26 Μαρ 2022

«μενοῦνγε»

 

«μενοῦνγε»

Χρήστος Σαλταούρας

« ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.   αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» Λουκάς 11: 27-28.

Στο προαναφερθέν χωρίο παρουσιάζεται μία γυναίκα από το πλήθος να απευθύνεται στον Ιησού Χριστό και με μεγάλη φωνή να του λέει : «μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας» ! Η φράση αυτή αποτελεί Μακαρισμό της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας. Αποτελεί επίσης επαλήθευση της προφητείας της ίδιας της Θεομήτορος ότι «ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί» Λουκάς 1:48.

Ο Ιησούς Χριστός όταν άκουσε τον Μακαρισμό αυτόν,  απάντησε : «μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν».

Ας δούμε πως μεταφράζουν το χωρίο με  την απάντηση του Χριστού ορισμένες μεταφράσεις. Ειδικά μας ενδιαφέρει η λέξη «μενοῦνγε». ( Σημ: Οι υπογραμμίσεις δικές μας).

ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : [Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε: «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θήλασε!»  Κι εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά σ’ εκείνους που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν!]

Σύμφωνα με την Βιβλική Εταιρία οι ακούοντες και εφαρμόζοντες τον λόγο του Θεού είναι «πιο πολύ» μακάριοι από την Παναγία ! Έχουμε δηλαδή σαφή υποβιβασμό της μακαριότητος της Θεοτόκου σε σχέση με την μακαριότητα άλλων ανθρώπων !!! Η Προτεσταντίζουσα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρίας μειώνει την Θεοτόκο !

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Χιλιαστές της Σκοπιάς) : [Καθώς τα έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος φώναξε: «Ευτυχισμένη η κοιλιά που σε βάσταξε και τα στήθη που θήλασες!»    Αλλά αυτός είπε: «Όχι· ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που ακούν τον λόγο του Θεού και τον τηρούν!»].

Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται πλήρως την Μακαριότητα της Παναγίας !!! Την υποτιμούν πλήρως !

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ν. ΒΑΜΒΑ : «Καὶ ἐνῷ αὐτὸς ἔλεγε ταῦτα, γυνή τις ἐκ τοῦ ὄχλου ὑψώσασα φωνήν, εἶπε πρὸς αὐτόν· Μακαρία ἡ κοιλία ἥτις σὲ ἐβάστασε, καὶ οἱ μαστοί, τοὺς ὁποίους ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε· Μακάριοι μᾶλλον οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάττοντες αὐτόν».

Επίσης η Προτεσταντίζουσα μετάφραση του Ν. Βάμβα υποβιβάζει την μακαριότητα της Θεοτόκου και θεωρεί ότι άλλοι άνθρωποι είναι περισσότερο μακάριοι !!!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΠ. ΦΙΛΟΥ: «Kαι ενώ αυτός τα έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος υψώνοντας τη φωνή της, είπε σ’ αυτόν: Mακάρια η κοιλιά που σε βάσταξε, και οι μαστοί που θήλασες. Kαι αυτός είπε: Mακάριοι είναι μάλλον αυτοί που ακούν τον λόγο τού Θεού και τον φυλάττουν».

Άλλη μία Προτεσταντίζουσα μετάφραση !

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Ν. Σωτηρόπουλου:

«᾿Ἐνῷ δὲ (ὁ Ἰησοῦς) ἔλεγεν αὐτά, Μία γυναῖχα ἀπὸ τὸ πλῆθος ὕφωσε φωνὴ χαὶ τοῦ εἶπε: «Εὐτυχισμένη. ἣ κοιλία ποὺ σὲ βάστασε, καὶ οἱ μαστοὶ ποὺ θήλασες».   Αὐτὸς δὲ εἶπε: «Ναί, ἀλλὰ καὶ εὐτυχισμένοι ὅσοι ἀκούουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἐφαρμόζουν».

Αυτή είναι Ορθόδοξη και ευσεβής μετάφραση διότι δεν αρνείται ούτε μειώνει την μακαριότητα της Αειπαρθένου. Επιβεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός την Μακαριότητα της Μητρός του και προσθέτει ότι επίσης μακάριοι είναι και όσοι ακούν και εφαρμόζουν τον λόγο του Θεού. Ούτε συγκρίνει ο Χριστός την μακαριότητα της Παναγίας με την μακαριότητα άλλων ανθρώπων. Πολύ περισσότερο δεν λέγει ότι άλλοι άνθρωποι είναι περισσότερο μακάριοι από την Θεομήτορα !!!

Η λέξη «μενοῦνγε» υπάρχει και σε άλλα εδάφια της Καινής Διαθήκης :

Ρωμαίους 9:19-20: «  ᾿Ερεῖς οὖν μοι· τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκε;   μενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ Θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, τί με ἐποίησας οὕτως;».

Ρωμαίους 10:18 : « ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν».

Φιλιππησίους 3:7-8 : « ᾿Αλλ' ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.   ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου μου, δι' ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω».

Όπως φαίνεται από τα παρατιθέμενα εδάφια η λέξη «μενοῦνγε» έχει έντονο βεβαιωτικό χαρακτήρα. Επίσης η λέξη «μενοῦνγε» είναι συνώνυμη της λέξεως «μενοῦν» η οποία υπάρχει στην θέση του «μενοῦνγε» σε ορισμένες κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης στο εδάφιο Λουκάς 11:27.

Τον βεβαιωτικό χαρακτήρα του «μενοῦνγε» επιβεβαιώνουν άλλωστε και οι Προτεσταντίζουσες  μεταφράσεις που αναφέραμε. Ας δούμε για παράδειγμα το εδάφιο Ρωμαίους 10:18   :

ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : «Αναρωτιέμαι όμως, μήπως οι Ιουδαίοι δεν άκουσαν το κήρυγμα; Και βέβαια το άκουσαν! Γιατί, λέει η Γραφή: Σ’ όλη τη γη αντήχησε η φωνή τους, στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ : [Αλλά ρωτώ: Μήπως δεν άκουσαν; Στην πραγματικότητα, «σε όλη τη γη έφτασε ο ήχος τους και ως τα πέρατα της κατοικημένης γης το άγγελμά τους»].

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ν. ΒΑΜΒΑ : «Λέγω ὅμως, Μή δὲν ἤκουσαν; Μάλιστα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, Καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης οἱ λόγοι αὐτῶν».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΠ. ΦΙΛΟΥ : [Λέω, όμως: Mήπως δεν άκουσαν; Mάλιστα, «σε ολόκληρη τη γη αντήχησε η φωνή τους, και στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους»].

Η λάθος απόδοση του «μενοῦνγε» στο  εδάφιο Λουκάς 11:27 από τις Προτεσταντίζουσες μεταφράσεις, εξυπηρετεί την δογματική στάση της Διαμαρτύρησης ενάντια στην τιμή της Θεοτόκου. Γιαυτό πολύ προσοχή στο τί είδους μεταφράσεις διαβάζουμε !

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

2 σχόλια:

Μήτσος είπε...

Πολύ εύστοχο, ευχαριστούμε !

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε πολύ ο Κύριος μαζί 🙏 σάς

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com