28 Σεπ 2019

Συ εφόνευσας και εκληρονόμησας τον αδελφόν σου Ονούφριον!

Ἰταλία 19.09.2019: Ὁ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ἐν μέσῳ τῶν «Ἐπισκόπων» του! «Ὑπάρχει μία ἄποψη ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός. Ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης» (Σεβ. Ἀδριανουπόλεως 05.06.2019).
Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Παρακολουθῶ τὸ τελευταῖον ἔτος τὰ περισσότερα δημοσιεύματα Ἱεραρχῶν καὶ θεολόγων διὰ τὸ ζήτημα ποὺ ἀνέκυψεν ὡς μὴ ὤφειλεν εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Ὅλα ἠσχολήθησαν ἕως σημείου ἐξαντλήσεως σχεδὸν κάθε πτυχῆς τῆς δογματικῆς, ἐκκλησιολογίας, ἱστορικοκανονικῆς καὶ ἐν γένει τῆς ὅλης θεολογίας ἐπὶ τοῦ ζητήματος. Ἀπουσιάζουν ὅμως ἀπὸ ὅλα δύο βασικὰ στοιχεῖα κομβικὰ διὰ τὸ ὅλον ζήτημα. Τὸ πρῶτον εἶναι ἡ ἐπικέντρωσις εἰς τὸ μέλλον καὶ τὸ δεύτερον ἡ ἔλλειψις μιᾶς προφητικῆς φωνῆς.
Ἡ εἰκὼν τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ 2021
Ἄξιον καὶ δίκαιον νὰ ἀντλοῦνται τὰ ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῆς προκειμένης αὐθαιρεσίας τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἀπὸ τὴν ἱστορίαν. Μὲ θλίβει τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι οὐδεὶς συγκινεῖται! Ἀπάθεια ἐνώπιον ἑνὸς ἐγκλήματος! Ἴσως εὐθύνονται ὅλοι ὅσοι δημοσιεύουν κείμενα, διότι δίδεται ἡ ἐντύπωσις ὅτι τὸ ἔγκλημα εἶναι εἰς βάρος ἑνός… Ἱ. Κανόνος ἢ κατὰ κάποιου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ θέτουν κάποιοι εἰς τὸ ζύγι ἀφ’ ἑνὸς τὸν Κανόνα καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὸ Φανάριον καὶ νὰ προτιμοῦν νὰ θυσιάσουν κάποιον «ἄψυχον» Ἱ. Κανόνα παρὰ τὴν ἐπιβίωσιν, ὅπως πονηρῶς προβάλλεται, τῶν ἐνοίκων τοῦ Πατριαρχείου.
Τὸ πραγματικὸν ἔγκλημα ὅμως δὲν εἶναι κάποια προσβολὴ τῶν θείων θεσπισμάτων, ἀλλὰ ἀπέναντι εἰς τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ τῶν ποιμένων τους. Οἱ χειρισμοὶ τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τῶν ἐπιστηθίων συμβούλων του ἔχουν ὁδηγήσει τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς τὰ ἄκρα, ἐνσπείρουν παντοῦ διχασμόν.
Διχασμὸς ἐκκλησιαστικὸς μεταξὺ τῶν Οὐκρανῶν, καθὼς ἀντὶ νὰ ἐπέλθη ἑνότης, ἐνέτεινε τὴν ἐχθρότητα κανονικῶν καὶ σχισματικῶν.
Διχασμὸς θρησκευτικὸς μεταξὺ τῶν σχισματικῶν Οὐκρανῶν, καθὼς ὁ Φιλάρετος Ντενισένκο κατηγορεῖ τό… πνευματικόν του ἀνάστημα, τὸν Ἐπιφάνιον.
Διχασμὸς πολιτικὸς εἰς τὴν Οὐκρανίαν, καθὼς τὸ Φανάρι φαίνεται ὅτι συνετάχθη μὲ τὰ σχέδια τοῦ ἀκροδεξιοῦ Ποροσένκο.
Διχασμὸς ἐθνικὸς εἰς τὴν Οὐκρανίαν, καθὼς τυγχάνει κοινὸν μυστικὸν ὅτι αἱ ἀποφάσεις τοῦ Φαναρίου ἔγιναν κατ’ ἐντολὴν τῶν ΗΠΑ.
Διχασμὸς Κωνσταντινουπόλεως – Μόσχας, διότι ἐπενέβη εἰς ἑτέραν δικαιοδοσίαν, ποὺ ἀκόμη καὶ εἰς τὸ Φανάρι νὰ ἀνῆκε, θὰ ἔπρεπε δι’ εὐνοήτους λόγους νὰ ἔλθη εἰς συνεννόησιν μὲ τὸν Πατριάρχην Κύριλλον.
Διχασμὸς τῶν Προκαθημένων, καθὼς δὲν ἠρωτήθη κανεὶς διὰ τοιαύτην ἐνέργειαν ἀποδόσεως αὐτοκεφαλίας.
