3 Ιαν 2017

Ἀνοικτή Ἐπιστολή Γέροντος Σάββα Λαυριώτη πρός τήν Γεροντικήν Σύναξιν τῆς Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Σχετική εικόνα
Ἀνοικτή Ἐπιστολή Γέροντος Σάββα Λαυριώτη
Πρός τήν Γεροντικήν Σύναξιν τῆς Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας
Εἰς γνώσιν τοῦ Εὐσεβοῦς Χριστεπωνύμου Πληρώματος.
          Ἐν πρώτοις, σᾶς ἀπευθύνω αὐτήν τήν ἐπιστολή ἀνοικτά, διότι ἐδώ καί καιρό ἔχετε σταματήσει νά διαβάζετε δικά μου γράμματα, καθώς καί τά γράμματα διαμαρτυρίας πού στέλνουν κάποιοι στό μοναστήρι διά τόν διωγμό μου, καί τόν διωγμό ἄλλων Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν. Κοινῶς τά ἐναποθέτετε εἰς τόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.

Διά αὐτόν τόν λόγο, μέ ἀναγκάζετε νά δημοσιεύσω στό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τόν διωγμό πού ἔχετε ἐξαπολύσει ἐναντίον τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων καί ἐμοῦ προσωπικά, πού ὑπογράφουμε κείμενα διαμαρτυρίας γιά τά αἱρετικά καί ἀντίχριστα ἀνοίγματα τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως κ. Βαρθολομαίου, διότι ἔχει ἀρχίσει νά παίρνει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις.
         Πρίν ἀπό λίγους μῆνες, ὁ π. Θεολόγος, μέλος τῆς ἀδελφότητος τῶν Θωμάδων Μικράς Ἁγίας Ἄννης, ζήτησε χαρτί ἀπό τήν Λαύρα γιά νά τό χρησιμοποιήσει διά νά προχωρήσει σέ ἐπέμβαση εἰς τούς ὀφθαλμούς του καί ἐσεῖς δέν τοῦ τό χορηγήσατε, διότι εἶχε ὑπογράψει τήν πρώτη σχετική συλλογική ἐπιστολή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Τό αὐτό πράξατε καί μέ τόν Γέροντα Συμεών, ἀπό τήν Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων, πού ἐνῶ σᾶς ζήτησε ἄδεια γιά ἰατρικούς λόγους, ἐσεῖς δέν τοῦ χορηγήσατε γιά τόν αὐτόν λόγο, καί ἐπειδή βγήκε ἀναγκαστικά ἐκτός Ἁγίου Ὄρους μετά ἀπό ἀναμονή ἀπαντήσεώς σας ἐπί δύο μῆνες, τόν καλεῖται γιά νά ἀπολογηθεί. Φυσικά νά μήν ξεχάσουμε πώς ἔχετε πάρει ἀπόφασει ὄτι ὅποιος ὑπογράφει τά κείμενα διαμαρτυρίας διά τίς πράξεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, δέν θά τοῦ χορηγεῖται κανένα χαρτί καί καμμία ἐξυπηρέτηση!. Πράγμα ἐντελῶς παράνομο καί σίγουρα ἀπάνθρωπο.
         Στόν πατέρα Χερουβείμ, ἄνευ δίκης, καί μέ κατηγορίες ἀβάσιμες συκοφαντικές καί καθόλα ψευδεῖς, τόν ἐκδιώκετε ἀπό τό κελλίον του, δίνοντάς του μάλιστα προθεσμία 2 μηνῶν!! χωρίς νά τοῦ ἀπευθύνετε τόν λόγο, νά ἀπολογηθεῖ, ἤ νά τοῦ ἐπιδοθεῖ κατά τόν νόμο τό κατηγορητήριον, ἔτσι ὥστε νά παραβαίνετε κατάφωρα τόν Καταστατικό Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σέ πάνω ἀπό 10 ἄρθρα (7, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 70, 72, 73, 78).  Ἀκόμα καί στά Φασιστικά καθεστώτα, παρέχουν τό δικαίωμα στόν κατηγορούμενο νά περάσει ἀπό δίκη, ἔστω καί εἰκονική, καί ἐσεῖς πατέρες, καταδικάζετε ἐρήμην; αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη σας; ἀγάπη ἀμέριστη μόνο γιά τόν ἐξωμότη Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἐπειδή ἔχει τήν ἐξουσία νά σᾶς καθαιρέσει; Αὐτό φοβάστε πατέρες;
         Τό αὐτό πράξατε καί μέ τήν καθαίρεσή μου ἀπό τό προϊσταμενικό ἀξίωμα, καί ἐνῶκατέθεσα ἔφεση, αὐτή πετάχθηκε στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Παντοῦ παρανομία.
