10 Σεπ 2022

Η ψευδοπροφητεία των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» για το έτος 1914 και τι θα επακολουθούσε μετά το 1914; Ο Αρμαγεδώνας!

 

Η ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΩΝ "ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1914 ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 1914; Ο ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑΣ!

Του Γεωργίου Διαμαντίδη

Αγαπητοί αναγνώστες, στο παρόν άρθρο, θα ασχοληθούμε λίγο για το έτος 1914 και μετέπειτα. Θα παραθέσουμε αποσπάσματα μέσα από τα ίδια βιβλία των "Μαρτύρων του Ιεχωβά".

Τα ντοκουμέντα που θα παρουσιάσουμε είναι πέρα για πέρα αληθινά για να δείτε τι ακριβώς πραγματικά θα συνέβαινε το έτος εκείνο!

Οι “ΜτΙ”, σε πολλά νεότερα βιβλία τους, όπως και σε περιοδικά, ασχολήθηκαν παρά πολύ για το έτος του 1914.  Όμως στα γραπτά τους είπαν την μισή αλήθεια και όχι όλη την αλήθεια!

Ας αναφέρουμε μια "Σκοπιά" του 1971, 15 Φεβρουαρίου σελ. 110 και παρ. 5, για να καταλάβουμε, ότι οι “ΜτΙ” δεν είπαν ακριβώς την αλήθεια. Γράφει λοιπόν η Σκοπιά:

"... Η ορατή απόδειξις ότι οι Καιροί των Εθνών ετελείωσαν εκείνον τον καιρό γνωστοποιήθηκε σε όλον τον κόσμο από το 1914 και έπειτα. Γι’ αυτούς αυτή η απόδειξις εσήμαινε ότι η Μεσσιανική βασιλεία του Θεού είχε εγκαθιδρυθή στους ουρανούς με την ενθρόνισι εκεί επάνω του Μεσσίου, Ιησού".

Βλέπουμε εδώ η "Σκοπιά" να γράφει: Γι’ αυτούς (τους Σπουδαστές της Γραφής, έτσι λεγόταν τότε οι ΜτΙ) από το  1914  και μετά, σήμαινε  ότι  η "Μεσσιανική βασιλεία του Θεού είχε εγκαθιδρυθή στους ουρανούς..."

Είναι αλήθεια αυτά που λέει η "Σκοπιά", ότι το 1914 εγκαθιδρύθηκε η Μεσσιανική βασιλεία του Θεού στους ουρανούς;

Εμείς εδώ στον "Αντιαιρετικό", θα αποδείξουμε το αντίθετο από αυτό που λέει η "Σκοπιά"!

Θα αποδείξουμε ότι το έτος 1914, θα ακολουθούσε η έναρξη της επί γης  βασιλείας του Θεού (ή του Χριστού) και το τέλος του κόσμου. Και επίσης, ότι μετά το 1914, θα ερχόταν ο "Αρμαγεδώνας"! 

Στο δεύτερο τόμο του βιβλίου "Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΓΓΥΣ",  1889 – 1923, σελ. 85, ο πρώτος πρόεδρος της Εταιρίας Σκοπιάς ο Ρώσσελ, γράφει για το 1914

«...ότι το πλήρες το τέλος των Καιρών των Εθνών, τουτέστιν η πλήρης διορία της εις αυτά εκχωρηθείσης κυριαρχίας, εκπνέει εις το έτος 1914 Μ.Χ.,  και ότι η ρηθείσα χρονολογία θέλει είσθαι το απώτατον όριον της παρ ατελών ανθρώπων κυβερνήσεως του κόσμου… Πρώτον, ότι η Βασιλεία του Θεού, δια την οποίαν ο Κύριος υμών εδίδαξεν ημάς να προσευχώμεθα, λέγοντες, «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», θα αρχίση προσκτώσα πλήρη παγκόσμιον επικράτησιν, κατά την χρονικήν εκείνην περίοδον,  και ότι τότε θα «ανιδρυθή» ήτοι εγκατασταθή μονίμως επί της γής». (Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΓΓΥΣ ΤΟΜΟΣ Β' 1889 - 1923, σελ. 85. Η υπογράμμιση δική μας).

Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:

Σχόλιο δικό μας: Ο Ρώσσελ είπε: η Βασιλεία του Θεού, δια την οποίαν ο Κύριος μας δίδαξε να προσευχώμεθα, λέγοντας «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», θα αρχίσει κατά την χρονικήν εκείνην περίοδον, δηλαδή 1914 και θα εγκατασταθεί μονίμως "επί της γης"!

Για την Βασιλεία του Θεού  επί της γης το 1914”, ο Ρώσσελ τα γράφει κι αυτά και σε άλλο βιβλίο του στον "τρίτο τόμο"! Να δούμε τι λέει:

"Ο θαυμάσιος παραλληλισμός της Ιουδαϊκής καί Ευαγγελικής οικονομίας εδίδαξαν ημίν τήν ιδίαν αλήθειαν μετά επιπροσθέτων γνωρισμάτων (...)  Ο δέ παραλληλισμός ούτος συνεχίζεται μέχρι του πλήρους τέλους του θερισμού της παρούσης οικονομίας - μέχρι της ανατροπής των καθ' ομολογίαν Χριστιανικών Βασιλείων, των πράγματι "βασιλειών του κόσμου τούτου", καί της πλήρους εγκαταστάσεως της Βασιλείας του Θεού επί γης, εις τό 1914,  τό τέλος των καιρών των Εθνών (ίδε Τόμος Β'. Κεφ. Δ)"  (ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Γ'  "ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ" το  1891, σελ. 138 - 139, η  υπογράμμιση δική μας).

Να δούμε το ντοκουμέντο:

 

Σχόλιο δικό μας: Ο Ρώσσελ, είπε: πλήρης εγκατάσταση της Βασιλείας του Θεού "επί γης", το 1914 και "ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ"!

Υπάρχει και συνέχεια για το 1914, στον  τρίτου τόμο του Ρώσσελ! Να δούμε τι γράφει:

"Ανακαλέσατε ήδη εις μνήμην ό,τι αι Γραφαί δεικνύουσιν ημίν, ότι δηλ. τό πλήρες τέλος της κυριαρχίας των εθνών εν τώ κόσμω, ως επίσης του καιρού της θλίψεως, ήτις επιφέρει τήν ανατροπήν της κυριαρχίας ταύτης, θέλει λάβει χώραν κατά τό τέλος του 1914 μ. Χ.·" (ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΟΜΟΣ Γ' "ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ" το 1891, σελ. 412, η  υπογράμμιση δική μας).

Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:

Σχόλιο δικό μας: Τι είπε εδώ ο Ρώσσελ; Ό,τι οι Γραφές μας δείχνουν, δηλαδή το ολοκληρωτικό τέλος της κυριαρχίας των εθνών του κόσμου! Πότε; Κατά το τέλος του 1914!  

Και σε άλλο βιβλίο του ο Ρώσσελ, "Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΟΣ ΤΟΜΟΣ Δ΄" γράφει για το έτος 1914: 

"Πάντα ταύτα ευρίσκονται εν πλήρει αρμονία πρός τήν Γραφικήν δήλωσιν, ότι η Βασιλεία του Ιεχωβά πρέπει πρώτον νά εγκαδρυθή πρίν ή η επιρροή της καί τό έργον της επέλθη εν τη πλήρει καταστροφή "των δυνάμεων του παρόντος πονηρού κόσμου" -  πολιτικών, οικονομολογικών, εκκλησιαστικών  -  κατά τό πλήρωμα "των Καιρών των Εθνών κατ' Οκτώβριον του 1914". ( ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ  ΤΟΜΟΣ Δ. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΟΣ 1897-1923, σελ. 326. Η υπογράμμιση δική μας).

