21 Φεβ 2024

Ἡ ἐπανάστασις πού σοκάρει: Δέν θέλουμε παιδιά γι’ αὐτόν τόν κόσμο!

family table 03

8 στούς 10 νέους ἀμφισβητοῦν ἐάν ἡ γενιά τους πρέπει νά τεκνοποιεῖ, ὄχι γιατί δέν τό ἐπιθυμοῦν, ἀλλά γιατί θεωροῦν ὅτι οἱ κοινωνίες θά γίνουν λιγώτερο βιώσιμες τά ἑπόμενα χρόνια – Βαθειά καχυποψία γιά τούς πολιτικούς καί τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως – Ἔρευνα τῆς Next Generation ἀπό τήν Allianz Foundation – Ποῦ προηγοῦνται οἱ νέοι Ἕλληνες τῶν Εὐρωπαίων συνομηλίκων τους

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ πού χρήζουν ἰδιαιτέρας προσοχῆς, λεπτομεροῦς ἀναλύσεως καί σκεπτικισμοῦ, δημιουργεῖ μεγάλη ἔρευνα τῆς Next Generation πού διενεργήθηκε ἀπό τήν Allianz Generation καί ἀφορᾶ στό μέλλον τῆς Εὐρώπης μέσα ἀπό τά μάτια τῆς νεολαίας της. Τό δημογραφικό πρόβλημα μαστίζει σχεδόν ὅλες τίς χῶρες τῆς ΕΕ, εἰδικῶς αὐτές τοῦ Νότου, καί ἔστω μέ καθυστέρηση οἱ κυβερνήσεως προσπαθοῦν νά λάβουν μέτρα γιά νά τό περιορίσουν.

Ὡστόσο τό πρόβλημα φαίνεται νά ἔχει βαθειές ρίζες, καί πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά ἀλλάξει ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο οἱ νέοι ἡλικίας 18-39 ἐτῶν βλέπουν γενικώτερα τόν θεσμό τῆς οἰκογενείας. Οἱ νέοι ἀπό τήν Ἑλλάδα, Πολωνία, Βρεταννία, Ἰταλία καί Γερμανία ἀμφισβητοῦν –οἱ ὀκτώ στούς δέκα– ἐάν πρέπει ἡ γενιά τους νά τεκνοποιεῖ! Καί αὐτήν τήν ἄποψη τήν ἐκφράζουν, ὅχι γιατί δέν ἐπιθυμοῦν νά γίνουν γονεῖς, ἀλλά γιατί θεωροῦν ὅτι οἱ κοινωνίες θά γίνουν λιγώτερο βιώσιμες τά ἑπόμενα χρόνια.

Ἐν ἀντιθέσει, στίς μουσουλμανικές χῶρες, ὅπου οἱ κοινωνίες εἶναι γνωστό ὅτι ὄχι μόνο δέν εἶναι βιώσιμες ἀλλά καί δέν καλύπτουν τίς βασικές ἀνάγκες τῶν λαῶν, οἱ οἰκογένειες ἀποκτοῦν μεγάλο ἀριθμό τέκνων, προκαλῶντας ἀνισορροπία πού ἐπηρεάζει –μέσῳ τῆς μεταναστεύσεως– τήν ταυτότητα τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν. Οἱ νεαροί Ἕλληνες προβληματίζονται γιά τό μέλλον τῆς χώρας τους, μέ τό 66% νά εἶναι ἀπαισιόδοξοι καί νά δείχνουν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στό κατεστημένο καί τούς θεσμούς συνολικῶς. Τό 38% συμφωνεῖ ἀπολύτως μέ τήν ἄποψη, ὅτι «οἱ πολιτικοί εἶναι μαριονέττες τῶν ἰσχυρῶν ἐλίτ» (ἔναντι 20% κατά μέσον ὅρον καί στίς πέντε χῶρες) καί ἕνα ἐντυπωσιακό 58% συμφωνεῖ ὅτι τά Μέσα Ἐνημερώσεως προωθοῦν τά δικά τους συμφέροντα ἀντί νά παρουσιάζουν τά γεγονότα (ἔναντι 28% κατά μέσον ὅρον). Κατά συνέπεια, δέν πρέπει νά μᾶς ἐκπλήσσει ὅτι μόλις τό ἕνα τρίτο τῶν ἐνήλικων νέων στήν Ἑλλάδα πιστεύει ὅτι ἡ Κυβέρνησίς τους θά ἀναλάβει ἡγετικό ρόλο στήν ἐπίλυση κοινωνικῶν καί περιβαλλοντικῶν προβλημάτων (ἔναντι 45% κατά μέσον ὅρον), μέ τό 16% νά ἐκφέρει τήν ἴδια ἄποψη καί γιά τά ΜΜΕ (ἔναντι 26% κατά μέσον ὅρον).

