9 Σεπ 2020

Λάδι στη φωτιά (μάλλον πετρέλαιο). Ο σεβασμιώτατος Γόρτυνος ξαναχτυπά.

 Η μετάνοια κατά την Παλαιά Διαθήκη - Ορθοδοξία News Agency

ΛΑΔΙ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ (μάλλον ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)

Ὁ Σεβασμιώτατος Γόρτυνος ξαναχτυπᾶ.

Τζανάκης Γεώργιος. Ἀκρωτήρι Χανίων.

Τὸ ἐκκλησιαστικὸν βῆμα -ὁ ἄμβων – εἶναι αὐστηρὸν, ἀποκλειστικὸν, αὐθεντικόν. Εἷς μόνος ὁμιλεῖ. Ὑποτίθεται , ὅτι λέγει, ὄχι διδόμενα, ἀλλὰ συμπεράσματα, παραδεδεγμένα, ἀναμφισβήτητα, δόγματα. Δὲν ἐπιτρέπονται ἐκεὶ αἱ αὐτοσχέδιοι ἀνοησίαι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.  ΑΠΑΝΤΑ τομ4. Σελ.148

…. εἶναι ἱκανοὶ νὰ παραλογίζωνται ἐπὶ ὥρας ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος  ὅ.π. 5.177

Τώρα, ποὺ φυσᾶ ὁ σαρωτικὸς ἄνεμος τοῦ ἐγωϊσμοῦ καὶ τῆς ἀποστασίας βρῆκε εὐκαιρία ὁ διάολος, διὰ τῶν ὁργάνων του,  νὰ ἀνάψῃ πυρκαϊά στὸ δάσος τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸ κάψῃ, νὰ τὸ καταπατήσῃ καὶ νὰ φτιάξῃ οἰκόπεδα. Καὶ οἱ  ταγμένοι πυροσβέστες, δεσποτάδες καὶ παπάδες, ἀντὶ νὰ σβήνουν τὶς φωτιές, ἀνάβουν καὶ αὐτοὶ βοηθώντας τον, καὶ ὅποιος πάει νὰ ρίξῃ λίγο νερὸ τὸν κυνηγοῦν καὶ τὸν μαλώνουν. Ἔτσι καὶ ὁ Γόρτυνος ἄναψε τὴν δική του φωτιά, ἀλλὰ ὅταν ἄρχισε ὁ κόσμος νὰ φωνάζῃ καὶ νὰ διαμαρτύρεται, γιὰ νὰ τὸν καθησυχάσῃ κάπως πῆρε ἕνα κουβά καὶ ἄρχισε νὰ ρίχνῃ πάνω στὶς φλόγες. Μόνο ποὺ ἀντὶ γιὰ νερὀ ἔριξε πετρέλαιο.

Στὸ πρῶτο κήρυγμά του ὁ σεβασμιώτατος λέει ξεκάθαρα ὅτι ὅ,τι γίνεται στὶς ἀγορὲς καὶ στὰ «σούπερ μάρκετς» καὶ παντοῦ, -δηλαδὴ ὅσα μέτρα ἐπέβαλε  ἡ πολιτεια- τὸ ἴδιο πρέπει νὰ γίνεται καὶ στοὺς ναοὺς καὶ μάλιστα κατὰ τὴν Θεία λατρεία. Τὰ λόγια του τὰ ἴδια: «Καί ἔτσι γίνεται στά σχολεῖα, στά «σοῦπερ μάρκετ», στίς συγκεντρώσεις, στίς ἀγορές κ.λπ. Τό ἴδιο βεβαίως καί γιά τόν ἴδιο λόγο πρέπει νά γίνεται καί στούς ἱερούς Ναούς κατά τήν θεία λατρεία». (Κήρυγμα Α΄)

 Ὁ ναὸς, δήλωνε ὁ σεβασμιώτατος, εἶναι τὸ ἵδιο ἐπικίνδυνος ὅπως κάθε ἄλλος τόπος: «Καί στόν Ναό, λοιπόν, μέσα στήν Ἐκκλησία, χριστιανέ, μπορεῖ νά κολλήσεις κορωνοϊό». Καὶ ἐν τέλει εἶπε καὶ τὸ σοφό: «Ὅ,τι λοιπόν εἶναι μία ζακέτα γιά προφύλαξη ἀπό τό κρύο, τό ἴδιο ἀκριβῶς, ἀκριβῶς τό ἴδιο, εἶναι καί τό νά φορέσω μία μάσκα γιά τήν προφύλαξη ἀπό τόν κορωνοϊό».(Κ ρυγ. Α΄)

