10 Νοε 2010

Επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς προς την Ιερά Σύνοδο για την προετοιμαζόμενη Σύνοδο των Ορθοδόξων Εκκλησιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190

185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Τηλ. 210 4514833

Fax210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 1494 ............................................................................᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2010

Τῇ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ

τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος

᾿Ιωάννου Γενναδίου 14

Εἰς ᾿Αθήνας

""""""""""""""""

Πάνυ εὐλαβῶς ἀπευθύνομαι πρός τήν Ὑμετέραν Πεπνυμένην Μακαριότητα, Ἥτις διά τῆς διακρινούσης Αὐτήν ποιμαντικῆς συνέσεως καί σοφίας εἰς καιρούς δυσχειμέρους διά τόν κόσμον, οἰακοστροφεῖ ἐν τῇ Πρωθιεραρχικῇ Αὐτῆς διακονίᾳ ὡς καί εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί μέλη τῆς παρούσης Συνοδικῆς περιόδου ἅπαντας ἐγνωσμένους διά τό ἀνύστακτον αὐτῶν ποιμαντικόν ἐνδιαφέρον, τήν ὑπερέχουσα διάκρισιν καί τήν ἀνυπόκριτον ἀγάπην καί ἀφοσίωσιν εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν, ἵνα ταπεινῶς ὑποβάλω Ὑμῖν τήν κατωτέρω πρότασιν, ἥτις θά ἐγγράψῃ τά ὀνόματα Ὑμῶν ἀδιαπτώτως εἰς τάς δέλτους τῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, οἵτινες πολυειδῶς καί πολυτρόπως ἠγωνίσαντο καί διεσφάλισαν ἀκαινοτόμητον καί ἀδιαλώβητον τήν ἅπαξ παραδοθεῖσαν «τοῖς ἁγίοις ἀλήθειαν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως». Ἐτίμησαν δεόντως καί ὑπερφυῶς τούς στύλους τῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας ἁγίους Πατέρας Αὐτῆς καί μετελαμπάδευσαν εἰς τήν διάδοχον γενεάν τήν ὑπερέχουσαν δάδαν τῆς μετοχῆς ἐν τῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἀληθοῦς κοινωνίας ἐν τῷ Θεῷ.

Ἡ ἀφ’ ἱκανοῦ χρόνου καί μέ ὀτρηρούς κόπους προετοιμαζομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίῶν συντονιζομένη ὑπό τοῦ πανσέπτου Κέντρου τῆς ὑπ’ οὐρανόν Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἁγιωτάτης Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως καί τοῦ Πρωτιστεύοντος Αὐτῆς Ἀγγέλου Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου κ. Βαρθολομαίου κέκτηται τήν ἀνεπανάληπτον καί μοναδικήν εὐκαιρίαν, ἀφ’ἑνός μέν δικαιώσεως Αὐτῆς, ὡς ὄντως Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί ἀφ’ ἑτέρου προσφορᾶς εἰς τούς ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθοδόξους πιστούς μεγίστης χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως καί ἐν ταὐτῷ στηλιτεύσεως τοῦ ἀνεπιγνώστου ζηλωτισμοῦ καί τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Αὕτη ἡ δυνατότης συνίσταται εἰς τό γεγονός τῆς ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πανηγυρικῆς διακηρύξεως καί συγκαταριθμήσεως ὡς ὀγδόης (Η΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς Ἁγίας Συνόδου τοῦ 879-880 ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθούσης ἐπί Ἁγίου καί Μεγάλου Φωτίου τῇ συμμετοχῇ, διά τῶν ἀντιπροσώπων αὐτοῦ, τοῦ τότε Ὀρθοδόξου Πάπα Παλαιᾶς Ῥώμης Ἰωάννου τοῦ Η΄, ἥτις ἐπελήφθη κανονικῶν καί δογματικῶν θεμάτων καί εἰδικώτερον:

1. Ἐπεκύρωσεν τήν ἀναβίβασιν τοῦ Μ. Φωτίου ἐν τῷ Πατριαρχικῷ θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως,

2. Ἧρε τά ἀναθέματα τῆς συνόδου 869-870,

3. Ἀνεγνώρισε τά ἐκκλησιαστικά ἔθιμα καί παραδόσεις ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἰσχύν τῶν ἀποφάσεων Αὐτῆς,