Ἐπίσης, στήν χώρα μας, καταγράφεται τό ὑψηλότερο ποσοστό στήν ἀνησυχία τῶν νέων πρός τίς ἀπειλές πού δέχονται δημοκρατικοί θεσμοί, ὅπως γιά παράδειγμα οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις καί ἡ χειραγώγησις τῶν ΜΜΕ (67% ἔναντι 41% κατά μέσον ὅρον) καί ἡ διάβρωσις τοῦ δικαστικοῦ συστήματος (59% ἔναντι 36%). Ἐπίσης οἱ νέοι στήν Ἑλλάδα πιστεύουν ὅτι εἶναι πολύ πιθανό τήν ἑπόμενη δεκαετία ἡ διακυβέρνησις τῆς χώρας νά εἶναι χειρότερη ἀπό τήν σημερινή (46% ἔναντι 25%). Αὐτή ἡ διαδεδομένη ἔλλειψις πίστεως στούς καθιερωμένους θεσμούς φαίνεται ὅτι ὁδηγεῖ τούς νέους Ἕλληνες σέ ἐναλλακτικούς διαύλους πολιτικῆς ἐκφράσεως. Στήν Ἑλλάδα καταγράφεται τό ὑψηλότερο ποσοστό συμμετοχῆς τῶν νέων σέ διαδηλώσεις (38% ἔναντι 28% κατά μέσον ὅρον). Μαζί μέ τούς νέους Πολωνούς, οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐκεῖνοι πού θεωροῦν ὅτι ἔχουν κίνητρα νά ἀρχίσουν νά ἀσχολοῦνται κοινωνικά μέ τήν συμμετοχή σέ διαδήλωση ἤ διαμαρτυρία.

Γενικώτερα, οἱ νέοι ἐνήλικες στήν Ἑλλάδα θέλουν μία ἀσφαλῆ, οἰκονομικῶς προσιτή, φιλική πρός τό περιβάλλον καί δίκαιη κοινωνία. Ὡς γενικώτερη τάση ἐκφράζουν πιό οὐσιαστικές προτεραιότητες ἐν συγκρίσει μέ τούς νεαρούς τῶν ἄλλων χωρῶν πού συμμετεῖχαν στήν ἔρευνα. Δίδουν ἰδιαίτερη ἔμφαση σέ παράγοντες πού σχετίζονται μέ τήν καθημερινή βιωσιμότητα καί τήν οἰκονομική ἐπιβίωση: φιλικότητα πρός τά παιδιά (80% ἔναντι 56% κατά μέσον ὅρον), ὑψηλές ἀμειβόμενες θέσεις ἐργασίας (78% ἔναντι 54%) καί ὑψηλή οἰκονομική ἀνάπτυξη (69% ἔναντι 47%).

Αὐτό πού προκαλεῖ ἐντύπωση, ὅπως συμβαίνει καί στίς ἄλλες χῶρες, μόνον ἕνας στούς δέκα δίδει προτεραιότητα στήν προσωπική εὐημερία.

Πηγή: estianews.gr

mumdadandkids.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com