28 Νοε 2013

Επιστολή – Διαμαρτυρία πολιτών προς τον Υπουργό Παιδείας για τις απαλλαγές από τα ΘρησκευτικάΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ἀπευθύνει Διαμαρτυρία
πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας, διά βίου Μάθησης καί
Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον
Καί καλεῖ τούς Ἕλληνες Πολῖτες νά τήν συνυπογράψουν
Κατόπιν τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἐκλεκτοῦ ἐπιστήμονος Θεολόγου Δρ. Λέοντος Μπράνγκ καί τοῦ Περιοδικοῦ μας, οἱ ὁποῖες παρ’ ὅτι ἦσαν καίριες, ἔπεσαν εἰς «ὦτα μή ἀκουόντων», ἡ Ἐνορία μας ἀπο­φάσισε νά ἀπευθύνη ἀνοικτή ἐπιστολή Διαμαρτυρίας πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας καί καλεῖ τόν Ὀρθόδοξο λαό μας νά τήν προσυπογράψη.

Ὅσοι, λοιπόν, ἀπό τούς ἀναγνῶστες μας ἐπιθυμεῖτε νά συμπεριληφθῆ ἡ ὑπογραφή σας στό κατωτέρω κείμενο, ἔχετε τήν δυνατότητα νά τό πράξετε εἴτε στόν Ἱερό Ναό μας, εἴτε στήν Πνευματική Ἑστία ΥΠΑΚΟΗ,Μαυρομιχάλη 96, εἴτε μέσω e-mailvasvolou@otenet.gr, γράφοντες τό ὀνοματεπώνυμόν σας, τό πατρώνυμο, τόν ἀριθμό ταυτότητος ἤ διαβα­τηρίου καί, ἄν θέλετε, δηλαδή ἐντελῶς προαιρετικά, διεύθυνση καί τηλέφωνο.
Ἐπιστολή – Διαμαρτυρία
πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας, διά βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον
Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ,
Οἱ ὑπογραφόμενοι Ἕλληνες πολῖτες θέλουμε νά διαμαρτυρηθοῦμε γιά τήν ἄνιση μεταχείριση τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν Ὀρθο­δόξων μαθητῶν τῆς χώρας μας σέ ὅλες τίς σχολικές βαθμίδες ἀλλά κυρίως στά Λύκεια, ἐπειδή ἐκεῖ τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται τό φαινόμενο, ἀρκετοί Ὀρθόδοξοι μαθητές, προκειμένου νά «γλιτώ­σουν» ἀπό τό βάρος ἑνός μαθήματος, νά ζητοῦν καί νά ἐπιτυγχάνουν τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἐξ’ ἀρχῆς διευκρινίζουμε ὅτι ὅσα ἀναφέρονται παρακάτω στό ζή­τημα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν λέγονται ἀποκλειστικά γιά Ὀρθοδόξους μαθητές. Ἐπ’ οὐδενί λόγω ἔ­­χου­με σκοπό νά θίξουμε τό συνταγματικά θεμελιωμένο δικαίωμα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα αὐτό, ἀποκλειστικά καί μόνο γιά λό­γους θρησκευτικῆς συνείδησης ἐκ μέρους ἄθεων, ἑτερόδοξων ἤ ἐτερό­θρη­σκων μαθητῶν.
Γιά Ὀρθόδοξους μαθητές ὅμως, ὅπως γνωρίζετε καλά, δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (βλ. τίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 3356/1995, 2176/1998, τήν πρόσφατη ἀμετάκλητη ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων καί τή σχετική νομοθεσία Ν. 1566/1985). Παρά ταῦ­τα ἀρκετοί Ὀρθόδοξοι μαθητές, ἐκμεταλλευόμενοι τή δυνατότητα πού τούς παρέχει ἡ τελευταία μέ ἀρ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013 ἐγκύ­κλιός σας σχετικά μέ τό θέμα αὐτό, ἐπικαλοῦνται λόγους θρη­σκευ­τικῆς συνείδησης καί κατορθώνουν ἔτσι νά ἀπαλλάσσονται ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πού ἔχει ὁριστεῖ ἀπό τό ἴδιο το Σύν­ταγ­μα (ἄρθρο 16, πάρ. 2) τῆς Πατρίδας μας ἀκριβῶς γιά νά τούς καλλιεργήσει καί νά τούς ἀναπτύξει αὐτή τή θρησκευτική συνείδηση πού ἐννοεῖται ὅτι ἔχουν ὡς Ὀρθόδοξοι μαθητές. Ἑπομένως οἱ δη­λώ­σεις αὐτές ἐκ μέρους Ὀρθόδοξων μαθητῶν –σ’ αὐτό καταλήγει ἡ ἁπλή λογική σκέψη– εἶναι ψευδεῖς. Τή θέση αὐτή υἱοθετεῖ καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων (115/2012, σ.25), στήν ὁποία ἀναφερθήκαμε ἤδη παραπάνω.
Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἐπιτρέψτε μας νά ἀναρωτηθοῦ­με, πῶς ἐσεῖς, ὡς Ὀρθόδοξος Ὑπουργός, μέ τό βάρος τῆς εὐ­θύ­νης πού σᾶς ἐπιφορτίζει ἡ θέση πού κατέχετε, μπορεῖτε νά συμ­βι­­βά­ζε­τε στή συνείδησή σας τό νά εὐνοοῦνται αὐτοί οἱ μαθητές (ἀφοῦ ἔχουν νά διαβάζουν ἕνα μάθημα λιγότερο καί ἐπί πλέον μπο­ροῦν νά ἀξιοποιοῦν τίς ὧρες ἐκεῖνες πού οἱ συμμαθητές τούς ἔ­χουν Θρησκευτικά γιά τήν καλύτερη προετοιμασία τους γιά τίς Πα­νελ­λαδικές Ἐξετάσεις) ἔναντι ὅλων ἐκείνων τῶν μαθητῶν πού δέν ἐπιτρέπουν στόν ἑαυτό τους μέ τό φθηνό αὐτόν ἀνήθικο καί προδοτικό γιά τήν Πίστη τους  τρόπο νά ζητήσουν τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;
Κυριολεκτικά δικαία ὀργή προκαλεῖται στούς μαθητές αὐτούς καί στούς γονεῖς τους ἀπό τήν ἀπροκάλυπτα ἀντιχριστιανική  τακτι­κή τοῦ Ὑπουργείου σας μέ τή δημιουργία ἑνός προβλήματος ἐκ τοῦ μηδενός, χωρίς νά προηγηθεῖ καμιά μαθητική ἤ γονεϊκή ἀπαίτηση ἀλλά καί χωρίς  κανένα ἐκ μέρους σας σεβασμό πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί πρός τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας, τό ὁποῖο ὁρκισθήκατε νά φυλάσσετε.
Ἐπίσης τούς ἐξοργίζει τό γεγονός ὅτι τό Ὑπουργεῖο σας, προκει­μένου νά δικαιώσει  τούς παραβάτες Διευθυντές τῶν Σχολείων, κω­φεύει προκλητικά, ὅπως ἔγινε πρόσφατα μέ τήν καταγγελία ἀπαρά­δεκτων πρακτικῶν σέ Ἰδιωτικό Σχολεῖο, ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι μα­θη­τές ὠθοῦνται κυριολεκτικά στήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρη­σκευ­τικῶν, τό ὁποῖο λίγο πολύ παρουσιάζεται ὡς προαιρετικό, καί «ἀμείβονται» στήν ἀντίστοιχη ὥρα, ὅταν προβοῦν στίς δηλώσεις ἀπαλλαγῆς (στή Γ΄ Λυκείου τό ποσοστό τῶν ἀπαλλαγέντων ἀγγίζει τό 70%), μέ στήριξη σέ μαθήματα κατεύθυνσης. (βλ. www.agnikolaos.gr/Κράτος ἐν κράτει .....)
 Χωρίς νά ἀπαντήσουν ἐπί τῆς οὐσίας τῆς καταγγελίας, οἱ ὑπη­ρεσίες τοῦ Ὑπουργείου σας ἔδωσαν ἀντιφατικές ἀπαντήσεις, γιά νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα: Ἐπανέλαβαν τήν ἀρχική πρότα­ση τῆς ἐγκυκλίου σας γιά τόν ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα τοῦ μα­θή­ματος τῶν Θρησκευτικῶν καί στή συνέχεια, ὡς πρός τό θέμα τῶν ἀπαλλαγῶν, ὑπέδειξαν τήν πιστή τήρηση τῆς ἐγκυκλίου (βλ. www.agnikolaos.gr/Ἀπάντηση Δ/βάθμιας...) ἡ ὁποία, ὅπως ἀκριβῶς φάνηκε παραπάνω, ὑποθάλπει αὐτές τίς καταστάσεις!
Γι’ αὐτό, ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ, ζητοῦμε τήν ἄμεση ἀνάκληση τῆς παραπάνω ἐγκυκλίου σας καί τήν ἀντικατάστασή της μέ νεώ­τε­ρη, ἡ ὁποία, ἀνταποκρινομένη στό Σύνταγμα, στίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, στήν ἀμετάκλητη ἀπόφαση τοῦ Διοι­κητικοῦ Ἐφετείου Χανίων καί στή σχετική νομοθεσία, θά ἀποκλείει τήν ἀπαλλαγή Ὀρθόδοξων μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί μέ τόν τρόπο αὐτό θά θέσει τέλος σ’ αὐτήν τήν τόσο ἀντισυνταγματική, τήν τόσο σκανδαλώδη καί τόσο ἄδικα εὐνοϊκή με­τα­χείριση μιᾶς μερίδος Ὀρθόδοξων μαθητῶν ἔναντί της μεγάλης πλει­ο­ψηφίας τῶν ὑπολοίπων.
Mετά τιμῆς
Ἕπονται οἱ ὑπογραφές τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πού συμφωνοῦν μέ τό ἀνωτέρω κείμενο.

Περιοδικό «Ενοριακή Ευλογία» Ἀρ. Τεύχους 136 Δεκέμβριος 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com