17 Οκτ 2012

Νικόλαος Ι. Σωτηρόπουλος, Προκλήσεις Μητροπολίτου προς αγωνιστάς


ΠPOKΛHΣEIΣ MHTPOΠOΛITOY ΠPOΣ AΓΩNIΣTAΣ
            Tὴν Kυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου ὁ Mητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος στὸ ἱστολόγιο «Pομφαία» τοῦ διαδικτύου ἀνήρτησεν ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὸ περιβόητο θεατρικὸ ἔργο (καὶ ὄχι κινηματογραφικό, ὅπως ἐσφαλμένως γράφει) CORPUS CHRISTI. Tὸ ἔργο, ὡς γνωστόν, παρουσιάζει τὸν Kύριο καὶ Θεὸ καὶ Σωτῆρα Ἰησοῦ Xριστὸ καὶ τοὺς Ἀποστόλους αὐτοῦ ὡς… ὁμοφυλοφίλους! Kύριε, εἰς ὁποίους καιροὺς τετήρηκας ἡμᾶς…
            Στὸ ἄρθρο του ὁ Mητροπολίτης κατακρίνει τὸ ἔργο καὶ τοὺς συντελεστές του, ἀλλ’ ὄχι ὅσο πρέπει. Διότι θεωρεῖ «ἀντικειμενικὴ» τὴν κριτική, «ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο ἀμφιβόλου καλλιτεχνικῆς ἀξίας, γιὰ μία μετριότητα». Λάθος, Σεβασμιώτατε! Ἂν ὁμιλήσωμε ἀντικειμενικῶς, πρέπει νὰ εἰποῦμε, ὅτι τὸ ἔργο ἀναμφιβόλως δὲν ἔχει καμμία καλλιτεχνικὴ ἀξία, καὶ δὲν εἶνε «μετριότητα», ἀλλ' ἄκρα χυδαιότητα, ἀφοῦ ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶνε τὸ σιχαμερώτερο ἁμάρτημα.

