29 Σεπ 2011

Αναστάσιος Μαρίνος, Με την ανέγερση του Τεμένους αλλοώνεται η εθνικοθρησκευτική ταυτότητα και σύνθεση του λαού μας


ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ
Τοῦ κ. Ἀναστασίου Ν. Μαρίνου, Δρος Νομικῆς
 «Ἐγνωστοποιήθη διὰ τοῦ Τύπου ὅτι κατετέθη στὴ Βουλὴ ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο Ὑφυπουργὸ κ. Σηφουνάκη Σχέδιον Νόμου, μὲ τὸ ὁποῖον τροποποιεῖται τὸ Σχέδιο Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Βοτανικοῦ διὰ τὴν δημιουργίαν «εἰδικοῦ χώρου» πρὸς ἀνέγερσιν μουσουλμανικοῦ Τεμένους.
Ἀξίζει τὸν κόπον νὰ προσεγγίσουμε τὸ θέμα, τὸ ὁποῖον ἔχει μίαν προϊστορίαν δοθέντος ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 2003 ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ σημερινὸς Πρωθυπουργὸς κ. Γιῶργος Παπανδρέου εἶχεν ἀποφασίσει τὴν ἵδρυσιν παρομοίου Τεμένους πλησίον τοῦ ἀεροδρομίου Ἐλευθέριος Βενιζέλος, τὸ ὁποῖον τελικῶς δὲν ἱδρύθη λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντιδράσεων.
Α. Τὸ τέμενος εἶναι χῶρος λατρείας τοῦ θείου καὶ ἡ δημιουργία του ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του αὐτή, ἀποτελεῖ μίαν τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ἀπόλαυσις τοῦ ὁποίου ἀναγνωρίζεται σὲ κάθε ἄτομον (ὄχι μόνον πολίτην), τὸ ὁποῖον ζεῖ εἰς τὸν ἑλλαδικὸν χῶρον καὶ κατοχυρώνεται μὲ τὸ ἄρθρον 13 τοῦ Συντάγματος καὶ τὰ ἄρθρα 9 καὶ 14 τῆς Συμβάσεως τῆς Ρώμης.
Συνεπῶς ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία δὲν δύναται νὰ ἀπογορεύσει εἰς τοὺς ἐν Ἑλλάδι κατοικοῦντας μουσουλμάνους τὸ δικαίωμα νὰ ἔχουν τοὺς ἀντιστοίχους χώρους λατρείας. Εἶναι γνωστὸν ὅτι τεμένη μουσουλμανικὰ ὑπάρχουν στὴν Θράκη, ὅπου ζοῦν πολλοὶ μουσουλμάνοι.
Β. Ἡ ἵδρυσις Τεμένους σκοπὸν ἔχει ἀποκλειστικὰ νὰ ἐξασφαλίσει εἰς τοὺς μουσουλμάνους τὸν κατάλληλον καὶ ἀναγκαῖον κατ᾽ ἔκταση χῶρον, γιὰ νὰ ἀσκοῦν ἐντὸς αὐτοῦ, τὴν λατρείαν τοῦ Θείου σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς θρησκείας τους (προσευχή, κήρυγμα, νηστεία κ.λπ.), ὥστε νὰ ἀποφεύγονται λατρευτικὲς συγκεντρώσεις πιστῶν μουσουλμάνων σὲ ὑπόγεια, ἀποθῆκες καὶ ἄλλους ἀκατάλληλους χώρους ἐγκαταλελειμμένων καὶ ρυπαρῶν κτηρίων, ποὺ παρέχουν ἕνα θέαμα ἀπαράδεκτον γιὰ ἕνα δημοκρατικὸ κράτος.
Γ. Εἰδικῶς γιὰ τὸ συγκεκριμένο μουσουλμανικὸ τέμενος ἔχει ψηφισθεῖ ὁ Ν. 35122006, ὁ ὁποῖος εἰς τὸ ἄρθρον 2 ὁρίζει: Ἱδρύεται Νομικὸ Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, τὸ ὁποῖον θὰ διοικεῖ καὶ θὰ διαχειρίζεται τὸ Ἰσλαμικὸ Τέμενος ποὺ θὰ ἀνεγερθεῖ στὰ ὅρια τοῦ Δήμου Ἀθηναίων «γιὰ τὴν κάλυψη τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν μουσουλμάνων ποὺ διαβιοῦν στὴν Ἀττική».
