31 Αυγ 2010

O Mητροπολίτης Νέας Σμύρνης για τον μακαριστό επίσκοπο Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ ΔΙ Α ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΝΟ

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, ἀ δυνατώντας νά μεταβεῖ στή Φλώρινα καί νά λάβει μέρος στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, λόγω τῆς πανηγύρεως τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, πολιούχου τῆς πόλεως τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, ἀπέστειλε πρός τόν Σεβασμ. Μητρο πολίτη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαί ας κ. Θεόκλητο τήν ἀκόλουθη συλλυπητήρια ἐπιστολή.

Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας

κύριον Θεόκλητον

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Σεβασμι ώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελ φέ,

Με τά πολλῆς συγκινήσεως ἐπληροφορήθην ὅτι τάς πρωϊνάς ὥρας τοῦ Σαββάτου ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ μακαριστός πλέον Γέρων Ἱεράρχης καί σεπτός προκάτοχός Σας κυρός Αὐγουστῖνος.

Ὑπῆρξεν ἐκκλησιαστικός ἄνδρας πρώτου μεγέθους. Ἡ παρουσία του ἐσφράγισε τήν ἐποχήν του καί ἤσκησε τεραστίαν ἐπίδρασιν εἰς τήν ζωήν καί τήν πορείαν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μας καί ὄχι μό νον.

Ἀδαμάντινον ἦθος, πλουσιωτάτη θεολογική συγκρότησις, ἀγωνιστικό της μοναδική, ἀπαράμιλλος δύναμις λόγου, σπανία κηρυκτική ἱκανότης, συγγραφι κόν τάλαντον ἐξαίρετον, ποιμαντική καί φιλανθρωπική δρᾶσις ἐντυπωσιάζουσα ὑπῆρξαν μερικά ἀπό τά πολλά χαρίσματα τά ὁποῖα ἐκόσμουν τήν προσωπικότητά του, ἄλλα δῶρα τοῦ Θεοῦ καί ἄλλα καρποί τοῦ ἀξιοθαυμάστου κα τά Χριστόν ἀγῶνος του.

Διεκρίθη κατά τρόπον μοναδικόν ὡς πρεσβύτερος-ἱεροκήρυξ. Ἠκτινοβόλησεν ἔτι περισσότερον κατά τήν μακράν καί καρποφόρον ἐπισκοπικήν διακονίαν του εἰς τήν Φλώριναν.

Ἡ παρακαταθήκη ἤθους καί καρποφόρου διακονίας, τήν ὁποίαν καταλείπει εἰς τήν ἐν Ἑλλάδι στρατευομένην Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀνεκτίμητος.

Ταπεινῶς ἱκετεύω τόν Ἀρχιποίμενα τῆς Ἐκκλησίας καί λατρευτόν Κύριόν μας, νά ἀναπαύ σῃ τήν ψυχήν τοῦ πολιοῦ Γέροντος Ἐπισκόπου Του ἐν χώρᾳ ζώντων· μετά τῶν ἁγίων καί μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἡ δέ πατρι κή εὐχή του, ἀγαπητέ ἀδελφέ, νά συνοδεύῃ πάντοτε τόσον Ὑμᾶς, πνευματικόν ἀνάστημα, στενόν συνεργόν καί διάδοχόν του, ὅσον καί τά πολυπληθῆ πνευματικά του τέ κνα.

Παρά τήν σφοδράν ἐπιθυμίαν μου νά ἀνέλθω εἰς Φλώριναν διά νά προσκυνήσω τήν σεπτήν σορόν του καί νά συμμετάσχω εἰς τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν του, ἀδυνατῶ, λόγῳ τῆς μεγάλης Πανηγύρεως τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, ἀρχιεπισκό που Κωνσταντινουπόλεως, προστάτου καί πολιούχου τῆς πόλεως τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου.

Με τά πολλῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης

† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com