15 Ιαν 2022

Ο άθικτος πολιτισμός των διεφθαρμένων

 

Ο ΑΘΙΚΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Ἡ ὁρατότης τῆς πλειονότητος τῶν ἀνθρώπων περιορίζεται εἰς τὰς πληροφορίας, μὲ τὰς ὁποίας τὰ συστημικὰ ΜΜΕ κατακλύζουν τὸν δημόσιον χῶρον. Πλέον ἀληθὲς ἢ σημαντικὸν εἶναι μόνον ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἀναπαράγεται «καρμπὸν» ἀπὸ τὰ μεγάλα δημοσιογραφικὰ συγκροτήματα. Ἀπαραίτητος προϋπόθεσις ὅμως διὰ τὴν διαμόρφωσιν ἐλευθέρως σκεπτομένων πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ ὑγιοῦς δημοκρατίας εἶναι ὁ ἀπεγκλωβισμὸς ὅλων ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάστασιν «ἐντατικῆς», εἰς τὴν ὁποίαν ἔχομεν περιέλθει. Συμφέρει τοὺς ἐξουσιαστὰς νὰ κρατοῦν «διασωληνωμένην» τὴν σκέψιν τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ βεβαίως συμβαίνουν συγκλονιστικὰ γεγονότα.

Ὅσοι ἀντιμετωπίζουν τὴν δραματικὴν κατάστασιν, τὴν ὁποίαν διερχόμεθα ὡς ἁπλῶς μίαν ὑγειονομικὴν κρίσιν δὲν ἔχουν ἀντιληφθῆ τὸ παραμικρόν. Ἂν πράγματι ἡ κρίσις ἦτο μόνον ὑγειονομικὴ δὲν θὰ ἀπεμάκρυναν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τοὺς ἱ. ναούς, τόπους ὅπου οἱ πιστοὶ ὄχι μόνον φωτίζονται,  ἀλλὰ καὶ ἀφυπνίζονται πνευματικά, διότι μόνον ἐκεῖ θὰ ὑπῆρχε σωτηρία. Ἡ παροῦσα κρίσις εἶναι ἡ μήτρα ποὺ γεννᾶ τὴν νέαν πολιτικὴν κατάστασιν, τὸν νέον τρόπον διαβιώσεως, ὅπου δὲν ὑπάρχει χῶρος διὰ μίαν μὴ ἐλεγχομένην Ἐκκλησίαν.

Ἀπὸ τὴν Eco-city εἰς τὴν Songdo

Περισσότερον ἀπὸ μίαν δεκαετίαν Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσοι ἐργάζονται ἐπάνω εἰς νέα «πρότυπα» πόλεων. Ἡ Ρωσία πειραματίζεται εἰς τὴν μετατροπὴν ἑνὸς ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἀδαμαντορυχεῖα τοῦ πλανήτη εἰς τὸ Μίρ, εἰς τὴν ἀνατολικὴν Σιβηρίαν, εἰς πόλιν μὲ ὄνομα Eco-city, ποὺ θὰ κατοικοῦν περισσότεροι ἀπὸ 10.000 ἀνθρώπων. Ἡ ἰδιαιτερότης τοῦ ὀρυχείου εἶναι ὅτι ἔχει διάμετρον ἀνοίγματος εἰς τὴν ἐπιφάνειαν περὶ τὰ 1200 μέτρα, ἐνῶ φθάνει εἰς βάθος 550 μέτρων. Πρόκειται διὰ ἕνα τεράστιον κρατῆρα, ὁ ὁποῖος θὰ καλυφθῆ μὲ ἕνα ὑπερμεγέθη θόλον καὶ θὰ χωρίζεται εἰς τρία ἐπίπεδα. Εἰς τὸ ἀνώτερον ἐπίπεδον θὰ εἶναι αἱ κατοικίαι, εἰς τὸ μεσαῖον ἕνα δάσος, ποὺ θὰ καθαρίζη τὸν ἀέρα, καὶ εἰς τὸ ἔσχατον θὰ περιλαμβάνωνται ἀγροκτήματα καὶ καλλιέργειαι, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῆ πλήρης αὐτονομία. Προφανῶς, οἱ Ρῶσοι δὲν ἐπιδίδονται εἰς αὐτόν τόν ἆθλον ἁπλῶς καὶ μόνον διὰ τὴν ἀξιοποίησιν ἑνὸς ὀρυχείου. Γνωρίζουν ὅτι ἡ Δύσις προχωρεῖ μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς εἰς νέα «projects»… καὶ μάλιστα ὀλίγον ἀνατολικώτερα…

Περίπου μίαν ὥραν μακρυὰ ἀπὸ τὴν πρωτεύουσαν τῆς Νοτίου Κορέας Σεούλ, δύο Ἀμερικανοὶ ἐσχεδίασαν μίαν πόλιν 1500 στρεμμάτων, ποὺ ὀνομάζεται Songdo. Τὸ κόστος ἀνοικοδομήσεως τῆς πόλεως ἔφθασε τὰ 40.000.000.000 δολλάρια μὲ σκοπὸν νὰ καταστῆ αὐτὴ τὸ νέον παγκόσμιον οἰκονομικὸν κέντρον. Εἰς αὐτὴν τὴν πόλιν τὰ πάντα ἐλέγχονται ἀπὸ ἐγκατεστημένους αἰσθητῆρας καὶ ὑπάρχουν κεντρικοὶ πίνακες ἐλέγχου ποὺ δύνανται νὰ ρυθμίζουν ὁ,τιδήποτε.