4. Διεκήρυξεν τήν θέσιν τοῦ Ἐπισκόπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ,

5. Καθώρισεν τήν σχέσιν Ἐπισκόπου καί Μοναχοῦ εἰς τούς Ἱ. Κανόνας πού συνέταξεν,

6. Ἐπέλυσεν τό θέμα τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Βουλγαρίας καί

7. Κατεδίκασεν τήν αἵρεσιν τοῦ filioque,

καί ὡς ἐνάτης (Θ΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Ἁγίας Συνόδου τοῦ 1351 ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθούσης Ἥτις:

1. Κατεδίκασεν ἐν τέλει τήν σχολαστικήν θεολογίαν τοῦ Βαρλαάμ τοῦ Καλαβροῦ, τῶν σύν αὐτῷ καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη καί τοῦ Ἀνσέλμου Κανταουρίας,

2. Ἐδικαίωσεν τόν Ἅγιον Γρηγόριον Ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης τόν Παλαμᾶν καί τάς ἐννέα θεολογικάς πραγματείας Αὐτοῦ «Περί τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων» καί διεκήρυξεν τήν δυνατότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀφ’ ὅτου ὁ Θεός ἐσαρκώθη νά μετέχῃ εἰς τήν πραγματικότητα τῆς δράσεως τοῦ Θεοῦ διά τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν Αὐτοῦ.

3. Ἐδογμάτισεν τήν θεοπρεπῆ διάκρισιν θείας οὐσίας καί θείων ἀκτίστων ἐνεργειῶν καί οὐσίᾳ κατεδίκασεν τήν σχολαστικήν αἵρεσιν περί κτιστῆς χάριτος (actus purus).

4. Ἐξέδωκεν τόν σχετικόν Δογματικόν Τόμον Αὐτῆς.

Παρέλκει βεβαίως νά ἀναφέρω ὅτι ἐν ταῖς συνειδήσεσι τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας αἱ ἐν τοῖς ὕπερθεν ἐξωνομαζόμεναι Σύνοδοι τιμῶνται καί ἀναγνωρίζονται ὡς Οἰκουμενικαί καί τά ὑπ’Αὐτῶν δογματισθέντα ἐπικυρώνουν τάς Ἁγίας ἑπτά Οἰκουμενικάς Συνόδους καί συγκροτοῦν τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν. Συνεπῶς ἡ τυπική καί μόνον ἀνακήρυξις καί συγκαταρίθμησις αὐτῶν παραμένει ὡς ζητούμενον δι’ ὅ καί ἐπαναλαμβάνω ταπεινῶς ὅτι ἡ διαφαινομένη εὐμενής συγκυρία τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου παρέχει εἰς τάς Ἁγιωτάτας Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τήν μοναδικήν δυνατότητα ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως Αὐτῶν.

Ἐπειδή δέ ἡ ὑποβαλομένη πρότασις ἀφορᾶ εἰς ἐξόχως σοβαρόν καί μέγιστον θέμα προτείνω ὅπως τεθῇ ἐν τῇ συγκληθησομένη Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἱεραρχίας τοῦ προσεχοῦς Φεβρουαρίου 2011, ἵνα συνοδικῶς ἀποφασισθῇ ἡ ὑποβολή αὐτοῦ ὑπό τῆς ἡμετέρας Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς θέματος ἐν τῇ μελλούσῃ ὅπως συνέλθῃ Ἁγία καί Μεγάλη Συνόδῳ, ὡς εἰσηγητήν δέ ἐπ’ αὐτοῦ μετ’ ἐπιγνώσεως προτείνω τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Κύριον κ. Ἱερόθεον, ἄνδρα θεολογικῶς βαθυνούστατον καί ἐξαιρέτως διακονοῦντα τόν θεολογικόν λόγον διά τῆς συγγραφῆς ὑπερόχων πραγματειῶν καί ἐξειδικευμένον ἐν τῇ ἀναλύσει καί παρουσιάσει τοῦ εἰρημένου θέματος. Εἰς ἀπόδειξιν τῶν ταπεινῶν μου λόγων συνυποβάλλω σχετικήν μελέτην τοῦ εἰρημένου Ἱεράρχου.

Κατασπαζόμενος τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Δεξιάν καί ἐξαιτούμενος τάς Ὑμετέρας Θεοπειθεῖς εὐχάς διατελῶ,

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

8 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Θα ηυχόμην να "έπιαναν τόπο" τα υπό του Σεβασμιωτάτου προτεινόμενα.