         Τήν 17/30-12-2016 μοῦ στείλατε γράμμα, (δέν μπήκατε κἄν στόν κόπο νά μέ καλέσετε στά γραφεῖα γιά νά συζητήσουμε  τό θέμα) πού μέ πληροφορεῖτε πώς ἀποφασίσατε, (δίκη  ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου διά μία εἰσέτι φορά) πώς ἀφοῦ ἔχω διακόψει τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μαζί σας, καί λόγῳ τῆς δικῆς μου δῆθεν ἐκκλησιαστικῆς ἀποξενώσεως «ὑφ’ ὑμῶν ἐπιλεγεῖσαν ἀκοινωνησίαν» τήν διαγραφήν μου ἀπό τό μοναχολόγιον τῆς  Μονῆς τήν 31-1-2017, ἐάν δέν μετανοήσω καί ξανακοινωνήσω μέ τήν Λαυριωτικήν ἀδελφότητα.
         Τώρα τηλεφωνῆτε σέ Πατέρες τῶν ὁρίων τῆς Λαύρας, τούς κάνετε ἐπισκέψεις, καί τούς φοβερίζετε πώς ἀν δέν ἀνακαλέσουν τίς ὑπογραφές τους, θά τούς ἐκδιώξετε ἀπό τά κελλιά τους, ὅπως κάνατε καί μέ τόν πλανεμένο π. Σάββα, πού τόν διώξατε ἀπό τό Μοναστῆρι.
         Παντοῦ λέτε πώς ὅποιος δέν δέχετε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας καί εἶναι σχισματικός. Ἀλήθεια πατέρες, σχισματικός καί αἱρετικός εἶναι αὐτός πού τηρεῖ τούς ἱερούς κανόνες καί ἐλέγχει καθηκόντως τόν Πατριάρχη (σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη καί πλήθος ἄλλων) ἤ ὁ κ. Βαρθολομαῖος πού τούς καταπατεῖ, πού ὑβρίζει τούς Ἁγίους λέγοντας ὅτι:Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν [τὸ Σχίσμα] προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»!!!,καί ποιεῖ τό Εὐαγγέλιον ἴσο μέ τό δαιμονικό κοράνιον; Τυφλωθήκατε τελείως; Σᾶς ἔχουμε γράψει ἐπανειλημμένως τίς αἱρέσεις πού κηρύττει γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ὁ πατριάρχης, καί ἀπάντηση δέν πήραμε.Ἄρα πατέρες, ἀφοῦ ἀκολουθεῖτε τόν Πατριάρχη, συμφωνῆτε καί ἔχετε τήν ἴδια πίστη. Δηλαδή πιστεύετε ὅ,τι καί αὐτός (Στό τέλος τοῦ κειμένου παραθέτουμε τά πιστεύω του.)Διά αὐτόν τόν λόγο δέν μνημονεύουμε τόν Πατριάρχη πατέρες, καί δέν ἔχουμε κοινωνία μέ ἐσᾶς, διότι δέν ἔχουμε τήν ἴδια πίστη. Τήν Ὀρθόδοξο Πίστη. Ἐμεῖς δέν πιστεύουμε πώς τό κοράνιον εἶναι ἅγιον καί ἴσο μέ τό Εὐαγγέλιον. Δέν πιστεύουμε πώς ὅλες οἱ Θρησκεῖες σώζουν καί εἶναι ὀδοί σωτηρίας. Ἐμεῖς ξέρουμε μίαν ὁδό σωτηρίας. Τό Εὐαγγέλιο. Τόν ἴδιο Τόν Χριστό. «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια». Αὐτό λέει ὁ Κύριος. Γιά αὐτό καί ἔχυσαν τό αἷμα τους οἱ ἅγιοι μάρτυρες καί οἱ Ὁμολογητές τῆς Πίστεώς μας, γιά νά μήν ἀλλάξουν οὔτε ἕνα ἰῶτα, ἤ μία κεραία. Καί αὐτούς ἀκολουθοῦμε, καί γιά αὐτό μᾶς διώκετε. Ὄχι γιά λόγους ἀνυπακοῆς, ἀλλά γιά λόγους πίστεως. Νά ξέρετε ὅμως, πώς τό κατ’ ἐξοχήν γνώρισμα τῶν αἱρετικῶν εἶναι ὁ διωγμός. Ἄν νομίζετε πώς θά σᾶς φοβηθούμε καί θά κάμψετε τό Ὀρθόδοξο φρόνημά μας, καί θά «κάτσουμε φρόνιμα», πλανάσθε. Δέν μᾶς φοβίζουν οἱ ἀπειλές σας, καί ἀκόμη περισσότερο οἱ ποινές πού μᾶς ἐπιβάλλετε  (παρανόμως καί χωρίς καμμία ὑπόσταση). Μᾶς χαροποιεῖ τό γεγονός πώς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θά ἀπολογηθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ μας πώς κρατήσαμε τήν Πίστη μας ἀλώβητη ἀπό τόν ἐπάρατο Οἰκουμενισμό. Δέν ξέρω ὅμως γιά σᾶς τί θά ἔχετε νά ἀπολογηθεῖτε. Τήν ὑπακοή σας στόν Πατριάρχη καί σέ αὐτά πού διδάσκει;
          Τώρα πλέον, ἐπίσημα καί συνοδικά, ὁ κ. Βαρθολομαῖος καί οἱ σύν αὐτῷ (τό συνάφι του, αὐτοί πού συνάγουν μέ αὐτόν, πού ἔχουν τό ἴδιο πιστεύω μέ τήν λεγομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο),  ἀποδομοῦν τήν Ἱερά Παράδοση, τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, ἀναγνωρίζοντας τό Π.Σ.Ε καί τίς αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες, καί θέτοντας ὡς βασική Θεολογική πλέον γραμμή τῆς Ἐκκλησίας τήν αἱρετική θεολογία τοῦ ἐπισκόπου Περγάμου κ. Ζηζιούλα. Καί ἐσεῖς γιά μία ἀκόμη φορά, δηλώνετε πώς ἡ λεγομένη ΑκΜΣ τῆς Κρήτης εἶναι Ὀρθοδοξότατη, καί ὅτι ὅποιος εἶναι ἀντίθετος μέ αὐτήν εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας!!!.
