30 Σεπ 2013

«Περί τοῦ ζητήματος τῆς “ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ”, συμφώνως τοῖς Ν. 3984/2011 καί 4075/2012»Πρωτ. 4035
Ἀριθμ. Διεκπ. 1778
Ἀθήνῃσι 26ῃ Σεπτεμβρίου 2013
Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 31ης μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Βιοηθικῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν ὅπως ὑπευθύνως πληροφορήσῃ ὑμᾶς ἐπί τῶν ὡς κάτωθι.

Διά τοῦ νέου Νόμου 3984/2011 περί τῶν μεταμοσχεύσεων καί τῆς δωρεᾶς ὀργάνων, ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησε τόν παλαιότερον Νόμον 2737/1999, εἰσήχθη ἡ ἔννοια τῆς εἰκαζομένης συναινέσεως, κατά τήν ὁποίαν ὅποιος δέν ἔχει δηλώσει ἐγγράφως, ὅσον ἦτο ἐν ζωῇ, ὅτι ἀρνεῖται τήν μετά θάνατον δωρεάν τῶν ὀργάνων του, τότε αὐτομάτως θεωρεῖται καί δωρητής. Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, ἡ μή ἄρνησις ἑρμηνεύθη ὑπό τοῦ νομοθέτου ὡς συναίνεσις. Ἡ διατύπωσις τοῦ Ν. 3984 (ἄρθρ. 9, παρ. 2) ἔχει ὡς ἑξῆς: «Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του”. Ὁ Νόμος προέβλεπεν ὅτι ἡ ἰσχύς τῆς ἀνωτέρω διατάξεως θά ἤρχιζεν ἀπό 1ης Ἰουνίου 2013.
Εἰς τό ὡς ἄνω μέτρον ἀντέδρασαν διά ποικίλους λόγους διάφοροι φορεῖς, ὡς ὁ Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων, οἱ σύλλογοι μεταμοσχευμένων, οἱ σύλλογοι νεφροπαθῶν, ὁ Πανελλήνιος Ἰατρικός Σύλλογος, ὁ Ἐθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτῶν Ἑλλάδας καί κυρίως ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ ὁποία μάλιστα ἀπέσυρε τόν ἐκπρόσωπόν της ἀπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Μεταμοσχεύσεων.
Κατόπιν τούτου, ὁ τότε Ὑπουργός Ὑγείας, κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, ὑπεχρεώθη καί προσῆλθεν εἰς συνάντησιν μετά τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τήν 13ην Ὀκτωβρίου 2011, ὁπότε καί μεταπεισθείς ὑπεσχέθη νά διορθώσῃ διά τροπολογίας τήν ἐπίμαχον διάταξιν, ὅπερ καί τελικῶς ἐγένετο διά τοῦ Νόμου 4075/ 2012, ὅπουεἰσάγεται ἡ ἔννοια τῆς οἰκογενειακῆς συναινέσεως (Ἄρθρο 55, παρ. 4, ΦΕΚ 86, τεῦχ. Α΄, 11.4.2012), ἤτοι εἰς τήν ἀρχικήν διατύπωσιν τοῦ Ν. 3984 (ἄρθρ. 9, παρ. 2) «Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του”, προστίθεται ἡ περιοριστική πρότασις: «και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».
Ὡς ἐκ τούτου, εἰσάγεται ἡ συναίνεσις τῆς οἰκογενείας. Ἐν τέλει, αὐτή ἡ τροπολογία ἀφ’ ἑνός μέν καταργεῖ κατ’ οὐσίαν τήν εἰκαζομένην συναίνεσιν, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὑπερέχει ἀκόμη καί τοῦ παλαιοτέρου νόμου, τοῦ Ν. 2737/1999, διότι ἐκεῖ ἤρκει ἡ σιωπή τῶν στενῶν συγγενῶν, ἐνῷ τώρα ἀπαιτεῖται ὁπωσδήποτε ἡ συναίνεσίς των.
Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, διαπιστοῦται πασιφανῶς ὅτι ἡ ἀντίληψις καθ’ ἥν ἀπό 1-6-2013 τυγχάνομεν ὅλοι «ἐν δυνάμει δότες» ἀποδεικνύεται προφανῶς ἐσφαλμένη. Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν ἐν ταὐτῷ διά τήν ὀρθήν κατά τά ἀνωτέρω ἐπί τοῦ θέματος πληροφόρησιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος.
Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτό είναι το ζήτημα σεβασμιώτατοι;
Ή το γεγονός ότι τυχόν ταύτιση της έννοιας του λεγόμενου εγκεφαλικού θανάτου με τον ανθρώπινο βιολογικό θάνατο τυγχάνει προβληματική και επιστημονικώς ανεπέρειστη εφόσον ελλείπει, ως ουσιώδης όρος για την επιστημονική καθιέρωση της διαληφθείσης ταυτίσεως, το επιστημονικό consensus, καθώς, άλλωστε, διαλαμβάνει η σχετική, άφθονη, εν προκειμένω, βιβλιογραφία; Εφ όσον έγκριτα μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με την ως άνω ταύτιση και εφ όσον η αποκομισθείσα, άχρι τούδε, κλινική εμπειρία διαψεύδει παταγωδώς την επιχειρούμενη συνταύτιση, εξ αντικειμένου δημιουργείται μείζον ηθικό και πνευματικό ζήτημα, που αναποδράστως άπτεται της χριστιανικής ηθικής και εσχατολογίας με κατάδηλες σωτηριολογικές συνέπειες.
Εκεί θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να εστιάσουν οι αρχιερείς, οι συγκροτούντες τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, την προβληματική τους κι όχι τόσο στο θέμα της υπάρξεως ή όχι και της οικογενειακής συναινέσεως. Ο πιστός λαός ανέμενε απ τους ποιμένες του μεγαλύτερη υπευθυνότητα αναφορικά με την ηθική διάσταση του ακανθώδους ζητήματος των μεταμοσχεύσεων και ειδικά με το ζήτημα του εγκεφαλικού θανάτου που αποτελεί τον πυρήνα και την "πέτρα του σκανδάλου" στο συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς, οι προσωπικές απόψεις κάποιων μελών της συνοδικής επιτροπής βιοηθικής, κατά τρόπο ήκιστα δημοκρατικό, περιβλήθηκαν εν τέλει το μανδύα του καθολοκού εκκλησιαστικού κύρους, πράγμα που οπωσδήποτε, και ευτυχώς, δε συμβαίνει! Το κύρος όμως των συνοδικών μελών έχει διακυβευθεί εξ ιδίας των υπαιτιότητος!
Λ.Ν.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