Πλην, ατυχώς, όλοι ευρισκόμεθα σήμερον υποκείμενοι εις την αδηρίτον και αδιαψεύστον επιστημονικήν αλήθεια, ήτις εν είδει δόγματος αποφαίνεται ότι "τα πάντα τελούν και τελειούνται κατά την θεωρίαν του Δαρβίνου".

Δήλον ότι της εξελίξεως, ην αστοχήσαντες να προβλέψωσι οι Πατέρες ημών της Η΄ και Θ΄ Οικουμενικής Συνόδου, περί την πίστιν εναυάγησαν πλανηθέντες υπό του αρχεκάκου όφεως.

Ανώνυμος είπε...

Εύχομαι να γράψει και κάτι για όλους αυτούς που αυθαίρετα συνδέουν το 666 με το barcode και 20 χρόνια τώρα διαδίδουν αυτά που θέλουν να βλέπουν τρομοκρατώντας τους πιστούς!!
Και αν συνδέσουμε το ποστ αυτό με το προηγούμενο θα μπορούσαμε να πούμε πως όλοι αυτοί που διαδίδουν ότι υπάρχει σχέση του barcode με το 666 ΔΙΝΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ σε κάποιους (Πάγκαλο, εκπομπή στην τηλεόραση κτλ….) να κοροϊδεύουν. Να λοιδορούν τους χριστιανούς! Ποιους;! Εμάς τους χριστιανούς που είμαστε το φως του κόσμου!!

ΑοΒ

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

QUIS ENIM NEGIT

Ο Σεβασμιώτατος θα ήταν προτιμότερο, προ της συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου, να θέσει το ερώτημα στην Ιεραρχία : "Πόσοι εξ αυτών δέχονται την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου;". Αυτό είναι το δόγμα της Επιστήμης που εφορεύει "εφ΄ όλης της ύλης", και κατόπιν, αφού το τοπίο ξεκαθάριζε, να ζητούσε επικύρωση των αποφάσεων της Η΄ και Θ΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Διότι οι θεολογικοί κύκλοι της νεωτερικότητας δέχονται τον Θεόν μόνο δια το "είπε" - και εγένετο το big bang. Τα υπόλοιπα πήραν το δρόμο τους, μετά από το bang, που είχε προφητεύσει και ο δικός μας Ηράκλειτος ειπών "πατήρ πάντων πόλεμος", δηλαδή το bang του big bang.

Ανώνυμος είπε...

ΑοΒ, μην θέλεις να συνεργήσει ο Πειραίως σ' αυτό που θέλουν οι σκοτεινές δυνάμεις, δηλαδή στην αποσύνδεση του 666 απο το barcode που όντως υπάρχει.

Αναστάσιος

Ανώνυμος είπε...

Αναστάσιε
Το οτι μιλάει ο Πάγκαλος για 'παράξενους' δλδ γραφικούς που βλέπουν το 666 στο barcode είναι το δίχως άλλο, αληθινό!
Το οτι πολλοί μας κοροϊδεύουν για αυτό το θέμα είναι το δίχως άλλο, αληθινό!
Αν όλες αυτές τις λοιδορίες τις ακούμε για κάτι αληθινό, για κάτι πραγματικό ε, τότε μπράβο μας! Αλλά όλα αυτά τα ακούμε.... δωρεάν! Χωρίς λόγο! Χωρίς πραγματικά σοβαρό λόγο!
Οι υπεύθυνοι γι'αυτό είναι σε όλους μας γνωστοί!
Ακόμη κι αυτοί οι υπεύθυνοι, για αυτή την κατάσταση, παραδέχονται πως το barcode βάσει των κανόνων δημιουργίας του ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ το 666!
Αφού τα 'ψηφία' του έχουν 7 γραμμές(άσπρες-μαύρες) ενώ τα υποτιθέμενα εξάρια, το 1ο και 2ο, έχουν 3 γραμμές(άσπρες-μαύρες) και το μεσαίο έχει 5 γραμμές(άσπρες-μαύρες)!!
Το να δίνουμε δικαίωμα στον καθένα να λοιδορεί το όνομα του χριστιανού, εμάς δηλαδή, νομίζω δε πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους!
Αν μη τι άλλο πρέπει να φροντίσουμε όλοι να δουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα!!!
Εξάλλου η θέση, επί του θέματος, της ΔΙΣ, απόφαση 6240/21.12.99, είναι ότι δεν υπάρχει το 666 στο barcode!
Άρα το να συνεργήσει ο Πειραιώς σ’αυτό νομίζω πως είναι όχι μόνο αποδεκτό αλλά και αναγκαίο! Δεν είναι σκοτεινό αλλά το αντίθετο, θα φωτίσει πολλούς μιας και έχει τεθεί λύχνος σε λυχνία !

