28 Νοε 2020

Θρησκευτικοί συναισθηματισμοί ἤ θεολογικές ἀστοχίες στήν πρόσφατη Ἐγκύκλιο τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου;

Θρησκευτικοί συναισθηματισμοί ἤ θεολογικές ἀστοχίες στήν πρόσφατη Ἐγκύκλιο τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου;

τοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἐνῶ συνεχίζεται ἡ καραντίνα, λόγῳ τῆς ἀνησυχιτικῆς, ὡς λέγεται, πορείας τῆς ἐπιδημίας τοῦ νέου Κορωνοϊοῦ στή χώρα μας, ἰδιαίτερη μέριμνα ἐκδηλώθηκε ἀπό τίς κρατικές ὑγειονομικές καί ἄλλες Ἀρχές γιά τήν προσεγγίζουσα ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί τόν ἐφετεινό ἑορτασμό της στήν Ἀχαϊκή πρωτεύουσα, τήν Πάτρα.

Ὁ κ. Χαραδαλιᾶς ἔσπευσε νά ἐνημερώσει γιά τήν βεβαρυμένη κατάσταση καί τό αὐξημένο ἰϊκό φορτίο στήν περιοχή τῆς Ἀχαΐας, ἀλλά "ἐπιστρατεύθηκε" καί ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος προκειμένου μέ τίς προτροπές του νά ἀποφευχθοῦν ἀνεπιθύμητες καί ἀνεξέλεγκτες ἐνέργειες ἐκ μέρους τῶν πιστῶν, δηλαδή μαζική προσέλευσή τους στόν προσκυνηματικό Ναό ἤ ἄλλες ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ στή μνήμη του.

Μάλιστα, στά ΜΜΕ ἀνακοινώθηκε ὅτι πρόκειται νά ἐπισκεφθεῖ τήν πόλη τῶν Πατρῶν καί ὁ κ. Χρυσοχοΐδης προκειμένου νά ἐπιβλέψει προσωπικά στήν τήρηση τῶν μέτρων καί τήν ἀποτροπή τυχόν παραβιάσεων τῶν ἀπαγορεύσεων. Μόλις πού χρειάζεται νά ἐπισημάνει κανείς τή δυσάρεστη αἴσθηση πού προκαλοῦν ὅλα αὐτά στούς πιστούς.

Θά ἐπιμείνουμε ὡστόσο λίγο περισσότερο στήν παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν, ἡ ὁποία ἀσχέτως ἄν ἔλαβε χώρα ἐξ ἰδίας αὐτοῦ πρωτοβουλίας ἤ κατόπιν κρατικῶν προτροπῶν καί συστάσεων, δέν ἀπέφυγε κάποιες "παγίδες". Ὁ κ. Χρυσόστομος ἐξέδωσε μία εἰδική Ἐγκύκλιο ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, μέ τήν ὁποία προτρέπει τούς πιστούς τῶν Πατρῶν νά τιμήσουν τόν πολιοῦχο τους "στό σπίτι τους καί στίς καρδιές τους".

Ὁ κ. Χρυσόστομος εἶναι συνετός ποιμένας καί σέ γενικές γραμμές παραδοσιακός. Χαρακτηρίζεται ὡστόσο ἀπό ἕναν ἔντονο συναισθηματισμό σέ κάποιες τοποθετήσεις καί πρωτοβουλίες του, ἀλλά καί ἀπό κάποια ἀδυναμία νά τηρήσει μία ἀνεπηρέαστη συνεπή κανονική καί θεολογική στάση ἐπί σοβαρῶν καί λεπτῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ὅπως οἱ ἀντορθόδοξες Ἀποφάσεις τῆς "Συνόδου" τοῦ Κολυμπαρίου ἤ τό ἀντικανονικό Οὐκρανικό "Αὐτοκέφαλο" κ. ἄ.

