27 Αυγ 2022

Εκάς οι βέβηλοι (ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ)

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 13/26-8-2022
Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

ΕΚΑΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ.

   Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου ἀνακοίνωσε «ἐκκλησιαστικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις» ἀπὸ 3 ἕως 6 Σεπτεμβρίου 2022 γιὰ νὰ τιμήσῃ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ἱδρυτῆ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς τοπικοὺς Ἁγίους.

  Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ προσκάλεσε ἐκκλησιαστικούς, πολιτικοὺς καὶ πολιτειακοὺς ἡγέτες.

  Ἡ Ἁγία Γραφὴ λέγει : «Μνήμη δικαίων μετ’ ἐγκωμίων». Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ὅμως, οἱ τιμές, οἱ ἔπαινοι, καὶ τὰ ἐγκώμια θ’ ἀποδωθοὺν κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος στοὺς συμμετέχοντες : ἀρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸν συγκοινωνό του ἀρχιεπίσκοπο Ἰερώνυμο καὶ τὸν σχισματοαιρετικὸ ἀχειροτόνητο «μητροπολίτη» Κιέβου Ἐπιφάνιο.

  Οἱ ἀνωτέρῳ θὰ καταλογογραφηθοῦν ὡς ἐπίτιμοι δημότες δήμων, ποὺ ἀνήκουν στὴν Ἱ.Μητρ. Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, καὶ οἱ δυὸ πρῶτοι θὰ ἀναγορευθοῦν ἐπίτιμοι διδάκτορες τοῦ Διεθνοῦς Πανεπιστημίου Ἑλλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ὁ Βαρθολομαῖος τῆς Δασολογίας καὶ ὁ Ἱερώνυμος τῆς Φυσικῆς.

  Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων θὰ ξεθωριάσει στὴν ὀμιχλώδη ἀτμόσφαιρα τῶν ἀναθυμιάσεων τῶν κοσμικῶν ἐκδηλώσεων καὶ ἀναφορῶν.

  «Τιμὴ Ἁγίων μίμησις Ἁγίων», ἀναφέρει ὁ Ἁγιοπατερικὸς λόγος.

   Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ὁμολόγησαν τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη καὶ Ἀλήθεια χύνοντας τὸ τίμιο αἷμα τους μὲ τὸ μαρτύριο γιὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν Θεία Οἰκονομία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

   Οἱ ἀνωτέρῳ ἀναφερθέντες δὲν τιμοῦν τούς Ἁγίους τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, διότι ὄχι μόνον δὲν μιμοῦνται αὐτοὺς στὴν ὁμολογία τῆς ἀμωμήτου Πίστεως ἀλλὰ μειοδοτοῦν καὶ προδίδουν Αὐτήν, κατὰ συρροήν, κοινωνῶντας ἀντικανονικὰ μὲ ἀκοινωνήτους αἱρετικοὺς καὶ σχισματικούς.

    Γίνονται ἐθελόδουλα ὄργανα τῶν κοσμικὰ ἰσχυρῶν ἐκτελῶντας κατὰ γράμμα τίς ἐντολὲς αὐτῶν, συμμετέχοντες στοὺς γεωπολιτικοθρησκευτικοὺς σχεδιασμοὺς τῆς «νέας τάξεως πραγμάτων».

     Ὁ πάπας τῆς Ἀνατολῆς Βαρθολομαῖος ἀναστατώνει, ταράζει, καὶ διχάζει τίς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες πρὸς τέρψη καὶ ἀγαλλίαση τῶν αἱρετικῶν καὶ κάθε εἴδους ἐχθρῶν τῆς πάντιμης Ὀρθοδοξίας.

   Πρόσφατο, ἀλλ’ ὄχι τελευταῖο, κατόρθωμα τοῦ, αὐταρχικῆς νοοτροπίας, Βαρθολομαίου εἶναι ἡ εἰσπήδηση σὲ ἄλλο πατριαρχεῖο καὶ ἡ διάπραξη σωρείας ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν.

   Συγκεκριμένα : ἐπενέβῃ ἀντικανονικὰ στὴν μητρόπολη τῆς Οὐκρανίας ( τοῦ κλίματος Πατριαρχείου Μόσχας), ποὺ ποιμαίνεται ἀπὸ τὸν κανονικὸ ἐπίσκοπο κ.Ὁνούφριο, ἀνεγνωρισμένο ἀπὸ τίς 14 τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μέχρι πρότινος.

   Ὁ αὐτοκαλούμενος «πρῶτος», Βαρθολομαῖος κατόπιν ἐντολῆς τῶν Η.Π.Α. δημιούργησε ἕνα ἀνυπόστατο μόρφωμα τοπικῆς ἐκκλησίας με ἐπικεφαλῆς τὸν ψευδομητροπολίτη Ἐπιφάνιο. Αὐτὸς χειροτονήθηκε ἀπὸ «κληρικοὺς» ποὺ ἀναθεματίσθηκαν κανονικὰ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, γι’ αὐτὸ εἶναι καὶ λέγεται ἀχειροτόνητος.

    Ὁ ἀνωτέρῳ ψευδοκληρικὸς καὶ ψευδοποιμένας σήμερα δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τίς δέκα -10 – (σὲ σύνολο 14) τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

   Οἱ Ἅγιοι δὲν τιμῶνται μὲ πρόσωπα τέτοιας ἐξωφρενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἀντικανονικότητας, ἀλλὰ βεβηλώνεται ἡ μνήμη τους.

