29 Δεκ 2021

Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντανάς: O Αμετανόητος κ. Ηλίας Μόσιαλος

 

Ὁ Ἀμετανόητος κ. Ἠλίας Μόσιαλος

Ἀγρίνιο 29/12/2021

Μέ θλιβερή κατάπληξη εἴδαμε τήν ἀσεβέστατη ἀνάρτηση τοῦ κ. Μόσιαλου, πού μέ «σατυρικό» τρόπο ἐξύβρισε, τήν Παραμονή τῶν Χριστουγέννων, τό ἱερώτατο γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί εἶναι ὑβριστής;

1ον. Βλασφήμησε τήν Ἁγία Τριάδα. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς λέει ὅτι: «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. 3,16). Εἶναι ἀνείπωτη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά νά σώσει τόν πλανώμενο ἄνθρωπο, καί γι’ αὐτό ἔστειλε τό Μονογενή του Υἱό στόν κόσμο, γιά νά τόν λυτρώσει ἀπό τή φθορά, τήν ἁμαρτία, τό θάνατο καί τό διάβολο. Χαρακτηριστικός εἶναι ὁ ὕμνος -τό τροπάριο- τῶν Αἴνων τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων: «Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα», ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί ὅταν ἦλθε  τό πλήρωμα τοῦ χρόνου.

2ον. Ὕβρισε τήν Ἀειπαρθενία τῆς Παναγίας μας. Μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στά πανάχραντα σπλάχνα τῆς Παρθένου Μαριάμ, συνέβη ἡ Ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Αὐτό τό γεγονός ἔγινε δόγμα πίστεως στίς Οἰκουμενικές Συνόδους. στή Γ΄Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέσου (431 μ.Χ.), ἡ Μαριάμ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἀναδείχθηκε «Θεοτόκος» καί στήν Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (691 μ.Χ.), ἀνακηρύχθηκε «Ἀειπάρθενος», δηλαδή πρό τοῦ τόκου Παρθένος καί ἐν τόκῳ Παρθένος καί μετά τόκον Παρθένος. Ὁ Λεόντιος ὁ Βυζάντιος ἐπισφραγίζει αὐτή τήν Πατερική παράδοση ὅταν λέει: «Μόνον ἰδικώτατον καί κυριώτατον καί σημαντικώτατον ἐστί τῇ ἁγίᾳ ἀχράντῳ καί ἀειδόξῳ Παρθένῳ ὄνομα τό Θεοτόκος» (κατά Νεστοριανῶν, ΙV, 37 PG 86, 1708 D). Ἡ Ἀειπαρθενία τῆς Παναγίας μας, ἀποτελεῖ τήν Καθολική πίστη τῆς Ἀποστολικῆς καί Πατερικῆς διδασκαλίας. Τό μεγαλεῖο τῆς Παναχράντου Παρθένου εἶναι ὅτι ἦταν καί πάντα καί πάντοτε Παρθένος «ὡς οὔτε τοῦ Τόκου τήν Παρθενίαν λύσαντος οὔτε τῆς Παρθενίας τήν τοιαύτην κυοφορίαν ἐμπόδιον γενομένης» (Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμάς, PG 46396).

3ον. Ὕβρισε καί τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Μέγας Βασίλειος τήν ὀνομάζει «ἑορτή ὁλόκληρης τῆς Δημιουργίας καί Θεοφάνεια». Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος «Πρώτη Ἑορτή» (6ος λόγος περί Ἀκαταλύπτου ΕΠΕ, 35190-219). Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «ἑορτήν τῆς Ἀναδημιουργίας» (Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος 38ος εἰς τά Θεοφάνεια) καί «Θεοφάνεια» καί «Γενέθλια» (Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος 38ος εἰς τά Θεοφάνεια, ἤγουν Γενέθλια του Σωτῆρος Γ΄ PG 36 σελ.3113). Ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου λέει πώς τά Χριστούγεννα εἶναι «κρηπίς ἡμῖν ἀρραγής καί θεμέλιος ἀστεμφής καί ἀρχή σωτήριος καί κορυφή πανσεβάσμιος (Ἀμφ. Ἰκονίου, Λόγος 1ος εἰς τά γενέθλια τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ PG 39, 36α).