Διχασμὸς τῶν Πατριαρχῶν, καθὼς παρὰ τὴν ὀρθῶς ἀναληφθεῖσαν διαμεσολαβητικὴν προσπάθειαν ἐπενέβη, διὰ νὰ τὴν σταματήση.
Διχασμὸς Ἑλληνοφώνων καὶ Σλαβοφώνων Ἐκκλησιῶν, καθὼς ἦτο ἐκ τῶν προτέρων γνωστὸν τί θὰ συνέβαινε μετὰ ἀπὸ οἱανδήποτε ἐχθρικὴν ἐνέργειαν πρὸς τὴν Μόσχαν.
Διχασμὸς τῶν Ἑλληνοφώνων Ἐκκλησιῶν, καθὼς ἤδη οἱ Κύπρου, Ἀλβανίας, Ζιμπάμπουε κ.ἄ. καίτοι ἐστήριξαν τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖον εἰς ἑτέρας δυσμενεῖς καταστάσεις, τοὺς ἐπότισε χολήν.
Διχασμὸς εἰς τὴν Διασποράν, καθὼς ἤδη ἐδημιουργήθη πρόβλημα μὲ τὰς ρωσοφώνους ἐνορίας, ἀλλὰ καὶ τὰς διορθοδόξους σχέσεις.
Διχασμὸς εἰς τὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ὑπεχρεώθη ἑκουσίως ἀκουσίως νὰ ἔχη διαφορετικὴν γραμμὴν ἀπὸ αὐτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Διχασμὸς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, καθὼς Μητροπολῖ­ται ἔλαβον ἐπιστολὴν νὰ πειθαρχήσουν εἰς τὰς διαταγὰς τοῦ «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς».
Διχασμὸς εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, καθὼς Ἡγούμενοι ποὺ τοὺς «κρατᾶ στὸ χέρι» ὁ Πατριάρχης ἀναγνωρίζουν ὅ,τι τοὺς ὑποδείξη.
Διχασμὸς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ὁμογένειαν, μὲ τὰς ἐπιλογὰς τῶν νέων Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καὶ Θυατείρων.
Διχασμὸς εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας, καθὼς γνωρίζουν ὅτι θὰ ἀκολουθήση ἡ τακτοποίησις ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως τῆς «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας».
Διχασμὸς εἰς τὰς Ὀρθοδόξους Θεολογικὰς Σχολάς, καθὼς εἴτε ἐν ἐνεργείᾳ εἴτε ὁμότιμοι Καθηγηταὶ ἐξανίστανται.
Διχασμός… Διχασμός… Διχασμός…
Ἐπίκειται ἡ σύγκλησις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖνοι οἱ αἰθεροβάμονες ποὺ ἀπελπισμένα ἐκβιάζουν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος νὰ κλίνη ὑπὲρ ἐκείνου, ποὺ οὔτε Προκαθημένους ἀκούει οὔτε Σύνοδον, τί ἀποτελέσματα πιστεύουν ὅτι θὰ ἔχη μία ἀπόφασις, ὅπως τὴν ὀνειρεύονται; Θὰ ἐπιλύση τοὺς διχασμούς; ΟΧΙ! Πιστεύουν ὅτι θὰ πιεσθῆ ἡ Μόσχα καὶ θὰ ὑποχωρήση; ΟΧΙ! Ἀποσκοποῦν κατὰ συνέπειαν εἰς τὴν ἐξόντωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας εἴτε ἕνεκα πείσματος εἴτε συνειδητῶς!
Τὸ 2021 ἡ κατάστασις εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν θὰ χρήζη τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἐπιφάνιος, ἀφοῦ θὰ ἔχη ὑποκλέψη τὴν ἔγκρισιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θὰ ἀνακηρύξη τὴν Ἐκκλησίαν του εἰς Πατριαρχεῖον, χωρὶς νὰ ἔχη πλέον κανεὶς λόγον ἐπ’ αὐτοῦ. Ἄλλωστε ὁ Ἀθηνῶν ἔχει ἀποδεχθῆ τὴν ὑποβίβασίν του εἰς τὴν ἰδίαν θέσιν μὲ τὸν μηδέποτε Κιέβου Ἐπιφάνιον, ὡς ἤδη συνέβη εἰς τὸ Φανάρι. Ὁ Ἐπιφάνιος θὰ ἀναγνωρίση καὶ τὴν σχισματικὴν «Ἐκκλησίαν τοῦ Μαυροβουνίου», μὲ τὴν ὁποίαν ἤδη εἶναι εἰς κοινωνίαν, ἀφοῦ ἡ ἄποψις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας δὲν θὰ λαμβάνεται ὑπόψιν. Αὐτὴ θὰ συμπαρασύρη καὶ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν σχισματικῶν τῶν Σκοπίων. Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἑορτάζη τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσιν, τὸ Φανάρι θὰ ἀναγνωρίζη τὴν αὐτοκεφαλίαν τῆς αὐτοαποκαλουμένης «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας», διότι ἀφοῦ θὰ διατελοῦμεν εἰς σχίσμα μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας, δὲν θὰ ἀναγνωρίζεται ὡς κανονικὸς ὁ Ἀχρίδος Ἰωάννης… Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ θεωρηθῆ ὑπεύθυνος ἀπὸ τὴν ὁμογένειαν, διότι δὲν ἔθεσεν ὅρια, ὅταν ἠδύνατο.
Ἀλλά, σὺν Θεῷ, δὲν θὰ φθάσωμεν ἐκεῖ, διότι οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συναισθάνονται πολὺ καλὰ ποία ἡ εὐθύνη των καὶ γνωρίζουν νὰ ἀποφασίζουν μὲ σύνεσιν ἀκόμη καὶ ἐκβιαζόμενοι.
«Τὰ χέρια σου στάζουν αἷμα»
Διὰ νὰ διαβάλουν ὅσους διαφωνοῦν καὶ ὑποδεικνύουν τὸ πραγματικὸν συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας διαρρέουν τὸν χαρακτηρισμὸν «καντιωτισμὸς» ἢ λοιδοροῦν αὐτοὺς ὡς «καθαρούς». Δὲν ἀνέγνωσαν ποτὲ τοὺς Προφήτας, οἱ ὁποῖοι ἦσαν αὐστηρότεροι τοῦ μακαριστοῦ Φλωρίνης Καντιώτου; Δὲν ἐφοίτησαν ποτὲ εἰς τὸ κατηχητικόν, διὰ νὰ μάθουν ὅτι ὁ ἀσεβὴς Βασιλεὺς Ἀχαὰβ διὰ τῆς Ἰεζάβελ συνεκέντρωσε τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τὸν λαὸν καὶ ἐφόνευσαν τὸν Ναβουθαί, διὰ νὰ περιέλθη ἡ γῆ του εἰς τὴν ἰδικὴν του δικαιοδοσίαν. Μήπως δὲν συνέβη τὸ ἴδιον εἰς Οὐκρανίαν; Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διὰ τοῦ Σεβ. Γαλλίας συνεκέντρωσεν ἕνα ἑτερόκλητον πλῆθος ποὺ «δολοφόνησε» τὸν Κιέβου Ὀνούφριον, διὰ νὰ λάβη ὁ Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τὴν κατοχήν του τὴν Ἐπαρχίαν τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ του! Τί εἶπε τότε ὁ Προφήτης Ἠλίας, τὸν «καλοπίασε»; «Σὺ ἐφόνευσας καὶ ἐκληρονόμησας… ᾧ ἔλειξαν αἱ ὕες καὶ οἱ κύνες τὸ αἷμα Ναβουθαί, ἐκεῖ λείξουσιν οἱ κύνες τὸ αἷμα σου»!
Δὲν θὰ ἔλεγε σήμερα ὅτι, ὅπως ἐξεθρόνισες τὸν ἀδελφόν σου, ὁμοίως καὶ ἐσὺ θὰ ἐκθρονισθῆς; Ἦταν ἀκραῖος ὁ Προφήτης Ἠλίας; Ὅσοι συνεργάσθησαν μὲ τὸν ἀκροδεξιὸν κ. Ποροσένκο τί εἶναι;
Περιπαίζουν ἐμᾶς ὅσους στοιχούμεθα μὲ τοὺς Προφήτας ὡς «καθαρούς», ἀλλὰ Ἐσεῖς, Πατριάρχα κ. Βαρθολομαῖε, ἔχετε τὰ χέρια σας βαμμένα μὲ αἷμα! Ἐσεῖς καὶ ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἱεράρχαι συνεργοῦν! Τὸ «αἷμα» τοῦ ἀδελφοῦ σας τοῦ Ὀνουφρίου «βοᾶ ἀπὸ τὴν γῆν»! Τὸν «ἐφονεύσατε» μεταξὺ τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ Θυσιαστηρίου κατὰ τὴν ψευδῆ κληρικολαϊκὴν Σύνοδον, ἀκριβῶς ὡς ἐφόνευσαν οἱ Ἰουδαῖοι Ἀρχιερεῖς τὸν Ζαχαρίαν υἱὸν Βαραχίου!
