30 Σεπ 2016

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας γιά τήν δικαστική δίωξη τοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για Γόρτυνος Ἰερεμίας ΑΚΤΙΝΕΣ
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
γιά τήν δικαστική δίωξη τοῦ Μητροπολίτου
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
1. Σέ ὅλη τήν ἱερά Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κλῆρο καί λαό, ἀλλά καί σέ ὅλους γενικά τούς χριστιανούς, προκάλεσε ἀγανάκτηση ἡ δικαστική δίωξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ γιά τόν σωστό Του λόγο περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Ὅλοι λέγουμε μέ ἀπογοήτευση: Ποῦ καταντήσαμε!... Ἀντί νά ξεσηκωθοῦμε ἐμεῖς κατά τῆς αἰσχρῆς ὁμοφυλοφιλίας, πού προσβάλλει τήν δημοσία αἰδώ καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, καλεῖται στίς ἡμέρες μας σέ δίκη ὁ Ἀρχιερεύς τοῦ Χριστοῦ καί πνευματικός Πατέρας τῆς Ἀρκαδίας κ. Ἀλέξανδρος, κατηγορούμενος γιατί εἶπε, ὅπως ἔπρεπε νά πεῖ, τά «σῦκα σῦκα» καί τήν «σκάφη σκάφη»! Γιατί χαρακτήρισε, δηλαδή, τήν ὁμοφυλοφυλία ὡς «ψυχική ἀρρώστια» καί γιατί ἐξέφρασε ὡς καλός Ποιμένας τήν λύπη Του καί τόν πόνο Του γιά τούς πάσχοντας ἀπό τήν πνευματική αὐτή ἀσθένεια ἀδελφούς.
2. Πρός Θεοῦ! Ποῦ εἶναι τό φταίξιμο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας πατρός Ἀλεξάνδρου; Τό ὅτι εἶπε τήν ὁμοφυλοφιλία «πνευματική ἀρρώστια»; Ἀλλά ἔτσι εἶναι. Κατά τήν Βίβλο τῆς Ἐκκλησία μας, τήν Ἁγία Γραφή, πᾶσα ἁμαρτία ἀποτελεῖ ψυχική ἀρρώστια καί οἱ ἁμαρτωλοί γενικά ὀνομάζονται «ἄρρωστοι». Κατά τήν θεολογία μας ὁ Θεός ἔκανε τόν ἄνθρωπο ὑγιῆ πνευματικά, ἀλλά ἡ ἁμαρτία τόν ἀρρώστησε. Καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε τό «Θεραπευτήριό» Του, πού λέγεται «Ἐκκλησία», καί προστρέχουν σ᾽ Αὐτήν οἱ ψυχικά ἄρρωστοι, γιά νά πάρουν ἀπό τούς θεράποντας ἰατρούς (τούς Ἐπισκόπους καί Ἱερεῖς) τά πνευματικά τους φάρμακα καί νά γίνουν ὑγιεῖς. Δηλαδή, νά γίνουν ἅγιοι. Αὐτό εἶναι ὅλο καί ὅλο τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ χαρακτηρισμός λοιπόν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἅγιο Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρο τῶν ὁμοφυλοφίλων ὡς πνευματικά ἀσθενῶν εἶναι βιβλικός καί θεολογικός, ἡ δέ ἄλλη ἔκφρασή Του γιά τούς ἰδίους ὅτι «τούς λυπᾶται» καί «θέλει τήν σωτηρία τους», αὐτό πιά δεικνύει καλό καί ἄριστο ποιμένα, πού πονεῖ καί πάσχει γιά τούς ἁμαρτωλούς καί φροντίζει γιά τήν σωτηρία τους.
3. Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἀλέξανδρο γιά τό ὡραῖο μάθημα καί παράδειγμα ποιμαντικῆς πού μᾶς δίδει, γιατί ἔτσι πρέπει νά ὁμιλοῦμε καί νά ἐνεργοῦμε ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς. Αὐτό εἶναι τό ποιμαντικό μας ἔργο. Νά κάνουμε δηλαδή, ὡς καλοί θεράποντες ἰατροί, καλή διάγνωση τῆς ψυχῆς καί νά χαρακτηρίζουμε τήν ἁμαρτία ὄχι ὡς ἀπόλαυση, ἀλλ᾽ ὡς ἀσθένεια, νά ἐκφράζουμε δέ τήν λύπη μας καί τόν πόνο μας γιά τούς ψυχικά ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας καί νά τούς βοηθοῦμε γιά τήν θεραπεία τους. Ἀκριβῶς ὅπως χαρακτήρισε καί ἐκφράστηκε περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν ὁμοφυλοφίλων ὁ Ἅγιος Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρος. Ἀφοῦ δέ αὐτό εἶναι τό ἔργο ὅλων τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων, ἄρα ἡ δικαστική δίωξη κατά τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἀλεξάνδρου στρέφεται ἐναντίον ὅλων τῶν Ἀρχιερέων. Ναί, τό θέμα δέν εἶναι προσωπική ὑπόθεση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντινείας μόνο, ἀλλά ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς τό ἀνεχόμεθα ὡς ὀρθόδοξος κλῆρος καί λαός;
