28 Μαΐ 2014

Ο Μητροπoλίτης Πειραιώς Σεραφείμ, για τη συνάντηση Πατριάρχη - Πάπα στα Ιεροσόλυμα

Πειραιεύς, 28 Μαΐου 2014
Στά πλαίσια τῆς «εὐφυοῦς διπλωματίας», πού ἐφαρμόζει τό Σεπτόν Κέντρον τοῦ Φαναρίου ἐντάσσεται ἀσφαλῶς καί ἡ ἐπετειακή ἐκδήλωσι στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως διότι ὅπως προέκυψε ἀπό τήν ὑπογραφεῖσα διακήρυξι μετά τήν πάροδο 50 χρόνων ἀπό τήν «ἔναρξη τῆς διαδικασίας» καί 30 χρόνων ἀπό τόν περιώνυμο θεολογικό διάλογο μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς πού διεξάγεται ἀπό τήν μεικτή διεθνῆ ἐπιτροπή, δέν ὑφίσταται οὔτε κἄν τό πρῶτο βῆμα διά τήν πραγμάτωση τῆς διακήρυξης ὅτι «δέν ἐπιδιώκεται ἕνας θεολογικός ἐλάχιστος κοινός παρονομαστής γιά νά πλησιάσουμε σέ ἕναν συμβιβασμό ἀλλά μᾶλλον ἡ ἐμβάθυνσι στήν κατανόηση τῆς ἀληθείας πού ὁ Χριστός ἔχει δώσει στήν Ἐκκλησία Του, μιά ἀλήθεια πού δέν θά πάψουμε νά κατανοοῦμε καλύτερα ὅσο ἀκολουθοῦμε τίς παροτρύνσεις τοῦ Ἁγ. Πνεύματος» (Παραγρ. 4 Κοινῆς Διακήρυξης). 