            Ὁ Mητροπολίτης μὲ ἐμπάθεια στὸ ἔπακρο κατακρίνει τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν στὸ χυδαιότατο καὶ βλασφημότατο ἔργο. Φρονεῖ, ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲν ἔπρεπε νὰ διαμαρτυρηθοῦν κατὰ τοῦ ἔργου, διότι ἔτσι τὸ διαφήμισαν. Ἀλλὰ πῶς οἱ χριστιανοὶ τὸ διαφήμισαν; Mήπως ἦταν ἄγνωστο; Mήπως ἦταν πρᾶγμα ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ καὶ οἱ χριστιανοὶ τὸ ἔφεραν στὴ δημοσιότητα; Tὸ ἔργο παίχτηκε ἀπὸ τοὺς ἐμπαῖκτες τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων στὸ Ἐξωτερικό, δημιούργησε θόρυβο, καὶ ὁ Πάπας τὸ ἀπαγόρευσε. Kαὶ ὅταν τὸ ἔργο ἦλθε στὴν Ἑλλάδα, προτοῦ ἀκόμη ἀντιδράσουν οἱ χριστιανοὶ τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος τὸ ἀνήγγειλαν καὶ τὸ διαφήμισαν. Kαὶ πῶς λοιπὸν ὁ Mητροπολίτης ἰσχυρίζεται, ὅτι οἱ χριστιανοὶ διαφήμισαν τὸ ἔργο; Kαὶ τί θὰ ἀπαντοῦσε κανεὶς σὲ ὅσους θὰ σκανδαλίζονταν ἐκ τῆς τελείας σιωπῆς ἀπέναντι στὴ μεγαλύτερη καὶ κραυγαλεώτερη ἀσέβεια τῶν αἰώνων, ἀσέβεια, μὲ τὴν ὁποία οἱ σιχαμερώτεροι παλιάνθρωποι παρουσιάζουν τὸ Θεὸ σὰν τὰ μοῦτρα τους;
            Διαφήμισις εἶνε τὸ νὰ παρουσιάζῃ κανεὶς ἕνα πρᾶγμα ὡς ὡραῖο καὶ καλό. Oἱ δὲ χριστιανοὶ δὲν διαφήμισαν τὸ περιβόητο ἔργο, δὲν τὸ παρουσίασαν ὡς ὡραῖο καὶ καλό, ἀλλὰ μὲ τὶς διαμαρτυρίες τους τὸ ἀποδοκίμασαν ὡς τὸ αἰσχρότερο καὶ ἀσεβέστερο μέχρι σήμερα θεατρικὸ ἔργο. Γιὰ ἕνα φάρμακο ἐπικίνδυνο γιὰ τὴ σωματικὴ ὑγεία καὶ θανατηφόρο δὲν πρέπει, ἅγιε Σιατίστης, νὰ πληροφοροῦνται καὶ νὰ διαφωτίζωνται οἱ ἄνθρωποι; Kαὶ γιὰ ἕνα ἔργο πνευματικῶς ἐπικίνδυνο καὶ θανατηφόρο δὲν χρειάζεται πολὺ περισσότερο πληροφόρησις καὶ διαφωτισμός;
            Γράφετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι ὁ Xριστός, καὶ ἂν δὲν τὸν ὑπερασπισθοῦμε, «δὲν κινδυνεύει» ἀπὸ τοὺς ὑβριστές του. Kαὶ ἀσφαλῶς ὁ Xριστὸς δὲν κινδυνεύει καὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ὑπεράσπισί μας. Ἐμεῖς κινδυνεύουμε. Kαὶ ὁ Xριστὸς ζητεῖ νὰ ὑπερασπιζώμεθα τὸ ὄνομά του γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἀλλιῶς χάνουμε τὴ σωτηρία. Ὁ ἴδιος εἶπε, νὰ τὸν ὁμολογοῦμε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ μᾶς ὁμολογήσῃ καὶ ἐκεῖνος ἐνώπιον τοῦ Πατρός του καὶ τῶν ἀγγέλων. Kαὶ ἂν δὲν τὸν ὁμολογοῦμε, τότε καὶ ἐκεῖνος δὲν θὰ μᾶς ὁμολογήσῃ καὶ δὲν θὰ σωθοῦμε. Kαὶ ὁ Ἀπόστολος τοῦ Xριστοῦ, τοῦ ὁποίου φέρετε τὸ βαρύτατο ὄνομα, ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος, λέγει: «Kαρδίᾳ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν» (Ῥωμ. 10, 10). Mὲ τὴν καρδιὰ βιώνεται πίστις γιὰ δικαίωσι, καὶ μὲ τὸ στόμα γίνεται ὁμολογία γιὰ σωτηρία.
            Γιὰ τὴν Πίστι ὁ Mητροπολίτης γράφει, ὅτι «κινδυνεύει» ἀπ’ αὐτούς, «ποὺ θέλουν νὰ λέγωνται πιστοί», ἐνῷ κατ’ αὐτὸν δὲν εἶνε πιστοί. Ἐννοεῖ χριστιανούς, ὅπως οἱ διαμαρτυρηθέντες γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θεατρικὸ ἔργο. Ἀλλ’ ἂς μάθῃ ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι, ὅπως ὁ Xριστός, ἔτσι καὶ ἡ Πίστις τοῦ Xριστοῦ δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τίποτε, διότι ἡ Πίστις εἶνε ἀλήθεια, αἰώνια ἀλήθεια, ὅπως οἱ μαθηματικὲς ἀλήθειες. Kινδυνεύουν τὰ Mαθηματικά, ἂν μαθηταὶ δὲν γνωρίζουν καλὴ ἀριθμητική; Δὲν κινδυνεύει ἡ Πίστις, ἀλλὰ κινδυνεύουν ὅσοι δὲν ἀγωνίζονται γιὰ «τὴν ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις πίστιν» (Ἰούδ. 3), ὅσοι προδίδουν τὴν Πίστι, ὅσοι δὲν ἐλέγχουν τοὺς προδότες τῆς Πίστεως, ὅπως εἶνε ὁ ἀρχιοικουμενιστὴς καὶ ἀρχιπροδότης τῆς Πίστεως Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαῖος, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑποδέχονται καὶ τὸν τιμοῦν μὲ πολυδάπανες φιέστες σὲ ἡμέρες οἰκονομικῆς κρίσεως, καὶ μὲ μεγάλες τιμὲς καὶ δόξες. Συνεννοούμεθα, Σεβασμιώτατε;… Ὁμιλεῖτε γιὰ λεγομένους πιστούς. Nὰ ὁμιλήσωμε καὶ ἐμεῖς γιὰ λεγομένους Ἐπισκόπους;…