26ῃ Σεπτεμβρίου 2013 Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 31ης μηνός Αὐγούστου

Κατόπιν τούτου, ὁ τότε Ὑπουργός Ὑγείας, κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, ὑπεχρεώθη καί (...) ὑπεσχέθη νά διορθώσῃ διά τροπολογίας τήν ἐπίμαχον διάταξιν, (...) ὅπου εἰσάγεται ἡ ἔννοια τῆς οἰκογενειακῆς συναινέσεως (Ἄρθρο 55, παρ. 4, ΦΕΚ 86, τεῦχ. Α΄, 11.4.2012), ἤτοι εἰς τήν ἀρχικήν διατύπωσιν τοῦ Ν. 3984 (ἄρθρ. 9, παρ. 2) «Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του και (προσετέθη) κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».

ΚΧ
Μήπως μπορεί να μας διευκρινίσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τι μέλλει γενέσθαι, όταν το ζεύγος είναι διαζευγμένο και ο εις τον γονέων λέει ναι, ο έτερος δε όχι, αν συμβεί το τέκνο να έχει καταστεί εγκεφαλικά νεκρό;

Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τα τέκνα, όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι και εγκεφαλικά νεκρός ο έτερος των συζύγων. Είναι ενδεχόμενο τα παιδιά να συναινούν, αλλά ο/η σύζυγος να διαφωνεί και αντιστρόφως.

