9 Μαρ 2017

Τί ἄλλο πλέον θὰ προκύψη ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ;
Του κ. Παύλου Τρακάδα
Τας επομένας ημέρας (8-9 Μαρτίου) συγκαλείται ως έχει ήδη προγραμματισθή η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εν μέσω αντιπαραθέσεων δια πλήθος ζητημάτων. Η Ημερησία Διάταξις επισήμως προβλέπει τρία μόνον θέματα με εισηγητάς Μητροπολίτας. 

Ο Σεβ. Καισαριανής κ. Δανιήλ, θα αναπτύξη το εκκρεμές από ετών ζήτημα της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, η οποία χρήζει ολικού επανασχεδιασμού αν επιθυμή να ανταποκριθή εις τας προκλήσεις των επομένων ετών. Ήδη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών συνεννοήθη με τον Αρχιεπίσκοπον Κρήτης δια τον σχεδιασμόν κάποιων επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα στηριχθούν εις το έργον το οποίον ήδη εκτελεί το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό την καθοδήγησιν του πανισχύρου ιδιαιτέρου συν­εργάτου του Μακαριωτάτου πρωτοπρ. Αδαμαντίου Αυγουστίδη. Αναμένεται με ενδιαφέρον αν ο Σεβ. Καισαριανής θα συνταχθή με το πλάνον αυτό. Ωστόσο και άλλα ζητήματα ευρίσκονται εις εκκρεμότητα, όπως η απουσία κατ’ ουσίαν εκκλησιαστικών λυκείων μετά και την άλωσιν της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, η οποία απώλεσε τον σκοπόν της, η πλημμελής στελέχωσις των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, αι οποίαι υπήρξαν σχέδιον του Αρχ. Αθηνών κυρού Χριστοδούλου, και είναι άγνωστον εάν ο νυν Αρχιεπίσκοπος θεωρή σκόπιμον την ύπαρξιν αυτών ως «παραγωγικών σχολών» δια την Εκκλησίαν κ.α.
Ο Σεβ. Ύδρας κ. Εφραίμ θα αναπτύξη τα σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών. Ο Σεβ. Ύδρας μαζί με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Μεσογαίας κ. Νικόλαον και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον απαρτίζουν την Τριμελή εξ Αρχιερέων Επιτροπήν επί του ζητήματος της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, οι οποίοι ενημέρωσαν προσφάτως την ΔΙΣ δια την πορείαν του όλου ζητήματος. Έχουν αναλάβει την υποχρέωσιν να είναι έτοιμοι ως την Ιεραρχίαν δι’ υποβολήν των τελικών συμπερασμάτων προς έγκρισιν, πράγμα εξαιρετικά δυσ­κολον καθώς το ζήτημα έχει περιπλεχθή (εκτός και αν τα πάντα έχουν προσυμφωνηθή!). Όπως απεκάλυψεν εις το περασμένον φύλλον ο Ο.Τ. ο κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, τέως διευθυντής του περιοδικού «Θεολογία», έχει ήδη συγκαλέσει ομάδας και εργάζεται με ταχύτατον ρυθμόν δια την συγγραφήν των νέων εγχειριδίων συμφώνως προς τα νέα προγράμματα που ο ίδιος και ομόφρονές του κατήρτισαν, έχων την κάλυψιν παραγόντων της Εκκλησίας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς να προηγηθή διάλογος η αξιολόγησις, όπως ήτο η συμφωνία μεταξύ Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού. Προφανώς η Τριμελής Επιτροπή το γνωρίζει και ενδέχεται να λάβη εκείνη τα πυρά δια τας πρωτοβουλίας του κ. Γιαγκάζογλου, καθώς μία τέτοια κίνησις θα φέρη την Ιεραρχίαν, την Πανελλήνιον Ένωσιν Θεολόγων αλλά και γονείς και εκπαιδευτικούς προ τετελεσμένων. Τελικώς η συμφωνία ότι εις το τέλος του έτους θα γίνη αξιολόγησις και έπειτα θα προβή το Υπουργείον εις υιοθέτησιν η απόρριψιν των νέων προγραμμάτων ήτο προσχηματική η συμφωνία κυρίων; Οι Ιεράρχαι θα «φορτωθούν» την ευθύνην χωρίς να έχουν λόγον;