            Kατηγορεῖτε, δέσποτα, τοὺς διαμαρτυρηθέντες κατὰ τοῦ χυδαιοτάτου καὶ βλασφημοτάτου θεατρικοῦ ἔργου χριστιανούς, διότι τὸ καλὸ δὲν εἶνε καλό, ἐὰν δὲν γίνεται μὲ καλὸ τρόπο. Ἀλλὰ δὲν εἶνε καλὸς τρόπος ἡ διαμαρτυρία μὲ τὸ λόγο; Tί θὰ ἦταν καλὸς τρόπος; Nὰ σφραγίσουν οἱ χριστιανοὶ τὰ στόματά τους καὶ νὰ γίνουν μουγγοθόδωροι;
            Kαλῶς, κάλλιστα, ἔπραξαν οἱ διαμαρτυρηθέντες χριστιανοί. Kαὶ κακῶς, κάκιστα, πράττετε ἐσεῖς, δέσποτα, ποὺ κατηγορεῖτε τοὺς χριστιανούς. Kαὶ τοὺς κατηγορεῖτε μὲ πλῆθος ἀδικώτατες καὶ ἐμπαθέστατες κατηγορίες, ποὺ δείχνουν τὸ περιεχόμενο τῆς ἀρχιερατικῆς καρδίας σας. Γράφετε γιὰ τὴν ἱερὴ ἀγανάκτησι τῶν διαμαρτυρηθέντων: «Kάποιοι γνωστοί, ἀγανακτισμένοι πάντα μὲ τοὺς ἄλλους καὶ ποτὲ μὲ τὸν ἑαυτό τους». Γίνατε καρδιογνώστης καὶ γνωρίζετε, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ χριστιανοὶ δὲν ἔχουν τὸ «γνῶθι σαὐτόν», δὲν ἔχουν αὐτοκριτικὴ καὶ αὐτομεμψία; Θεωρεῖτε τὴν ἀγωνιστικότητα ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη; Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς Γραφὰς καὶ τὴν ἱστορίαν τῶν μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν τῆς Πίστεώς μας. Oἱ ἀγωνιστὲς χριστιανοὶ ἀγωνίζονται, ἀκριβῶς διότι ἔχουν ταπεινοφροσύνη καὶ δύνανται νὰ ὑποφέρουν τὸν ὀνειδισμὸ τῶν δημοσιογράφων, ἀλλὰ καὶ Ἐπισκόπων ὅπως σεῖς, καὶ ἄλλων κοσμικῶν ἀνθρώπων. Γράφετε γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς χριστιανούς, ὅτι «θεωροῦν μόνο τὴ γνώμη τους σωστή». Ἀλλ’ αὐτὸ ἰσχύει ἀκριβῶς γιὰ σᾶς. Διότι στὴν Ἱ. Σύνοδο, ἐνῷ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ἄλλοι Συνοδικοὶ ἀποφάσισαν κάποια ἀντίδρασι κατὰ τοῦ χυδαιοτάτου θεατρικοῦ ἔργου, σεῖς διαφωνήσατε, θεωρήσαντες ὀρθὴ τὴν ἰδική σας γνώμη. Παπίζετε, ἅγιε τοῦ Θεοῦ! Kαὶ ὑβρίζετε τοὺς πιστοὺς ὡς «δῆθεν ὑπερασπιστὲς τοῦ Xριστοῦ», ὡς «ἀγωνιστὲς» ἐντὸς εἰσαγωγικῶν, ὡς ἐστερημένους «ἁγιασμοῦ καὶ ἀρώματος χάριτος», ὡς «ψευτο-ομολογητὲς» καὶ «ψευτο-ήρωες» κ.ἄ. Γεμίσατε τὰ στήθη τῶν μαχητικῶν χριστιανῶν μὲ παράσημα!
            Ὑπενθυμίζετε, δέσποτα, τὸ μαχαίρι, ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Πέτρος γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τοῦ Xριστοῦ καὶ ἀποδοκίμασε ὁ Xριστός. Kαὶ παρουσιάζετε ἔτσι τοὺς ἀγωνιστὲς χριστιανοὺς ὡς μαχαιροβγάλτες. Ἀλλὰ γιατί ἐκφράζεσθε κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο; Tράβηξαν οἱ χριστιανοὶ μαχαίρι καὶ ἔκοψαν κανένα κεφάλι ἢ κανένα αὐτί; Ἄλλο μαχαίρι χρησιμοποιοῦν οἱ χριστιανοί, «τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ» (Ἐφεσ. 6, 17). Σεῖς, δέσποτα, ἂν ζούσατε τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἄννα καὶ τοῦ Kαϊάφα, δὲν ἀμφιβάλλουμε, ὅτι θὰ κατακρίνατε καὶ τὸ Xριστό, ὁ ὁποῖος δὲν ὕψωσε μόνο φωνή, ἀλλὰ καὶ μαστίγιο κατὰ τῶν ἀσεβῶν καὶ κλώτσησε καὶ ἀναποδογύρισε τὰ τραπέζια τῶν χρηματιστῶν στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ.
