10 Σεπ 2022

Ἀνεπανάληπτον «φιάσκο» εἰς Καβάλαν! Ἀποδοκιμασία ἀπὸ εὐσεβεῖς πιστούς

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέτυχε μὲ τὸν ψευδοκιέβου τὴν ἀπαξίωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: ὁ λαὸς ἀπῆχεν ἐπιδεικτικῶς ἀπὸ τὴν ὑποδοχήν του!

Ἀνεπανάληπτον «φιάσκο» εἰς Καβάλαν!

Ἀποδοκιμασία ἀπὸ εὐσεβεῖς πιστούς:

«ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!»

Τὴν κατακραυγὴν ἁπλῶν ἀνθρώπων εἰσέπραξαν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ ὁ ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος, προσερχόμενοι εἰς τὴν Δοξολογίαν. Παντελὴς ἡ ἀπουσία τοῦ λαοῦ κατὰ τὴν ὑποδοχήν!

Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος, θεολόγος

Πρωτοφανῆ γεγονότα ἐξετυλίχθησαν εἰς τὴν Καβάλαν καὶ τὴν Θάσον. Μετὰ ἀπὸ πολλάς συνεννοήσεις καὶ μετάβασιν τοῦ ἰδίου τοῦ Σεβ. Φιλίππων κ. Στεφάνου εἰς τὸ Φανάρι, διὰ νὰ προσκαλέση τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον καὶ τὸν ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιον εἰς τὴν Μητρόπολίν του μὲ ἀφορμὴν τὸν πρῶτον ἑορτασμὸν τῆς Συνάξεως τῶν ἐν Θάσῳ Ἁγίων, ἀνέμενον πολλοὶ ὅτι θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἕνα μοναδικὸν εἰς τὰ ἱστορικὰ γεγονός. Προγράμματα καὶ ἀφίσες εἶχον ἀποσταλῆ καὶ ἀναρτηθῆ ὅπου γῆς, διὰ «νὰ ποιήσουν ἕνα ἀκόμη προσήλυτον» εἰς τὰ πανηγύρια τῆς Θάσου, ἀλλ’ ὅλη ἡ ὀργάνωσις τελικῶς κατέληξε διὰ τά… πανηγύρια.

Πράγματι τὸ γεγονὸς ἦτο ἱστορικὸν καθὼς εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ μεγάλον διάστημα, ὅπου λαϊκοὶ καὶ μάλιστα εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα ἐκινητοποιήθησαν ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως καὶ τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτου, οἱ ὁποῖοι ἦσαν οἱ ἰθύνοντες διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ ψευδοκιέβου. Ἀπὸ φωτογραφίας καὶ βίντεο ποὺ ἐκυκλοφορήθησαν καταδεικνύεται ὅτι αἱ ὁδοὶ εἶναι ἄδειοι καὶ δὲν ὑποδέχονται τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον πλὴν ἐλαχίστων: τῆς ἀστυνομίας, τῆς τοπικῆς μουσικῆς ὀρχήστρας, τῶν προσκεκλημένων πολιτικῶν καὶ τῶν δύσμοιρων τῶν κληρικῶν, ὑπεράνω τῶν ὁποίων κρέμεται ἡ δαμόκλειος σπάθι τῆς τιμωρίας…

Ἀπεναντίας, δυναμικὴ ἦτο ἡ ἀντίδρασις τῶν πιστῶν. Περὶ τὰ 100 θαρραλέα ἄτομα ἐστήθησαν πλησίον τοῦ ἱ. ναοῦ τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ μὲ συνθήματα, ὅπως «προδότες τῆς Ὀρθοδοξίας» ἀλλὰ καὶ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους ὄχι μόνον ἔκαναν αἰσθητὴν τὴν παρουσίαν τους, ἀλλὰ ὑπεχρέωσαν τὴν μὲν ἀστυνομίαν νὰ τοὺς περιφρουρῆ ὡς νὰ ἦσαν τρομοκράται, τὴν δὲν ἐκκλησιαστικὴν ἡγεσίαν νὰ ἐπιχειρῆ νὰ καλύψη τὰς φωνάς των μὲ συνεχεῖς κωδωνοκρουσίας… ἀλλ’ εἰς μάτην!