Οιαδήποτε υπερασπιστική γραμμή της Τριμελούς Επιτροπής θα παρουσιάση σοβαρά προβλήματα καθώς είναι πιθανόν οι τρεις Ιεράρχαι να έλθουν αντιμέτωποι με ξεχωριστάς κατηγορίας: ο Σεβ. Ύδρας δια την βαρύνουσαν υπογραφήν του εις το μη συζητηθέν πρόσφατον πόρισμα της Επιτροπής Θείας Λατρείας σχετικά με το επιτρεπτόν του καθαγιασμού δύο αγίων Ποτηρίων κατά την Θ. Λειτουργίαν, ο Σεβ. Νικόλαος δια την ουδετερότητά του και ο Σεβ. Μεσσηνίας δια την αδιάκοπον τροφοδότησιν των αναταραχών σχετικώς με την Σύνοδον του Κολυμβαρίου. Ο Σεβ. Μεσσηνίας άλλωστε θα αναπτύξη εις την ολομέλειαν τα σχετικά με την πορείαν του διαλόγου με τους Παπικούς. Ως γνωστόν οι συμμετέχοντες εις αυτούς απολαμβάνουν τα προνόμια της διεθνούς προβολής και των χρημάτων που δαπανώνται δια τα ξενοδοχεία, όμως τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Η τελευταία συνάντησις εις το Κιέτι της Ιταλίας (21 Σεπτεμβρίου 2016) κατέδειξε ότι υπάρχει χάσμα, αρκεί να μελετήση κανείς προσεκτικά το επίσημον ανακοινωθέν. Ο διάλογος έχει κολλήσει εις το «πρωτείον» και δεν πρόκειται να προχωρήση, διότι, ως κατέδειξε με πρόσφατα άρθρα ο Ο.Τ., οι μεν Παπικοί μετά τας προσφάτους επικρίσεις κατά του κ. Φραγκίσκου ενισχύουν το «Πρωτείον», οι δε Φαναριώται συναρτούν τον διάλογον με την επιβολήν ενός καινοφανούς εις την Ορθοδοξίαν «Πρωτείου» του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Δια να υπάρξη «πρόοδος» θα πρέπη η Εκκλησία της Ελλάδος να αναγνωρίση τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ως «κεφαλήν» της, όπως η Εκκλησία της Κρήτης!
Έκτακτα ζητήματα
Αν και αυτά τα τρία (Εκκλησιαστική Εκπαίδευσις, Θρησκευτικά, Διάλογος με Παπικούς) είναι τα προβλεπόμενα ζητήματα εις την Ιεραρχίαν θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο ακόμη ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τας συνεδριάσεις, καθώς ήδη Μητροπολίται ετοιμάζονται να τα θέσουν.
Το πρώτον είναι δια την σχολικήν Θεματικήν Εβδομάδα. Το διευκρινιστικόν κείμενον από το Υπουργείον Παιδείας προς την ΔΙΣ περί της Θεματικής Εβδομάδας με τον τίτλον «Σώμα και Ταυτότητα», το οποίον η ΔΙΣ απέστειλε προς όλας τας Ιεράς Μητροπόλεις προς ενημέρωσιν, αναφέρει το εξής παραπλανητικόν:
«Στα θέματα που προβλέπονται για τους μαθητές δεν περιλαμβάνεται η λέξη ομοφοβία. Αυτή εμφανίζεται στο τελευταίο προτεινόμενο θέμα για τις ενημερωτικές συναντήσεις που θα μπορούσε, αν θέλει, η σχολική μονάδα να οργανώσει για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς, αν τυχόν επιλεγεί να γίνει αναφορά σε αυτό το θέμα ο στόχος δε θα είναι να προτρέψει ο ομιλητής τους γονείς να γίνουν ομοφυλόφιλοι, αλλά να τους προβληματίσει και να τους ευαισθητοποιήσει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από ποιές επιλογές έχουν κάνει στη ζωή τους, ενισχύοντας την ρήση «αγαπάτε αλλήλους» για όλους τους ανθρώπους».
Παραβλέπων κανείς την λεπτήν ειρωνείαν του Υπουργείου προς την Εκκλησίαν οφείλει να επισημάνη ότι πολλά ηκούσθησαν περί την αξιοπιστίαν και την καταλληλότητα των ΜΚΟ που εμπλέκονται εις αυτήν την επιμόρφωσιν. Το κυριώτερον όμως είναι: δια τους εκπαιδευτικούς και γονείς προβλέπεται συγκεκριμένη ενότης με τον τίτλον «ομοφοβία και τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο», επομένως αναφέρεται και εις τους μαθητάς καθώς το σχολείον δεν είναι τα κτήρια και οι δάσκαλοι μόνον! Με αυτήν την ενότητα το Υπουργείον αποδέχεται ως φυσιολογικήν και την αλλαγήν φύλου (τρανφοβία)!