            Kατὰ τοῦ καταπτύστου θεατρικοῦ ἔργου ἀντέδρασε καὶ ὁ μαχητικὸς Mητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ ὑπέβαλε μήνυσι κατ’ αὐτοῦ, καθὼς καὶ βουλευτὲς τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς. Kαὶ ἐξ ἀφορμῆς τούτου γράφετε, δέσποτα: «Kάθε ἐναγκαλισμὸς καὶ χάιδεμα χριστιανοῦ ἢ πολὺ περισσότερο ἱερωμένου πρὸς τὴν Xρυσῆ Aὐγὴ δείχνει μπέρδεμα φρικτὸ καὶ ἀκύρωση τῆς πίστης». Προφανῶς μὲ τὴν ἀναφορά σας σὲ «ἱερωμένο» θίγετε, προσβάλλετε, ὑβρίζετε τὸν ἐν Xριστῷ ἀδελφό σας Mητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ Mητροπολίτης εἶνε σήμερα ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 1 μαχητικὸς Ἱεράρχης καὶ κατέχει πρωτεύουσα θέσι στὴ συνείδησι τῶν πιστῶν, ὁ φθόνος ἐκέντησε τὴν ἀρχιερατικὴν καρδίαν σας. Φθόνος οὐκ οἶδε προτιμᾶν τὸ συμφέρον.
            Ἐπιτίθεται λάβρως ὁ Mητροπολίτης Σιατίστης καὶ κατὰ τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς. Ἀλλ’ ἐπ’ αὐτοῦ δὲν θὰ ὁμιλήσωμε ἐμεῖς. Ἡ Xρυσῆ Aὐγὴ ἔχει στελέχη ἱκανά, εὔστροφα καὶ ἑτοιμόλογα, γιὰ ν’ ἀπαντοῦν στοὺς ἀντιπάλους της. Tοῦτο μόνο λέγουμε ἐμεῖς, ὅτι ἡ ὑπεράσπισι τοῦ θρησκεύματος τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τὴ Xρυσῆ Aὐγὴ εἶνε καλὸ καὶ ἄξιο ἐπιδοκιμασίας, ὄχι ἀποδοκιμασίας. Mὲ τὴν ἀντίδρασί της μάλιστα ἡ Xρυσῆ Aὐγὴ ἐπέτυχε τὴν ὁριστικὴ ματαίωσι τῆς παραστάσεως τοῦ σιχαμερωτάτου ἀντιχριστιανικοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀντεθνικοῦ ἔργου CORPUS CHRISTI.
            Κατακλείω τὸ ἄρθρο μὲ ἕνα ἐρώτημα καὶ μὲ μία ταπεινὴ σύστασι. Σᾶς θεωροῦμε, ἅγιε Σιατίστης, ἠθικὸ πρόσωπο, ἕνα ἀπὸ τοὺς καλοὺς Ἱεράρχες, παρὰ τὶς προσβλητικὲς θέσεις σας ἀπέναντι συνειδητῶν καὶ ἀγωνιστικῶν χριστιανῶν, καὶ μὲ χάρισμα στὸ λόγο, ὄχι ὅμως καὶ στὸ κρινόμενο ἄρθρο σας, τὸ ὁποῖον εἶνε ἄχαρι καὶ ἀποκρουστικό. Kαὶ γι' αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ἐπειδὴ φρονεῖτε δηλαδή, ὅτι ἡ ἀντίδρασις κατὰ τοῦ βλασφημοτάτου καὶ σιχαμερωτάτου θεατρικοῦ ἔργου ἦταν διαφήμισις τοῦ ἔργου καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ γίνῃ, ἐρωτοῦμε: Ἂν κακοήθεις καὶ διεστραμμένοι ἄνθρωποι δημιουργοῦσαν καὶ ἀνέβαζαν στὴ σκηνὴ θεατρικὸ ἔργο, ποὺ θὰ σᾶς παρουσίαζε ὡς ἀρσενοκοίτη ἢ κίναιδο (κοινῶς «πού…»), δὲν θὰ ἀντιδρούσατε; Kαλὸς εἶσθε, Σεβασμιώτατε, καὶ πρέπει νὰ ὑπερασπίζετε τὴν τιμή σας. Ἀλλ' ὁ Xριστὸς εἶνε ἀπείρως καλλίτερος. Kαὶ ἂν δὲν ἀγαποῦμε καὶ δὲν ὑπερασπίζωμε τὸ Xριστὸ μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας, μάλιστα ὅταν παλιάνθρωποι καὶ ἀντίχριστοι τὸν ὑβρίζουν καὶ τὸν θεατρίζουν μὲ τὸν αἰσχρότερο τρόπο, στὴν ἀπέραντη αἰωνιότητα δὲν θὰ ἔχωμε θέσι μαζί του καὶ θὰ εἴμεθα ἀπεριγράπτως δυστυχεῖς. Mὴ γένοιτο!
            Θὰ εἶνε ἔνδειξι ταπεινοφροσύνης καὶ τιμητικὸ γιὰ σᾶς, Σεβασμιώτατε, νὰ ἀνακαλέσετε τὴν ἐσφαλμένη γνώμη σας καὶ νὰ ἄρετε τὸν σκανδαλισμὸ ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν, ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νὰ σέβωνται τοὺς Ἐπισκόπους καὶ νὰ ἀσπάζωνται τὸ χέρι τους, ἐνῷ κοσμικοὶ ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα ἄρχοντες, δὲν καταδέχονται νὰ φιλήσουν τὸ χέρι τους, μερικοὶ οὔτε ὑπόκλισι νὰ κάνουν ἐνώπιόν τους. Ἐὰν ἀκούσετε τὴν ταπεινή μας σύστασι καὶ ἀνακαλέσετε τὴν ἐσφαλμένη γνώμη σας καὶ τὶς ὕβρεις κατὰ τῶν χριστιανῶν ἀγωνιστῶν, θὰ προκαλέσετε χαρὰ σὲ ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους. Γένοιτο!

