30 Σεπ 2020

«Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμ. ΚΒ΄, 4)

 

«Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμ. ΚΒ΄, 4)

Χρίστος Παναγιώτου

Στό πρόσφατο παρελθόν (17/19 Ἀπριλίου – 4 Μαΐου 2019), ἀνταλλάξαμε μέ τόν σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας δημόσιες ἐπιστολές γιά μία ἀρνητική πρωτιά στήν μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου: τό ἄνοιγμα στό ρόταρι, καθώς καί γιά τή συναυλία θρησκευτικῆς μουσικῆς πού ἔλαβε χώρα στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου. Στό, ξένο γιά τήν πίστη μας, ἄνοιγμα, δόθηκε τέλος δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Διαρκοῦς ἱερᾶς Συνόδου[1] στούς Σεβ. Μητροπολίτες καί τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τή σύσταση νά ἀπέχουν ἀπό κάθε ἐκδήλωση πού διοργανώνεται ἀπό τίς ὀργανώσεις Rotary καί Lions.

Ἀκολούθησε κείμενό μου (Σεπτέμβριος 2019)[2] γιά τόν μικτό γάμο, ἐπίσης ξένο πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση, πού τελέστηκε πρῶτα στόν παπικό ναό καί κατόπιν στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Τόν σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας, ἀναμέναμε μέ μεγάλη χαρά νά ποιμάνει τήν πολύπαθη Μητρόπολή μας· εἴχαμε καί συνεχίζουμε νά ἔχουμε μεγάλες προσδοκίες ἀπό Αὐτόν. Ὅπως εἶχε γραφτεῖ[3]: «Οἱ γνωρίζοντες καλά τήν ἱστορία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μιλοῦν γιά μιά νέα ἐποχή πού ἀνατέλλει στή Λάρισα. Θεωροῦν δεδομένη τήν πνευματική ἀναγέννηση καί τήν ἀνάδειξη τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητρόπολης σέ φωτεινό φάρο τῆς Ὀρθοδοξίας.». Αὐτό ζητοῦμε καί περιμένουμε ἀπό τόν δεσπότη μας, τόν ποιμένα μας, νά εἶναι φωτεινός φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας! Εἰς τύπον καί τρόπον Χριστοῦ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Ἐνωρίτερα (Ἰαν. 2019), ὑπῆρξε καί ἄλλη μία πρωτοφανής κίνηση, πού προξένησε στόν πιστό λαό ἔκπληξη, ἀπορία καί προβληματισμό: ἡ συμμετοχή του σέ ἐκδηλώσεις στή Συναγωγή Λάρισας καί στό ἄναμμα τῆς ἑπτάφωτης λυχνίας, πράξεις πού ἀπαγορεύονται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἐξ ὅσων γνωρίζω συνέβησαν γιά πρώτη φορά στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία. Γιά τό θέμα αὐτό, θά ἀσχοληθοῦμε, ἄν θέλει ὁ Θεός, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

Ἡ ἐπικαιρότητα καί ἡ διαρκῶς κλιμακούμενη περίοδος τῆς «νέας κανονικότητας» μετά τοῦ κορωνοϊοῦ, δέν ἐπιτρέπει ἄλλες ἀσχολίες. Ὁ λαός μας βρίσκεται σέ πλήρη σύγχυση, προβληματισμό καί διχασμό, δεχόμενος συνεχῆ βομβαρδισμό τρομοειδήσεων ἀπό τά ΜΜΕ. Σ’ αὐτήν τήν κατάσταση, κατά τή γνώμη μου, συμβάλλει καί ὁ Ποιμενάρχης μας.

Κορυφαῖα στιγμή προβληματισμοῦ καί ἀπορίας, ὅταν σέ κήρυγμά του τήν Μ. Τρίτη[4], ἀποκάλεσε ὅσους πιστούς λαχταροῦσαν νά ἔρθουν σέ κοινωνία μέ τή Ζωή, ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ, «προδότες τῆς Ὀρθοδοξίας» καί «Ἰούδες» ἐπειδή δέν ἔκαναν ὑπακοή στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο. Σέ τί ἀκριβῶς ἔπρεπε νά ὑπακούσουν; Νά στερηθοῦν τήν πηγή τῆς Ζωῆς, νά στερηθοῦν τή Ζωή, νά «μακρύνουν πάρα πολλά ἀπό Αὐτόν, καί νά τούς κυριαρχήσῃ ὁ ἐχθρός τῆς ψυχῆς τους»! Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ κοντά Του καί οἱ ἀρχιερεῖς μᾶς ἀπομακρύνουν!

 Ὁ σεβασμιώτατός μας, ὅλη αὐτή τήν περίοδο, σκόρπισε καί σκορπίζει μεγάλη πικρία στούς πιστούς τῆς μητροπόλεως μας. Μερικές ἀπορίες:

Α. Ἀφοῦ ὁ μητροπολίτης μας πιστεύει, ὅπως κήρυξε σέ ἄλλη ὁμιλία του, ὅτι τό «Μυστήριο τῆς Ζωῆς», τό «προκείμενο πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ» σέ καμμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά καταστεῖ τρόπος μετάδοσης μολυσματικῶν ἀσθενειῶν, γιατί δέν φρόντισε νά μεταδώσει τή Ζωή στούς πιστούς, μέ ὅποια μέτρα προστασίας θεωροῦσε ὁ ἴδιος ὅτι ἔπρεπε νά ληφθοῦν; Πῶς κατά τή γνώμη του «κινδυνεύει ἡ Ζωή», παρούσης τῆς ὄντως Ζωῆς;