Να δούμε το ντοκουμέντο:

Σχόλιο δικό μας:  Τον Οκτώβριο του 1914, πλήρης καταστροφή των πολιτικών, οικονομολογικών και εκκλησιαστικών, σύμφωνα με τον Ρώσσελ!

Να δούμε τώρα, τι γράφει η "Σκοπιά" για το έτος 1914. Και τι  θα συνέβαινε το έτος εκείνο. Γράφει λοιπόν η "Σκοπιά":

"ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ"

"Οι Σπουδασταί των Γραφών γενικώς επίστευον ότι τό έτος 1914 θά εσημείου τό τέλος πασών των προσπαθειών της εκκλησίας καί του έργου αυτής εντεύθεν του καταπετάσματος· καί επίστευον εισέτι ότι η μεταλλαγή αυτών θα ελάμβανε χώραν κατά το έτος εκείνο. Τινές εξ αυτών ήσαν τόσον καλώς πεπεισμένοι περί τούτου ώστε είχον ετοιμασθή νά εγκαταλείψωσι τά πάντα κατά την τελευταίαν ημέραν του Σεπτεμβρίου διά νά ενωθώσι μετά του Κυρίου..." (Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 Οκτωβρίου 1923 σελ. 294, παράγραφος 50. Η υπογράμμιση δική μας).

Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:

Σχόλιο δικό μας: Τι μας λέει εδώ η "Σκοπιά";  Ότι οι Σπουδαστές της Γραφής τότε πίστευαν ότι το έτος εκείνο, το 1914, θα μεταλλαχθούν!  Και μερικοί απ' αυτούς ήταν τόσο πεπεισμένοι, ώστε είχαν ετοιμαστεί να εγκαταλείψουν τα πάντα κατά την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, για να ενωθούν με τον Κύριο! 

Όμως αγαπητοί αναγνώστες, το 1914 ήρθε και παρήλθε και δεν έγινε τίποτα σ' αυτούς! Γράφει η ίδια Σκοπιά στην σελίδα 295:

"Εις τήν Σκοπιάν του Πύργου της 1ης Νοεμβρίου του 1914, ο αδελφός Ρώσσελ έγραψε: "Αλλά δέν είναι δυνατόν νά είμεθα μακράν της μεταλλαγής ημών· καί διά τούτο συμβουλεύομεν πάντας τούς αδελφούς νά νομίζωσιν ότι η σημερινή ημέρα είναι τελευταία αυτών ημέρα επί της γης, καί ότι τήν εσπέραν ταύτην ή αύριον θέλομεν εισαχθή εις τά δόξας τάς πέραν του καταπετάσματος.  Εάν ηθέλομεν αποφασίση νά ζήσωμεν από τούδε και εφεξής κατά τόν τρόπον τούτον, αφεύκτως θέλομεν δρέψη αφθόνους ευλογίας καί ωρίμους καρπούς χαρακτήρος. Οπόσον μακαρία καί ευλογητή θά είναι η ζωή αύτη αληθώς  -  να αναμένωμεν δήλον ότι σήμερον θά ίδωμεν ίσως τόν αγαπητόν ημών Λυτρωτήν, καί θά λάβωμεν ενεργόν μέρος εν τω θαυμασίω αυτού έργω! ..."

"Εκ της γλώσσης της χρησιμοποιουμένης ενταύθα καταφαίνεται η σκέψις ήτις επεκράτει εν τη διανοία του αδελφού Ρώσσελ  -  ότι  δηλ. η εκκλησία ώφειλε νά αναμένη τήν τελευταίαν ημέραν της επί γης παραμονής της από στιγμής εις στιγμήν..." (Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 Οκτωβρίου 1923 σελ. 295,  παράγραφοι 52 - 53. Η υπογράμμιση δική μας).

