19 Οκτ 2016

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για το Τέμενος στο Βοτανικό και τη δημιουργία Κατευθύνσεως Μουσουλμανικών Σπουδών στο Θεολογικό Τμήμα του Α.Π.Θ

Αποτέλεσμα εικόνας για πειραιώς σεραφείμ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 19Ὀκτωβρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΑΙΡΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
               Ἐπειδή πολλή παραπληροφόρησις καί συσκότησις τῶν πραγμάτων ὑφίστανται καί ὡραιοποιοῦνται ἀνθρωποπαθεῖς «κατασκευαί» ἐμφανιζόμενες δῆθεν ὡς ἔνθεες ἀποκαλύψεις,
ἀφιερώνουμε στούς ἐπιχαίροντες καί συγχαίροντες γιά τήν ἔναρξι ἀνεγέρσεως Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό, ἐπάνω σέ αἱματοπότιστη ἀπό τό αἷμα χιλιάδων νεομαρτύρων γῆ, πού ἀρνήθηκαν τόν ἐξισλαμισμό στά τέσσερα μαῦρα ἑκατόχρονα τῆς δουλείας, γιά νά παραμείνουν Χριστιανοί καί Ἕλληνες ποτίζοντας τό δένδρον τῆς ἐλευθερίας μας, ἀλλά καί στούς ἐλλογιμωτάτους καθηγητάς καί  καθηγήτριες τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τοῦ Α.Π.Θ., πού «γιόρτασαν» τήν ἐπίσημη πρώτη τῆς λειτουργίας τῆς «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»,