Εἰς Θάσον ἡ κατάστασις δὲν ἦτο καλυτέρα, καθὼς τὴν θέσιν τῶν πιστῶν ἔλαβον οἱ ἀγανακτισμένοι ὁδηγοὶ καὶ ταξιδιῶται, καθὼς ἐνεκλωβίσθησαν εἰς τὸν μικρὸν λιμένα, λόγῳ τῆς ἀφίξεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπισήμων, δυσανασχετοῦντες τὰ μάλα… Ὀλίγον ἔλειψε μάλιστα ἡ ἔλευσις τοῦ ψευδοκιέβου νὰ γίνη αἰτία θανάτου ἑνὸς παιδίου, ὡς μεταδίδουν τοπικὰ μέσα. Συγκεκριμένα ἡ ἱστοσελὶς «kavalanews.gr» τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2022 ἀναφέρει:

«Μία μεγάλη περιπέτεια πέρασε τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου τὸ πλήρωμα τοῦ ΕΚΑΒ στὴ Θάσο στὴν προσπάθειά του νὰ διακομίσει στὸ Νοσοκομεῖο Καβάλας ἕνα τετράχρονο ἀγοράκι… Τὴν ὥρα ποὺ τὸ ἀσθενοφόρο ἔφτασε στὸν Λιμένα ἀναμενόταν καὶ ἡ ἄφιξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ ὅλοι οἱ δρόμοι γιὰ τὰ ὀχήματα ἦταν κλειστοί… Ἀπεγνωσμένα ὁ ὁδηγὸς τοῦ ἀσθενοφόρου ζητοῦσε νὰ περάσει χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι ἐφικτό… Χρειάστηκε νὰ βγεῖ τὸ ἄδειο ἀσθενοφόρο ποὺ βρισκόταν ἤδη μέσα στὸ καράβι καὶ τὸ ὁποῖο ἀκολουθοῦσε τὸ πρόγραμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη… Ὁ πατέρας τοῦ ἀγοριοῦ δὲν κατάφερε νὰ ἐπιβιβαστεῖ… Τελικὰ τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο Καβάλας χρειάστηκε νὰ διακομιστεῖ ἄμεσα στὸ Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης καθὼς ἡ κατάστασή του ἦταν κρίσιμη…».

Ὡστόσο, οὔτε μία λέξις συμπαθείας δὲν ἐξῆλθεν ἀπὸ τὸ στόμα κανενὸς Προκαθημένου διὰ τὸ συμβάν…

Εἰς τὸ συλλείτουργον τῆς Θάσου ἔλαβαν μέρος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ Σεβ. Φιλίππων, Διδυμοτείχου, Ἐλευθερουπόλεως καὶ Καστορίας, ἐνῶ παρόντες ἦσαν ἐπίσης ὁ Σεβ. Λήμνου καὶ ἀργότερα οἱ Σεβ. Ξάνθης καὶ Μεσσηνίας. Τὴν ἑπομένην προσῆλθον καὶ οἱ Σεβ. Σύρου, Ἱερισσοῦ καὶ Κιλκισίου. Ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι ἦσαν προσκεκλημένοι ὅλοι οἱ Μητροπολῖται τῆς Ἑλλάδος, ἡ συμμετοχὴ αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων, γνωστῶν διὰ τὰ φρονήματά των, ἦτο παταγώδης ἀποτυχία.

Μία ἀκόμη λεπτομέρεια, ἡ ὁποία ἀξίζει νὰ σημειωθῆ, εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἀναφέρει τὸ δελτίον τύπου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος συλλειτούργησε μὲν, ἀπεχώρησε δὲ ταχέως, τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2022:

«Χθὲς τὸ βράδυ, ὁ Δῆμος ἀνακήρυξε ἐπίτιμους δημότες τοῦ νησιοῦ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἐνῶ ἐπέδωσε ἀναμνηστικὴ πλακέττα -γιὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ νησὶ- στὸν Μητροπολίτη Κιέβου».