Πρόκειται περὶ ὑπερβολῆς; Ὄχι. Ἀντιστοίχους ἐκφράσεις εἶχαν χρησιμοποιήσει εὐσεβεῖς κληρικοὶ καὶ Καθηγηταὶ Πανεπιστημίου, ὅταν ἐξεθρονίσθησαν οἱ 12 Ἱερωνυμικοὶ Μητροπολῖται. Μία πληγὴ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἤλεγχε τὰς συνειδήσεις ὅλων καὶ ἐταλάνισε τὴν Ἱεραρχίαν ἐπὶ δεκαετίας καὶ ἀκόμη δὲν ἀφήνει νὰ κοιμηθοῦν μὲ ἠρεμίαν ὅσους ὑφήρπαξαν θρόνους ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν. Ἔχει πεῖραν μεγάλην ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν θὰ ἀφήση νὰ ἐπαναληφθῆ τοιοῦτόν τι εἰς ἑτέραν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν. Ἐτυραννήθη ἡ Ἑλλάς, φθάνει!
Μήπως ἀκόμη δὲν τυραννεῖται μετὰ ἀπὸ ὅσα διημείφθησαν εἰς τὴν Κρήτην τὸ 2016; Ποῖος «ἐπλήρωσε τὰ σπασμένα»; Τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἢ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος; Ἄλλος πταίει καὶ ἄλλος ἀναγκάζετε νὰ ἀναλαμβάνη τὸ κόστος. Ἀρκετά!
Εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ὅμως διαφέρει, διότι τὸ σχίσμα εἶναι ἐπὶ θύραις καὶ ὅποιος συγκατανεύση εἰς αὐτό, διὰ νὰ εἶναι ἀρεστὸς εἰς τὰ ἀφεντικὰ τοῦ Φαναρίου, θὰ εἶναι ἀδελφοκτόνος!
Ἡ Ἱεραρχία μας εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ τὸ Φανάρι
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θὰ μετέλθη κάθε μέσον, διὰ νὰ ποδηγετήση τοὺς Μητροπολίτας. Ἀπέστειλεν ἐπιστολάς, ἐνῶ προσεπάθησε νὰ προκαταλάβη τὴν ὅποιαν ἀπόφασιν, λέγων ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀναγνωρίση πρώτη». Νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι τὸν Μάϊον 2018 εἶχε προεξαγγείλει μὲ τὴν ἰδίαν βεβαιότητα τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Χάλκης διὰ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2018. Τίποτε δὲν ἔγινε. Μὲ τὴν ἰδίαν βεβαιότητα πατριαρχικοὶ περιτρεχάμενοι διεμήνυον τὸ 2016 ὅτι ἡ μικρὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐδέχθη τὰς ἀποφάσεις τῆς Κρήτης, ἀλλὰ ὅταν συνῆλθεν ἡ ὁλομέλεια ἀπερρίφθησαν αὐταὶ πανηγυρικά. Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τὰ συστημικὰ μέσα παρουσίαζαν τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς ΔΙΣ ὡς τελεσίδικον ἀναγνώρισιν τοῦ κακοκεφάλου τῆς Οὐκρανίας! Κατέρρευσε καὶ αὐτό.
Ἡ ἑπομένη διάψευσις θὰ γίνη κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας, ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας.

2 σχόλια:

Διονύσιος είπε...

Το κείμενο αυτό,είναι γραμμένο από φωτισμένο χέρι, Αγίου Πνεύματος Θεού.

Δόξα σοι ο Πανάγαθος Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας, δόξα σοι.

Οι ιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησίας,να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων εν Χριστώ και να μην φοβηθούν τους αιρετικούς,τους λατινόφρονες, σχισματικούς,οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τους υποτακτικούς ιεράρχες του, διότι οι ψυχές τους θα απολέσουν στον Άδη με τον σατανά.
Η.Δ.

Efstathios Efstathios είπε...

Ας κάνουν ότι θέλουν. Εκκλησία είμαστε όλοι, Λαός και Κλήρος. Η Ορθοδοξία έχει Καπετάνιο τον Ιησού Χριστό!!! Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν.... (Μαρκ. η 34 - θ 1).

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com