Ἡ ἐμφάνισις μάλιστα τοῦ ἀντικανονικῶς κατέχοντος τόν Πρεσβυγενῆ Θρόνο τῆς παλαιᾶς Ρώμης καί τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσεως μετά κουστωδίας ἑτεροκλήτων Οὐνιτῶν, ἀποδεικνύει πασίδηλα τά ἀνωτέρω καί κονιορτοποιεῖ τίς ὅποιες ἀφελεῖς προσδοκίες τῶν γνωστῶν «χρησίμων ἠλιθίων», ὅπως τούς ἀποκαλοῦν ἀπρεπῶς μέν, ἀλλά ἀληθῶς δέ, οἱ ἐντολεῖς των!!!
Ἡ «εὐφυής διπλωματία» τοῦ Φαναρίου πού δέν χωρεῖ βέβαια στά τῆς πίστεως, δέν κρίνεται ὡστόσο ἐκ τῶν ὅποιων προθέσεων ἀλλά ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, τό ὁποῖον εἶναι ἐξόχως ἀπογοητευτικόν καί ἐνδεικτικόν τῆς πλήρους ἀποτυχίας, διότι ἄλλως τό Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τό διεθνές status θά εἶχε καί τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἀνοικτή καί τούς περιπύστους καί παλαιφάτους καί πανιέρους Ναούς Του ἐν Ὀρθοδόξῳ λατρευτικῇ λειτουργία θά εἶχε.
Ἀντ’ αὐτῶν τό βαθύ φασιστικό Τουρκικό κράτος δέν ἀναγνωρίζει τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, οὔτε τόν διεθνῆ του πνευματικό χαρακτήρα, ἔχει κλειδώσει ἀπό τό 1971 τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης καί μετατρέπει μεθοδικά καί μέ καταχθόνιο πρόγραμμα σέ τεμένη τοῦ ἐπιβιώσαντος φρικώδους Ἀρειανισμοῦ-Ἰσλάμ τά τιμαλφέστατα σεβάσματα τῆς Χριστιανοσύνης, ὅπως οἱ περίπυστοι Ναοί τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Τραπεζούντος καί Νικαίας καί τό τρομερότερον ἀπεργάζεται τήν μετατροπή σέ τζαμί τοῦ μεγαλειωδεστέρου μνημείου τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί τῆς χριστιανοσύνης, τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ καυχήματος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στουδίου.
Ἑπομένως ἡ «εὐφυής διπλωματία» τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου, πού ἀπευθύνεται στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, στήν μεγάλη ὑπερατλαντική χώρα τῶν Η.Π.Α., στόν Ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, στό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν λεγομένων Ἐκκλησιῶν (διάβαζε αἱρέσεων) ταπεινῶς νομίζομεν ὅτι θά ἔπρεπε νά ἐπανεκτιμηθεῖ, διότι ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικνύεται ἀλυσιτελής καί ἀτελέσφορος. Ἐάν ἀντί αὐτῆς τῆς ἐξόχως ἀποτυχημένης προσεγγίσεως τῶν ζητημάτων, ἐπιδιώκετο ἡ ἀξιοποίησις τοῦ Ρωσικοῦ παράγοντος παρά τόν ὅποιο ἀσφαλῶς ἀπαράδεκτο ἐθνοφυλετισμόν Του καί ἡ ἐνεργοποίησις παγκοσμίως τοῦ Ὀρθοδόξου πνευματικοῦ δυναμισμοῦ καί ἡ συστράτευσις χωρίς ἐνδοκοσμικές μεθοδεύσεις καί ἰδεολογικές ἀγκυλώσεις ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων δυνάμεων, φρονοῦμεν εὐλόγως ὅτι τό Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον θά ἐπετύγχανε τῶν προσδοκιῶν Του καί θά ἐξεπλήρωνε οὐσιωδῶς τόν ὑπό τοῦ Θεοῦ ταχθέντα προορισμόν Του ὡς ἄλλωστε στήν πρώτη χιλιετία  συνέβη διά τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Μόνον ἡ παρουσία στόν Βόσπορο Ρωσικῶν πολεμικῶν πλοίων θά ἐξηνάγκαζε τήν ὑπερφίαλη ἰσλαμοκεντρική Τουρκία νά ἀπελευθερώση τό Σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐκ τῶν γαμψῶν ὀνύχων τῆς διιστορικῶς συνεχιζομένης Τουρκικῆς θηριωδίας. Ἐάν τό οἰκτρό λάθος τῆς Τσαρικῆς Ρωσίας πού δέν κατέλυσε τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία μέ τόν γνωστό Ρωσοτουρκικό πόλεμο καί δέν ἀπελευθέρωσε τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων, δέν θεραπευθεῖ σήμερον μέ τήν τουλάχιστον ἀπελευθέρωση τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὅποια «εὐφυής» διπλωματία καί ἐκζήτηση βοηθείας ἀπό τούς διαχρονικούς ἐχθρούς τῆς ἀληθείας Παπικούς καί Προτεστάντες, Σιωνιστές καί διεθνιστές θά ἀποβαίνει ἐσαεί ἀλυσιτελεῖς καί ἀτελέσφορες.   
Δέν ὑπάρχει νοήμων ἄνθρωπος πού νά πιστεύει ὅτι οἱ ἄσπονδοι φίλοι τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου, Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Ἀρχηγός τοῦ Βατικανοῦ, Καγκελάριος Μέρκελ, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί ἄλλοι ὁμοϊδεάται καί ὁμόφρονες δέν ἔχουν τήν δύναμη μέ ἕνα καί μόνο τηλεφώνημα στό θρασύδειλο Τουρκικό κράτος νά ἐπιβάλλουν τά αὐτονόητα καί τά ποδοπατούμενα ἀπό τήν Ἄγκυρα ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἑπομένως χρειάζεται ἀμέσως ἀλλαγή πλεύσεως καί ἐπανεκτίμησις καί ἐπανατοποθέτησις τῶν πραγμάτων, ὅπως οἱ Θεοφόροι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν καί ὅπως ὁ ἀποκαλυφθείς Θεός διά τῶν Ἁγίων Του ἐντέλλεται.