Να δούμε το ντοκουμέντο:


Σχόλιο δικό μας: Από τα γραφόμενα του Ρώσσελ: δεν είναι δυνατόν να είμαστε μακρυά από την μετάλλαξή μας!  Γι’ αυτό συμβουλεύουμε όλους τους αδελφούς να νομίζουν ότι η σημερινή ημέρα είναι τελευταία γι αυτούς  επί της γης, και ότι σήμερα τα απόγευμα ή αύριο θέλουμε να εισαχθούμε με δόξα πέραν του καταπετάσματος!...

Πόσο ευτυχισμένη και ευλογημένη θα είναι αλήθεια αυτή η ζωή, να αναμένουμε ότι  σήμερα  θα δούμε ίσως τον αγαπητό μας Λυτρωτή (Χριστό)!

Και η "Σκοπιά" συμπληρώνει τα όσα έχει πει ο Ρώσσελ, στην παράγραφο 53, ότι δηλαδή στην σκέψη του Ρώσσελ επικράτησε πως η εκκλησία όφειλε να αναμένει την τελευταία ημέρα της επί γης παραμονής της από στιγμή σε στιγμή!

Το όλο θέμα εδώ είναι: οι "Σπουδαστές της Γραφής" το φθινόπωρο του 1914  περίμεναν κάθε μέρα την τελευταία ημέρα της επί γης ζωής των! Και νόμιζαν οι δυστυχείς ότι το έτος εκείνο θα είχαν μεταλλαχθεί για να (προϋπαντήσουν και) ενωθούν με τον Κύριο!

Τώρα θα  παρουσιάσουμε ένα πίνακα μέσα από το έντυπο της "Σκοπιάς", να δούμε τι γράφουν ακριβώς για το 1914. Γράφει η "Σκοπιά":

"1914 μ.Χ. Τέλος των επιπροσθέτων "επτά καιρών" ή 2520 ετών.  Αρχή της ανατροπής του κατ' όνομα πνευματικού Ισραήλ. Έναρξις της επί γης βασιλείας του Χριστού". (Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1922, σελ. 358, η υπογράμμιση δική μας).

Ορίστε το ντοκουμέντο:

 

Σχόλιο δικό μας: Η "Σκοπιά" έγραψε: "ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΓΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"!  Πότε; Το 1914 μ.Χ.!

Και τι θα επακολουθούσε μετά το 1914 για τους "Σπουδαστές της Γραφής";  Γράφει ο δεύτερος πρόεδρος της Εταιρίας "Σκοπιάς  ο  Ρόδερφορδ, στο βιβλίο του "Διεκδίκησις":

"Επί αρκετά έτη ο λαός του Θεού ανέμενε νά λαλήση η όρασις. Από του 1889 περίπου, όταν εξεδόθη ο Β'. Τόμος των Γραφικών Μελετών καί εφάνη ότι υπήρχε τυπική σημασία εις τόν Ηλίαν καί τό έργο του, οι πιστοί ευρίσκοντο εν αναμονή, προσδοκώντες τό έτος 1914 νά σημειώση τήν πλήρη εκπλήρωσιν της προφητείας. Ανέμενον νά επακολουθήση ευθύς μετά τό 1914 ο Αρμαγεδδών καί δοξασθή η εκκλησία".  (Βιβλίο ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, 1932 σελ. 26, τα έντονα γράμματα είναι του ιδίου και η υπογράμμιση δικής μας).

Παρουσιάζουμε το ντοκουμέντο:

Σχόλιο δικό μας: Οι πιστοί τότε ("Μάρτυρες του Ιεχωβά") ήταν σε αναμονή και περίμεναν με ελπίδα το έτος 1914,  να σημειωθεί Η ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ! 

Και ανέμεναν επίσης να επακολουθήσει ευθύς μετά το "1914 ο Αρμαγεδδών" και να δοξαστεί η εκκλησία!