Διά αὐτόν τόν λόγω,ὅπως καί ἐσεῖς  μοῦ γράψατε, «μετά πολλῆς τῆς λύπης, γιά μίαν εἰσέτι φοράν», σᾶς γράφω ὀλίγα τινά, πρός βοήθειαν ὑμῶν ὅπως συναισθανθῆτε τό ἀδιέξοδον καί τάς ἐπικινδύνους ἀτραπούς ὅπου βαδίζετε, αὐτῶν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
          Ἐξ’ ὀνόματος τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ὅπου ἔχουμε διακόψει τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου, προτρεπόμεθα ὑμῖν καί ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός ὑμᾶς, πρός τήν ἀγαπητήν Λαυριωτικήν ἀδελφότητα, ὅπως διακόψετε τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, καί σταματήσετε τήν καταραμένη παράδοση ὅπου ἔχει ἡ Λαύρα νά προδίδει τήν ἀμώμητον ἡμῶν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Σταματήστε νά μιμεῖσθε τούς ἐπί Βέκκου Λαυριῶτες πατέρες, ὅπου ἐνῶ εἰς τό ὑπόλοιπον Ἅγιον Ὄρος εἴχαμε παραγωγή Ἁγίων, εἰς τήν Λαύρα εἴχαμε ἐξωμότες. Ἀκόμη καί στήν σύνοδο Φερράρας -Φλωρεντίας, εἷς ἐκ τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Λαυριώτης ὤν, συντάχθηκε μέ τούς ἑνωτικούς.
          Σᾶς ἀπευθύνουμε ἔκκλησιν ὅπως συνταχθεῖτε μέ τούς Ἁγίους Πατέρες, καί καταδικάσητε ἔργοις καί λόγοις τόν ἐπάρατο Οἰκουμενισμό καί τόν πρωτεργάτη του κ. Βαρθολομαῖο καί τούς σύν αὐτῷ, ἔτσι ὥστε νά ἐμπλησθεῖ χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα πού περιμένει τήν Πατερική ἀντίδραση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί σάν μοναστήρι νά βγοῦμε μπροστά στόν ἀγῶνα κατά τῆς αἱρέσεως πού μᾶς ἀποξενώνει παντελῶς ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἀν θέλετε ὅμως πατέρες νά συνταχθεῖτε μέ αὐτούς, καί νά γίνετε κοινωνοί τῆς παναιρέσεως, ἐμεῖς σᾶς δηλώνουμε  πώς δέν θά σᾶς ἀκολουθήσουμε στά βάραθρα τῆς ἀπωλείας ὅπου ἀποφασίσατε νά βαδίσετε, καί θά μᾶς βρεῖτε δυστυχῶς ἐναντίους. Πάντα ὅμως θά προσευχόμαστε μέ ἀγάπη καί πόνο νά καταλάβετε τό σφάλμα που ἔχετε ὑποπέσει χάριν φιλοπροσωπίας, ἔτσι ὥστε νά μήν καταδικάσετε τήν ἀθάνατη ψυχή σας εἰς τό αἰώνιο πῦρ, πρᾶγμα πού ὁλόψυχα ἀπευχόμαστε.
«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις. Τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» (Β’ Κορ. 6.14). 
Υ.Γ1. Ἀν ἐπιμείνετε στό νά διώκετε τούς ἀντιφρονοῦντες πατέρες, κάθε νέο διωγμό θά τόν δημοσιεύουμε στό διαδίκτυο καί στόν Ἐκκλησιαστικό Τύπο.
Υ.Γ2. Ἤδη ἔχετε προβεῖ σέ περαιτέρω παράνομες ἐνέργειες πού θά δημοσιευθοῦν λίαν συντόμως.
Τά πιστεύω τοῦ Πατριάρχου κ.Βαρθολομαῖου:
 1.  Πιστεύει καὶ κηρύττει  τὶς ἰδέες τοῦ Ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας».[1]Ἡ μεγαλύτερη ὕβρις ὅλων τῶν ἐποχῶν ἐναντίον τοῦ Χριστο.Μόνο ἕνας διάβολος θὰ μποροῦσε νὰ υποστηρίξει τέτοια πράγματα. Καὶ ὅμως οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς προσκυνάτε αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο!
 2. Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή»[2] καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό.[3]