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τουλάχιστον ο Πειραιώς μίλησε! Κάποιοι άλλοι έχουν άλλες ασχολίες! Καμαρώστε τους!
http://romfea.gr/epikairotita/24594-2014-05-28-16-44-37

Ανώνυμος είπε...

Η θεωρία του αιχμάλωτου Φαναρίου που πράττει, ότι πράττει, από διπλωματία για να έχει ισχυρούς προστάτες έναντι των Τούρκων, καλλιεργήθηκε έντονα από το Φανάρι σαν δικαιολογία σε πολλούς ανησυχούντες Κληρικούς, μοναχούς και θεολόγους στο παρελθόν. Τα γεγονότα όμως διαχρονικά απέδειξαν την θεωρία αυτή μία τέχνη αποκοίμισης των ευσεβών, αλλά συγχρόνως " αγαθών " ανθρώπων. Τελευταία απόδειξη τα γεγονότα στην Ιερουσαλήμ. Εάν αντιπαραβάλετε την συνάντηση αυτή με εκείνη του 1964 θα διαπιστώσετε, ότι ο Βαρθολομαίος ξεπέρασε κατά πολύ τον Αθηναγόρα. Ας μην αναφέρεται λοιπόν ο Πειραιώς σε " έξυπνη πολιτική " που πρέπει δήθεν να αλλάξει, γιατί έξυπνη πολιτική δεν υπάρχει, απλώς έχουμε έξυπνη κοροϊδία, όσων αποδέχονται να τους κοροϊδεύουν όχι μία αλλά πολλές φορές

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Χρήσιμο θα ήταν τα εύστοχα σχόλια που γράφουν οι Ανώνυμοι (28 Μαΐου 2014 - 10:10 μ.μ.) να ήταν επώνυμα. Η ανωνυμία τους, αν μη τι άλλο, δηλώνει ότι και οι ίδιοι, είναι αιχμάλωτοι παρεμφερούς θεωρίας, όπως αυτή την οποία καταγγέλουν (: θεωρία του αιχμάλωτου Φαναρίου).

"... έξυπνη πολιτική δεν υπάρχει, απλώς έχουμε έξυπνη κοροϊδία, όσων αποδέχονται να τους κοροϊδεύουν όχι μία αλλά πολλές φορές"

Όποιος δεν είναι κορόϊδο έχει όνομα : "36 θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ" (Ψ. 67) ! Οι άγιοι έχουν όνομα, τα κορόϊδα δεν έχουν.

Ανώνυμος είπε...

Ο σεβασμιωτατος καλως εκανε!
Αν θυμαμαι καλα για να μην ψαχνω,ο αγ.Διονυσιος αλεξανδρειας εγραψε σε καποιον επισκοπο,δενθυμαμαι το ονομα του,πως ο αγωνας που κανει κανεις για να μη σχισθει η Εκκλησια ειναι θεαρεστος και συμφωνω και εγω , ειναι ανωτερας ποιοτητας αρετες αυτες κατα την πτωχη μου αποψη ,καθως και ο αγιος φρονει οτι ειναι ανωτερο και απο αυτο το ιδιο το μαρτυριο για Τον Χριστο.Επειδη,οταν μαρτυρει κανεις για δικη του ωφελεια ειναι κατωτερο απο το να αγωνιζεται κανεις να μη σχισθει η εκκλησια,διοτι και αυτος αγωνας ειναι και μαρτυριο λογιζεται.Εκτος ομως αυτου,δεν ειναι ο αγωνας μονον να μη σχισθει η εκκλησια ...αλλα και κυριος αγωνας και παραλληλως ,να παραμεινει αυτη αμωμη.αυτος λοιπον που κανει αυτον τον διπλασιο αγωνα ,πως μπορει να λογισθη;;;
Αυτο ομως δεν σημαινει πως το Σωμα Του χριστου ,δεν θα αντιδρα αναλογως,καθε φορα που τα κακως κειμενα οδηγουν Αυτο στην απωλεια.ειναι σαν να αρνειται κανεις τον σταυρο.Δεν γινεται να αρνηθη Χριστιανος τον σταυρο ουτε τον χριστο.εαν δεν αντιδρα κανεις ...ειναι σαν να λεει αρνησου Τον και εσυ.αυτο δεν γινεται!πην