Β. Σέ σχολικό ἁγιασμό[5], ἀντί νά μιλήσει γιά Χριστό καί Ἑλλάδα, ἀντί νά καλέσει τά παιδιά στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὅπου ὑπάρχει ἡ ὄντως Ζωή καί ἀνάστασις, μίλησε γιά θάνατο καί γιά μασκοφορία. Ἀντί νά μιλήσει ὡς Ἐπίσκοπος, μίλησε σάν ὑπάλληλος ὑπουργείου. Εἶναι αὐστηρός ὑποστηρικτής τῆς μασκοφορίας καί τῶν λοιπῶν μέτρων καί ἐντός τῶν ἐκκλησιῶν, θεωρῶντας ὅτι ὁ χῶρος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ εἶναι ἀκριβῶς ὁ ἴδιος μέ αὐτόν τοῦ καφενείου, τοῦ μπακάλικου, τῆς δημόσιας ὑπηρεσίας.

 Ἡ πίστη μου, δέν καταλαμβάνει οὔτε τό μέγεθος ἑνός κόκκου σινάπεως, ὅμως κάποια πράγματα εἶναι βασικά. Ἄν δέν πιστεύω ὅτι ὅταν συμμετέχω στήν Θεία Λειτουργία, βιώνω τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τή δημόσια ζωή καί τό κήρυγμά Του, τά θαύματά Του, ὅτι συγκάθομαι στόν μυστικό δεῖπνο μαζί Του καί τρώω τό Σῶμα Του καί πίνω τό Αἷμα Του «εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος»[6], ὅτι βιώνω τά πάθη Του, τήν ἀνάστασή Του, γιατί αὐτά εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία, τότε, ποιός ὁ λόγος νά πηγαίνω στήν ἐκκλησία;

Ἄν δέν πιστεύω ὅτι στήν ἐκκλησία βρίσκεται ὁ Παντοδύναμος Θεός μου, ὁ Μόνος Ζῶν Ἀληθινός Θεός, ὁ Χριστός, τό Ἅγιο Πνεῦμα, Αὐτός πού διαφέρει ὅσο ὁ Ἥλιος ἀπό τό σκότος, ἀπό τούς θεούς τῶν θρησκειῶν καί τῶν αἱρέσεων, τί μοῦ χρειάζεται ἡ ἐκκλησία; Τί μοῦ χρειάζονται οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ ἱερεῖς;

 Ἄν δέν πιστεύω ὅτι πλησιάζω στόν Χριστό, στόν Θεό μου, γιά νά σωθῶ, γιά νά θεραπεύσει τήν ἀδυναμία μου, τούς φόβους μου, νά ἐνισχύσει τήν πίστη μου, νά μοῦ χαρίσει μετάνοια, νά μέ εὐλογήσει, νά βρίσκεται μαζί μου στήν ὥρα τοῦ θανάτου μου, νά μέ ὁδηγήσει στήν βασιλεία Του, τότε γιατί νά εἶμαι χριστιανός καί ὄχι μωαμεθανός ἤ ἄθεος, πού εἶναι καί τά δύο τῆς «μόδας»;

Ἄν δέν πιστεύω ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, εἶναι διαφορετική καί ἁγιασμένη, λόγῳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπό αὐτήν τοῦ καφενείου, τότε τί ἔχει νά μοῦ προσφέρει ἡ ἐκκλησία;  Ἄν εἰσέρχομαι στήν ἐκκλησία μέ μάσκες, ἀποστάσεις, ἀντισηπτικά καί φόβο μήν κολλήσω κορωνοϊό, καί μετά στρογγυλοκάθομαι στό καφενεῖο καί στό ἑστιατόριο χωρίς κανένα φόβο, τί συμβαίνει; Μήπως ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν καφενείων εἶναι καθαρότερη καί ἀσφαλέστερη; Δέν εἶναι αὐτό βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Γιατί νά μήν κλείσουν τελείως οἱ ἐκκλησίες, ἀφοῦ μπορῶ νά προσευχηθῶ καί στό σπίτι μου, καί νά πηγαίνω μόνο στίς καφετέριες καί στά μαγειρία ὅπου ὑπάρχει ἀσφάλεια;

Αὐτές τίς ταπεινές ἀπορίες θά ἤθελα νά λύσει ὁ μητροπολίτης μας, τόν ὁποῖο πολύ ἀγαπᾶμε καί γι’αὐτό γράφω τίς παροῦσες γραμμές. Μέχρι νά δοῦμε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, βιώνουμε τήν ἀχλύ τοῦ φόβου, τοῦ προβληματισμοῦ, τοῦ διχασμοῦ καί τῆς ἀπόγνωσης.

…………………………………………………………………………

[1] «Δεύτερη Συνεδρία τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τόν μῆνα Ἰούνιο, (3/6/2020), http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=2671&what_sub=d_typou

[2] «Ἕνας ἀλλιώτικος γάμος…», https://www.larissanet.gr/2019/09/16/nas-lliotikos-gamos/  

[3] «Ὁ Μητροπολίτης Ἱερώνυμος: Ἡ «σιωπή» πού συγκλονίζει…», https://www.larissanet.gr/2018/10/13/o-mitropolitis-larisis-ieronymos-i-siopi-pou-sygklonizei12/

 [4] «Τό μήνυμα τοῦ Μητροπολίτη τῆς Μεγάλης Τρίτης 14-4-2020», https://www.youtube.com/watch?v=KJhieJiPZfw

[5] «Ὁ Ἱερώνυμος Λαρίσης γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων», https://www.youtube.com/watch?v=AnXvI_8jLxY

[6] «Εὐχαριστία μετά τήν Θεία Μετάληψη»

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com