Ἔτσι, καί ἐν προκειμένω στήν ἐκδοθεῖσα Ἐγκύκλιό του, μέ τό συγκεκριμένο "ἄχαρο" στόχο καί σκοπό, ὄχι μόνον δέν ἀπέφυγε τούς περιττούς καί ὑπερβολικούς συναισθηματισμούς, ἀλλά καί "υἱοθέτησε" γνωστές ψευδοπαρηγορητικές καί σαφῶς ἀντιπαραδοσιακές τοποθετήσεις πού ἐφευρέθηκαν κατ' αὐτή τήν περίοδο τῆς ἐπιδημίας καί χρησιμοποιοῦνται ὡς δῆθεν πνευματικές συστάσεις πρός τούς πιστούς.

Εἰδικότερα, ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης στήν Ἐγκύκλιό του τά ἑξῆς:

«Κάνετε τόν ἐφετινό ἑορτασμό ὑπόθεση βαθειᾶς ἐσωτερικῆς περισυλλογῆς, προσευχῆς καί κατανύξεως καί ἑνώσατε ἀπό ἐκεῖ πού θά εὐρίσκεσθε τήν προσευχή σας, μέ τήν ἰδική μας πού θά προσφέρεται στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ Θυσιαστηρίου. Ὀ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας θά εἶναι στό σπίτι σας, στό τραπέζι σας, γιατί δέν ἔλειψε ποτέ ἀπό τήν καρδιά σας.

Μακάρι νά μποροῦσα καί ἐγώ νά δῶ τά πρόσωπά σας μέ τά αἰσθητά μου μάτια, τήν ὥρα πού θά λειτουργῶ, ὅπως, εὐτυχῶς, ἕνεκα τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, μέσω τῶν συγχρόνων μέσων δύνασθε νά βλέπετε ἐσεῖς τό πρόσωπό μου, συμμετέχοντες προσευχητικά, ἀπ' ὅπου καί ἄν εὐρίσκεσθε, στήν Θεία Λατρεία. Ὅμως εἶστε στίς ἱερές Λατρευτικές συνάξεις ὅλοι μαζί μου καί θά εἶσθε ὅλοι παρόντες νοερῶς κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου μας καί θά ἀτενίζω τά πολυαγαπημένα εἰς ἐμέ πρόσωπά σας μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς, μέ τά πνευματικά μου μάτια ἐνώπιόν μου.».

Λυπᾶμαι πού ὀφείλω νά ἐπισημάνω ὅτι τά ἀνωτέρω ἀτυχῶς ὑπερβαίνουν (καί) τά ὅρια τοῦ περιττοῦ συναισθηματισμοῦ καί συνιστοῦν θεολογική ἀστοχία καί ἀτόπημα τοῦ Σεβασμιωτάτου. Διότι, τά τεχνολογικά μέσα, ὅπως εἶναι οἱ τηλεοράσεις καί τό διαδίκτυο, μπορεῖ νά προσφέρουν τηλεθέαση καί τηλεμετάδοση, δηλαδή θέαση ἐκ τοῦ μακρόθεν τῶν τελουμένων σέ ἄλλον (ἱερό) τόπο, ἀλλά σέ καμμία περίπτωση δέν συνιστοῦν καί δέν ἀποτελοῦν ἤ ἐξασφαλίζουν στούς τηλεθεατές πιστούς "προσευχητική συμμετοχή στή Θεία Λατρεία"!

Στή Θεία Λατρεία τό ζητούμενο δέν εἶναι ἡ θέαση καί ἡ παρακολούθηση, ἀλλά ἡ ζῶσα συμμετοχή ψυχῆ τε καί σώματι τῶν πιστῶν στό κοινό ἔργο (Λειτουργία), τό ὁποῖο φανερώνει ἐν τόπῳ καί χρόνῳ τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ὡς Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό δέν ὑποκαθίσταται, δέν ἀντικαθίσταται καί δέν ἀλλοιώνεται!