Ανώνυμος είπε...

νομίζω πως το σχόλιο του ανώνυμού 28/5 8.10 ήταν τελείως άστοχο. Ασφαλώς και τους καμαρώνουμε τους ιεράρχες που γιορτάζουν μια λαμπρή εορτή και που επίσης τιμούν την αγία κάρα του Οσίου Δαυίδ. Εννοείται πως η υποχρέωσή τους για αντίσταση απέναντι στον οικουμενισμό δεν αναιρεί τις άλλες.

Φιλικά

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χριστοδουλίδη, με όλο το συμπάθειο, εσείς είστε γέρος άνθρωπος. Την ιντερνετική χούντα δε θα την προλάβετε. Οι νεότεροι θα ζήσουμε αν το θέλει ο Θεός, εποχές όπου θα διώκεσαι ποινικά επειδή απλώς εξέφρασες τη μη πολιτικά ορθή άποψη σου στο διαδίκτυο. Σε άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, οι μέρες αυτές έχουν ήδη έρθει. Και τι να κάνουμε, κάποιοι έχουν και οικογένεια να σκεφτούν, ή τελοσπάντων δεν έχουν τα δικά σας κότσια να βγαίνουν να γράφουν με την ονοματάρα τους σε ταμπέλα. Αυτοί είναι κορόιδα κι εσείς είστε άγιος; Χμ...

Ανώνυμος είπε...

Φωνάζανε γιατί δεν μιλάει ο Πειραιώς . Να λοιπόν που μίλησε μόνο που μας τα είπε, κατά την γνώμη μου, κάπως περίεργα. Μίλησε για " έξυπνη διπλωματία " χωρίς να ξεκαθαρίζει τί εννοεί με τον όρο αυτό. Κάνει όμως ουσιαστικά μία πρόταση να στηριχθεί ο Βαρθολομαίος στην Ρωσία αφήνοντας κατά μέρος την Αμερική και τον Πάπα. Μα η Μόσχα είναι γνωστό, ότι δεν αναγνωρίζει Πρωτείο στον Βαρθολομαίο έναντι των Ορθοδόξων, παρά μόνο τιμής, ενώ ο Πάπας και οι Αμερικάνοι του αναγνωρίζουν το Πρωτείο στην Παγκόσμια Ορθοδοξία και την ουσιαστικά δεύτερη μετά τον Πάπα θέση παγκόσμια, στην εκκολαπτόμενη Οικουμενιστική Εκκλησία. Επίσης το Πατριαρχείο εδρεύει σε χώρα που ελέγχεται από τους Δυτικούς. Άρα η πρόταση μάλλον ατυχής φαίνεται. 'Έπειτα ποιός μας αποδεικνύει αυτή την δήθεν " έξυπνη διπλωματία " ως υπαρκτή; Πριν λίγες ημέρες Πάπας και Πατριάρχης ξεκάθαρα δήλωναν, ότι είναι και οι δύο αμετανόητοι στην Οικουμενιστική πορεία που χάραξαν οι προκάτοχοί τους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να την ολοκληρώσουν με πλήρη μυστηριακή κοινωνία. Όλα τα άλλα περί " έξυπνης διπλωματίας " είναι απλά υποθέσεις, για να μην θεωρηθούν πιθανόν " έξυπνες " υπεκφυγές

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χριστοδουλίδη, με όλο το συμπάθειο, εσείς είστε γέρος άνθρωπος (...) κάποιοι έχουν και οικογένεια να σκεφτούν, ή τελοσπάντων δεν έχουν τα δικά σας κότσια (...) Αυτοί είναι κορόιδα κι εσείς είστε άγιος; Χμ...