Τί συμβαίνει; Ἑτοιμάζεται πυρηνικὸς ὄλεθρος; Ὄχι, καθὼς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀσύμφορον διὰ τὰ μεγάλα συμφέροντα. Αὐτὸ ποὺ πράγματι ὑλοποιεῖται εἶναι ἡ πρόθεσις τῶν δυναστῶν τῆς γῆς ὄχι ἁπλῶς νὰ δημιουργοῦνται ἐξελιγμέναι τεχνολογικὰ πόλεις, ἀλλὰ πόλεις ποὺ προσομοιάζουν πλέον εἰς τὴν εἰκονικὴν πραγματικότητα. Ἐπιχειρεῖται ἡ σύνδεσις τῆς φυσικῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ μία ἄλλη «ἐπηυξημένη πραγματικότητα», ὅπου ἡ τεχνολογία θὰ ἀποτελῆ σωματικὴν προέκτασιν τοῦ ἀτόμου.

Κυβερνήσεις ἢ οἰκονομικοὶ ἐξουσιασταί;

Ὅσα κάποτε ἀπετέλουν ἐπιστημονικὴν φαντασίαν εἶναι πλέον ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν ὁριστικήν τους κατὰ κράτος ἐπικράτησιν, καθὼς ἡ τεχνολογία ὄχι μόνον δὲν εὑρίσκει ἠθικοὺς ἢ ἄλλους φραγμοὺς, ἀλλὰ γίνεται ἀσμένως ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Χαρακτηριστικὸν παράδειγμα εἶναι τὰ «ἐμβόλια» τῆς νέας τεχνολογίας mRNA, τὰ ὁποῖα ὄχι μόνον ἀλλάζουν τὸν ὁρισμὸν τῶν ἐμβολίων, ἀλλὰ καίτοι μὴ ἐπαρκῶς δοκιμασμένα ἔτυχον εὐρείας ἀποδοχῆς ἀπὸ τὸν παγκόσμιον πληθυσμόν. Ἡ ἀνάπτυξις τῆς τεχνολογίας ὅμως ἀπαιτεῖ τεράστια χρηματικὰ ποσὰ καὶ προφανῶς ὀλίγοι εἶναι οἱ κατέχοντες. Τοιουτοτρόπως τὴν ἐξέλιξιν τῆς τεχνολογίας ἐλέγχει μία «ὀλιγαρχία».

Ἀποκαλυπτικὰ καὶ ἐνδεικτικὰ τὰ ὅσα εἶπε δημοσίως εἰς τὴν συγκέντρωσιν τῶν ὑγειονομικῶν εἰς ἀναστολὴν τῆς 19ης Δεκεμβρίου 2021 ὁ δικηγόρος κ. Χατζηαντωνίου, ὅπως τὰ ἀπομαγνητοφωνήσαμεν:

«Αὐτὸ ποὺ παρουσιάζεται ὡς κυρίαρχη ἄποψη τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἡ μεταμφίεση τῶν συμφερόντων. Ἡ τεχνολογία mRNA προτάθηκε ἀπὸ συγκεκριμένους ἐπιστήμονες στὸ πανεπιστήμιο τῆς Πενσυλβάνια, ἀλλὰ ἀπορρίφθηκε, διότι ἀκόμα καὶ σὲ ἐκεῖνο τὸ στάδιο τῆς ἔρευνας προέκυπτε διέγερση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ μὴ ἐλεγχόμενη καὶ ἄρα ἐπικίνδυνη. Οἱ κύριοι αὐτοὶ ποὺ τότε διώχτηκαν ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τῆς Πενσυλβάνια πῆγαν στὴν Γερμανία. Ἡ Γερμανία εἶχε μία ἑταιρεία πασίγνωστη, τὴν ἑταιρεία Novartis. Ἡ ἑταιρεία Novartis κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν γνωστῶν σκανδάλων, ποὺ ἄγγιξαν καὶ τὴ χώρα μας, ἔφτιαξε αὐτόνομη ἑταιρεία ἀπὸ τὰ τμήματα ἔρευνας. Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ λέγεται Biontech, εἶναι ὁ κατασκευαστὴς τῶν ἐμβολίων ποὺ σήμερα ἐμφανίζονται ὡς πανάκεια. Αὐτὲς οἱ ἑταιρεῖες χειραγώγησαν τὴν εὐρωπαϊκὴ ἕνωση. Παρέκαμψαν τὰ θεσμικὰ ὄργανα. Τὸ ὄργανο ποὺ ἐνέκρινε τὰ ἐμβόλια δὲν εἶναι ὁ ΕΜΑ, ἀλλὰ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπή, δηλαδὴ δὲν εἶναι οἱ ἐπιστήμονες, ἀλλὰ οἱ πολιτικοί. Τὸ μέλος τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ κόσμου στὸ ὄργανο αὐτὸ εἶναι ὁ κ. Δημήτρης Ἀβραμόπουλος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐκκρεμεῖ ἀκόμα ἐνώπιον τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης ἡ ὑπόθεση Novartis».