Χωρίς καμμία ἐπικριτική διάθεση σημειώνονται τά ἀναφερόμενα, διότι ὅπως ἀποδεικνύεται πλέον τά παρεπόμενα τῆς ἐπιδημίας καί οἱ παρενέργειές τους διέψευσαν πλήρως τούς καθησυχαστικούς λόγους μεγαλοσχήμονος κληρικοῦ, τούς ὁποίους ἀκρίτως πολλοί ὁμόφρονές του ἐπαναλαμβάνουν, ὅτι ἡ ὅλη ὑπόθεση τῆς ἐπιδημίας δέν ἀπειλεῖ τήν πίστη, παρά μόνον τούς πιστούς, ἐννοώντας τή σωματική ὑγεία τους.

Ἄς μή τά ἰσοπεδώνουμε ὅλα! Ἄς εἴμαστε, Ποιμένες καί ποιμαινόμενοι, πιό προσεκτικοί,. Νά μή παραπλανοῦμε ἑαυτούς καί ἀλλήλους. Παρηγορία ἀληθινή καί στήριξη τῶν πιστῶν προσφέρει μόνο ἡ Ἀλήθεια καί ἡ ἐπίγνωσή της. Μή λησμονοῦμε ὅτι οἱ πρῶτοι Χριστιανοί καθώς καί ἑκατομμύρια μιμητές αὐτῶν στό διάβα τῆς Ἱστορίας, μετέβαιναν μέ κίνδυνο γιά τήν ἴδια τους τή ζωή ἐκεῖ ὅπου τελοῦνταν οἱ Θεῖες Λειτουργίες, γιά νά συμμετέχουν ἀληθινά ὡς ζῶντα μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Ὑπομονή, βεβαίως, νά ἐπιδείξουμε καί στήν προσευχή νά καταφύγουμε. Νά μή συμβιβασθοῦμε ὅμως καί ἀνεχθοῦμε ἀλλοιώσεις τῆς Πίστεως καί τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἐκ φόβου ἤ δειλίας ἤ προσκαίρου εὐκολίας ἕνεκεν. Νά μή  καταντήσουμε "τηλε-μέλη" τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή μέλη ἐξ ἀποστάσεως (ἐν ἀποστασίᾳ) καί νά ἀποδεχθοῦμε τήν πρακτική νά ζοῦμε ἀποστασιοποιημένοι ἀπό τό μυστηριακό Σῶμα, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία Του.

Ἄλλωστε καί ἡ τηλεοπτική μετάδοση τῆς Θ. Λειτουργίας, κατά τήν ταπεινή μου ἄποψη, παρότι τήν ἔχουμε συνηθίσει, δέν εἶναι ἐναλλακτικός τρόπος ἐκκλησιασμοῦ, ὅπως κακῶς προβάλλεται. Δέν διστάζουμε δέ νά ποῦμε ὅτι ἀκόμη καί ἡ προβολή, σέ κοινή θέα πιστῶν καί ἀμυήτων καί μέ τόν τρόπο μάλιστα πού γίνεται, τῶν Θ. Μυστηρίων, κατ' ἀκρίβεια κανονική δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιτρέπεται. Μή λησμονοῦμε ὅτι δέν εἶναι ἡ συνήθεια ἐκείνη ἡ ὁποία σώζει, ἀλλά ἡ Ἀλήθεια!

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

«σέ καμμία περίπτωση δέν συνιστοῦν καί δέν ἀποτελοῦν ἤ ἐξασφαλίζουν στούς τηλεθεατές πιστούς "προσευχητική συμμετοχή στή Θεία Λατρεία"!»