κχ
Χμ ... άγιος δεν είμαι, είναι όμως αγία η πίστη μας, όπως και όλοι όσοι από εμάς φέρουν το όνομα ενός αγίου, με το οποίο βαπτίστηκαν. Μιας δε και αναφέρεις τα περί οικογένειας, καλό θα σου έκανε να διαβάσεις το Μακκαβαίων Δ΄.

"Ω λογισμὲ τέκνων παθῶν τύραννε καὶ εὐσέβεια μητρὶ τέκνων ποθεινοτέρα. 2 μήτηρ δυοῖν προκειμένων, εὐσεβείας καὶ τῆς τῶν ἑπτὰ υἱῶν σωτηρίας προσκαίρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου ὑπόσχεσιν, 3 τὴν εὐσέβειαν μᾶλλον ἠγάπησε τὴν σῴζουσαν εἰς αἰώνιον ζωὴν κατὰ Θεόν." (Μκ. ιε΄)

Όταν φοβόμαστε να γράψουμε το όνομά μας, είναι ποτέ δυνατό να ομολογήσουμε τον Θεό που πιστεύουμε;

Ωστόσο, στα θαύματα δεν παύουμε να πιστεύουμε ... .

Υστερόγραφο
Η πίστη μας δεν είναι σαν την πίστη που έχουν οι αυτοκτόνοι κατά τα πρότυπα του Βιβλικού Σαμψών. Δεν φτιάχνει όπλα μαζικής καταστροφής, ούτε μας εκπαιδεύει στη χρήση "έξυπνων" βλημάτων "χειρουργικής ακρίβειας".

Ανώνυμος είπε...

Κύριε χριστοδουλίδη διάβασα τα σχόλιά σας και θεώρησα υποχρέωσή μου να απαντήσω. Κατ αρχάς έχοντας διαβάσει πολλά κείμενά σας στο διαδύκτιο, δεν νομίζω ότι διαφωνείτε επί της ουσίας με το σχόλιό μου ( ανώνυμος 28/5 10.10 μ.μ ), ούτε το θεωρείτε ψευδές ως προς το περιεχόμενο. Απλώς διαμαρτύρεσθε για την ανωνυμία. Μία απάντηση λάβατε από τον άγνωστο σε μένα ( 29/5 5.32 μ.μ. ), αλλά από ότι κατάλαβα δεν σας άρεσε, παρά τα λογικά επιχειρήματα που είχε. Κύριε Κυπριανέ εμείς δεν είμαστε ούτε μεγαλοκαθηγητές Θεολογίας, ούτε μεγαλοσχήμονες Κληρικοί, ώστε να έχει κάποια σημασία το όνομά μας, σε σχέση με την γνώμη μας. Απλοί πιστοί είμαστε που ανησυχούμε για την Εκκλησία. Οι εχθροί της Πίστεως όμως δεν είναι ούτε απλοί, ούτε δημοκράτες, ιδιαίτερα το δαιμονικό Βατικανό, που μετέχει άμεσα στο σύστημα της Παγκόσμιας εξουσίας. Αυτοί ήδη τα παρακολουθούν όλα ακόμη και τα δικά σας " φιλολογίζοντα ", συνήθως, κείμενα. Το να φυλάγεται κάποιος με αυτό το δεδομένο, μη βιασθείτε να το χαρακτηρίσετε, εσείς, δειλία, ούτε και εγώ σύνεση. Τα μελλοντικά γεγονότα θα αποδείξουν την καρδία όλων μας. Ελπίζουμε με την Χάρι του Χριστού μας να μην καταισχυνθώμεν, την ώρα, που ο Κύριος θα ζητήσει την ομολογία μας ενώπιον των ανθρώπων

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

A
Κύριε χριστοδουλίδη διάβασα τα σχόλιά σας και θεώρησα υποχρέωσή μου να απαντήσω. Κατ αρχάς έχοντας διαβάσει πολλά κείμενά σας στο διαδίκτυο, δεν νομίζω ότι διαφωνείτε επί της ουσίας με το σχόλιό μου ( ανώνυμος 28/5 10.10 μ.μ ), ούτε το θεωρείτε ψευδές ως προς το περιεχόμενο.