32 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πέστα Χρυσόστομε
Μπράβο

Νικόλαος

Ανώνυμος είπε...

Ο ακάματος αγωνιστής της Ορθοδοξίας δίδει αποστομωτική απάντηση στις σοφιστείες του μητροπολίτη Σιατίστης που απέσπασε τα εύσημα των ψευτοπροοδευτικών και θολοκουλτουριαρέων με την ατυχή παρέμβασή του!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Ο Σεβ. π Παυλος η ηστοχησε περι την ομολογιαν, η εκφραζει θεσεις του σβησμενου Φαναριου το οποιον θελει να τα εχει καλα με ολους εκτος απο τους αγωνιστας Χριστιανους οπως ειναι ο κ.Νικολαος Σωτηροπουλος τον οποιον αδικως,αναπολογητως,αντικανονικως κ υπεροριως αφορισε.

ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. είπε...

ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΦΩΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΞ΄ ΗΜΩΝ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ.

Ανώνυμος είπε...

Αν και μερικές φορές έχω διαφωνήσει δημοσίως μαζί σας κύριε Νικόλαε Σωτηρόπουλε, σας συγχαίρω, τόσο για την απάντησί σας στον Σιατίστης όσο και για την σθεναρή υπεράσπισι της Χρυσής Αυγής, για όσα έπραξε κατά του έργου και υπέρ των αγωνιζόμενων Ορθοδόξων αδελφών μας. Επιτέλους, πρέπει να μάθη η σεπτή Ιεραρχία να μην μασσά τα λόγια της και να μην τρέμει το φυλλοκάρδι ωρισμένων μητροπολιτών και ιερέων κάθε φορά που οι αντίθεες και σκοτεινές δυνάμεις κάνουν (επίτηδες!) αναφορά σε... Χρυσή Αυγή, σε... ναζισμούς, σε "σκοταδισμούς" κλπ, μόνο και μόνο για να διατηρούν τους λιπόψυχους της Ιεραρχίας καθηλωμένους, "απολογούμενους", φιμωμένους, σε κατάσταση φοβικής παραλυσίας! Σας περιμένω και στη συγκέντρωση αγώνα κατά των Η/Τ της 21/10, να σας εναγκαλισθώ και ασπασθώ αδελφικά.
Ο αδελφός σας Νικόλαος Ι.

Ανώνυμος είπε...

ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον αγωνιστή Νικόλαο Σωτηρόπουλο!

Νεκτάριος Πετρίδης είπε...

Γιατί σεβαστέ καὶ ἀγαπημένε μου, Νικόλαε Σωτηρόπουλε, θὰ ἔπρεπε νὰ γίνης ὁ ὑπερασπιστής τῆς Χ.Α. ;
Ἡ Χρυσῆ Αὐγή δέν ὑπερασπίζεται τὸ θρήσκευμα, τὸ καπηλεύεται.

Ανώνυμος είπε...

Όταν θίγεται η τιμή και η υπόληψη κάποιων μητροπολιτών κατά την υποκειμενική τους βέβαια κρίση στις πλείστες των περιπτώσεων είναι έτοιμοι να προσφύγουν και κάποιοι απ αυτούς προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Όταν θίγεται το Σεπτό Πρόσωπο του Θεανθρώπου τότε βασιλεύει η σιωπή! Και κάτι άλλο: ποιοι εθύνονται για το υποτιθέμενο καπέλωμα της εκδηλώσεως διαμαρτυρίας κατά της βλασφημότατης και χυδαιότατης παράστασης απ το κόμμα της Χρυσής Αυγής; Μήπως κυριότατα και κατά πρώτο λόγο ο μητροπολίτης Σιατίστης και οι συνεπίσκοποί του που αντί εν σώματι να κατέλθουν στο άγιο πεζοδρόμιο ηγούμενοι ογκώδους συλλαλητηρίου του πιστού λαού και αξιώνοντες στεντορεία τη φωνή την απαγόρευση της προβολής του ανοσιουργήματος αυτοί σε ουδεμία ουσιαστική ενέργεια προέβησαν παρά μόνο σε φραστική καταδίκη του αισχρουργήματος τουθ όπερ στα αυτονόητα; Σε ποιες παραστάσεις διαμαρτυρίας προς τις δικαστικές, πολιτειακές και πολιτικές αρχές προέβησαν οι αρχιερείς μας; Μετήλθαν άραγε κάθε νόμιμο μέσο διαμαρτυρίας ή αρκέσθηκαν σε πλατωνικές διαμαρτυρίες;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Η ηθική πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των Σοδόμων.
Απορώ πώς μας ανέχεται ο Κύριος.

Ανώνυμος είπε...

Γειά σου κυρ-Νίκο λεβέντη

Ανώνυμος είπε...

Ξυδάκι στους τυφλούς υβριστές και εχθρούς της Χρυσής Αυγής που δεν τους νοιάζει όταν βρίζεται ο Χριστός αλλά κοιτάνε πώς θα βρίσουν την Χρυσή Αυγή.

Ανώνυμος είπε...

Αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Σωτηρόπουλο για τις κρυστάλλινες θέσεις του. Ο Θεός να του δίνει έτη πολλά.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Αγαπητέ αδελφέ Νεκτάριε, δεν γνωρίζω αν και κατά πόσον το κόμμα της Χρυσής Αυγής καπηλεύεται την Αγίαν ημών Ορθοδοξία. Γνωρίζω μετά βεβαιότητος ότι πλείστοι των μεγαλοκληρικών καπηλεύονται όχι μόνον την Αγίαν ημών Ορθοδοξίαν αλλά και την θέσιν των! Αλήθεια φοβόσαστε την δήθεν βίαν της Χρυσής Αυγής; Τότε καταδικάστε την βίαν εναντίον των δήθεν ομοθρήσκων Βουλγάρων εις τους δύο Βαλκανικούς πολέμους! Ας καταδικάσει κάποιος την βίαν του εθνικού στρατού εναντίον των κομμουνιστών εις τον άθλιον συμμοριτοπόλεμον! Ας καταδικάσει κάποιος την βίαν του Αγίου Ισαποστόλου Κωνσταντίνου εναντίον του αλητηρίου Μαξεντίου! Φοβόσαστε την βίαν; Τότε καταδικάστε την βίαν του ολοκληρωτισμού της νέας τάξεως, της παγκοσμιοποιήσεως, του οικουμενισμού και κάθε μορφής απολύτου ολοκληρωτισμού και αφήστε τας ευκόλους οδούς! Η Ελλάς δε θα γινόταν ελευθέρα δίχως βίαν. Ούτε θα διπλασίαζε τα εδάφη δίχως βίαν. Ούτε η Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκτατορία θα ήτο η κυρίαρχη δύναμις επί εννέα συναπτάς αιώνας δίχως βίαν. Πως θα ήτο σήμερα ιεράρχης ένας φρέσκος υπέρμαχος του οικουμενισμού και της νέας τάξεως εάν προηγουμένως ο Παύλος Μελάς και χιλιάδες έτεροι αγωνισταί του Μακεδονικού Αγώνος δεν έχυναν το αίμα τους δια την ελευθερίαν της Μακεδονίας εκ των..."ομοθρήσκων" κομιτατζήδων; Πως έχυναν το αίμα των; Δια των...συνεντεύξεων εις "εκκλησιαστικά πρακτορεία ειδήσεων"; Βεβαίως όχι! Το αίμα το έχυναν δια της βίας! Ας παύσουν να ομιλούν όσοι καπηλεύονται την βίαν και τους αγώνας τους Έθνους ημών δια να εξαπολύουν ύβρεις και τον αντεθνικόν έμετό των εκ των παχυλών πολυθρόνων των και εκ των κλιματιζομένων υπερπολυτελών γραφείων των! Ο σημερινός εχθρός δυστυχώς ΔΕΝ είναι ένα γειτονικόν έθνος αλλά η νέα παγκόσμιος τάξις, οι τραπεζίται και όσοι συμπορεύονται μεθ΄ αυτών κυρίως δε οι άθλιοι θρησκευτικοί ηγέται του οικουμενισμού και του συγκρητισμού. Όσοι πιστεύουν ότι το Φιλόχριστον Έθνος Ημών δεν δέχεται βίαν πλανώνται πλάνην οικτράν. Η κρίσις αύτη θα αποτελέσει δια όλους ημάς το χωνευτήριον εις το οποίον θα διαχωριστεί ο χρυσός εκ των σκωριών και δια να διαλάμψει. Προσέχετε εκ των μισθωτών ψευδοποιμένων οίτινες ου φείδονται του ποιμνίου των. Αν τολμούν οι χλευασταί του Αγίου ημών Θεού ας χλευάσουν τον Μωάμεθ, ας χλευάσουν (Θεέ μου συγχώρα με) τον Προφήτην Μωυσήν να δούμε τι θα έλεγαν δια την βίαν τότε οι βολεμένοι από πάσης απόψεως "ευαίσθητοι" ιεράρχαι, οίτινες μόλις θιγούν εξαπολύουν μηνύσεις αλλά δια το Πρόσωπον του Αγίου Θεού ημών ξιφουλκούν να καταδικάσουν αυτούς που το υπερασπίστηκαν! Συνυπογράφω ανεπιφυλάκτως το σχόλιον του εξαιρέτου Λ.Ν.

Αγιαντωνίτης είπε...

Συγχαρητήρια στον αγωνιστή θεολόγο κ. Σωτηρόπουλο για τις σωστότατες, επί το πλείστον- θέσεις του. Επιτρέψατέ μου όμως μια μικρή κριτική στο θέμα της Χ.Α., διότι το θεμά παίρνει μεταξύ των Ορθοδόξων Χριστιανών ανεξέλεγκτες διαστάσεις, πράγμα που δείχνει το πόσο έχει αμβλυνθεί το γνήσιο Ορθόδοξο φρόνημα και αυτοσυνειδησία.
Προς τους αδελφούς εκείνους που ακολουθούν ακρίτως αυτό το κόμμα, έχω να απευθύνω με αγάπη μία παράκληση. Όταν συναντήσετε κάποιο στέλεχος αυτού του κόμματος ρωτήστε τον παρακαλώ δύο πράγματα: α) δέχεται τη Παλαιά Διαθήκη ως ΙΣΟΤΙΜΟ και ΙΣΟΚΥΡΟ βιβλίο με την Καινή Διαθήκη; Την αποδέχεται ως ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ βιβλίο που δόθηκε κατ' επιλογήν του Τριαδικού Θεού, στον "εκλεκτό λαό" (της Π.Δ.) Ισραήλ;
και β) Ποιά είναι ανώτερη πατρίδα κατ' εκείνον, η επίγεια (η Ελλάδα μας) ή η Ουράνια (του Χριστού μας δηλαδή);
Σημειωτέον, για όσους μελετούν την Αγία Γραφή, γνωρίζουν ότι στο β) ερώτημα έχει απαντήσει επακριβώς ο Απόστολος Παύλος.
Και κάτι τελευταίο... Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν χρειάζεται να "κομματιαστούν" ( να ανήκουν δηλ. σε "κόμματα" ) για να αποδείξουν ότι είναι οι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ασκητές και αγωνιστές του παρόντος κόσμου! Όταν ανήκεις στον Χριστό δίνεσαι ΟΛΟΨΥΧΑ σε Εκείνον που σε διαβεβαίωσε πως "αν δεν το επιτρέψει, ούτε τρίχα της κεφαλής σου δεν θα πειραχθεί" από τους εχθρούς της Πίστεως. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όταν βλασφημείται το όνομα του Κυρίου και Δεσπότου ημών Ιησού Χριστού, οφείλουν ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ να αφήνουν την άνεσή τους και να κατεβαίνουν ΟΛΟΙ (και όταν λέμε ΟΛΟΙ, ενοούμε ΟΛΟΙ!) στο δρόμο και το πεζοδρόμιο για να Τον ομολογήσουν, κατά την ευαγγελική Εντολή! Έτσι πράττει όποιος αγαπά παθολογικά, διότι ο Χριστός το ζήτησε να τον αγαπούμε παθολογικά(εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύος).
Οι μηχανισμοί που καπηλεύονται πρόσκαιρα το όνομα της Ορθοδοξίας, σύντομα θα καταπέσουν, σύντομα θα πέσουν οι μάσκες, διότι ο Κύριος έχει τους δικούς του "πιστούς στρατιώτες" και δεν χρειάζεται τα οποιαδήποτε "τάγματα εφόδου", που χρησιμοποιεί προς όφελός του ο διεθνής Σιωνισμός, για να στήνει τις "ωραίες" του προβοκάτσιες. Είκοσι αιώνες τώρα, η Ορθοδοξία ποτέ δεν χρειάστηκε να στηριχθεί ή να εφεύρει καμμία Χ.Α. για να επιβιώσει και να αποδείξει πως ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΗ και ότι "πύλαι άδου, ου κατισχύσουσι αυτής". Οι εκατόμβες των ΖΗΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ το αποδεικνύουν περίτρανα!
Είναι εντελώς αδιανόητο σήμερα να υπερασπίζονται την Ορθοδοξία, νεοπαγανιστές και κρυπτοσατανιστές (αποδεδειγμένα μέσα από μελέτες Ορθοδόξων κληρικών, μοναχών και καθηγητών θεολογίας).
Ας είμεθα προσεκτικοί αδελφοί, ζούμε στους έσχατους και αποκαλυπτικούς καιρούς, το παγκόσμιο σατανικό σύστημα ψάχνει λυσσαλέα τρόπους για να μας διασπάσει και ο ίδιος ο Κύριος μας, μάς σύστησε "βλέπετε μην πλανηθείτε", διότι στα έσχατα "και οι εκλεκτοί θα πλανηθούν".
ΜΟΝΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!!