4. Ἀλλά ὄχι, δέν τό ἀνεχόμεθα! Πληροφορῶ ὅτι καί οἱ δύο ἐπαραχίες, τίς ὁποῖες διακονῶ ὡς Ἐπίσκοπος, καί ἡ Γορτυνία καί ἡ Μεγαλόπολη, καί ὁ κλῆρος, καί ὁ λαός, εἶναι ἀνάστατες. Ἀνάστατες, γιατί δέν τό ἀνέχονται ὁ Ποιμενάρχης τῆς Ἀρκαδίας κ. Ἀλέξανδρος, τόν Ὁποῖον γνωρίζουν καλῶς διά τήν καλή καί ἄριστο ποιμαντορία Του καί ἀγαποῦν πολύ, δέν τό ἀνέχονται, λέγω, νά προσάγεται εἰς δίκην, ἐπειδή μίλησε, ὅπως θέλει ὁ Θεός, ὅπως μιλάει τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἁγία Γραφή.
4. Πραγματικά, ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ὠμή στίς ἐκφράσεις της κατά τῶν ἁμαρτωλῶν, τῶν ἐμμενόντων στήν ἁμαρτία. Τούς παρομοιάζει μέ τά ἄλογα ζῶα (βλ. Ψαλμ. 48,13). Συγκεκριμμένα δέ, γιά τήν παρά φύσιν ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἐκφράζεται περισσότερον ὠμά ἡ Ἁγία Γραφή. Λόγου χάριν: Στό τελευταῖο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Ἀποκάλυψη, κεφ. 22 στίχ. 15, ἀκούεται φωνή: «Ἔξω οἱ κύνες» (= τά σκυλιά) ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ «κύνες»; Μία ἑρμηνεία, τήν ὁποία ἀναφέρουν καί ξένοι ἑρμηνευτές, εἶναι ὅτι ἐδῶ πρόκειται περί τῶν ὁμοφυλοφίλων. Περί τῶν κυναίδων. Γι᾽ αὐτό, κατά τήν ἑρμηνεία αὐτή, ἡ σωστή γραφή τῆς λέξεως «κύναιδος» εἶναι νά γράφεται μέ ὕψιλον. Δηλαδή, κατά τήν προταθεῖσα ἑρμηνεία τοῦ χωρίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐπαναλαμβάνω, «κύναιδος» (ὁ ὁμοφυλόφιλος) εἶναι ὁ ἔχων αἰδώ κυνός (σκυλιοῦ). Τί λοιπόν, κύριοι, θά προσαγάγετε τώρα καί τήν Ἁγία Γραφή, τόν θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦ, σέ δίκη, γιατί ἐκφράζεται ἔτσι γιά τήν σιχαμερή ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἐμεῖς πού φορέσαμε τά μαῦρα καί ἀφιερωθήκαμε στόν Θεό διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή καί τά βιβλία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καί αὐτῶν τήν φωνή μεταδίδουμε στό κήρυγμά μας. Ἄν τώρα αὐτό μᾶς στοιχίσει διωγμούς και φυλακίσεις, λίγο μᾶς ἐνδιαφέρει. Εἰδοποιῶ τούς μηνύσαντας τόν Σεβασμιώτατο ἅγιο Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρο ὅτι καί ἐγώ, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας, ἔχω ἐκφραστεῖ, ὡς Αὐτός, μέ τούς ἰδίους χαρακτηρισμούς περί τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τούς καλῶ λοιπόν νά μηνύσουν καί ἐμένα μέ τήν ἰδία κατηγορία.
5. Παρακαλοῦμε ἡ ὑπόθεση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου νά μήν προχωρήσει σέ δίκη, γιατί προβλέπω ὁρμητικό καί ἄργιο ξεσηκωμό τοῦ λαοῦ εἰδικά περί τοῦ Προσώπου τοῦ Ἀρχιερέως κ. Ἀλεξάνδρου. Διότι ὅλοι γνωρίζουν καί ξέρουν τόν Σεβασμιώτατον κ. Ἀλέξανδρον ὅτι πρόκειται περί ἐξαιρέτου Ἱεράρχου, μέ δυνατό κηρυκτικό λόγο καί μέ πλῆθος ποιμαντικῶν ἔργων σέ ὅλους τούς τομεῖς. Ὅλοι οἱ πτωχοί παίρνουν τροφή ἀπό Αὐτόν καί ἀκούουν λόγο παρήγορο στόν πόνο τους. «Τό καλάθι τοῦ πτωχοῦ», πού ἔχουν κατ᾽ ἐντολήν Του οἱ ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς Του τρέφει πολλά στομάχια πεινασμένων. Κάτω λοιπόν τά χέρια ἀπό τούς Ἐπισκόπους πού ζοῦν καί δροῦν ὅπως τούς θέλει ὁ Χριστός!

