27 Ιουν 2015

Μέγας μασόνος εἶναι καί ὀφικιάλιος!
Μέγας μασόνος εἶναι καί ὀφικιάλιος!
Κάποιος κ. Σπυρίδων Καμαλάκης, μασόνος 33ου βαθμοῦ, ἐξέδωσε βιβλίο γιά τήν κεντρική Στοά τῶν Μασόνων (Τεκτονικό ῞Ιδρυμα), μέ τίτλο «Ἀχαρνῶν 19 καί Σουρμελῆ». Τό βιβλίο ἀπεστάλη καί σέ ἐπισκόπους μέ πασχαλινές εὐχές. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς π. Σεραφείμ, πρός τιμήν του, ἔσπευσε ἀμέσως νά στείλη εὐθαρσῆ ἐπιστολή πρός τόν μεγάλο Ἄρχοντα τῶν ἐν Ἑλλάδι Μασόνων, ὁ ὁποῖος συγχρόνως εἶναι καί στενός συνεργάτης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν­δρείας!

Καί ὄχι μόνο, ἀλλά τό ἐν λόγῳ Πατριαρχεῖο τόν ἔχει ἀναδείξει «ὀφικιάλιό» του μέ τόν τίτλο «Μέγας Ἄρχων Λογοθέτης τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας».
Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς, ἀφοῦ ἀποδεικνύει στήν ἀπαντητική του ἐπιστολή, ὅτι ἡ Μασονία εἶναι θρησκεία, μέ... εἰδικό θεό (τόν Μ.Α.Τ.Σ.) καί ἀνά­λογο τελετουργικό καί συγκεκριμένο ἱερατεῖο βαθμολογικῶς ἐξελισσόμενο, κα­λεῖ τόν μασόνο κ. Καμαλάκη, νά διαλέξη ἕνα ἀπό τά δύο: Ἤ Χριστό ἤ Μα­σο­νία!
Στό πασχαλινό του γράμμα ὁ κ. Καμαλάκης θεωρεῖ «ὡς ἀπαραίτητη τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ ἐντός τῶν καρδιῶν τῶν ἀτόμων...».
Καί τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Μητροπ. Πειραιῶς: «Ἄν λοιπόν ὄντως πιστεύετε στήν ἀνάγκη ἐγκαθιδρύσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ ἐντός τῶν καρδιῶν τῶν ἀτόμων..., τό πρῶτο πού ὀφείλετε νά κάνετε εἶναι, νά διαλύσετε τά τεκτονικά σας ἐργαστήρια, νά καταργήσετε τίς τελετουργικές μυήσεις τῶν μελῶν σας καί νά γίνετε συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, μετέχοντες στή ζωή της καί ὑ­πακούοντας στίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ».
Ὁ Μητροπ. Πειραιῶς ἔχει ζητήσει ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τή διάλυσι τοῦ «Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος», ὡς μή ἐκπληροῦντος τό σκοπό του. Ἐπ᾽ αὐ­τοῦ γράφει στήν ἐπιστολή του πρός τόν κ. Καμαλάκη: «Πρό δύο περίπου ἐτῶν μέ τήν προσφυγή μας στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ζητήσαμε τήν κατάργηση τοῦ ''Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος''. Αἰτία τῆς προσφυγῆς ἦταν ἡ μή ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ, γιά τόν ὁποῖον ἱδρύθηκε καί ἡ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ πράξει ἵδρυση, λειτουργία καί συντήρηση Μασονικῶν Στοῶν καί ἡ προώθηση τῆς λατρείας τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.), μέ τήν πραγματο­ποίηση μυήσεων».
Στήν πραγματικότητα καί ἀσχέτως τῆς σημερινῆς δυνάμεως καί ἐπιρροῆς τῆς Μασονίας στά τεκταινόμενα, ἡ Μασονία εἶναι ἕνας θρησκευτικός συγκρητι­σμός, ὅπου σέ ἕνα «χαρμάνι ἀναμιγνύονται φιλοσοφίες, ἰδεολογίες, θρησκεῖες, ἐπιστῆμες μαζί μέ τή Χριστιανική διδασκαλία».
Τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὀφείλει νά ἐξηγήση, ἄν παρασημοφορώντας τόν κ. Καμαλάκη γνώριζε τή Μασονική του ταυτότητα. Ὀφείλει ἐπίσης νά ἐξ­ηγήση, ἄν, καί μετά τό βιβλίο τοῦ κ. Καμαλάκη ὑπέρ τῆς Μασονίας καί τήν καταγγελτική ἐπιστολή τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς, ἐξακολουθῆ νά τόν διατηρῆ ὡς ἕνα ἐκ τῶν πρώτων του συνεργατῶν.
Τό σκάνδαλον εἶναι μεγάλο. «Τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς συμφώ­νησις Χριστῷ πρός Βελίαλ;» (Β´ Κορ. στ´ 14-15).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com