Ἀξιότιμε κ. καθηγητά,
διαβάζοντας τό ἄρθρο σας δέν μπορῶ νά μήν σᾶς ἐκφράσω τήν ἰδιαίτερη ἀπορία πού μᾶς προξένησε ὁ ἀνωτέρω συλλογισμός σας.
Καί αὐτό διότι θεωρῶ πώς ἡ «προσευχητική συμμετοχή» ἀρμόζει καί ἐπιβάλλεται γιά κάθε πιστό χριστιανό ὅταν «δι’ εὐλόγους αἰτίας» ἀπουσιάζει κατά τήν ὥρα τῆς Θείας Λατρείας, εἴτε διότι ἀσθενεῖ, εἴτε διότι ἡ φύση τῆς ἐργασίας του εἶναι τέτοια πού τόν ἐμποδίζει (ὑγειονομικό προσωπικό, ἀστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί κλπ) εἴτε ὅπως τώρα μέ τήν πανδημία.
Τά δέ σύγχρονα μέσα, ὅπως τονίζει ὁ Σεβασμιώτατος, μᾶς προσφέρουν καί τήν δυνατότητα τῆς θέασης ταυτόχρονα μέ τήν συμπροσευχή μας.
Ἀπό τό βιβλίο: «Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Θεομητορικές Ἑορτές - Θαύματα στόν Ἄθωνα», ἀντιγράφω.
«Ὁ Μοναχός Ἡλιόδωρος ἀπό τήν Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔβλεπε τήν Παναγία νά θυμιάζει καί στασίδια ὅπου δέν ὑπῆρχαν Μοναχοί, ἐνῶ μερικά πού εἴχαν Μοναχούς δέν τά θύμιαζε. Αὐτό τοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση καί μέ δάκρυα παρακαλοῦσε τήν Παναγία νά τοῦ λύσει αὐτή τήν ἀπορία. Μετά τριήμερη προσευχή τοῦ ἀποκάλυψε ἡ Παναγία: «Τά στασίδια πού εἶναι ἄδεια τά θυμιάζω, γιατί αὐτά εἶναι θέσεις τῶν Μοναχῶν, οἱ ὁποῑοι βρίσκονται σέ ὑπηρεσίες καί διακονήματα τῆς Μονῆς, ἀλλά ἔχουν -ἐνῶ ἐργάζονται- συνέχεια τό νοῦ τους στήν κοινή προσευχή καί στό Ναό καί συμπροσεύχονται μέ τούς εὑρισκομένους ἐδῶ· αὐτοί εἶναι γιά τούς ὁποίους δέονται οἱ ἱερεῖς «καί ὑπέρ τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων καί τῶν ἐν ταῖς διακονίαις ὄντων», καί τούς θυμιάζω σάν νά βρίσκονται στά στασίδια τους, ἐνῶ μερικοί ἀπό τούς παρόντες εἶναι ἀπόντες πνευματικά, δέν προσεύχονται, ὁ νοῦς τους βρίσκεται ἀλλοῦ ἤ συζητοῦν μέ τόν διπλανό τους, γι’ αὐτό καί δέν τούς θυμιάζω. Μάθε ἀκόμη, πώς λυπᾶμαι πάρα πολύ πού πολλοί Χριστιανοί πηγαίνουν στήν κοινή λατρεία, ὄχι γιά νά προσευχηθοῦν, ἀλλά καί γιά νά κουβεντιάζουν, νά κατακρίνουν, νά δοῦν πώς εἶναι οἱ ἄλλοι ντυμένοι, νά δείξουν τίς καλές φορεσιές τους, νά ποῦν τά νέα τους· ἐνῶ βρίσκονται σέ ἱερό χῶρο, περιφρονοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν πίστη τους καί λατρεύουν ἔτσι τόν ἐχθρό τῶν ἀνθρώπων, τόν μισόκαλο». (Ἱερομόναχος Μάξιμος – Ἅγιον Ὄρος 1989).
Ὅσο δέ γιά τήν εὔλογη ἀνησυχία σας «Νά μή καταντήσουμε "τηλε-μέλη" τῆς Ἐκκλησίας», ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς παραμηθυτικῆς ἐγκυκλίου τοῦ Σεβασμιωτάτου δέν προκύπτει κάτι τέτοιο παρά ἀντιθέτως στόν ἐπίλογό του νουθετεῖ καί προτρέπει:
«Παιδιά μου εὐλογημένα, ὃταν μέ τό καλό ἀρθοῦν τά περιοριστικά μέτρα, θά τιμήσωμε πανηγυρικῶς τόν Ἃγιό μας καί λιτανευτικά θά τόν παρακαλέσωμε νά σκέπῃ καί νά φρουρῇ, ὃπως μέχρι τώρα πράττῃ, τήν πόλη του καί τόν Λαό του.»
Μετά τιμῆς
Θεόδωρος Σ.

