30 Μαρ 2012

Κυριακή Ε΄ Νηστειών – Αληθινή και ειλικρινής μετάνοια (Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ)


ΚΥΡΙΑΚΗ E' ΝΗΣΤΕΙΩΝ
1-4-2012
ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
  «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα...»
Κατά τήν σημερινή Κυριακή, τήν Πέμπτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ὡς φωτεινό «ὑπόδειγμα μετανοίας», τήν ριζική ἀλλαγή καί μετάνοια τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, γιά νά ἀφυπνίση πνευματικά καί τούς πιό ράθυμους καί ἀμελεῖς χριστιανούς.

          Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, πού γιορτάζει διπλᾶ σήμερα -καί διότι εἶναι ἡ ἐτήσια μνήμη της καί διότι τιμᾶται τήν Ε' Κυριακή τῶν Νηστειῶν- ἐλύπησε, ὡς γνωστόν, τόν Πανάγιο Θεό μέ τά σοβαρά καί συνεχῆ παραστρατήματα τῆς νεότητός της, ἀλλά καί εὐαρέστησε πολύ ἐνώπιόν του μέ τήν συντριπτική καί ὁριστική της μετάνοια. Δεκαεπτά χρόνια στήν ἀσωτία - ἀπό τήν ἡλικία τῶν 12 χρόνων-, ἀλλά καί σαρανταεπτά ἔτη στήν μετάνοια καί ψυχική ἀνάνηψι μέσα στήν ἀπαράκλητη ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη. Ὅπως ἐρούφηξε μέχρι τόν πάτο τό ποτῆρι τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, ἔτσι ἤπιε μέχρι τό τέλος τό νέκταρ τῆς ἀρετῆς καί ἁγιότητος, ζώντας ἀληθινά καί εἰλικρινά τό μυστήριο τῆς μετανοίας.
          Ἕνας σύγχρονος ἅγιος Γέροντας, πού ἐκοιμήθη ὁσιακά στήν Πάρο περί τά τέλη τοῦ περασμένου αἰώνα, ὁ Ἡγούμενος π.Φιλόθεος Ζερβάκος, ὁ Λάκωνας, ἔγραφε τά ἑξῆς περισπούδαστα γιά τήν μετάνοια:
«Καιρός νά παύση ἡ βλασφημία ἀπό τήν γλυκειά μας πατρίδα τήν Ἑλλάδα. Ἐάν ὅλοι δέν ἀγωνισθοῦμε καί ἐξακολουθήση ἡ βλασφημία στό Ἔθνος μας ἀλλοίμονο μας! Μᾶς περιμένει ἡ μεγάλη ὀργή τοῦ Κυρίου. «Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοί ἀπό τῆς γῆς καί ἄνομοι ὥστε μή ὑπάρχειν αὐτούς!». Ὁ Θεός νά δώση σέ ὅλους μας σύνεσι, φώτισι καί γνήσια μετάνοια...
...Ἐάν ἡ ἀνθρωπότης δέν ἀποβάλη τόν ἐγωϊσμό καί τήν ὑπερηφάνεια, ἐάν ὅλοι μας δέν στραφοῦμε νά γίνουμε ἄκακοι , ἀπόνηροι, ἁπλοί, πραεῖς, ταπεινοί, ὡσάν τά ἄκακα καί μικρά παιδιά, στό σκότος θά βαδίζουμε καί ἔξω τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν θά μείνουμε...
          ...Ἐφθάσαμε σέ πονηρές ἡμέρες, καί τήν ὀργή τοῦ Κυρίου τήν συγκρατοῦν οἱ προσευχές καί μεσιτεῖες τῆς Παναγίας Μητρός Αὐτοῦ, τῶν ἐν οὐρανοῖς Ἁγίων καί τῶν λίγων ἐκλεκτῶν πού εὑρίσκονται στήν γῆ. Ὀφείλουμε νά εἴμεθα τουλάχιστον ἕτοιμοι γιά νά σώσουμε τίς ἀθάνατες ψυχές μας καί συμβαλεύσουμε μετά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
          ...Μία διόρθωσις, ἡ μετάνοια ἡ ἀληθής καί εἰλικρινής. Ἡ μετάνοια ὅλα τά συγχωρεῖ καί πλησιάζει τόν ἄνθρωπο στόν Θεόν  καί τόν κάμνει ἅγιο... Νά παρακαλέσετε τόν Θεό νά σᾶς φωτίση, τί εἶναι συμφέρον στήν ψυχή σας καί τήν σωτηρία σας...».
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
          Αὐτή τήν ἀληθινή καί εἱλικρινῆ μετάνοια ἄς ζηλώσωμε καί ἄς ἐπιδιώξωμε στήν κατανυκτική αὐτή περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καί σ' ὅλη μας τή ζωή. Εἶναι τό σωτήριο φάρμακο γιά μιά ριζική ἀλλαγή καί ἀλλοίωσι τόσον ἡμῶν τῶν ἰδίων καί τῆς οἰκογενείας μας, ὅσον καί τῆς κοινωνίας μας καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.
          Αὐτή μᾶς χρειάζεται γιά νά μεταβληθῆ καί μεταμορφωθῆ ὁ κόσμος. Γιά νά ἀνακάμψωμε πνευματικά. Γιά νά ἐξέλθωμε ἀπό τό τέλμα καί τήν ἀδράνεια. Γιά νά λυτρωθοῦμε ἀπό τόν διάβολο καί τήν ἁμαρτία καί νά σωθοῦμε. Θά ἀγαπήσωμε τήν ἀληθινή καί σωτήρια μετάνοια; Τήν ἀπάντησι ἄς τήν δώση ὁ καθένας μας στόν ἴδιο του τόν ἑαυτό.
† Ὁ Κ.Σ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com