3 Σεπ 2018

Ο δεύτερος γάμος των Ιερέων και τι λέγουν οι Ιεροί Κανόνες

σ.σ. Το Φανάρι συνεχίζει να μολύνει το Σώμα της Εκκλησίας με «νέα ήθη». Αυτό όμως δεν πτοεί τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος δήλωσε στην πρόσφατη σύνοδο του Οικ. Πατριαρχείου ότι: «…το Οικουμενικόν Πατριαρχείον … ενσαρκώνει το γνήσιον εκκλησιαστικόν ήθος της Ορθοδοξίας»!! Και γιατί να μην το πει αυτό; Έχει στην διάθεσή του τόσους Αγίους. Αδελφοί. Είναι τυχαίο που πριν λίγες ημέρες το Οικ. Πατρ. προέβη στην αγιοκατάταξη του Γέροντος Ἀμφιλοχίου; Πάτε πίσω στις ημερομηνίες και δείτε ότι κάθε φορά που το Πατριαρχείο προβαίνει σε μία αγιοκατάταξη, το Σώμα της Εκκλησίας την «πληρώνει» πολύ ακριβάΟ Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάνει «επικοινωνιακή πολιτική» στις πλάτες των Αγίων.
***
ΕΙΔΑΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ: Απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για δεύτερο γάμο Ιερέων.
Του Θεοδώρου Καλμούκου | Εθνικός Κήρυκας
Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβε την ιστορική απόφαση να επιτρέπεται του λοιπού ο δεύτερος γάμος των ιερέων, σε περίπτωση χηρείας τους ή εάν τους εγκαταλείπει η πρεσβυτέρα τους.
Διευκρινίζεται ότι δεν θα ισχύει για όσους εγκαταλείπουν τις πρεσβυτέρες τους και επιθυμούν να νυμφευθούν κάποια άλλη γυναίκα.
Υπογραμμίζεται ότι κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά και θα αποστέλλεται από τον οικείο ποιμενάρχη και θα κρίνεται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Επίσης το μυστήριο του γάμου για τον δεύτερο γάμο των ιερέων θα είναι διαφορετικό, μία απλή προσευχή και σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.
Εντός των επόμενων ημερών θα αποσταλεί επίσημο Γράμμα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο με λεπτομέρειες και κατευθύνσεις.
Τονίζεται ότι ο «Εθνικός Κήρυκας» έχει αρθρογραφήσει κατά διαστήματα υπέρ του δεύτερου γάμου των ιερέων, σε περίπτωση χηρείας τους ή εγκατάλειψης τους από τις πρεσβυτέρες τους.
ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.
Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Ἁγίων καὶ Πανσέπτων Ἀποστόλων
Κανὼν ΙΖ´
Ὁ δυσὶ γάμοις συμπλακείς μετὰ τὸ βάπτισμα, ἢ παλλακὴν κτησάμενος, οὐ δύναται εἶναι ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ.