Αυτές οι περιπτώσεις, και πλήθος άλλων συνδυασμών, πώς θα αντιμετωπίζονται;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Και ένα ακόμη ερώτημα απευθυνόμενο σε νομοθέτες και στη Δικαστική εξουσία, η οποία είθισται να καταφάσκει σε όλα τα νομοθετήματα των δια ψήφου εκλεγμένων υπουργών, βουλευτών κλπ.

Η απόδοση δικαιοσύνης μπορεί να γίνεται κατόπιν εικασίας ή μήπως χρειάζονται τα λεγόμενα αποδεικτικά στοιχεία - γεγονότα ή facts - προκειμένου να αποδοθεί;

Αν ο εγκεφαλικός ή κλινικός θάνατος είναι γεγονός ή fact, τότε ποια εξήγηση μπορεί να δοθεί στο γεγονός (ή fact) κλινικά νεκρές μητέρες να φέρουν εις πέρας εγκυμοσύνη; Ποια εξήγηση, ακόμη, μπορεί να δοθεί, όταν ο κλινικά και εγκεφαλικά νεκρός διατηρεί όλες τις βιολογικές δραστηριότητες, που είναι συμβατές με το φαινόμενο της ζωής;

Αν, λοιπόν, η εικασία κατοχυρώνεται δια νόμου, τότε, νομίζω οι ασκοί του Αιόλου έχουν ανοίξει και το τι μας περιμένει δεν περιγράφεται. Είναι ασύλληπτο τι θα ακολουθήσει, φυσικά, πάντα με τη δημοκρατική ψήφο ... του λαού.

Ανώνυμος είπε...

Mὲ τὰ καθυστερημένα ἀντανακλαστικά σας, Σεβασμιώτατοι, μᾶς δίνετε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἁπλα δὲν θέλετε νὰ ἀσχοληθεῖτε μὲ τὸ θέμα περισσότερο.

Ρωτᾶμε: ἡ συναίνεση τῆς οἰκογένειας κάνει το ΜΑΚΕΛΕΜΑ τοῦ φτωχοῦ θύματος λιγότερο ἐπώδυνο;

Νὰ ὑποθέσουμε ὅτι συμφωνεῖ ἡ ΔΙΣ μὲ τὸ "ὅσο ζοῦσε" καὶ ἐνοχλήθηκε μόνο ἀπὸ τὴν ἀπουσία τῆς "οἰκογενειακῆς συναίνεσης"...

Καὶ ὅταν ἡ φτωχὴ οἰκογένεια φτάσει στὸ φρικτὸ ἀδιέξοδο, ὁ δρόμος εἶναι ἀνοιχτὸς στοὺς κόρακες "ἰατροὺς" ν'ἀρχίσουν τὸ "ξελόγιασμα" τῶν συναισθηματικὰ φορτισμένων κατὰ τὴν κρίσιμη ὥρα συγγενῶν καὶ νὰ ἀκονίσουν τὰ νυστέρια τους.

Γιατὶ δὲν κατευθύνετε τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπαντώντας στὸ ἁπλὸ ἐρώτημα: τελικά, Σεβασμιώτατοι, νὰ κάνουμε ἀρνητικὴ δήλωση ἢ ὄχι;
Ἀλλὰ αὐτὸ ποτὲ δὲν θὰ τὸ μάθουμε γιατὶ εἴπαμε... δὲν θέλετε νὰ ἀσχοληθεῖτε περισσότερο.
Πόσο σᾶς ἀνακούφισε αὐτὴ ἡ προσθήκη στὸν νόμο! Μέχρι καὶ ὑπεροχώτερο τοῦ παλιότερου τὸν ἀνακηρύξατε! saved by the bell, ὅπως λένε ἔξω...

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΝΑΝΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΑΣΤΉ!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com