Λυπηθήκαμε, βέβαια, μέ τά ὅσα εἷχε διατυπώσει ὁ κ. Μόσιαλος, στήν ἀρχή τῆς ἐπιδημίας: «Ἡ Θεία Κοινωνία μολύνει ὅσους μετέχουν καί θά πρέπει νά σταματήσει καί νά ἀλλάξει ὁ τρόπος μετάδοσής της». Ὤ τῆς βλασφημίας! Γι’ αὐτό, χαρήκαμε ὅλοι πού ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θεώρησε προσβλητικά καί ἀσεβή ὅσα δήλωσε, καί καλόν θά εἶναι, ὅπως λέει καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος νά ὑπάρξει καί ἀφορισμός.

            Ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει ὅτι «αὐτός πού ἁμαρτάνει παραβαίνει τό νόμο, ἐνῶ ἐκεῖνος πού βλασφημεῖ, ἀσεβεῖ ἀπέναντι στή Θεότητα». Πράγματι, ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ τό φρικτότερο ἁμάρτημα στή γῆ, διότι ὁ βλάσφημος εἶναι ἀσεβής, ἀγενής καί ἀχάριστος ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐγωιστής, ἐχθρός καί ἐπαναστάτης κατά τοῦ Δημιουργοῦ του, καί ταυτόχρονα δείχνει ὅτι εἶναι καί ἀπολίτιστος. «οὐδέν γελοιότερον αἰσχρολόγου», ἔλεγε ὁ Ἀριστοτέλης. Γίνεται καί χειρότερος ἀπό τούς δαίμονες, γιατί τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή; «Καί τά δαιμόνια πιστεύουσι καί φρίσσουσι» (Ἰάκωβ. 2,19).

Γι’ αὐτό, σᾶς καλοῦμε κ. Μόσιαλε νά μετανοήσετε. Νά μετανοήσετε καί νά ζητήσετε συγγνώμη ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό. Μέ τό θράσος καί τήν ἀλαζονεία σας - λόγῳ καί τῆς θέσεώς σας πού κακῶς ἐκπροσωπεῖτε τόν Ἑλληνικό Ὀρθόδοξο λαό στούς διεθνεῖς ὀργανισμούς -, παραλογιστήκατε καί ὁδηγηθήκατε στό ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας. Ὡστόσο, πρέπει νά ξέρετε ὅτι, ἐπειδή ἡ βλασφημία εἶναι ἀπό τά φρικτότερα ἁμαρτήματα, γίνατε Θεομάχος. καί ἀλλοίμονο σέ ὅποιον τά βάζει μέ τόν ἴδιο τό Θεό!

Καλοῦμε τόν Πρωθυπουργό, τόν κύριο Μητσοτάκη, νά λάβει τά ἀπαραίτητα μέτρα ὥστε νά σᾶς ἀποπέμψει ἀπό τήν κυβέρνηση, γιατί διακωμωδεῖτε καί ἐμπαίζετε τήν ἀποκαλυφθεῖσα ἁλήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Τοιουτοτρόπως, θά δοῦμε καί ἐμεῖς κατά πόσο συμμερίζεται ἤ ὄχι τίς ἀπόψεις σας.

Ἕνας εὐλαβής μοναχός πού ἐπισκέφθηκε τόν ἅγιο Ἰάκωβο τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, πενήντα μέρες πρίν τήν κοίμησή του, τοῦ εἶπε: «Τό Ἔθνος καί ἡ Ὀρθοδοξία θά κτυπηθοῦν. Νά προσεύχεσθε νά σᾶς σκεπάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, γιατί θά δοῦν πολλά τά μάτια σας».

Στήν Ἑλλάδα χτυπᾶ ἡ καρδιά τοῦ πατριωτισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας καί κανείς ἀπό τούς ἀσεβεῖς καί ἀθέους δέν μπορεῖ νά μολύνει τόν ἁγιασμένο τόπο τῶν ἱερῶν Σεβασμάτων καί τῶν Μαρτύρων.

Χριστός ἐτέχθη, Ἀληθῶς ἐτέχθη.

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς

Ἱεροκῆρυξ

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας

1 σχόλιο:

ΜΑΡΙΑ είπε...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ.ΕΥΓΕ ΠΑΤΗΡ ΠΑΥΛΕ.Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΣ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ.
ΜΑΣ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΒΙΟ ΣΑΣ.
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com