 3. Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές, [4] διαφωνώντας  ἀκόμα καί μέ τον Κύριο!
 4. Ὀνομάζει «εὐλογημένη»καὶ τιμᾷ τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖ ποὺ ὑβρίζεται ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Θεοτόκος.[5]
 5. Πιστεύει καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν».[6]
 6. Ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση ἢ τροποποίηση πλειάδας  Ἱερῶν Κανόνων, κάτι, ποὺ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, εἶναι γνώρισμα αἱρετικοῦ ἀνθρώπου.[7]Ὀνομάζει τοὺς Ἱ. Κανόνες: «Τείχη τοῦ αἴσχους».[8]
 7. Πιστεύει καὶ κηρύττει -σὲ ἀντίθεση μὲ δεκάδες Συνόδους καὶ ἑκατοντάδες Ἁγίους- ὅτι ἡ Ρωμαϊκή «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Τὸ 1995 συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα «ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ». Το 2011 δηλώνει σε σπουδαστές παπικού πανεπιστημίου. Κατήχησε μάλιστα και τὴν νεολαία ὑπὲρ τοῦ Πάπα. «Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδας φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Sant Apollinare. Ἀναφερόμενος στοὺς φοιτητὲς τοὺς εἶπε: «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια».[9]
 8. Συμπροσευχήθηκε μὲ Προτεστάντες ποὺ εἶναι διαστρεβλωτὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ, ὑβριστὲς τῆς Θεοτόκου, περιφρονητὲς τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς Eἰκονομάχοι, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κάνει ἀποδεκτὸ τὸ βάπτισμα τῶν Προτεσταντῶν (Λουθηρανῶν).[10]
 9. Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1993 προέβη σὲ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρὰ ἀναγνώρισε τὴν ἄλλη ὡς Ὀρθόδοξη. Τὶς καταδίκες καὶ τὰ ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς πρὸς τοὺς Μονοφυσίτες (ποὺ τὰ ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι) τὰ ὀνομάζει «παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔχουν ξεπεραστεῖ» ἀφοῦ «δὲν ὑπάρχει θεολογία ποὺ μᾶς χωρίζει»![11]
 10. Ἀναγνωρίζει  τὶς χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν.[12]
 11. Τὸ 1991 στὸ Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου ἀποδέχτηκε τὰ μυστήρια τῶν καθὼς καὶ τὴν Οὐνία...».[13]
 12. Στὸ συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τὸ 2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε τὴν κοινὴ δήλωση μὲ τοὺς Προτεστάντες, ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 ἐκκλησίες -μέλη τοῦ ΠΣΕ- εἶναι γνήσιες ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν Προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορε-τικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενοι ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις!! «Αὐτὲς οἱ ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦν».[14]
 13. Μὲ  τὰ παραπάνω δεδομένα ἀρνεῖται τέσσερα ἄρθρα τοῦ  Συμβόλου τῆς Πίστεως.
 14. Εἶναι Ἁγιομάχος καὶ Πατρομάχος. Εἶπε: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν [τὸ Σχίσμα]προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»!!![15] Είναι απροκάλυπτα αγιομάχος.  Αὐτὸς ὅμως ποὺ βλασφημεῖ τοὺς Ἁγίους εἶναι ἀντίχριστος.[16]
 15. Δηλώνει ότι είναι : «Eὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων. Για τον ιερό Χρυσόστομο βεβαίως η Συναγωγή «είναι χώρος δαιμονίων που συνάζονται οι σταυρωτές του Χριστού και θεομάχοι»[17]