Ὡς ἀντιλαμβάνεται κάθε σκεπτόμενος ἄνθρωπος οἱ τοπικοὶ παράγοντες δὲν εἶχον κανένα πραγματικὸν ἐνδιαφέρον διὰ τὸν ψευδοκιέβου. Ἐπεδίωκον μόνον –ἐν ὄψει ἐκλογῶν- τὴν δημοσιότητα, τὴν ὁποίαν ἑλκύουν οἱ Ἕλληνες Προκαθήμενοι.

Παρόμοια συνέβησαν καὶ εἰς ἄλλας ἐκδηλώσεις μὲ τὴν πλέον χαρακτηριστικήν, τὴν συναυλίαν εἰς τὸ θέατρον Φιλίππων, ὅπου οὔτε ὁ σκηνοθέτης «Μπιρσίμ», ὡς ἔγραψε κάπου ὁ Σεβ. Ἀργολίδος δι’ ἑτέραν περίστασιν, δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ καλύψη μὲ «τρὶκ» τὸ σχεδὸν ἄδειον θέατρον, (εἰς τὰ καθίσματα τοῦ ὁποίου προφανῶς πλὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν «παρατρεχάμενων» εὑρίσκοντο συγγενεῖς τῆς χορωδίας καὶ τῶν ὀργανοπαικτῶν).

Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαὸς ἐξέφρασε τὴν ἀποστροφήν του πρὸς τὰς ἀνοσίους φιέστας. Ἀλίμονον εἰς τοὺς ψευδοταγούς, ἂν ἀφυπνισθῆ.

Ορθόδοξος Τύπος

……………………………………........................

Δείτε σχετικά και:

-Ι. Μητρόπολη Κονίτσης : Ένα δεύτερο σχίσμα αποτελεί «πολυτέλεια» ανεπίτρεπτη για την Εκκλησία

-Θάσος: Ἡ ἀσέβεια ὡς εὐσέβεια.

-Ὑπεύθυνοι ἢ συνυπεύθυνοι οἱ ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ;

-Εκκλησία της Πολωνίας: Η «Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας» δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κανονικότητας

-Εκάς οι βέβηλοι (ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ)

-Ψήφισμα διαμαρτυρίας από πολίτες που συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί έξω από την μητρόπολη Καβάλας, ζητώντας να ματαιωθεί η επίσκεψη του σχισματικού Επιφανίου Ντουμένκο στην περιοχή τους

-Συζήτηση για το Ουκρανικό και τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών.

-Με πρόσχημα τους Αγίους της Θάσου στήνουν αντορθόδοξες – σχισματικές εορτές.

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κατά της Έλευσης του Ψευδοεπισκόπου Κιέβου ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

-Ἀχειροτόνητες συμμορίες και φταῖχτες μέ ὀνοματεπώνυμο…

-Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιὰ τὴν ἐπικείμενη προσέλευση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου Οὐκρανίας στὶς προγραμματισμένες ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ.Μητρ.Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου, 3-6 Σεπτεμβρίου 2022.

-Τά ἐπικείμενα Ἐκκλησιαστικά δρώμενα σέ Καβάλα καί Θάσο 3-6.9.2022 καί ὁ συσχετισμός μέ τό Ἅγιον Ὄρος.

-Ο Προκαθήμενος της Πολωνικής Εκκλησίας Σάββας λέει ότι οι Ουνίτες έχουν πάρει έγκριση να ενωθούν με τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

-Πολωνίας Σάββας: “Ο Επιφάνιος δεν είναι κανονικός Ιεράρχης – Πρέπει να χειροτονηθεί εκ νέου”

-Επιστολή Τετρακοσίων Επτά (407) Ορθοδόξων Χριστιανών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου για την επίσκεψη Επιφάνιου στην Καβάλα

-Φέρνουν τον αχειροτόνητο σχισματικό Επιφάνιο Κιέβου στην Καβάλα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΙΣΤΟΥΣ!ΠΡΟΔΟΤΕΣ,ΠΡΟΔΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΕΣ!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com