27 Σεπ 2012

"Ἔναρξις των Μαθημάτων των Κατηχητικών Σχολείων"


Πρωτ. 2965
Ἀριθμ.Διεκπ. 1693
Ἀθήνῃσι 10ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 9 3 0
Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 5ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὥρισεν ὡς ἡμέραν ἐνάρξεως τῶν Μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων κατά τό τρέχον ἔτος τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. (ἤτοι τήν 7ην Ὀκτωβρίου 2012).
Ἡ ἐν λόγῳ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων ἐκρίθη κατάλληλος, τοῦτο μέν ἐν συσχετισμῷ πρός τήν ἔναρξιν τοῦ σχολικοῦ ἔτους, τοῦτο δέ ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι θέλει ἐξυπηρετήσει τάς διδακτικάς ἀνάγκας τάς ὑπαγορευομένας ἐκ τοῦ κύκλου τῆς κατ' ἔτος διδακτέας ὕλης.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος φρονεῖ ὅτι ἡ βαθυτάτη πνευματική κρίσις τῆς ἐποχῆς, ἡ ἀλλοίωσις τῶν Ὀρθοδόξων κριτηρίων, ὡς καί ἡ ἔξαρσις τῶν παραθρησκευτικῶν καί ἀποκρυφιστικῶν διδασκαλιῶν ἐπιβάλλουσιν ὅπως δοθῇ ἰδιαιτέρα φροντίς διά τήν Ὀρθόδοξον Κατήχησιν τῶν νέων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καί μετ᾿ ἐπιμελείας ὀργανωθῇ παρά τῶν ἑκασταχοῦ Ἱερῶν Μητροπόλεων ἡ Κατηχητική Διακονία, ὡς καί ἡ ἐν γένει ζωή τῶν νέων παρ' ἑκάστῃ Ἐνορίᾳ.
Διά τήν κάλυψιν τῆς διδακτέας ὕλης τῆς ἐπιούσης Κατηχητικῆς περιόδου (2012 - 2013), ἡ Ἱερά Σύνοδος γνωρίζει ὑμῖν ὅτι τίθενται εἰς τήν διάθεσιν ὑμῶν τά Κατηχητικά βοηθήματα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (δευτέρα σειρά μαθημάτων) :
α.Κατωτέρου: «Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ»
β.Μέσου: «Πηγές ζωῆς»
γ.Ἀνωτέρου: «Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός»
Ταῦτα, ἐκτυπωθέντα μερίμνῃ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τεθήσονται εἰς τήν διάθεσιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὡς καί παντός ἐνδιαφερομένου, πρός κάλυψιν τῶν κατηχητικῶν ἀναγκῶν.
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως, κατά τά ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, μεριμνήσητε διά τήν παραγγελίαν τοῦ ἀναγκαίου ὑμῖν κατηχητικοῦ ὑλικοῦ πρός ἔγκαιρον διάθεσιν αὐτοῦ εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς ὑμετέρας Θεοσώστου Ἐπαρχίας.
Πρός τούτοις, σημειωτέον ὅτι κατά τήν ἐπιοῦσαν Κατηχητικήν Περίοδον, σειρά κατηχητικῶν βοηθημάτων ὡς ἐπίσης καί βοηθητικόν κατηχητικόν ὑλικόν, θά εὑρίσκηται ἀνηρτημένον εἰς τήν ἠλεκτρονικήν ἱστοσελίδα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος www.catichisis.gr .
Ἐμπιστευόμεθα εἰς τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν τῶν ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν τήν σκέψιν διά τήν σύναξιν τῶν παρ᾿ ἑκάστῃ Ἱερᾷ Μητροπόλει διακονούντων Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν εἰς ἁπάσας τάς βαθμίδας τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου, ὀλίγον πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων, προκειμένου ἵνα δοθῶσιν ὁδηγίαι, ἐξετασθῶσι τυχόν προβλήματα καί ἀναζητηθῶσι τρόποι πληρεστέρας λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
Ἡ πνευματική οἰκοδομή τῶν νέων καί ἡ συνειδητή ἔνταξις αὐτῶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τυγχάνει ἔργον σπουδαῖον καί σοβαρόν, διό καί παρακαλοῦμεν ὅπως καταβληθῇ πᾶσα δυνατή προσπάθεια διά τήν θεραπείαν καί τήν ἐν γένει προαγωγήν αὐτοῦ, ὡς ἄλλωστε ἄχρι σήμερον πράττετε.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.
† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Δράμας Παῦλος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας
† Ὁ Κορίνθου Διονύσιος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com