Κανὼν ιβ´ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὅτι οἱ δίγαμοι παντελῶς ἀποκλείονται τῆς ὑπηρεσίας.
Τοὺς διγάμους παντελῶς ὁ κανὼν τῆς ὑπηρεσίας ἀπέκλεισε.
Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου
Κανὼν Γ´
Ἐπειδὴ δὲ ὁ εὐσεβὴς καὶ φιλόχριστος ἡμῶν βασιλεὺς τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ καὶ οἰκουμενικῇ προσεφώνησε συνόδῳ, ὥστε τοὺς ἐν κλήρῳ καταλεγομένους, καὶ ἄλλοις τὰ θεῖα διαπορθμεύοντας, καθαροὺς ἀποφῆναι καὶ λειτουργοὺς ἀμώμους, καὶ τῆς νοερᾶς τοῦ μεγάλου Θεοῦ, καὶ θύματος, καὶ ἀρχιερέως, θυσίας ἀξίους, ἀνακαθᾶραί τε τὰ ἐξ ἀθέσμων γάμων τούτοις ἐπιτριβέντα μύση· πρὸς τοῦτο δὲ τῶν μὲν τῆς Ῥωμαίων ἁγιωτάτης ἐκκλησίας τὸν τῆς ἀκριβείας τηρηθῆναι κανόνα προτιθεμένων, τῶν δὲ ὑπὸ τῶν τῆς θεοφυλάκτου ταύτης καὶ βασιλίδος πόλεως θρόνον, τὸν τῆς φιλανθρωπίας καὶ συμπαθείας, εἰς ἓν ἀμφότερα μίξαντες πατρικῶς ὁμοῦ καὶ θεοφιλῶς, ὡς μήτε τὸ πρᾷον ἔκλυτον, μήτε στύφον τὸ αὐστηρὸν καταλείψοιμεν, καὶ μάλιστα τοῦ ἐξ ἀγνοίας πτώματος εἰς οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν πλῆθος διήκοντος· συνορῶμεν ὥστε τοὺς μὲν δυσί γάμοις περιπαρέντας, καὶ μέχρι τῆς πεντεκαιδεκάτης τοῦ διελθόντος Ἰανουαρίου μηνός, τῆς παρελθούσης τετάρτης Ἰνδικτιῶνος, ἔτους ἐξακισχιλιοστοῦ ἐκατοστοῦ ἐννάτου, δουλωθέντας τῇ ἁμαρτίᾳ, καὶ μὴ ἐκνῆψαι ταύτης προελομένους, καθαιρέσει κανονικῇ ὑποβαλεῖν. Τοὺς δὲ τῷ τοιούτῳ μὲν τῆς διγαμίας πάθει περιπεσόντας, πρὸ δὲ τῆς ἡμῶν ἐπιγνώσεως τὸ συμφέρον ἐπεγνωκότας, καὶ τὸ κακὸν ἐξ ἑαυτῶν περικόψαντας, καὶ πόῤῥω τὴν ξένην ταύτην καὶ νόθον συμπλοκὴν ἐκδιώξαντας, ἢ καὶ ὧν αἱ κατὰ δεύτερον γάμον γυναῖκες ἤδη τετελευτήκασιν, ἢ καὶ αὐτοὶ πρὸς ἐπιστροφὴν εἶδον, μεταμαθόντες τὴν σωφροσύνην, καὶ τῶν πρῴην αὐτοῖς παρανομηθέντων ταχέως ἐπιλαθόμενοι, εἴτε πρεσβύτεροι, εἴτε διάκονοι ὄντες τυγχάνοιεν· τούτους ἔδοξε πεπαῦσθαι μὲν πάσης ἱερατικῆς λειτουργίας, ἤτοι ἐνεργείας, ἤδη ἐπὶ ῥητόν τινα χρόνον ἐπιτιμηθέντας· τῆς δὲ τιμῆς τῆς κατὰ τὴν καθέδραν καὶ στάσιν μετέχειν, ἀρκουμένους τῇ προεδρίᾳ καὶ προσκλαίοντας τῷ Κυρίῳ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς τὸ ἐκ τῆς ἀγνοίας ἀνόμημα· εὐλογεῖν γὰρ ἕτερον τὸν τὰ οἰκεῖα τημελεῖν ὀφείλοντα τραύματα, ἀνακόλουθον. Τοὺς δὲ γαμετῇ μὲν μιᾷ συναφθέντας, εἰ χήρα ἡ προσληφθεῖσα ἐτύγχανεν, ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς μετὰ τὴν χειροτονίαν γάμῳ ἑνὶ παρανόμως προσομιλήσαντας, τουτέστι πρεσβυτέρους, καὶ διακόνους, καὶ ὑποδιακόνους, ἤδη ἐπὶ βραχύν τινα χρόνον εἰρχθέντας τῆς ἱερᾶς λειτουργίας, καὶ ἐπιτιμηθέντας, αὖθις αὐτοὺς τοῖς οἰκείοις ἀποκαταστῆναι βαθμοῖς, μηδαμῶς ἐν ἑτέρῳ μείζονι προκόπτοντας βαθμῷ, προδήλως διαλυθέντος αὐτοῖς τοῦ ἀθέσμου συνοικεσίου. Ταῦτα δέ, ἐπὶ τοῖς καταληφθεῖσι μέχρι τῆς πεντεκαιδεκάτης, ὡς εἴρηται, τοῦ Ἰανουαρίου μηνός, τῆς τετάρτης Ἰνδικτιῶνος, ἐν τοῖς προδηλωθείσι πταίσμασι καὶ μόνον ἱερατικοῖς ἐτυπώσαμεν, ὁρίζοντες ἀπὸ τοῦ παρόντος, καὶ ἀνανεούμενοι τὸν κανόνα τὸν διαγορεύοντα, τὸν δυσὶ γάμοις συμπλακέντα μετὰ τὸ βάπτισμα, ἢ παλλακὴν κτησάμενον, μὴ δύνασθαι εἶναι ἐπίσκοπον, ἢ πρεσβύτερον, ἢ διάκονον ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ· ὡσαύτως καὶ τὸν χήραν λαβόντα, ἢ ἐκβεβλημένην, ἢ ἑταίραν, ἢ οἰκέτιν, ἢ τῶν ἐπί τῆς σκηνῆς, μὴ δύνασθαι εἶναι ἐπίσκοπον, ἢ πρεσβύτερον, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ.
Κανὼν ΣΤ´
Ἐπειδὴ παρὰ τοῖς ἀποστολικοῖς κανόσιν εἴρηται, τῶν εἰς κλῆρον προαγομένων ἀγάμων, μόνους ἀναγνώστας, καὶ ψάλτας γαμεῖν καὶ ἡμεῖς τοῦτο παραφυλάττοντες, ὁρίζομεν ἀπὸ τοῦ νῦν μηδαμῶς ὑποδιάκονον, ἢ διάκονον, ἢ πρεσβύτερον, μετὰ τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ χειροτονίαν, ἔχειν ἄδειαν, γαμικὸν ἑαυτῷ συνιστᾷν συνοικέσιον. Εἰ δὲ τοῦτο τολμήσοι ποιῆσαι, καθαιρείσθω. Εἰ δὲ βούλοιτό τις τῶν εἰς κλῆρον προερχομένων, γάμου νόμῳ συνάπτεσθαι γυναικῖ, πρὸ τῆς τοῦ ὑποδιακόνου, ἢ διακόνου, ἢ πρεσβυτέρου χειροτονίας τοῦτο πραττέτω.
ΓΑΜΟΣ-ΜΟΙΧΕΙΑ-ΔΙΑΖΥΓΙΟ – π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στο διαδίκτυο υπάρχουν 21 προφητείες του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου (+1960), που υπήρξε Ρουμάνος Ιερομόναχος και Ησυχαστής στην κοιλάδα του Ιορδάνου. Ο Άγιος παραμένει σωματικά άφθαρτος μέχρι και σήμερα.
Στις προφητείες αυτές, ο Άγιος αναφέρεται ξεκάθαρα στους "προοδευτικούς" ποιμένες της Εκκλησίας, και στο πνευματικό κακό που αυτοί προκαλούν μέσα στην Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος θα εμπιστευτεί την πνευματική ζωή του, σε ένα κληρικό που κάνει δεύτερο γάμο; Ακόμα και πολλοί λαϊκοί άνθρωποι, όταν πεθάνει η σύζυγος τους, παραμένουν άγαμοι.