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χίλια μπράβο στον Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία!!!!

Ανώνυμος είπε...

Χίλια μπράβο για την λεβεντιά του και τα λόγια του που είναι σύμφωνα με την Αγία Γραφή!!!!


Ο 6:58 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Περιμένουμε να δούμε άλλες 80 τουλάχιστον υπογραφές αρχιερέων, κάτω από αυτό το κείμενο του Γορτυνίας και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία.
Πατέρα μας αγιώτατε Ιερεμία, την ευχή σου!!!

Ανώνυμος είπε...

Κλήρος και λαός να συμπαρασταθεί στον μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρο και σε καθένα Ορθόδοξο που διώκεται για την Πίστη του.

Θεόδωρος

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστός ο 10,24 μμ. Περιμένουμε και τους άλλους 80 μητροπολίτες να σεβαστούν τους αρχιερατικούς τους όρκους και ακολουθήσουν το παράδειγμα των μητροπολιτών Πειραιώς και Κυθήρων στην στήριξη του Μαντινείας Αλεξάνδρου.

Ε.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς ο λεγόμενος "αντιρατσιστικός" νόμος, σφόδρα ρατσιστικός σε βάρος όσων λαλούν απερίτμητο και αφτιασίδωτο τον απολύτου κύρους και αιωνίας ισχύος λόγο του Θεού, "πέρασε" από τη Βουλή των Ελλήνων χωρίς να σημειωθεί ουδεμία ουσιαστική αντίδραση από την πλευρά των διοικητικών σωμάτων της κατ Ελλάδα Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Ουσιαστικά, η τότε ΔΙΣ με την απαράδεκτη τοποθέτησή της έδωσε το "πράσινο φως" στην κατ επίφασιν "χριστιανική" πολιτεία προκειμένου η τελευταία να ποινικοποιήσει την ελευθερία της εκφράσεως και του λόγου.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Εκτός από τον Μαντινείας, τον Πειραιώς και τον Γόρτυνος που τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την Αγία Γραφή, οι άλλοι 77 μητροπολίτες πού;
Πού είναι;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ιερεμίου του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου της αγιοτάτης μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως πολλά τα έτη!!!

Ανώνυμος είπε...

Να καταργηθεί ο αντιδημοκρατικός και αντισυνταγματικός ψευτοαντιρατσιστικός νόμος!

Ανώνυμος είπε...

Μακάρι να είχαμε και άλλους μητροπολίτες σαν τον Γόρτυνος Ιερεμία!

Ανώνυμος είπε...

Μην βιάζεστε, θα πάρουν θέση και οι άλλοι μητροπολίτες.
Περιμένετε λιγάκι και νομίζω πως θα μιλήσουν.
Δεν μπορεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα αυτό της ελευθερίας του χριστιανικού λόγου, να μην μιλήσουν.
Περιμένετε.

Ανώνυμος είπε...

Σύσσωμη η Ι. Σύνοδος της Ιεραρχίας να κάνει ό,τι έκαναν ο μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας και ο Πειραιώς Σεραφείμ: να υποστηρίξει τον διωκόμενο Μητροπολίτη Μαντινείας Αλέξανδρο. Οφείλει να το κάνει.

Φώτης

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com