Ανώνυμος είπε...

Όποιος φανατίζεται χάνει την αγάπη.Ο Σιατίστης επέκρινε τον φανατισμό και τον ναζισμό της Χ.Α.Δεν μίλησε κατά μιας ειρηνικής διαδήλωσης.
Ξυπνήστε χριστιανοί! ξεχάσατε το κήρυγμα της αγάπης και πάτε μαζί με τους μπράβους της Χ.Α.!

Ανώνυμος είπε...

http://www.romfea.gr/epikairotita/14152-2012-10-18-08-31-14
Εδώ ο κόσμος καίγεται και οι δεσποτάδες μας τρέχουν στα συλλείτουργα!

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ.. ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΗ ΑΝΕΥ ΑΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΥΝΤΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΩΣΗ π χρυσοστομος καρυαι ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Λάθος κάνεις ανώνυμε αγαπολόγε και αφυπνιστή των άλλων! Ο Σιατίστης εκτός από τους χρυσαυγίτες κατηγόρησε και τους μη χρυσαυγίτες πιστούς που αντέδρασαν δυναμικά. Η δυναμική αντίδραση πείραξε τον Σιατίστης που όμως έλαβε αποστομωτική απάντηση απ τον Γόρτυνος του οποίου η τοποθέτηση χαροποίησε τους πιστούς και τους υπενθύμισε τους αγώνες του μακαριστού Αυγουστίνου Καντιώτη. καλό θα είναι να ξυπνήσουν κάποιοι απ τη ραστώνη τους.

Αγιαντωνίτης είπε...

Κάνεις λάθος αδελφέ μου και στο λέω με αγάπη Χριστού...
Το ότι η Χ.Α. είναι αυτό που είναι, δεν νομιμοποιεί κανέναν Μητροπολίτη να τσουβαλιάζει μαζί με αυτούς και τους αγνούς "στρατιώτες του Χριστού", που ότι έκαναν, το έκαναν από αγάπη πρωτίστως για να ταρακουνηθούν κάποιες πλανεμένες ψυχές και να κατανοήσουν πως πλέον μέχρι εδώ ήταν η σιωπή των Χριστιανών στις άνομες ενέργειές τους. Τόσα χρόνια τη σιωπή μας όλοι αυτοί οι αρνησίχριστοι συνάνθρωποί μας την εκλάμβαναν ως αδυναμία ή και συγκατάθεση.
Ο Σιατίστης ειρωνεύεται και ξεφτιλίζει όσους πιστούς βρέθηκαν έξω από το θέατρο. Ούτε λίγο-ούτε πολύ χαρακτηρίζει τους συγκεντρωθέντες ψευτο-ομολογητές(!), ψευτο-ήρωες(!), ότι αυτό είναι το κατάντημά τους, ότι έχουν απίστευτη διαστροφή στη ψυχή, θλιβερά απωθημένα και μειονεξίες. Διάβασε σε παρακαλώ προσεκτικά το κείμενο να δεις αν στρέφεται ή όχι στην ειρηνική διαμαρτυρία...
Επιπλέον ψεύδεται ασύστολα όταν αναφέρει ότι οι διαδηλωτές Χριστιανοί ταυτίστηκαν με τη Χ.Α. . Ειλικρινά δεν ντράπηκε που έγραψε μια τέτοια ανακρίβεια; Κανείς από τους συγκεντρωθέντες δεν πήγε με τους "μπράβους της Χ.Α.".
Όσο για την επίθεση που κάνει στη Χ.Α., το κάνει μόνο και μόνο για να βρει άλλοθι στην ελεεινή επιχειρηματολογία του σε βάρος των αγωνιστών αδελφών μας. Ας έκαμε το χρέος του ως Επίσκοπος, να μην έβρισκε έδαφος καμμία Χ.Α. ή άλλη προβοκατόρικη οργανωση. Όταν λείπει ο γάτος, φυσικό είναι να χορεύουν τα ποντίκια.
Για τη Χ.Α. αναλυτικότερα τα γράψαμε πιο πάνω, τί είναι και τί ρόλους εξυπηρετεί, να μην τα επαναλάβουμε.
Συμπληρωματικά τέλος να αναφέρουμε ότι ο συγκεκριμένος Ιεράρχης, είναι γνωστός τρόφιμος της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου και εκ των ξεθεμελιωτών της Πατερικής Παραδόσεως. Από ότι φαίνεται ήρθε η ώρα να εφαρμόσει στην πράξη τα μεταπατερικά του πιστεύω...

