28 Μαρ 2012

Οι ...μισὲς αλήθειες του Αρχιεπισκόπου περὶ Διαλόγων και μετα-πατερικὴς θεολογίας


1771844
Οἱ ...μισὲς ἀλήθειες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου περὶ Διαλόγων καὶ μετα-πατερικὴς θεολογίας πιὸ ὕπουλες ἀπὸ τὰ ...μισά ψεύδη
Σημάτης Παναγιώτης, Θεολόγος
Σήμερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, συνομίλησε μὲ τοὺς σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων γιὰ διάφορα ἐπίκαιρα θέματα. Στὶς ἀπαντήσεις ποὺ ἔδωσε εἶναι φανερὸ ὅτι συμπλέει μὲ τοὺς οἰκουμενιστικοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ Φαναρίου (σχεδιασμοὺς Νεοταξικοὺς καὶ Πανθρησκειακούς), ποὺ ἀδυνατοῦν πλέον νὰ κρύψουν οἱ ὅποιες λογικοφανεῖς ἐπενδύσεις. Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸ Φανάρι, φαίνεται πὼς δρομολογήθηκαν νέα μέτρα καὶ γρήγοροι ρυθμοὶ ἐπεκτάσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπαξιώσεως κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐναντιώνεται στὶς μεθοδεύσεις τῶν ἐλαχίστων μέν, ἀλλὰ ἰσχυρῶν οἰκουμενιστικῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι κατέχουν (κρίμασι οἷς οἶδε Κύριος) τὴν διοικητικὴν ἐξουσίαν στὴν Ἐκκλησία Του.