   Μετὰ τὴν λήξη τοῦ προγράμματος τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱ.Μητρ.Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου περὶ τὴν 4.30 μ.μ. τῆς 6-9-2022, ὦ τῆς συμπτώσεως, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μαρωνείας καὶ Κομοτηνὴς δίνει ἔναυσμα ἐνάρξεως τῶν ἐκδηλώσεων τήν 6.00 μ.μ. τῆς 6-9-2022 γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κομοτηνὴς καὶ τῆς Θράκης, ἀποκλίνοντας ( σκόπιμα ; ) ἀπὸ τὴν αὐθεντική ἡμερομηνία τοῦ γεγονότος τὴν 14η Μαΐου 1920 ;;

    Στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ.Μητρ.Μαρωνείας καί Κομοτηνής καθ’ ὅλην τὴν διάρκειά τους θὰ εἶναι παροῦσα ἡ Ἐφέστιος Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Πρωτάτου Ἁγίου Ὄρους «Ἄξιόν Ἐστιν» μὲ συνοδεία σύσσωμου τοῦ Ἰεροκοινοτικοῦ Σώματος σύμφωνα μὲ τὴν ἰσχύουσα Ἁγιορείτικη Παράδοση.

    Παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς :

   Λόγῳ τῆς ἐγγύτητας τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου τελέσεως τῶν ἐκδηλώσεων, εἶναι πιθανότατο νὰ σκηνοθετηθεῖ καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ ψευδοεπισκόπου Ἐπιφανίου Οὐκρανίας.

   Στὸ Ἅγιον Ὄρος ἐκ τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν οἱ δεκαέξι (16) καὶ ἡ πλειονότητα τῶν Κελλιωτῶν καὶ Ἐρημιτῶν δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν ψευδοεπίσκοπο Ἐπιφάνιο καί τῶν σὺν αὐτῷ καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν καμμία ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί τους. Ἐπίσης, σημειώνουμε ὅτι δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι ἡ συγκεκριμένη Ἱερὰ Ἐπιστασία ἀπαρτίζεται ἀπὸ Ἐκπροσώπους τριῶν (3) ἐκ τῶν γνωστῶν φιλοβαρθολομαιϊκῶν Μονῶν ( Ἰβήρων, Παντοκράτορος καὶ Σίμωνος Πέτρας).

  Ὁποιαδήποτε ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν ὡς ἄνω ψευδοεπίσκοπο θὰ εἶναι ἐκκλησιαστικὸ ἔγκλημα καθοσιώσεως μὲ διακινδύνευση τῆς σωτηρίας τῶν συμμετοχόντων. Ἐπιπλέον θὰ περιβάλλει τὸν ἀχειροτόνητο μὲ τὴν de facto ἀναγνώριση καὶ τὸ κῦρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παράλληλα μὲ τὴν καπηλεία τῆς εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας.

  Τὸ νὰ ἐξέλθει, λοιπόν, ἡ Ἀγγελοδόξαστη Εἰκόνα τοῦ «Ἄξιόν Ἐστιν» γιὰ ἐξυπηρέτηση γεωπολιτικῶν παιχνιδιῶν εἶναι βλάσφημο καὶ ἰερόσυλη ἐνέργεια, ἡ ὁποία θὰ ἐπισύρει χωρὶς ἀμφιβολία τὴ Θεϊκὴ ὀργή.

   Πρὸς ἀποφυγή τῶν ἀνωτέρῳ, παρακαλοῦμε ἱκετεύοντες νὰ ἐπαναεξετασθῆ τὸ θέμα στην Ἱερὰ Διπλὴ Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού σύντομα θὰ συνέλθῃ ( 20 Αὐγούστου π.ἡμ.), καὶ νὰ μὴν ἐπιτραπεῖ ἡ ἔξοδος τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστιν».

Ἧς ταῖς πρεσβείαις σωθείημεν
πάντες οἱ ἐλπίζοντες σ’ Αὐτήν.
Ἀμήν.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

……………………………………..

Δείτε σχετικά και:

-Ψήφισμα διαμαρτυρίας από πολίτες που συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί έξω από την μητρόπολη Καβάλας, ζητώντας να ματαιωθεί η επίσκεψη του σχισματικού Επιφανίου Ντουμένκο στην περιοχή τους

-Συζήτηση για το Ουκρανικό και τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών.

-Με πρόσχημα τους Αγίους της Θάσου στήνουν αντορθόδοξες – σχισματικές εορτές.

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κατά της Έλευσης του Ψευδοεπισκόπου Κιέβου ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

-Ἀχειροτόνητες συμμορίες και φταῖχτες μέ ὀνοματεπώνυμο…

-Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιὰ τὴν ἐπικείμενη προσέλευση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου Οὐκρανίας στὶς προγραμματισμένες ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ.Μητρ.Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου, 3-6 Σεπτεμβρίου 2022.

-Τά ἐπικείμενα Ἐκκλησιαστικά δρώμενα σέ Καβάλα καί Θάσο 3-6.9.2022 καί ὁ συσχετισμός μέ τό Ἅγιον Ὄρος.

-Ο Προκαθήμενος της Πολωνικής Εκκλησίας Σάββας λέει ότι οι Ουνίτες έχουν πάρει έγκριση να ενωθούν με τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

-Πολωνίας Σάββας: “Ο Επιφάνιος δεν είναι κανονικός Ιεράρχης – Πρέπει να χειροτονηθεί εκ νέου”

-Επιστολή Τετρακοσίων Επτά (407) Ορθοδόξων Χριστιανών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου για την επίσκεψη Επιφάνιου στην Καβάλα

-Φέρνουν τον αχειροτόνητο σχισματικό Επιφάνιο Κιέβου στην Καβάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com