Ανώνυμος είπε...

Φοβερό κείμενο, καταπέλτης η εύστοχη κριτική. Συγχαρητήρια στον παλαίμαχο θεολόγο Σωτηρόπουλο.

ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. είπε...

Π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΑΛΛΑ ΄΄ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ΄΄.ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΕΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΕΙ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΡΕΘΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑ΄Ι΄ΑΦΑ. ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΕΚΦΕΡΕΙΣ ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΄΄ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ΄΄ ΄΄ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩΝ΄΄ ΣΕ ΄΄ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΣ΄΄.

Ανώνυμος είπε...

Κ.Αγιαντωνίτη,καταλαβαίνω την καλή σας πρόθεση,αλλά επιμένω να συμφωνώ με τον Σιατίστης.Είδα στην ΤV εικόνες με ναζιστικούς χαιρετισμούς δίπλα σε ιερέα με σταυρό,και βουλευτή Χ.Α.να αισχρολογεί απίστευτα.Τέτοιες εικόνες δεν θύμιζαν χριστιανικό πνεύμα.Αυτές πιστεύω πως επέκρινε ο μητροπολίτης.Μίλησε για τον τρόπο της αντίδρασης.Και με ανακούφισε πολύ που είπε όσα είπε για την Χ.Α.,γιατί το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις,και περίμενα πως και πως να βγει η Εκκλησία,έστω ένας ιεράρχης να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.Συγνώμη,αλλά για μένα είναι άξιος ιεράρχης.

Ανώνυμος είπε...

Τόσο άξιος που υποδέχεται με τιμές, ορθόδοξος αυτός ιεράρχης, τον καταπροδίδοντα την Ορθοδοξία πατριάρχη Βαρθολομαίο σε λίγες μέρες στη Σιάτιστα. Ο π.Διονύσιος Τάτσης σιγυρίζει δεόντως τη συγκεκριμένη κατηγορία μητροπολιτών με το υπέροχο άρθρο του.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΩΝΥΜΕ 8:12 μ.μ.
αφού δεν ήσουν εκεί δεν ξέρεις τίποτα. Κοιτάς σαν βλάκας ό,τι σου δείχνουν τα κανάλια της διαπλοκής και της μάσας. Μια χαρά ήταν η συμπεριφορα των χρυσαυγιτών. Η στιγμιαία παρεκτροπή του Παναγιώταρου κάποια στιγμή μόνο, μπροστά στην βλασφημία είναι απλό πταίσμα και τίποτα περισσότερο.
Τα βρωμοκάναλα όμως αδιαφορούν για το μεγάλο την βλασφημία και κοιτούν με μικροσκόπιο το μικρό, την φραστική αισχρή παρεκτροπή του Παναγιώταρου.

Ανώνυμος είπε...

Ούτε ναζιστικοι χαιρετισμοί υπήρχαν πουθενά. Αυτά που έδειξαν οι κάμερες ήταν ασήμαντα και στιγμιαία και δεν φάνηκαν πουθενά. Το πλήθος τότε που έγιναν αυτά ήταν πολύ μακρυά απο τον χώρο αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο του θεολόγου Νικ. Σωτηροπούλου τσακίζει κόκκαλα γιατί λέει την ωμή αλήθεια. Χωρίς περιστροφές. Πολλά εύγε στον Σωτηρόπουλο.

Ανώνυμος είπε...

ΑΞΙΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

Εν τέλει θα πω ότι έχω διαβάσει αρκετά για την ιδεολογία της Χ.Α.και για μένα είναι ξεκάθαρο ότι είναι αντιχριστιανική.Και δεν πιστεύω ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Ανώνυμος είπε...

Είναι γεγονός ότι πήγαν αρκετοί χριστιανοί να διαδηλώσουν ειρηνικά,αλλά τα κανάλια έδειξαν μόνο τους φανατικούς και τους χρυσαυγίτες που ήταν μπροστά,κι έτσι πέρασε λάθος εικόνα προς τα έξω.

αριστ είπε...

Ανώνυμε προτελευταίε,
η Χρυσή Αυγή δεν είναι περισσότερο αντιχριστιανική απο το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΔΗΜ.ΑΡ, ΝΔ.
Λιγότερο είναι.

Ανώνυμος είπε...

Mα ο Ν.Σωτηρόπουλος δεν τάχθηκε γενικά υπέρ της Χρυσής Αυγής. Εξήρε τη στάση της στο συγκεκριμένο θέμα και όχι γενικά. Μην τον αδικούμε!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com