χάριν καί ειρήνην παρά Θεού.
Ή διοργάνωσις τού καθιερωμένου Διαχριστιανικού Συμποσίου μεταξύ Ορθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικών θεολόγων τού Τμήματος Θεολογίας τής καθ’ ύμάς Θεολογικής Σχολής καί τού Ινστιτούτου Francescano de Spiritualita (Universita Antonianum) τής Ρώμης, αποτελεί πάντοτε αφορμήν έκφράσεως των ευχών καί εύλογιών τού Οικουμενικού Πατριάρχου, έρμηνεύοντος τα σημεία τών καιρών καί καλώς συνειδητοποιούντος την αναγκαιότητα, ιδιαιτέρως σήμερον, τού διαχριστιανικού διαλόγου διά τήν καλλιέργειαν κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης καί ειλικρινούς φιλίας μεταξύ τών χριστιανών, εις εποχήν κατά τήν όποιαν ή σύμπραξις καί ή ένότης αύτών καθίστανται όλονέν καί περισσότερον απαραίτητοι.
Ούτως, ασμένως έπληροφορήθημεν έκ τού από τής ιδ” Ιουλίου έ.έ. γράμματος τής ύμετέρας αγαπητής Έλλογιμότητος τήν προγραμματισθείσαν σύγκλησιν τού Συμποσίου τούτου έν Θεσσαλονίκη, μεταξύ κη” – λ’ τρέχοντος μηνός Αύγούστου, έπί τού λίαν επικαίρου θέματος «Ευαγγελισμός και έπανευαγγελισμός στήν Εύρώπη τού 21ου αιώνα».
Καίτοι κατά τήν αψευδή Πατερικήν γλώσσαν «καν μυρίοι γράφωσιν εύαγγέλια, τά δε αύτά γράφωσιν, έν έστι τά πολλά, καί ούδέν από τού των γραφόντων πλήθους εις τό έν είναι παραβλαβήσεται» (Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Εις Γαλάτας Α” Ρ.G. 61,621C, αί προσφάτως αύξανόμεναι τρομοκρατικαί επιθέσεις εις τάς χώρας τής Δυτικής ιδία Εύρώπης καταδεικνύουν τήν άδήριτον ανάγκην έπανευαγγελισμού τής γηραιας Ηπείρου, διότι τό πρόβλημα δεν συνίσταται τόσον εις τήν καλλιέργειαν τής τρομοκρατίας έκ μέρους μελών ένός συγκεκριμένου θρησκεύματος, όσον εις τήν αύξανομένην άποχριστιανοποίησιν τής Εύρώπης, ήτις κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ακολουθεί μίαν πορείαν συνεχούς άπομακρύνσεως από τών χριστιανικών αξιών καί παραδόσεων καί υιοθετεί καινοφανείς θεωρίας καί ήθη, άντιστρατευόμενα πλήρως εις τον νόμον τού Θεού.
Ή έλλειψις σταθερών καί ύγιών αξιών καί ή αχαλίνωτος ελευθερία του ανθρώπου εις έπιλογάς λίαν καταστροφικάς διά τό ανθρώπινον γένος καί τό κατ’ εικόνα Θεού πλασθέν μοναδικόν πρόσωπον έκαστου ανθρώπου, τήν οικογένειαν καί τήν κοινωνίαν, έχουν οδηγήσει πλείστους συνανθρώπους εις άπόγνωσιν και εις τήν άναζήτησιν ένός πνευματικού στηρίγματος, προκειμένου να συγκρατηθούν εις τήν μετά ίλιγγιώδους ταχύτητος πορείαν προς την καταστροφήν τού κόσμου καί τών αξιών τού ανθρώπου.
Μή δυνάμενοι δε νά εύρουν τό στήριγμα τούτο εις τάς συγχρόνους κοσμικάς δυτικάς χώρας, οί αδελφοί ήμών στρέφονται εις μορφάς ούχί ύγιούς θρησκευτικότητος, αί όποΐαι τούς εμποτίζουν μέ ιδέας και σκέψεις άπορρίψεως, έχθρας καί μίσους, μή δυναμένας να πληρώσουν βεβαίως τό ύπαρξιακόν κενόν, υποσχομένας, όμως, μίαν αιώνιον απόλαυσιν γήινων υλικών αγαθών, δηλαδή μίαν παράτασιν τής έγκλωβιζούσης τον άνθρωπον υλιστικής ζωής εις τον αιώνα.
Ή επιστροφή, λοιπόν, εις τήν χριστιανικήν πίστιν καί ζωήν, εις τον Έν Εύαγγέλιον τού Χριστού, εις τό Φως, τήν Αλήθειαν καί τήν Ζωήν, είναι ή μόνη αληθής Όδός, ή όποια δύναται να δώση εμπραγμάτους απαντήσεις εις τάς μεταφυσικάς ανησυχίας τού συγχρόνου ανθρώπου καί να πληρώση τό όντολογικόν κενόν τό όποιον ούτος αισθάνεται. Διά τούτο καί ό ρόλος τών χριστιανών είναι λίαν σημαντικός καί κομβικός.
Ή αγάπη διά τον διάλογον, τήν ειρηνικήν έπίλυσιν τών διαφορών καί τήν συμφιλίωσιν ένώνει τούς χριστιανούς καί ή συνείδησις ότι ό Χριστός είναι ή μεγάλη καί ή μόνη έλπίς τού κόσμου, πάντοτε, καί ιδιαιτέρως κατά τήν παρούσαν δυσχερή συγκυρίαν, τήν όποιαν ή άνθρωπότης βιώνει παγκοσμίους, καί ιδιαιτέρως εις τάς πολυπολιτισμικάς καί πολυθρησκευτικάς εύρωπαϊκάς κοινωνίας, άποτελεί δυναμικήν, τήν οποίαν πάντες πρέπει νά έγκολπωθώμεν καί έργιμ καί λόγω νά έφαρμόζωμεν.
Τό μέλλον άνήκει είς τον Χριστόν καί εις τήν Εκκλησίαν Του καί εις τήν Θεολογίαν της, διό καί όφείλομεν νά άγωνιζώμεθα μέ όλας ήμών τάς δυνάμεις ώστε νά μή διαψευσθή ή προσδοκία τού κόσμου, όστις στρέφει τήν προσοχήν του μετά μεγάλης έλπίδος είς τον Χριστιανισμόν, διά νά εύρη στήριγμα καί παραμυθίαν.
Όθεν, τό ύμέτερον Διαχριστιανικόν Συμπόσιον, έν τφ μέτρομ καθ’ ό θά κινηθή εντός τού πλαισίου τού εύαγγελισμού καί τού έπανευαγγελισμού τής Εύρώπης κατά τον 21ον αιώνα, έχει μεγάλην σημασίαν, καθώς προσφέρει τήν δυνατότητα νά άκουσθή εύρύτερον καί καθαρώτερον τό άπαξ δοθέν ύπό τού Κυρίου Εύαγγέλιον, ή Φωνή Του, ή καλούσα πάντας καί λέγουσα «εύαγγελίζεσθε ήμέραν έξ ήμέρας τό σωτήριον Αυτού», ώστε νά ένισχυθή ή ένότης τής κοινωνίας καί νά δοθή τό μήνυμα πίστεως, έλπίδος καί ειρηνικής καταλλαγής εντός τού άλληλοσπαρασσομένου συγχρόνου κόσμου.
Εύλογούντες τάς άρχομένας έπ’ αίσίοις εργασίας τού Συμποσίου διά τού μετά χείρας Πατριαρχικού ήμών εύχετικού Μηνύματος καί διά τού έκπροσώπου τής ήμετέρας Μετριότητος Ίερωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, εύχόμεθα καρποφόρον τον άμητόν αύτού καί έπικαλούμεθα επί πάντας τήν Χάριν, τον Φωτισμόν καί τό άπειρον Έλεος τού Θεού.