ΑοΒ

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Μήπως κάτι περέλειψα; Ω, ναι! Ξέρω, ξέρω, θα με ρωτήσετε και πόσο big ήταν το bang του big bang;

Ήταν large, ήταν extra large, ήταν small ή x-small; Τι απ΄ όλα αυτά ήταν;

Και απαντώ. Για άλλους ήταν big ή extra large και για άλλους ήταν small. Καλύτερα σχεδόν ανύπαρκτο ή μάλλον εντελώς ανύπαρκτο. Απλώς το βάζουμε, αλλοτε big και άλλοτε small, ανάλογα με τις περιστάσεις, τις φιλοδοξίες μας, την ιδιοτέλειά μας ή δια λόγους "εθναρχίας" (εδώ τα εισαγωγικά ταιριάζουν).

Προδεύσαμε και από τα κάτι, προτιμήσαμε το τίποτα. Τα προσχήματα δεν μας βοήθησαν.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΩΝΥΜΕ AoB πάψε να προπαγανδίζεις το ηλεκτρονικό φακέλλωμα. Ο Σόρος σε έβαλε δυστυχή; Ή ΆΛΛΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΥΝΑΜΗ;

Γ.

Ανώνυμος είπε...

Φυσικά, αγαπητέ ανώνυμε Κ., απέφυγα να χαρακτηρίσω τους υπεύθυνους για όλη αυτή την τρομοκρατία περί barcode αλλά και αυτούς που χωρίς να μελετήσουν το θέμα, όπως θα έπρεπε, ακολουθούν πιστά τους πρώτους!
Αμφότεροι εκτοξεύετε κατηγορίες, λοιδορίες, μέχρι και κατάρες σε όσους δε πιστεύουν στα όσα αυθαίρετα λέτε! Δεν είναι αυτά σωστά πράγματα! Αν έχετε επιχειρήματα… ιδού, καταθέστε τα!
Δουλειά μου δεν είναι να σας κρίνω περί των χαρακτηρισμών που εκτοξεύετε! Ούτε είναι δουλειά μου να πείσω κανέναν να δει την πραγματικότητα!
Αλλά το ελάχιστο που περνά από το χέρι μου και που πρέπει να κάνω, θα το κάνω!
Είναι αδιανόητο να λοιδορούνται οι χριστιανοί εξαιτίας μιας επιστημονικής αυθαιρεσίας!
Έτσι ξεκίνησε και το θέμα του παλαιού ημερολογίου και φτάσαν οι καημένοι οι παλαιοημερολογίτες να είναι αποκομμένοι από την Εκκλησία! Γιατί;! Για ένα απλό απλούστατο ζήτημα προκάλεσαν σχίσμα!
Τι ωφέλεια έχει κι αν κάποιοι από αυτούς είναι οι πιο πιστοί απ’όλους; Έφυγαν από την Εκκλησία! Και θα πρέπει να έχουν πολύ ‘δυνατά’ επιχειρήματα όταν τους ζητηθεί να δικαιολογήσουν αυτή την πράξη τους… θα έχουν όμως;
Μη νομίζεις πως και στην περίπτωση του BarCode δε θα φτάναμε σε τέτοια κατάσταση. Τώρα γλιτώνουμε γιατί η Πολιτεία θα ‘ξεπεράσει’ τους πιστούς που φωνάζουν για το 666 γιατί απλά δε θα εκδώσει κάρτες με barcode!
To θέμα μας όμως είναι να ξεπεράσουν ορισμένοι την τάση που έχουν να αυθαιρετούν και όχι να λύνονται τέτοια απλά θέματα με άλλους τρόπους!
Το ζήτημα είναι ήδη λυμένο από το 1997 με την απόφαση της ΔΙΣ. Όσοι δεν αναπαυθήκατε με την απόφαση αυτή να είστε σίγουροι πως κάτι θα βρίσκετε πάντα και θα ασχολείστε!

ΑοΒ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com