 πού ἀποτελοῦν τήν ἐπιβίωσι τῆς κατεγνωσμένης ἀπό τήν Ἁγία Α΄Οἰκουμενικήν Σύνοδον (325 μ.Χ.) Ἀρειανικῆς Αἱρέσεως, τά κάτωθι ἐδάφια ἀπό τή σούρα τοῦ Κορανίου «ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ» (ΑΛ-ΑΧΖΑΜΠ), πού ἀναφέρονται στήν «ἠθική προσωπικότητα» τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, γιά νά κατανοήσουν ἐπιτέλους ὅτι προωθοῦν μία ψευδῆ, ἀνθρωποκατασκευασμένη, ἀνόσια καί καταστροφική λατρεία πού στηρίζεται σέ ἕναν σαρκολάτρη ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος μέ τό σαπρό του βίο, δέν εἶχε καμία σχέση μέ ἔνθεες ἀποκαλύψεις. Τά παραθέτομεν λοιπόν γιατί ἀποκρύπτονται μεθοδικά ἀπό τήν γνωστή σουνιτική προπαγάνδα καί τούς τά ἀφιερώνουμε.
            Κοράνιο, σούρα «ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣΦΥΛΕΣ» (ΑΛ-ΑΧΖΑΜΠ)
Στίχος 37 :
‘‘Μωάμεθ, εἶπες σέ αὐτόν πού εὐεργετήθηκε ἀπό τόν Θεό καί γέμισε μέ τά ἀγαθά Του: «Κράτα τή γυναίκα σου καί νά φοβᾶσαι τόν Θεό», ἐνῶ ἐσύ ἔκρυβες στήν καρδιά σου ,τι Θεός μετά ἀπό λίγο, ἐπρόκειτο νά κάνει σέ ὅλους φανερό. Φοβήθηκες τούς ἀνθρώπους, ἐνώ ἔπρεπε νά φοβηθεῖς περισσότερο τόν Θεό. Ὅταν, ὅμως, ὁ Ζεΐδ ἀποφάσισε νά χωρίσει τή γυναίκα του, Ἐμεῖς τήν ἐνώσαμε μαζί σου μέ τά δεσμά τοῦ γάμου, γιά νά μάθουν οἱ πιστοί ὅτι δέν ἁμαρτάνουν, ἄν παντρεύονται τίς γυναίκες τῶν θετῶν γιῶν τους, ἄν οἱ θετοί γιοί τους τίς χωρίσουν. Ὅ,τι ἀποφασίζει ὁ Θεός, πραγματοποιεῖται.’’
Στίχος 50:
 ‘‘Προφήτη, σοῦἐπιτράπηκε νά παντρευτεῖς μέ τίς γυναίκες στίς ὁποῖες ἔδωσες προίκα, μέ τίς αἰχμάλωτες τίς ὁποῖες κέρδισες μέ τή δύναμη τῶν χεριῶν σου, μέ τίς κόρες τῶν θείων σου καί ὅσων σέ ἀκολούθησαν, ὅπως καί μέ κάθε εὐσεβή γυναίκα, ὁποία ἀφιέρωσε τήν ψυχή της σέ σένα, τόν Προφήτη, ἄν θελήσεις, βέβαια, νά τίς παντρευτεῖς. Αὐτό τό προνόμιο τό δίνουμε ξεχωριστά σέ σένα ἀπ’ ὅλους τούς πιστούς. Γνωρίζουμε τούς νόμους τοῦ γάμου τούς ὁποίους ὁρίσαμε γιά τούς πιστούς. Μή φοβάσαι μήπως ἐνοχοποιηθεῖς, ἄν κάνεις χρήση τῶν δικαιωμάτων σου. Ὁ Κύριος εἶναι ἐπιεικής καί μεγαλόψυχος.’’
Στίχος 51:
‘‘Μπορεῖς νά ἀναβάλεις τήν ἐπαφή μέ ὅποια σύζυγό σου θελήσεις καί νά δεχτεῖς στό κρεβάτι σου ὅποια θελήσεις, ἀκόμα καί ὅποια στό παρελθόν παραμέλησες ἀλλά τήν ἐπιθύμησες καί πάλι. Δέν ἁμαρτάνεις ἄν κάνεις κάτι τέτοιο. Μέ αὐτόν τόν τρόπο δροσίζονται (παρηγοριούνται) πιό εὔκολα τά μάτια τους. Ἄς μή στενοχωριούνται ὅλες πρέπει νά εὐχαριστηθοῦν μέ ὅ,τι ἐσύ τούς παραχωρεῖς. Ὁ Κύριος γνωρίζει ὅσα βρίσκονται στήν καρδιά σας, καί εἶναι παντογνώστης καί φιλάνθρωπος.’’
Στίχος 52:
‘‘Δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά πάρεις ἄλλες γυναίκες. . . ἐξαιρούνται ὅσες τυχόν αἰχμαλωτίσεις μέ τήν δύναμη τῶν χεριῶν σου. Ὁ Κύριος ἐπιβλέπει τά πάντα.’’
Αὐτή λοιπόν τήν κατάστικτη ἀπό γεώδη πάθη προσωπικότητα καί τήν «κατασκευή» της προωθοῦν ὅλοι οἱ ἀνωτέρῳ.
Εἰδικώτερα γιά τούς ἐλλογιμώτατους καθηγητές καί καθηγήτριες τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τοῦ Α.Π.Θ. δέν διερωτῶνται ἄν στή θέσι τους ὁ Ἱερός Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἤ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος θά προωθοῦσαν τήν δημιουργία «κατεύθυνσις Ἀρειανικῶν Σπουδῶν» καί ἄν ὄχι σέ τί διαφέρει ὁ Ἀρειανισμός ἀπό τό Ἰσλάμ ἤ τήν Ἑταιρεία Σκοπιά τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, Ἀντιτριαδισταί καί Ἀντίχριστοι ὅλοι, κοινός ὑποβολεύς ὁ βύθιος δράκων καί ἀρχαῖος πτερνιστής.
Ὁ Ἀληθινός Τρισυπόστατος Θεός νά τούς ἐλεήσῃ.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που πιστεύουν αυτά ελπίζουν παράδεισο; Τι νομίζουν ότι ΄ναι ο Θεός,πώς τον αντιλαμβάνονται, τάχα ότι είναι υπηρέτης των ανθρώπων στα πάθη τους; Αν υπάρχει τέτοιος θεός θα είχε εξαφανιστεί από τόσες αθλιότητες που έχουν διαπράξει οι άνθρωποι αιώνες πριν. Είναι πραγματικά να απορείς πώς υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν αυτά και πολύ περισσότερο ότι ο θεός θα ήταν τόσο χαμηλής νόησης όπως τον φαντάζονται. Αλίμονο μας αν υπήρχε ένας τέτοιος θεός,τότε θα ήταν η χαρά των σαρκολατρών,η χαρά των μέθυσων,η χαρά των μισογύνηδων,η χαρά του Βελίαρ.

Ανώνυμος είπε...


Τώρα βρήκανε άλλο θέμα για ασχοληθούν στη έκτακτη Σύνοδο της "Ιεραρχίας".

Όσο για τη δαιμονική σύνοδο της Κρήτης, η οποία παράγει είδη τους καρπούς της, δυστυχώς δεν φαίνεται να απασχολεί και πολύ τους "Ιεράρχες" της επίσημης ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (?) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τι να πεί κανείς !!!

Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

Πώς θα το αντέξει αυτό η γή της Αθήνας ! Ευχόμαστε ο Θεός να δείξει σημείον μέγα !

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com