[1] «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 603, σελ. 15 καὶ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994. «Ἐπίσκεψις» 511/30-11-1994 καὶ «Ὀρθόδοξος Τύπος» 11-9-2009, «Ἀδέσμευτος Τύπος» (Μήτση) 21/9/2004,  «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 523, σ. 12, Γενεύη 1995.
[2] Ἀντιφώνηση πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ Ἰρὰν MohamendKhatami στὶς 13-1-2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 606, σ. 2 . «Ὀρθ. Τύπος», 15/3/2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 563, σ. 21.
[3]www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3117&Itemid=2, Ἐκκλ. Πρακτορεῖο Εἰδήσεων www.amen.gr 20/1/2013.
[4] «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 21/9/2003.
[5] Νέα Ὑόρκη, 28η Ὀκτ. 2009. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παραλαμβάνει τὸ βραβεῖο «Μακκαβαίων» μὲ τὸ ὁποῖο τὸν «τίμησε» ἡ Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῆς πόλης.
[6] Ὁμιλία στὸ Μπαχρέϊν, στὶς 25−9−2000. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 588, σελ. 16 καὶ ἀπὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε στοὺς Μουσουλμάνους ὅλου τοῦ κόσμου μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου. Ρεπορτὰζ τοῦ  Νίκου Παπαδημητρίου στὸ “Flash” στὶς 16.12.2001.
[7] Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Θεσ/κη 1970, σ. 15.
[8] «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 423, 15/7/1989, σ, 6-7.
[9] http://entoytwnka.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html#ixzz1cja7kdc6
[10] «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 640/31-10-2004: «Κοινὸν ᾿Ανακοινωθὲν τῆς 13ης συναντήσεως μεταξὺ Θεολόγων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως καὶ τῆς Εὐαγγελικῆς ᾿Εκκλησίας ἐν Γερμανίᾳ» (16-22.9.2004).
[11] www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=816
[12] Στεφανίδου Β., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, σ. 711.
[13] Πορίσματα Διορθόδοξου Συνεδρίου γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, Θεσσαλονίκη 2004, περ. «Θεοδρομία», τεῦχ. 4ο.
[14] «Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ εὐκαιρίᾳ τῆς 60ης ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.», Θεοδρομία 1 (Ἰαν.–Μάρτιος 2008) σ. 145.
[15] «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»  15-6-1989, «Ἐκκλ. Ἀλήθεια» 16.12.1998 καὶ ἐφημερίδα «Νέοι Ἄνθρωποι» 26-2-1999.
[16]Ἀποκ. ιγ΄6.
[17] Λόγος Κατά Ιουδαίων, 2,4,6

