22 Μαΐ 2022

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι και αληθείᾳ δεῖ  προσκυνεῖν.[1]

Ὁ Πατήρ δεικνύει τόν Υἱόν τόν μονογενή καί ὁ Υἱός ὁδηγεῖ τά βήματα τοῦ θέλοντος στόν Παράκλητο. Ἁγιασμένος ἐν χάριτι ὁ πιστός, ἀνήκει στό ἑξῆς στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησία. Ὑπό τήν ἀπόλυτη πλέον φοβερά προστασία, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, προσκυνώντας διά παντός τόν Θεόν, ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ, ἐν παντί καιρῷ, καί τόπῳ.

Τό ἀλάνθαστο κριτήριο, τῆς ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ, προσκυνήσεως εἶναι ὅταν ὁ Μεσσίας Ἰησοῦς καθίσει στό κέντρο τῆς καρδιᾶς τοῦ χριστιανοῦ, στόν ἔσω τῆς καρδίας ἄνθρωπο καί κανένα κτῖσμα, εἴδωλο δέν διαταράσσει αὐτήν τήν κοινωνία.Τότε τό καύχημα τοῦ κατά χάριν υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ κατ’εὐδοκίαν ἁγίου πιστοῦ χριστιανοῦ (ἐγώ εἶπα θεοί ἐστε καί υἱοί Ὑψίστου πάντες), εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Μεσσίου ἐκ νεκρῶν.

Μέ τό αἷμα καί τό ὕδωρ πού ρέει ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἐσταυρωμένου αἰωνίως, θεραπεύεται τό μέγα τραῦμα- ὁ ἄνθρωπος. Καί ἀποκτᾶ ὁ κατά χάριν θεός ἐμπειρία τῶν ἀθεάτων τά κάλλη καί τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ. Δέχεται δωρεάν νά ἔχει νοῦν Χριστοῦ, καρδίαν καιομένη, κλίμακα ἀρετῶν καί μοναδικόν  κριτήριον πράξεων καί σκέψεων οἱ θείες ἐντολές τοῦ Κυρίου.

Μέ τήν κάθαρση, τόν φωτισμό καί τήν θέωση, βιώνει ἐν ἁγίῳ Πνεύματι τήν γνῶσιν καί τήν σοφίαν, τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.Κοινωνεῖ μέ τούς ἀγγέλους καί τούς θεολόγους καί αὐτά πού γνωρίζει ὁ Παράκλητος κατά φύσιν, ὡς ἐρευνῶν καί τά βάθη τοῦ Θεοῦ, τά δωρίζει κατά χάρη στόν προσκυνοῦντα,  ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ, τόν Θεόν.

Ἔτσι ὁ πιστός ταπεινά μέ ὑπακοή, καθαρότητα βίου, ἐξομολόγηση καί μυστηριακή ζωή, ἐν Χριστῷ στήν ἐκκλησία τῶν Πρωτοτόκων, ἑρμηνεύει καινά καί παλαιά, διακρίνει δυσνόητα νοήματα, πού οἱ ἀμαθεῖς φίλαυτοι, διαστρέφουν πρός τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλεια. Δέχεται χαρίσματα διακρίσεως πνευμάτων, διόρασιν καί προόρασιν, προφητεῖες καί ὅλα ὅσα τό Πνεῦμα τό Ἅγιον θέλει καί προσφέρει δωρεάν τά ὁποῖα ὁ χαριτωμένος ὀρθόδοξος πιστός καταθέτει πρός δόξαν Θεοῦ, σέ μεγάλη σύναξη πρός ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν του, μέ ὑπομονή.

Δέν κρύπτει τό τάλαντον, πού ἔλαβε δωρεάν, γνωρίζει ὅτι δέν τό ἀξίζει, ὅτι δέν εἶναι δικό του καί ποτέ δέν τό ζήτησε ἀπό τόν Θεόν.Ἐντούτοις ἐργάζεται μέσα στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πρός δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐπιτελεῖ ὁ Μεσσίας, διά τῆς προσευχῆς καί ἱκεσίας, σημεῖα μεγάλα καί ἐξαίσια καί ξεσκεπάζεται ἔτσι ἡ σατανική πλάνη καί τό μπέρδεμα τῆς Ν. Ἐποχῆς, ἡ ὁποία μέ δόλο καί ἀπάτη, διαδίδει στούς ταλαίπωρους ἀνθρώπους πού τήν ἐμπιστεύονται, κυρίως στούς νέους, ὅτι δῆθεν καί σέ ἄλλες θρησκείες καί φιλοσοφίες καί συστήματα ὑπάρχουν ἀνάλογες παραδόσεις, ὅπως π.χ νηστεία, ἀγρυπνία, περισυλλογή, μετάνοιες καί διάφορα ἄλλα πού ὅμως συστηματικά κρύβει ὅτι αὐτά ὅλα, δέν γίνονται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, πρός δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ.

Στο κρίσιμο αὐτό στοιχεῖο καί στάδιο φανερώνεται ξεκάθαρα ὅτι πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά καί τά τοιαῦτα προσκυνεῖται ὁ φίλαυτος ἄνθρωπος, σάν δῆθεν Θεός καί ὁ πεπτωκώς Ἑωσφόρος πού θέλησε νά γίνει Θεός κι αὐτός, χωρίς τόν Θεόν καί νά προσκυνεῖται ἀπό τούς ἀκολουθοῦντες αὐτόν. Κατήντησαν ἔτσι, ἄνθρωποι καί δαίμονες, σκότος καί δυσωδία.

Στῶμεν καλῶς, σεβαστή γερόντισσα. Στῶμεν μετά φόβου, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Οἱ καιροί οὐ μενετοί. Ὁ Σατανᾶς ὡς λέων ἐπιζητεῖ νά καταπιεῖ τούς πάντες, χρησιμοποιώντας τούς ἰδίους πειρασμούς μέ τούς ὁποίους πείραξε καί τόν Κύριό μας. Δηλαδή, τρυφή καί ἀπόλαυση φαγητῶν καί ποτῶν, κενή, κούφια φιλαυτία καί ἄνομο καί παράνομο πλοῦτο, ὅπου δυστυχῶς πολλοί ξεγελάστηκαν καί προσκύνησαν καί προσκυνοῦν τά δαιμόνια γιά νά ἀποκτήσουν πρός ὥραν τήν δυσώδη προσφορά.

Ἐντούτοις οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, στούς πειραζομένους εἶναι γνωστές σέ ὅλους. Ἡ εὐθύνη προσωπική.

Στόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Μεσσία Ἰησοῦ, ἀνήκει ἡ ἀληθής προσκύνησις, τό Κράτος καί ἡ Βασιλεία εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.[1] (‘Iωάν..4,24)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com