Συνεπῶς δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν διὰ τὴν ἵδρυσίν του οἱ διατάξεις ποὺ ἰσχύουν διὰ τὴν ἵδρυσιν ναῶν καὶ οἴκων τῶν ἄλλων πλὴν τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, θρησκειῶν.Ὑπὸ τὰς ὡς ἄνω δεδομένα δημιουργοῦνται εὐλόγως οἱ ἑξῆς ἀπορίες:
2. Μήπως διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ ὡς ἄνω Τεμένους ἐπιδιώκονται καὶ ἄλλοι, πλὴν τῆς δημοσίας λατρείας σκοποί, ὅπως π.χ. προσέλκυση ἀραβικῶν κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἀνεγράφη ἄλ λωστε καὶ εἰς τὸν Τύπον ἤ μήπως τὸ
καὶ σοβαρώτερον ἐπιδιώκεται αὔξησις τοῦ μεταναστευτικοῦ ρεύματος τῶν μουσουλμάνων στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπιφέρουν ἀλλοίωση τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς συνθέσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; Καὶ μήπως πέραν τῆς ἀνάγκης διὰ τὴν ἄσκησιν τῆς δημοσίας λατρείας σκοπεῖται νὰ δημιουργηθεῖ καὶ Κέντρον Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν, ὅπως εἶχεν ἀποφασισθεῖ καὶ τὸ 2006;
Ἐν ὄψει αὐτῶν τῶν κρισίμων ἐρωτημάτων δὲν θὰ ἔπρεπε οἱ νομιμοποιούμενοι εἰς τοῦτο νὰ ζητήσουν διευκρινίσεις ὡς πρὸς τοὺς σκοποὺς τοὺς ὁποίους πρόκειται νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ ἐν λόγῳ Τέμενος, ἀφοῦ μάλιστα ἡ διατύπωση τοῦ ὡς ἄνω εἰδικοῦ Νόμου εἶναι γενικὴ ὁρίζουσα ὅτι τὸ ἱδρυθησόμενο Τέμενος θὰ καλύπτει «τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν μουσουλμάνων». Ὑπὸ μίαν εὐρεῖαν ἔννοιαν «θρησκευτικὴ ἀνάγκη» διὰ τὸν μουσουλμάνον εἶναι καὶ ἡ ἄσκηση προσηλυτισμοῦ, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὶς πολλὲς προσηλυτιστικὲς δραστηριότητες τῶν μουσουλμάνων τῆς Δυτικῆς Θράκης.
Καὶ ποῖοι εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι νο μιμοποιοῦνται νὰ ζητήσουν διευκρινήσεις; Εἶναι προεχόντως οἱ ἑξῆς:
1. Ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, 2. Ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων, 3. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη νῶν. Ὁ πρῶτος δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὰ θέματα αὐτὰ εἴτε διότι δὲν τὰ κατέχει εἴτε διότι δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν. Ὁ δεύτερος, θὰ ἦταν ἀσυνεπὴς πρὸς ἑαυτόν, ἐὰν ζητοῦσε διευκρινήσεις, ἀφοῦ διέταξε νὰ διακοπεῖ ἡ μετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμόν τοῦ Δήμου..., διὰ νὰ μὴ θίγονται οἱ μουσουλμάνοι τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ τρίτος δηλώνει καὶ εἰς τὸ θέμα αὐτό, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα ἐθνικὰ ζητήματα, «ἀπών» διότι πιστεύει ἀφελῶς ὅτι ἡ σημερινὴ Κυβέρνηση θὰ σεβαστεῖ τὴν περιθωριοποιημένη Ἐκκλησία καὶ δὲν θὰ καταργήσει τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖον τελεῖ καὶ πάλιν ὑπὸ κατάργησιν χάριν στὶς φιλότιμες προσπάθειες τῆς κ. Διαμαντοπούλου Ὑπουργοῦ «διὰ βίου μάθησης». Ἀλλὰ τὶ νὰ πεῖ κανεὶς καὶ διὰ τὸν Μητροπολίτην Δημητριάδος ὁ ὁποῖος χωρὶς νὰ γνωρίζει τὶ εἴδους θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ Τέμενος, ἀφοῦ δὲν ἔχουν δοθεῖ λεπτομέρειες τοῦ μεγέθους του καὶ τῆς μορφῆς του, ἔσπευσε νὰ δηλώσει δημόσια ὅτι εἶναι σύμφωνος γιὰ τὴν ἵδρυσίν του.
Δίδει καὶ αὐτὸς ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωση νομιμοφροσύνης πρὸς τοὺς κυβερνῶντας καὶ λησμονεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ Κυβέρνηση «ἔκοψε» τὴν ὡραίαν ἐκπομπὴν του «Ἀρχονταρίκι» ἀπὸ τὴν Τηλεόραση.
Ἐν ὄψει τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων ἀβίαστα καταλήγει κανεὶς στὸ συμπέρασμα ὅτι γίνεται κάθε τι τὸ δυνατό, γιὰ νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ ἐθνικοθρησκευτικὴ ταυτότητα καὶ σύνθεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ εἶναι λυπηρὸ ὅτι ὅλοι ὅσοι εἶναι ἁρμόδιοιὡς ἐκ τῆς θέσεως καὶ τῆς ἀποστολῆς τους σιωποῦν, ἀδιαφοροῦν ἤ κάνουν ὅτι δὲν καταλαβαίνουν.Γιατί, ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ κάνει τὶς ὑποθέσεις του».
«Ορθόδοξος Τύπος»30/09/2011 – και ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com