18 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΤΩΡΑ ΘΑ ΦΑΝΕΡΩΘΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ. ΚΡΑΤΑΤΕ ΚΑΛΑ ΠΑΤΕΡΕΣ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ. Ο ΕΥΣΕΒΗΣ ΛΑΟΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΕΤΕ ΜΕ ΕΣΑΣ.

Ανώνυμος είπε...


ΑΞΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑ.

ΑΠΛΑ, ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ.

ΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ, Ο ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

ΑΛΛΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΠΤΗΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΤΗΝ 13/12/2016

(http://orthodoxia.info/news/wp-content/uploads/2017/01/athos.pdf)

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΔΕΝ EINAI ΠΑΡΑ ENA "ΑΠΟΣΑΡΘΡΩΜΕΝΟ ΟΠΩΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" (Ι.ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ)

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ "ΠΑΤΕΡΕΣ" ΤΟΥ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ???

ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΒΛΕΠΕΤΕ??? ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΩΝΤΕΣ ΑΜΕΣΗ ή ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ "ΠΑΤΕΡΕΣ" ΚΑΙ ΟΣΟ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΘΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΤΟ ΚΕΡΑΚΙ ΣΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΑΛΙ ΤΥΠΟΥ ΑΣΙΖΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ "ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ".

ΛΕΤΕ "ΠΑΤΕΡΕΣ" ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΥΡΗΞΕ Ο ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΑΙΡΕΣΗ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ",

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΤΕ ???

1) «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας»

2) Τὸ Κοράνιο εἶναι ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή»

3) «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν»

4) «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια».

5) «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν [τὸ Σχίσμα] προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»

6) «Eὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων»


ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ .

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΕΕΙ: ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΟΔΟΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ._
Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ ΠΑΤΕΡ ΜΟΥ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ ΠΑΠΑ ΣΑΒΒΑ. ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΩΝΩΝ (ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟ ΛΕΜΕ ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος το περίμενε ότι θα φτάναμε ως εδώ; Κάπως έτσι θα πραγματοποιηθεί και η Παρουσία του Κυρίου. Ως κλεπτης εν νυκτί. Οι πολλοί θα τρώνε και θα πίνουν. Οι λίγοι θα το πάρουν είδηση και θα απομακρυνθούν εγκαίρως απο την αίρεση. Πάτερ Σάββα και οι αλλοι Αγορείτες Πατέρες μας δείχνετε το δρόμο.

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ! ΑΞΙΟΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ .

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΤΗΣ ΕΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΤΗΣ ΤΩΡΑ ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΜΠΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΠΡΩΔΩΣΑΝΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΩΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΧΙΛΙΕΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΛΥΨΗΜΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ; ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΗΔΕΙΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΨΕΥΔΩΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ; ΝΑ ΞΕΚΡΕΜΑΣΟΥΝ ΤΙς ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΟΡΩΕΙΔΕΥΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

Ανώνυμος είπε...

Πατέρα Σάββα και οι συν αυτώ πατέρες σας ευχαριστούμε.
Αληθινά είστε επόμενοι των μαρτύρων και ομολογητών Αγιορειτών πατέρων!
Γίνατε φάροι, μέσα στο σκότος του οικουμενισμού, που οδηγούν και την δική μας ζωή στην στενή και τεθλιμένη οδό την απάγουσα εις την βασιλεία των ουρανών.
Ολόψυχα ευχόμαστε να σας σκεπάζει η Παναγιά μας.
Καλό κουράγιο.
Κ.