Ανώνυμος είπε...

Ἀγαπητέ κ. Θεόδωρε, χαίρετε.
Ἡ εὐγένεια τῆς ἀπευθύνσεώς σας μοῦ ἐπιβάλλει τήν ἀπάντηση στά γραφόμενά σας τά ὁποῖα εἶναι σεβαστά καί δέν μέ βρίσκουν διαφωνοῦντα.
Ὡστόσο, ὀφείλω νά ἐπισημάνω ὁρισμένα πράγματα πρός κατανόηση τῆς τοποθετήσεώς μου.
Ἀγαπητέ, ἡ συμμετοχή στή Θεία Λατρεία εἶναι μία, ἡ παραδεδομένη ἀπό τήν Ἐκκλησία. Καί αὐτή εἶναι ὁ ἐκκλησιασμός. Ἡ παρακολούθηση τηλεοπτικῆς μεταδόσεως τῆς Θείας Λειτουργίας μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὠφέλιμη, δέν μπορεῖ ὅμως νά θεωρεῖται ὡς συμμετοχή στή Θεία Λατρεία. Οὔτε ὡς προσευχητική συμμετοχή, διότι ἄλλες εἶναι οἱ συνθῆκες τῆς προσευχῆς. Τά εὐκόλως ἐννοούμενα παραλείπονται. Ὁ σεβαστός Μητροπολίτης ἀνέφερε γιά "προσευχητική συμμετοχή στή Θεία Λατρεία" καί αὐτή τήν τοποθέτηση σχολίασα. Τό παράδειγμα πού ἀναφέρετε εἶναι διαφορετικό. Μέσα ἀπό τήν τηλεόραση ἤ το διαδίκτυο δέν γίνεται, ἀγαπητέ μου, συμπροσευχή. Ἄς μή τά ἰσοπεδώσουμε ὅλα.
Μέ τόν ἐπίλογο στήν Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου συμφωνῶ πλήρως. Ἄν μάλιστα δέν εἶχε προαναφέρει τήν νεόκοπη δηλαδή καινοτόμο θεωρία περί ἐξ ἀποστάσεως καί μέσω τηλεοράσεως συμμετοχῆς στή Θεία Λατρεία τότε δέν θά ὑπῆρχε ἰδιαίτερο πρόβλημα μέ τήν ἐν λόγῳ ἐγκὐκλιό του.
Τέλος, ἕνας ὀρθοτομῶν τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Ἐπίσκοπος θά ἐξέφραζε τή λύπη καί διαφωνία του γιά τήν ἀντίθεη και ἀντισυνταγματική στέρηση τῶν πιστῶν ἀπό τή συμμετοχή στή Θεία Λατρεία δηλαδή τή στέρηση τῆς θρησκευτικῆς των ἐλευθερίας, ἀκόμη καί ἐν μέσω ἐπιδημιῶν. Διότι τρόποι ὑπάρχουν, ἀλλά θέλησις καί σεβασμός στήν Πίστη τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ δέν διακρίνεται.
Καλή Νηστεία καί Καλά Χριστούγεννα.
Μέ ἐκτίμηση
ἐλάχιστος
Δ.Κ. Ἀναγνώστου

Ανώνυμος είπε...

«ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α΄ Θεσ. ε΄17)

Ἀξιότιμε κ. καθηγητά,
βεβαίως καί συμμερίζομαι ἀπόλυτα τήν ἀγάπη καί τόν ζῆλο σας πρός τήν Ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξη Πίστη μας καθώς καί τήν ἀγωνία καί τούς φόβους σας γιά τυχόν «ἀλλοιώσεις τῆς Πίστεως καί τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας» ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρετε.
Ὅμως συγχωρέστε με, ἀλλά ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου, πλήρης ἐμπόνου πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος πρός τό ποίμνιο πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Θεός, θεωρῶ πώς δέν ἀφήνει κανενός εἴδους ὑπαινιγμό γιά «περί ἐξ ἀποστάσεως καί μέσω τηλεοράσεως συμμετοχῆς στή Θεία Λατρεία» ἀλλά μιλᾶ μόνο γιά «προσευχητική συμμετοχή στή Θεία Λατρεία», τήν τεραστία διαφορά μεταξύ τῶν ὁποίων φρονῶ πώς ἀντιλαμβάνεστε κι ἐσεῖς.
Ἄλλο «συμμετοχή» καί ἄλλο «προσευχητική συμμετοχή».
Ἡ πρώτη ὑποδηλώνει τήν μετά τῆς φυσικῆς παρουσίας τοῦ πιστοῦ προσευχή, ἐνῶ ἡ δεύτερη δέν ὑποδηλώνει κάτι τέτοιο, ἀλλά τήν δυνατότητα προσευχῆς ἡ ὁποία καθίσταται ἀπόλυτα ἀναγκαῖα καί θεάρεστη λόγω τῆς δι’εὐλόγου αἰτίας ἀπουσίας του.
Καί φυσικά ἡ δεύτερη δέν ὑποκαθιστᾶ οὔτε βεβαίως ἀντικαθιστᾶ σέ καμμιά περίπτωση τήν πρώτη. Δικαιολογεῖται μόνο «δι’εὐλόγου αἰτίας» ἀπουσίας τοῦ πιστοῦ.
Σ’αὐτή τή δύσκολη καί δύστηνη περίσταση, πού ὅλοι μας κλῆρος καί λαός, βιώνουμε τά ἐπίχειρα τῶν ἁμαρτιῶν μας, σ’αὐτό τόν καιρό τῆς ἀπόγνωσης πού τείνει νά κυριεύσει καί νά ἀλώσει τά ψυχικά μας ἀποθέματα, ἔχω τήν γνώμη πώς κυριολεκτικά, ὁ μόνος τρόπος γιά νά σταθοῦμε ὄρθιοι εἶναι ἡ προσευχή.
Ὡσαύτως καί ἡ προσευχητική συμμετοχή στή Θεία Λατρεία, ἐφόσον λόγοι πού δέν ἐξαρτῶνται ἀπό ἐμᾶς, κάνουν ἀδύνατη τή συμμετοχή μας μέ τήν φυσική μας παρουσία, θεωρῶ πώς εἶναι καί θεάρεστη καί μᾶς βοηθᾶ στό νά ἀντλοῦμε δύναμη καί κουράγιο.
Γι’αὐτό ἀνέφερα καί τό θαυμαστό ὅραμα τοῦ Μοναχοῦ Ἡλιόδωρου στό ὁποῖο ἔβλεπε τήν Παναγία νά θυμιάζει τά ἄδεια στασίδια, δηλωτικό τῆς πλήρους ἀποδοχῆς ἐκ μέρους της, τῆς προσευχητικῆς συμμετοχῆς τῶν ἀπόντων δι’εὐλόγους αἰτίας Μοναχῶν.
Σᾶς εὐχαριστῶ ὁλόψυχα γιά τίς εὐχές σας καί ἀντεύχομαι.
Μετά τιμῆς.
Θεόδωρος Σ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com