Ανώνυμος είπε...

Τίποτε δεν έχει αφήσει όρθιο ο "πάπας της Ανατολής", ο επικίνδυνος αυτός άνθρωπος που ηγείται της τοπικής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.
Πλαισιούμενος από τους αιρεσιολογούντες Περγάμου Ιωάννη και Προύσης Ελπιδοφόρο προσθέτει συνεχώς και νέες πληγές στο σώμα της Ορθοδοξίας, διαιρεί, κατασκανδαλίζει, αιρετιζει.
Να δούμε αν θα βρεθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ κάποιος λεβέντης επίσκοπος να διακόψει τη μνημόνευσή του.
Λ.Ν.

Ηλιάδης Σάββας είπε...

Νομικίστικη αντιμετώπιση,που θυμίζει οικουμενιστική δυσωδία, σε θέμα καθαρά πνευματικό. Τι θα πει τον εγκατέλειψε η πρεσβυτέρα ή έφυγε πρώτος ο ένας και έμεινε ο άλλος και τα τοιαύτα; Ο απλός λαός λέει:"Μονός καβγάς δεν γίνεται"! Και μάλιστα όταν ο ένας από τους δυο είναι ο ιερέας! Ο πρεσβύτερος καταρχάς και σύμφωνα με την Παράδοση, πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση φωτισμού. Έχει εμπειρίες της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και είναι ποιμένας. Άρα οι ευθύνες του είναι πολλαπλάσιες από αυτές των λοιπών του ποιμνίου. Δεν εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια οι δυο τους. Εξάλλου, ομολογεί στη θεία Λειτουργία: "υπέρ των εμών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων". Μέγιστη η ευθύνη του για οποιαδήποτε κίνηση της παπαδιάς. Αυτά δεν λύνονται με ανακρίσεις τύπου εισαγγελέως αλλά με την καθαρή συνείδηση. Αν βάλλουμε λοιπόν στη μέση και την ηθική και πνευματική αυτουργία εκ μέρους του ιερέως, τότε ποια ανάκριση και ποιος έλεγχος θα αποδείξει την εν Αγίω Πνεύματι αλήθεια του πράγματος; Νομικισμός, ανθρωποκεντρισμός και εκκοσμίκευση πλήττουν βαριά την Εκκλησία του Χριστού. Λίγες ασήμαντες σκέψεις σε ένα σοβαρότατο πνευματικό θέμα, για το οποίο αποφασίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Απο κει και πέρα,τρέξτε οι αρμόδιοι να βρείτε άκρη!

Ανώνυμος είπε...

Λέει ο Γ΄ ι. κανών της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου: "ὡσαύτως καὶ τὸν χήραν λαβόντα, ἢ ἐκβεβλημένην, ἢ ἑταίραν, ἢ οἰκέτιν, ἢ τῶν ἐπί τῆς σκηνῆς, μὴ δύνασθαι εἶναι ἐπίσκοπον, ἢ πρεσβύτερον, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ". Εφαρμόζονται από τους μητροπολίτες αυτά σήμερα; Καθαιρούν τους κληρικούς που έχουν παντρευτεί ηθοποιό ή υπηρέτρια; Με ποιο κριτήριο άλλοι κανόνες εφαρμόζονται και άλλοι όχι; Με ποιο δικαίωμα στο όνομα των κανόνων, τους οποίους μόνο επιλεκτικά εφαρμόζουμε, καταδικάζουμε τους κληρικούς και δεν τους αφήνουμε να ζήσουν μια τίμια οικογενειακή ζωή; Η ίδια η Καινή Διαθήκη λέει ότι ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι άνδρας μιας γυναίκας (να μην έχει δηλαδή συγχρόνως πολλές, να μην είναι πολύγαμος). Αγαπητοί, ας μην είμαστε τυπολάτρες, ας δούμε το πνεύμα των κανόνων και της Αγίας Γραφής, κι αυτό είναι η αγάπη. Ας μην φορτώνουμε στους κληρικούς φορτία βαρέα και δυσβάσταχτα, που δεν μπορούν να τα σηκώσουν, και κατόπιν να τους κατηγορούμε από πάνω για τις ηθικές τους παρεκτροπές, για τις οποίες ευθύνεται η τυπολατρία και η σκληρότητά μας.

Ανώνυμος είπε...

Προς 1:15πμ

Εταίρα δεν σημαίνει υπηρέτρια, αλλά πόρνη.

Ε.

Stathis είπε...

Γιατί το θέμα αυτό δεν ετέθη στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου;!

Ανώνυμος είπε...

Οφείλουμε συγχαρητήρια στη φωτισμένη ιεραρχία της Ι. Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που μπόρεσε να ξεπεράσει τη νομικίστικη θέαση των εκκλησιαστικών κανόνων (από τους οποίους εν παρενθέσει οι ευσεβιστές –για να μπορέσουν να τους παρουσιάσουν σαν δόγματα- αποσιωπούν όσους με το πέρασμα των αιώνων έπαυσαν να εφαρμόζονται). Οι κανόνες δημιουργήθηκαν για τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι για τους κανόνες. Γι’ αυτό και σήμερα ο δεύτερος γάμος των κληρικών -αν ως κριτήριο θέσουμε τον άνθρωπο-κληρικό και όχι τον τύπο- επιβάλλεται.

Dimitris Roumeliotis είπε...

Η Εκκλησια εθεσε τους ιερους κανονες προς οριοθετησι της ορθοδοξου οδου.

Οι αγευστοι Ορθοδοξιας αιρετιζοντες οικουμενιστες, ειναο υποδικοι προ συνοδικης καταδικης.

Σας περιμενει η θεια χαρις..

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com