κχ
Δεν θεωρώ υποχρέωση ότι σας απαντώ. Απλά, συζήτηση κάνουμε. Δεν διαφωνώ καθόλου με το αρχικό σας σχόλιο, δεν το θεωρώ ψευδές.

Α
Απλώς διαμαρτύρεσθε για την ανωνυμία

κχ
Διαμαρτυρία όχι, επισήμανση ναί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έστω και αν αυτά φαίνονται "φιλολογίζοντα".

Α
... από ό,τι κατάλαβα δεν σας άρεσε, παρά τα λογικά επιχειρήματα που είχε.

κχ
Στα δικά σας λογικά επιχειρήματα, πρόσθεσα τα δικά μου. Αν το θέλετε διαφορετικά, επί των δικών σας σημάνσεων, πρόσθεσα τις δικές μου επισημάνσεις.

Α
Κύριε Κυπριανέ εμείς δεν είμαστε ούτε μεγαλοκαθηγητές Θεολογίας, ούτε μεγαλοσχήμονες Κληρικοί, ώστε να έχει κάποια σημασία το όνομά μας, σε σχέση με την γνώμη μας

κχ
Ούτε κι εγώ είμαι κάτι από αυτά που γράφετε. Υπήρξα ένας δημόσιος υπάλληλος, τώρα συνταξιούχος, με ιατρική ειδίκευση. Ούτε το όνομά μου έχει σημασία, ούτε το γνωστικό αντικείμενο που έχω, ούτε και η φιλολογίζουσα γνώμη μου. Παρενθετικά, ελπίζω, οι φιλόλογοι να μη με αφήσουν στην ίδια.

Α
Απλοί πιστοί είμαστε που ανησυχούμε για την Εκκλησία.

κχ
Το ίδιο και ο γράφων. Τώρα, γιατί βάζει "ταμπέλα" και δεν προτιμά την ανωνυμία, μπορεί να ερμηνευθεί ποικίλως. Κατά τη γνώμη μου, επικρατέστερη η άποψη της αυτοπροβολής. Δεκτό, ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. (Λκ. ς΄ 45)

Α
Το να φυλάγεται κάποιος με αυτό το δεδομένο, μη βιασθείτε να το χαρακτηρίσετε, εσείς, δειλία, ούτε και εγώ σύνεση. Τα μελλοντικά γεγονότα θα αποδείξουν την καρδία όλων μας. Ελπίζουμε με την Χάρι του Χριστού μας να μην καταισχυνθώμεν, την ώρα, που ο Κύριος θα ζητήσει την ομολογία μας ενώπιον των ανθρώπων.

κχ
Ουδείς γνωρίζει πότε, και πώς, θα του ζητηθεί η ενώπιον των ανθρώπων ομολογία. Μπορεί όμως αυτή να είναι και η "ενώπιον του υιού του ανθρώπου ομολογία" - λέγεται και καλή απολογία. Ούτως ή άλλως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τα δυο ενδεχόμενα.

Υστερόγραφο
Απλή συζήτηση κάνουμε, τις απόψεις μας γράφουμε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ είπε...

Πρωτιστα οι αρχιερεις εχουν το λογο σε τετοια θεματα και ορθα πραττουν.Ο λαος αναμενει και αλλες γνωμες πνευματικων σε αυτο το γεγονος για να βγαλει ασφαλει συμπερασματα.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com