βις Αύγουστου κς
Δείτε και:

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τά φρικτά καί ἀσεβέστατα ἔγιναν πλέον γνωστά καί καθιερωμένα! Ὀρθόδοξοι καί αἱρετικοί "σηκώνουν τά μανίκια" γιά τόν ἐπανευαγγελισμό τῆς Εὐρώπης! Νά τήν ὁδηγήσουν ποῦ; Στήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου πού μέ ποταμούς αἱμάτων διεφύλαξε ἡ Ὀρθοδοξία ἤ στήν διαστροφή καί τήν ἑωσφορική παραποίησή της πού ἐπέφερε ἡ αἵρεση; Ὁ Παναγιώτατος ἀντικανονικός καί ἐκ συναλλαγῆς γενόμενος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης δέν φοβεῖται καθόλου τόν Θεό πού τόν ἀνέχεται καί βλασφημεῖ τόσο ξεδιάντροπα τήν Ὀρθοδοξία; Πῶς ἀνέχεται ἤ μᾶλλον ποῦ κατήντησε νά ἀποδέχεται τήν "'Αποστολική εὐλογία" τοῦ ἀντιχρίστου αἱρεσιάρχου Πάπα καί τήν διαβεβαίωσή του ὅτι τόν μνημονεύει στίς προσευχές του ὡς ἅγιος Πατέρας του;! Ποιός ἐβάσκανε τούς συγχρόνους ποιμένες, ὄντως λυκοποιμένες νά ἐξισώνουν τή μάνα τους τήν Ὀρθοδοξία μέ τίς πόρνες κατά τήν Πατερική διδασκαλία αἱρέσεις; Στόν χαιρετισμό του ὁ ἄλλος ἀρχηγέτης τῆς οὐνίας Οἰκουμενιστής καί ὄχι Οἰκουμενικός Πατριάρχης συνεχίζει μέ περισσό θράσος τήν προδοτική ὁμολογία του σέ ἕνα Χριστό, μία Θεολογία καί μία Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκουν ἀπό κοινοῦ Ὀρθόδοξοι καί παπικοί! Διαβάστε το προσεκτικά καί φρίξατε! Ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ δέν θά ἀργήσει! Τόν λαό τόν ἐπρόδωσαν καί τόν ἔχουν τρελλάνει μέ τίς ἀπίστευτες ἐνέργειές τους. Ὁ Παπισμός καί ὁ Προτεσταντισμός κατέστρεψαν πνευματικῶς τήν Εὐρώπη, ἀφοῦ μέ τίς ἑωσφορικές καί παράφρονες θεωρίες καί πλάνες τους τήν ὁδήγησαν στήν ἀθεϊα καί τώρα ζητοῦν συνενόχους στούς ἐξωμότες τῆς ὀρθοδοξίας γιά νά τήν ἀποτελειώσουν μέ τήν ὑποκρισία των! Τό μέλλον εἶναι ζοφερό ἐάν δέν ξεσηκωθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί πάρουν στό κυνήγι τούς ποιμένες τῆς προδοσίας καί τῆς συμφορᾶς! Ἔλεος πιά!!!

ΑΝΤΩΝΗΣ είπε...

ΠΑΛΙ Η ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ. ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΤΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.

ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΕΕΙ ΠΑΡΑΙΤΟΥ.

ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΒΑ ΣΑΣ. ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ ΝΑ ΣΙΩΠΑΤΕ;

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ.

ΑΝΤΩΝΗΣ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com