Στεκόμαστε πρὸς στιγμὴν σὲ 2-3 σημεῖα τῶν λεχθέντων ἀπὸ τὸν κ. Ἱερώνυμο:
1. Οἱ Ὀρθόδοξοι, εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, «κάνουμε τὸ διαλογο μὲ τοὺς Καθολικούς, κάτω ἀπὸ ὁρισμένες προϋποθέσεις καὶ ὁρισμένους ὅρους». Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν Διαλόγων «δὲν εἶναι ἀπόφαση μόνο δική μας. Εἶναι ἀπόφαση ποὺ ἔχουν πάρει ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι».
Αὐτή, Μακαριώτατε, δὲν εἶναι πληροφόρηση, ἀλλὰ παραπληροφόρηση. Εἶναι ἡ ...μισὴ ἀλήθεια, ποὺ στην περίπτωση αὐτή, εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὸ ψέμα, γιατὶ συσκοτίζει τὰ πράγματα. Γιατί κρύψατε ἀπὸ τοὺς σπουδαστὲς τὴν πραγματικότητα: πὼς αὐτοὶ οἱ ὅροι καὶ οἱ προϋποθέσεις, κάτω ἀπὸ τοὺς ὁποίους κάνετε τοὺς Διαλόγους, δὲν εἶναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ὅροι καὶ προϋποθέσεις. Εἶναι οἱ ὅροι καὶ οἱ προϋποθέσεις τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς ὅρους περὶ τῆς διεξαγωγῆς τῶν Διαλόγων, ποὺ οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς καὶ θεολόγοι ἐφεῦραν, κι αὐτοὺς τοὺς παραβαίνετε. Ὅπως π.χ.:
α) τὴν ἀποφάσῃ τῆς Πανορθοδόξου Συνδιάσκεψης τῆς Ρόδου τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ἡ ὁποία προέβλεπε τὴν ἔναρξη τοῦ Διαλόγου μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ καταργηθεῖ ἡ Οὐνία. Χωρὶς νὰ καταργηθεῖ ἡ Οὐνία ἄρχισαν τὸ 1980 οἱ Διάλογοι, παρὰ τὴν διαφωνία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
β) Οἱ παραχωρήσεις ποὺ κάνετε πρὸς τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες εἶναι ἐκθεμελιωτικὲς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἀναφέρω ἐδῶ μία παραχώρηση: Ἀναγνωρίσατε τὶς αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες ἐλαφρᾷ τῇ συνειδήσει (χωρὶς καμιὰ μετάνοια ἐκ μέρους τους), τὴ στιγμὴ ποὺ ἀκόμα καὶ μέλος της Ιεραρχίας,  ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς τὶς ὀνομάζει παρασυναγωγές!
γ) Ἐπιτρέπετε πλέον ἐλεύθερα καὶ παρὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τὶς συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικούς, παρόλο ποὺ ἀρχικὰ τὶς ἀπαγορεύατε, τότε ποὺ ὑπῆρχαν Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦσαν σθεναρὰ στὶς κακοδοξίες τῶν ἡγετῶν-πρωτοπόρων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τότε, λοιπόν, καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶχαν ἀπαγορεύσει τὶς συμπροσευχὲς κατὰ τοὺς Διαλόγους. Κι αὐτὸ καταστρατηγήθηκε. Γιατί, λοιπόν, Μακαριώτατε, κρύψατε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ νέα παιδιά; Γιατὶ τὰ παραπληροφορεῖτε; Γιατί τοὺς ἀποκρύψατε ὅτι πλῆθος Ἱερῶν Κανόνων παραβιάζονται κατάφωρα ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους ποὺ συμμετέχουν στοὺς διαλόγους αὐτούς; Ἁρμόζει αὐτὸ σὲ Ἀρχιερέα, καὶ μάλιστα Ἀρχιεπίσκοπο;
2. Εἴπατε, Μακαριώτατε: «Ἡ ἐποχή μας ἔχει βγάλει κι αὐτὴ Πατέρες. Ἡ νεοπατερική, τὴν εἴπανε μεταπατερική, δὲν εἶναι ἄλλη θεολογία, εἶναι χρονικὸ πρᾶγμα».
Μπορεῖτε νὰ μᾶς ἀναφέρετε ποιούς Πατέρες ἐννοεῖτε; Ἔχει βγάλει ἄραγε ἡ ἐποχή μας Πατέρες; Κι αὐτοὶ οἱ Πατέρες δέχονται τὴν μεταπατερικὴ θεολογία; Γιατί δὲν τοὺς κατονομάζετε; Καὶ καλά, τοὺς οἰκουμενιστὲς δὲν θέλετε νὰ τοὺς κατονομάσετε, γιατὶ θὰ θίξετε πρόσωπα τοῦ Φαναρίου. Τοὺς συγχρόνους Πατέρες (ποὺ ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας καὶ οἱ ὁποῖοι δέχονται τὴν ὀνομαζομένη μεταπατερικὴ θεολογία) οὔτε κι αὐτοὺς μπορεῖτε νὰ κατονομάσετε; Μήπως εἶναι μεταπατερικὸς θεολόγος καὶ δέχεται ὅλα αὐτὰ τὰ βλάσφημα κακόδοξα ἐκβλαστήματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁ τελευταῖος λόγιος Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξης Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς;
Νὰ περιμένουμε ἀπάντησή σας στὶς παραπάνω ἐπισημάνσεις; Λίγο χλωμὸ τὸ βλέπω καὶ ἀπίθανο. Ἀλλὰ θὰ περιμένουμε. Ἐξάλλου εἴπατε στοὺς Εὐέλπιδες σήμερα, ὅτι «χριστιανικά, δὲν μποροῦμε νὰ ἀπορρίψουμε ποτὲ τὸν διάλογο. Μὲ ὅλους πρέπει νὰ μιλᾶμε»!
Ἐλπίζουμε μέσα σ’ αὐτὴ τὴν κατηγορία –«ὅλους»– νὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς.

Δείτε σχετικά και:-Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Η Εκκλησία μας,δεν έχει παρατηρήσει σημεία με βάση τα οποία πρέπει να πούμε πως διακόπτουμε τον διάλογο»

3 σχόλια:

Αντιοικουμενιστής είπε...