Περιττὸν νὰ ἀναφερθῆ ὅτι τὸ 2010 μὲ τὴν ἐπιδημίαν Η1Ν1 ὑπουργὸς ἦτο ὁ κ. Ἀβραμόπουλος, ποὺ περιεστοιχίζετο ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα ποὺ καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ἐπιδημίαν διεδραμάτισαν καταλυτικὸν ρόλον: τὸν κ. Δ. Κοντοζαμάνη καὶ τὸν κ. Σ. Τσιόδρα. Δὲν ἔχουν ὅμως τοσαύτην σημασίαν τὰ πρόσωπα αὐτὰ καθ’αὐτά, καθὼς ἐνῶ τὰ ἴδια ἐναλάσσονται ἢ καλύτερα μετατίθενται εἰς ἄλλας θέσεις, προκειμένου νὰ συνεχισθῆ ἡ πορεία τῶν πραγμάτων (ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸν κ. Δ. Ἀβραμόπουλον), δὲν εἶναι ἡ πολιτικὴ ποὺ ἔχει τὴν διακυβέρνησιν εἰς τὰς χεῖρας της, ἀλλὰ οἱ μεγιστάναι τῆς τεχνολογίας.

Πλήρως τηλεκατευθυνόμενοι

Οἱ μεγιστάνες λοιπὸν αὐτοὶ διακρατοῦν τὸ πολιτικὸν σύστημα κατὰ  τρόπον, ὥστε νὰ ἐξαπατᾶ τὸν λαόν. Δὲν ἔκανε εἰς κανένα ἐντύπωσιν, πῶς, ἐνῶ ἡ Εὐρώπη διήνυε περίοδον λιτότητος, εὑρέθησαν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, διὰ νὰ διαμοιρασθοῦν εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους προκειμένου αὐτοὶ νὰ μισθοδοτοῦνται εὐρισκόμενοι εἰς περιοριστικὸν ἐγκλεισμὸν μὲ ἀφορμὴν τὴν πανδημίαν; Ἀλλὰ δὲν ἦσαν μόνον τὰ χρήματα διὰ τὸν ἁπλὸν κόσμον, ἀλλὰ ἰδιαίτεραι ἐκταμιεύσεις πρὸς ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα «θάβουν» κάθε εἴδησιν ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ προκαλέση ἀνησυχίας. Ἡ μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα ποὺ ἀπεδείκνυε, ὅτι θὰ εἶχον ἀποφευχθῆ 7.000 θάνατοι ἀπὸ κορωνοϊὸν, ἐὰν εἶχαν ληφθῆ ἄλλα πολιτικὰ-ὑγειονομικὰ μέτρα, ἔχει περιπέσει εἰς λήθην. Ἡ δήλωσις ἀπὸ βήματος τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ βουλευτοῦ κ. Π. Κουρουμπλῆ ὅτι εἶναι «δολοφόνοι» οἱ Κυβερνῶντες μὲ τὸ τρόπον ποὺ ἐχειρίσθησαν τὴν ἐπιδημίαν, ἐλησμονήθη. Ἡ εἴδησις ὅτι ὁ φερόμενος ὡς σύντροφος τῆς προέδρου τοῦ ΣτE κ. Μαίρης Σάρπ, εἰσηγητρίας ἄλλοτε διὰ τὰ ἐπάρατα «μνημόνια», ποὺ διώρισεν εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀντιπρόεδρος τοῦ ΣτΕ κ. Π. Εὐστρατίου κατηγορήθη διὰ διακίνησιν ναρκωτικῶν εἰς ἀνηλίκους, ἀπεσιωπήθη. Ἡ ἀνάληψις τῆς διοικήσεως τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν προσωπικῶς ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν κ. Μητσοτάκην, εἶναι εἰς τοὺς περισσοτέρους ἄγνωστος. Ὅπως δὲν ἔτυχε τῆς ἀναλόγου προβολῆς εἰς τὴν δημοσιότητα ἡ δήλωσις τοῦ κ. Μητσοτάκη εἰς τὴν «Washington Post» ὅτι μὲ τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ἐπιχειρεῖ νὰ κάνη τὴν ζωὴν τῶν ἀνεμβολιάστων δύσκολη»! Ἡ ἰδία παραδοχὴ ἀπὸ τὸν Γάλλον Πρόεδρον κ. Ἐμ. Μακρὸν τὴν 4ην Ἰανουαρίου 2022 εἰς τὴν ἐφημερίδα «Le Parisien» πρέπει νὰ προβληματίση σοβαρὰ κάθε σκεπτόμενον ἄνθρωπον διὰ τὸ ποῖος κατευθύνει αὐτὴν τὴν ἐπιδημίαν παγκοσμίως… Ἀφοῦ ἡ διαφθορὰ εἰσεχώρησε παντοῦ· ὅλοι πλέον, διὰ νὰ ἐπιβιώσουν, δέχονται νὰ εἶναι πιόνια…