Όπως είδαμε αγαπητοί αναγνώστες οι "ΜτΙ", έπεσαν σε πλάνη, σε ψέμα, όσον αφορά το έτος 1914!  

Και έτσι λοιπόν, καταρρίπτεται το “δόγμα” της “Σκοπιάς”, ότι δήθεν το 1914  η “Μεσσιανική βασιλεία του Θεού είχε εγκαθιδρυθεί στους ουρανούς”!  Αυτά είναι μυθεύματα της Εταιρίας “Σκοπιάς”!

Δεν περίμενε ο Κύριός και Θεός μας Ιησούς Χριστός από τους “ΜτΙ”  να γίνει Βασιλεύς στο τάδε έτος!  

Ο Χριστός μας και ο Θεός μας πάντοτε είναι Βασιλεύς (Εβρ. 13:8, 1 Τιμ. 6:15, Αποκ. 17:14), με την πνευματική έννοια (Ιωάν. 18:36)!

Φυσικά, για τους “ΜτΙ” καμία από τις προφητικές χρονολογίες των δεν έχει επαληθευτεί, αποκαλύπτοντας έτσι την ταυτότητα του ψευδοπροφήτη!

Το λυπητερό είναι ότι ένας απλός "ΜτΙ", μέσα στην οργάνωση αυτή, δεν μπορεί να έχει αντίθετη γνώμη από όσα διδάσκει η "Σκοπιά". Αλλοίμονο αν θελήσει κανείς απ' αυτούς να αμφισβητήσει εκείνα που λέγει ο υπηρέτης ή ο σκαπανεύς!

Είναι υποχρεωμένος να ακούσει αυτά που σερβίρει "ο πιστός και φρόνιμος δούλος"!

Και έτσι λοιπόν, ο "ΜτΙ" δεν έχει καν την βούληση να πει το αντίθετο!

Γιατί, αν πει το αντίθετο, τότε κινδυνεύει να αποκοπεί από την οργάνωση!

Όμως κάποιοι βρίσκουν το κουράγιο και τη δύναμη και φεύγουν από την οργάνωση αυτή για διάφορους λόγους.

Ο Χριστός μας είπε: "Τυφλός δέ τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται".

Σε ερμηνεία: «Εάν δε τυφλός οδηγεί τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε λάκκο» (Ματθ. 15:14).

Όταν ο άνθρωπος σε θέματα πνευματικά δεν έχει Πνεύμα Θεού επάνω του, λέει ότι του κατέβει το κεφάλι! Λέει σκοτεινά πράγματα!

Και το χειρότερο είναι να εξηγεί κάποιος την Αγία Γραφή κατά το δοκούν! Κατά το δικό του δόγμα!  Ό,τι χειρότερο! ( Έξοδ. 20:16, Ματθ. 5:18, Πράξ. 13:10, Γαλ. 1:8 – 9, Αποκ. 22:18).

Ο ψευδόμενος εν γνώσει ("σφραγίζεται") υπό του διαβόλου του πατρός του ψεύδους (Ιωάν. 8:44)!

Ο ψευδόμενος γίνεται και απατεώνας, νομίζει ότι με τα ψέματά του προκόπτει, αλλά προς το χειρότερο. Ναι μεν θα πλανεί, αλλά θα πλανιέται και ο ίδιος! (2 Τιμ. 3:13).

Αν διαβαστεί αυτό το άρθρο και από τους "ΜτΙ", θα λέγαμε ότι είχαμε την καλή  πρόθεση και το ενδιαφέρον να πούμε την αλήθεια για το έτος του 1914, και τι θα συνέβαινε το έτος εκείνο πραγματικά. 

Αντιαιρετικός

Δείτε σχετικά και: -«Μάρτυρες του Ιεχωβά»: Θέοθεν δοθείσαι Γραφικαί χρονολογίαι! Για ποιες Γραφικές χρονολογίες μιλάει η Σκοπιά;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com