Ο "μακαριότατος" θα μας στείλει εις την ψυχιατρικήν κλινικήν! "Μακαριότατε", δεν είναι δόκιμο να πατάς εις δύο βάρκας. Τι νομίζεις ότι πατώντας εις δύο βάρκας θα συμβιβάσεις την αλήθειαν με το ψεύδος; Αυτά δεν συμβιβάζονται διότι όπως μας εδίδαξε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός: δεν νοείται "μεσότητα" μεταξύ αληθείας και ψεύδους. Ο "διάλογος" θα είχε κάποιο νόημα εάν δεν είχε εξαντληθεί εις το παρελθόν. Όλαι αι διαφοραί έχουν συζητηθεί εις τους χρόνους που μεσολάβησαν εκ του σχίσματος έως και τας ημέρας ημών. Εκτός αυτού η διαγωγή των παπικών έναντι των Ορθοδόξων μόνο "φιλική" και "αγαπητική" δεν δύναται να χαρακτηρισθεί. Έως και τας ημέρας που διάγουμε το Βατικανόν απροκάλυπτα και δίχως περιστροφάς απεκάλεσε την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν "ελλειμματικήν" διότι οι Ορθόδοξοι δεν κλίνουμε γόνυ να ασπασθούμε την παντούφλα του ποντίφικος! Και τι έτι λέγω; Επιλείψει με γαρ διηγούμενον ὁ χρόνος περί ουνίας, (παπικός καρναβαλικός χριστιανισμός), περί μισιοναρίων, περί διωγμών και πολλών άλλων που λαμβάνουν χώρα ΣΗΜΕΡΑ. Επομένως δεν συντρέχουν αι προϋποθέσεις διαλόγου, διότι εκτός του "τας των δυτικών διδασκάλων φωνάς ούτε παραδέχομαι, ούτε αναγνωρίζω τεκμαιρόμενος ότι διεφθαρμένοι εισί" του Αγίου Μάρκου, η διαγωγήν των παπικών έναντι των Ορθοδόξων δεν κρίνεται ότι είναι η πρέπουσα ώστε να δομεί κλίμα εμπιστοσύνης. Ο διάλογος δεν προκύπτει εξ αιτήματος εκ της βάσεως των Ορθοδόξων ή των παπικών, αλλά επιβάλλεται άνωθεν δια λόγους άσχετους με την Ορθόδοξον Πίστιν. Όσον αφορά τους Πατέρας: Ο μακαριότατος έχει την εντύπωσιν ότι απευθύνεται εις ακροατήριον της "ακαδημίας"! Όχι "μακαριότατε"! Δεν υπήρχαν οι "παλαιο"πατέρες και σήμερα κάποιοι εκ των νεωτεριστών θεολόγων συνιστούν τους "νέο"πατέρας! Πατέρας χαρακτηρίζεται εκείνος ο διδάσκαλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο οποίος θεολόγησε υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως σε περίοδο έξαρσης αιρέσεων, είχε Αγία Βιωτή και αι διδασκαλίαι του υιοθετήθηκαν εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως Διαχρονικές Αλήθειες της Αγίας ημών Εκκλησίας. Εις την περίπτωση κάποιων νεωτεριστών (μεγαλο)θεολόγων που μισθοδοτούνται εξ ιδρυμάτων της εσπερίας ΔΕΝ δύνανται να χαρακτηρισθούν ΠΟΤΕ "πατέρες" διότι: α. αι θεολογικαί θέσεις των ελέγχονται ως προς την Ορθόδοξην ακρίβειαν των, όχι μόνον ως προς την διατύπωσιν αλλά κυρίως ως προς την μεθοδολογίαν, β. η βιωτή των (μεγαλο)θεολόγων ελέγχεται ως προς την επάρκειαν ήθους, απέχει δε παρασάγγας από τον χαρακτηρισμό της Αγίας Βιωτής των Αγίων ημών Πατέρων και γ. ως εκ τούτου ΔΕΝ πρόκειται ΠΟΤΕ αύται αι θεολογικαί θέσεις να αποτελέσουν διαχρονικά δόγματα και αλήθειαι της Ορθοδόξου Πίστεως, διότι αι αμπελοφιλοσοφαίαι δεν συνιστούν Αλήθειαι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτά περί χρόνου "μακαριότατε" ας τα πεις εις τα ακροατήρια της "ακαδημίας" και του κακού "καιρού" ο οποίος δυστυχώς πλήττει την Αγίαν ημών Εκκλησίαν κατά κόρον...Ακούς εκεί "πλιοπατέρες" οι Άγιοι της Ορθοδόξου Πίστεως!

Ανώνυμος είπε...

Περιμένουμε όντος την απάντηση, ποιους Πατέρες της εποχής μας εννοεί ο Αρχιεπίσκοπος. Ευχαριστούμε θερμά τον Κ. Σημάτη για την τοποθέτηση. Ευτυχώς ο Κύριος δεν μας αφήνει χωρίς ανθρώπους που απαντούν ότι χρειάζεται στην υποκρισία των "ηγεμών" μας.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον κ. Σημάτη για τις επισημάνσεις και τα καίρια ερωτήματα που έθεσε στον ου......ψευδόμενο!! Αρχιεπίσκοπο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com