Το δεύτερον θέμα είναι αι «φιέσται» του Θεοφ. Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου δια την εορτήν των Ισαποστόλων Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Κατέστη γνωστόν από τας συζητήσεις εις τας συνεδριάσεις της ΔΙΣ ότι ο Θεοφιλέστατος έχει ενεργήσει αυτοβούλως και αυτονόμως εις το ζήτημα της μεταφοράς λειψάνου από την Βενετίαν, το οποίον δεν είναι ολόκληρον σκήνωμα και είναι αγνώστου εις την πραγματικότητα ταυτότητος. Δεν θα επισύρη και πάλιν την λοιδορίαν των μέσων ενημερώσεως κατά της Εκκλησίας, ως συνέβη με τα λείψανα της Αγ. Βαρβάρας; Εις τι πραγματικά αποσκοπεί ο Θεοφιλέστατος;
Νέα αποκάλυψις του Ο.Τ.
Το τελευταίον διάστημα αι αντιδράσεις κατά του Κολυμβαρίου έχουν προκαλέσει ποικίλα προβλήματα, τα οποία αποτελούν αγκάθι εις τους Μητροπολίτας. Η Ιεραρχία του Νοεμβρίου είχεν εξουσιοδοτήσει την ΔΙΣ, δια να εκδώση το «Προς τον Λαό», του οποίου το κείμενον τελικώς δεν έτυχε της αναμενομένης υποδοχής, αλλά μάλλον  εδημιούργησε νέον κύκλον αντιπαραθέσεων. Παραλλήλως δεν έπαψαν να έρχωνται νέαι καίριαι πτυχαί του Κολυμβαρίου εις την επιφάνειαν. Ήδη ο Ο.Τ. κατ’ αποκλειστικότητα εδημοσίευσε τα όσα ο Ομ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδάς εγνωστοποίησεν εις περιορισμένον κύκλον της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, αλλά και απεκάλυψε πληροφορίας ότι κάποιαι υπογραφαί εις τα κείμενα ετέθησαν εκ των υστέρων.
Σήμερον μία ακόμα αποκάλυψις από χείλη Αρχιερέως έρχεται να προστεθή εις τα νέα δεδομένα περί Κολυμβαρίου. Την παρελθούσαν εβδομάδα εις επιμορφωτικήν σύναξιν της Αρχιεπισκοπής ωμίλησεν ο Σεβ. Μεσσηνίας περί της Ε  Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Εξεθίασε τον μακαριστόν Μητροπολίτην Νικοπόλεως δια το πόνημά του «Η Ε  Οἰκουμενικὴ Σύνοδος» και ανέπτυξε περαιτέρω τας σκέψεις του. Έπειτα από την ομιλίαν τον λόγον έλαβον οι παριστάμενοι και επί μίαν περίπου ώραν και πλέον έθεταν σοβαρά ερωτήματα. Ήταν επόμενον να φθάση και η συζήτησις εις το ερώτημα περί της χρήσεως του όρου «Εκκλησία», δια τον οποίον εγράφησαν αρκετά. Ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων απεκάλυψεν ότι: η Εκκλησία της Ελλάδος είχεν αποφασίσει, ως γνωστόν, να ονομασθούν οι ετερόδοξοι ομολογίαι. Εις την κοινήν διάσκεψιν των Ορθοδόξων ο Σεβ. Μπάτσκας Ειρηναίος Μπούλοβιτς υπεστήριξεν ότι αυτή η θέσις θα εδημιούργει πρόβλημα εις την Εκκλησίαν της Σερβίας, διότι η πατρίς τους γειτνιάζει με την Παποκρατουμένην Ιταλίαν. Η Εκκλησία της Ελλάδος εις την παράκλησιν αυτήν υπεχώρησε. Ωστόσο, ο Σεβ. Μπάτσκας προς έκπληξιν όλων ηρνήθη τελικώς να υπογράψη, όταν έφθασεν εκείνη η ώρα! Η τοποθέτησις αυτή εξηγεί πολλά! Ο Ο.Τ. έχει επικρίνει τον Σεβ. Μεσσηνίας δια θέσεις του, όμως πιστεύομεν ότι εν ειλικρινεία ενώπιον πλήθους εμαρτύρησεν αυτά. Καταθέτομεν αυτά με απόλυτον βεβαιότητα ότι οι Ιεράρχαι και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας μας θα τα λάβη υπ’ όψιν. Ποίος δεν αναλογίζεται άλλωστε τι άλλον πλέον θα γίνη γνωστόν από αυτήν την «Σύνοδον», το οποίον δεν θα εκθέτη την Ορθοδοξίαν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com