Ανώνυμος είπε...

Κυκλοφόρησε η ανακοίνωση της επιτροπής μελέτης των πορισμάτων της συνόδου του Κολυμπαρίου της Ιεράς Κοινότητος του αγίου Όρους Αφου επισημαίνουν τις ασάφειες και αμφισημίες στό τέλος καταλήγουν σέ ευχές Τοσο απλά ! Τους ανταποδιδουμε και εμείς τις ευχές !Βρε τί τα πήρατε τα καραούλια ;

Ανώνυμος είπε...

«αντιθέτως προς σε ο άγιος Θεόδωρος (ο Στουδίτης) διακηρύσσει, ότι χωρεί και εις την περιοχήν του δόγματος οικονομία, άλλοτε καιρική και άλλοτε διηνεκής. Αυτή είνε η πραγματικότης, αγαπητέ, και μη αγωνίζου να φανής πατερικώτερος των Πατέρων» (Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο μέγιστος των Κανονολόγων)

Ανώνυμος είπε...

Διαστρεφεις την αλήθεια. Οι πατέρες ειπαν ου χωρεί συγκαταβασις εις τα δογματα και ο αγιος Θεόδωρος δεν τον ερμηνευεις σωστα. Διάβασε το όλο και θα δεις πως ο αγιος ηταν Ασία πραγματευτεί στο θέμα των δογμάτων. Ο πάτερ Επιφανιος δεν είναι ο μέγιστος των κανονολογων και είναι ο μόνος που δίνει τέτοια εξήγηση. Καθώς και για τον 15ο κανόνα της ΑΒ Συνόδου. Δεν εκφράζει το consecum Patrum

Ανώνυμος είπε...

Σοβαρά!! Και η οικονομία της Εκκλησιάς έναντι του Filioque (Φιλιόκβε) των Λατίνων μέχρι το 1054 τι είναι; Εκτός αν δεν θεωρείς το Filioque δογματικό θέμα!!

Ανώνυμος είπε...

Ο 3 Ιανουαρίου 2017 - 8:04 μ.μ. που υπογράφει ως Κ. είναι διαφορετικός από εμένα που συνήθως υπογράφω ως Κ. Πρώτη φορά βλέπω να υπογράφει αυτός σχόλιο Κ. Δεν ισχυρίζομαι όμως ότι το έκανε σκόπιμα, ούτε και διαφωνώ με όσα γράφει.


Κ.

Ανώνυμος είπε...

Συγγνώμη αδελφέ 6:19μ.μ. δεν είχα προσέξει ότι κάποιος υπογράφει ως Κ.
Ευθύς επανορθώνω.
Κωνσταντινιά τ'όνομα μου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ είπε...EΥΓΕ ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑ ΚΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ. ΜΑΚΑΡΙ ΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ. ΘΕΛΟΥΝ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΟΛΟΙ ΑΠΟ ΑΘΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΚΙ ΟΧΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΣΟΝΤΑ ΚΥΡΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΒΡΩΜΕΡΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Γιάννης Νεστορίδης είπε...

Ο πατριάρχης έχει πολλά ατοπήματα, ίσως και χειρότερα από όσα αναφέρει ο Γέροντας Σάββας, αναφέρομαι σε μία συμπροσευχή με αιρετικούς, μουσουλμάνους ιερωμένους, σιίτη και σουνίτη, έναν Εβραίο ραβίνο, έναν βουδιστή "ιερωμένο", διαφόρους ανιμιστές ιθαγενείς της αμαζωνίας, λάτρεις των "πνευμάτων" της φύσης κλπ., όλοι αυτοί μαζεμένοι σε μία κρουαζιέρα στην αρκτική για να προσευχηθούν για τη σωτηρία του πλανήτη. Προσευχήθηκαν μπροστά σε μία γυάλινη σφαίρα, τοποθετημένη σε βάθρο, που συμβόλιζε τη ΓΑΙΑ, ένα είδωλο, ένα σύμβολο, αντιλαμβάνομαι, της θεάς γης. Τρομακτικό.

Χρήστος Θεόδ.Ελευθεριάδης είπε...

να είσαι καλά πάτερ Σάββα

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com