Ἡ ἀμήχανος Διοικοῦσα Ἐκκλησία

Καίτοι συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐπιλέγει τὴν συμπόρευσιν καὶ ὄχι τὴν ἀντίστασιν. Εἶναι ἐν μέρει λογικὸν ὅτι ἔχουν εἰσχωρήσει εἰς τοὺς κόλπους της ἄνθρωποι «ποιοῦντες διεστραμμένα» καὶ ὁπωσδήποτε εἶναι ἐλεγχόμενοι. Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἁπλῶς δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἐμβαίνομεν εἰς τὸν νέον Μεσαίωνα τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄγνωστον πόσον θὰ διαρκέση, καθὼς θὰ εἶναι τεχνολογικὰ ἐλεγχόμενος. Πιστεύομεν ἀκράδαντα ὅτι ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ἐλάχιστοι ποὺ ἴσως διαισθάνονται τί ἐπέρχεται, ἀλλὰ συνειδητοποιοῦν ὅτι αἱ δυνάμεις των εἶναι τόσον μηδαμιναί, ποὺ ἀφήνουν ἑαυτοὺς νὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὸ «τσουνάμι» τῆς νέας αὐτῆς ἐποχῆς. Προφανῶς κανεὶς ἐξ αὐτῶν δὲν ἤκουσε τὴν προτροπὴν τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἀδελφοθέου «οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια; οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσι τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ’ ὑμᾶς;» (Ἰακ. 2,6-7) καὶ διὰ τοῦτο σπεύδουν νὰ ἐξάρουν εἰς τὴν κοινὴν γνώμην τοὺς… καλοὺς πολιτικούς!

Ὀφείλουν ὅλοι νὰ ἴδουν κατάματα τὸ παγκόσμιον σκηνικὸν, τὸ ὁποῖον διαμορφώνεται. Ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι τοσοῦτον ἀνίκανοι νὰ ἀρθρώσουν μὲ πυγμὴν τὸ αὐθεντικὸν μήνυμα τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου ποὺ ἀντιτάσσεται εἰς τοὺς κοσμοκράτορας κάθε ἐποχῆς εἶναι ἀδήριτος ἀνάγκη νὰ ἀνασχεδιάσουν τὴν στρατηγικὴν των. Ἡ ἀναγνώρισις τῆς Οὐκρανίας καὶ ἡ συμμαχία τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰς ΗΠΑ εἶναι αὐτοκατατροφική. Ὅποιος διακρίνει τοὺς καιροὺς καὶ τὴν ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων ἄς ἀντιληφθῆ ὅτι πιθανῶς ὁδεύομεν εἰς τὸν μονόδρομον τῆς συντάξεως μὲ τὴν ἑτέραν ὑπερδύναμιν, τὴν Ρωσίαν, διότι ἄν δὲν ὑπάρχη ἀντίπαλον δέος, ἡ μονοκρατορία τῶν ΗΠΑ θὰ ἀποβῆ χειροτέρα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Εἶναι καλοὶ οἱ Ρῶσοι; Δὲν εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ εἶναι τουλάχιστον Ὀρθόδοξοι.

Εἰς τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν τῆς Παλιγγενεσίας αὐτὸ ποὺ ἔδει νὰ θυμηθοῦν οἱ Ἕλληνες εἶναι ὅτι ἡ μικρὴ αὐτὴ χώρα διεδραμάτισε παγκόσμιον ρόλον μὲ τὴν Ἐπανάστασιν εἰς ἕνα διεθνὲς σκηνικὸν ποὺ ἦτο ἐναντίον της. Δύναται καὶ τώρα. Θαύματα πάντοτε γίνονται, ὅταν ὁ Θεὸς βάζη τὴν ὑπογραφήν του!

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com