Ἐπειδὴ βέβαια καὶ κάποιος μὲ στοιχειώδη ἀντίληψι καὶ πίστι ἀμέσως κατάλαβε ποὺ ἀποσκοπεῖ ὁ σεβασμιώτατος, τί φωτιὰ ἄναψε καὶ ποιὸν ὑπηρετοῦν αὐτὰ τὰ κηρύγματα, καὶ ξέσπασε σάλος καὶ κατακραυγὴ καὶ διαμαρτυρίες, ἀποφάσισε νὰ ἀναδιπλωθῇ (αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίζουν οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὰ ἤθη τῶν πολιτικῶν μας καὶ ἀκοῦμε συνέχεια: κωλοτούμπα) Καὶ τί κάνει; Καινούργιο κήρυγμα (Κήρυγμα Β΄) Καὶ τί λέει;

Πρῶτον, ὅτι ὅσα εἶπε δὲν εἶναι δικά του ἄλλὰ τῆς Συνόδου. Προσπάθησε δηλαδὴ νὰ ἀποστασιοποιηθῇ ἀπὸ τὸ πρῶτο του κήρυγμα: «Ἐγώ εἶπα αὐτό πού εἶπε ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι καί στούς ἱερούς Ναούς εἰσερχόμενοι πρέπει νά φορᾶμε μάσκα, γιά νά προστατευθοῦμε ἀπό τόν λεγόμενο «κορωνοϊό», πού θερίζει καί γίνεται θανατηφόρος σ᾽ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα». (κηρυγ.Β΄)

Εἶναι γεγονὸς ὅτι πράγματι ἀκολουθεῖ ὅσα εἶπε ἡ Σύνοδος, τὴν ὁποία τεχνηέντως τὴν μπερδεύει μὲ τὴν Ἐκκλησία: «Ἐμεῖς ὅπως σέ ὅλα, ἔτσι καί σ᾽ αὐτό, θά πράξουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας». (κηρυγ. Α΄) Ὅμως καὶ ἡ ἁπόφασις τῆς Συνόδου καὶ ἡ ὅλη πρακτική της εἶναι τὸ ἴδιο βδελυκτὴ καὶ ἀποδοκιμαστέα ἀπὸ ὅποιον ἔχει στοιχειώδη ὀρθόδοξη συνείδησι. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει  τὸ γεγονὸς ὅτι ὅσα ἐκφράστηκαν στὸ Α΄ κήρυγμα εἶναι ἀπολύτως προσωπικὲς του ἀπόψεις. Ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα εἶναι στὸ πρῶτο πρόσωπο («ἐξηγῶ τι θέλω νὰ πῶ», «δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω», «σκέπτομαι καὶ τὸ ἐξῆς», «παρακαλῶ» «ἐρωτῶ» κλπ) ἤ στὸ πρῶτο πλυθυντικὸ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐκφορᾶς τοῦ λόγου («τοὺς ρωτᾶμε» κλπ). Ὅτι λέγεται ἐκεῖ εἶναι δικὲς του σκέψεις καὶ δικά του ἐπιχειρήματα. Ἐξ ἄλλου ἡ σύνοδος δὲν εἶπε πουθενὰ γιὰ ζακετάκια καὶ κρυολογήματα. Δύσκολο ὅταν εἶναι πολλοὶ μαζί νὰ φτάσουν σὲ τέτοιο σημεῖο προφανοῦς παραλογισμοῦ, ἀρκετὸς ὁ περί πίστεως.

Τὴν ἀλλαγὴ πορείας τὴν παρουσιάζει ὡς ἐξῆς: «Σ᾽ αὐτό ὅμως μερικοί ἤ καί πολλοί διαμαρτυρήθηκαν καί εἶπαν: Ὄχι! Μέσα στόν Ναό εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς προστατεύει καί δέν πρόκειται νά πάθουμε κανένα κακό». (Κηρ.Β΄) Ἐπειδὴ τὸν ἔκραξαν καὶ οἱ πέτρες (κατὰ τὸ καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται) τὸ γυρίζει: «Βεβαίως, χριστιανοί μου, μέσα στούς Ἱερούς Ναούς μας τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί τά ἄλλα ἱερά Μυστήρια καί εἶναι πλούσια ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτούς, πού μπορεῖ νά διαφυλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε κακό. Αὐτό πρέπει νά τό πιστεύουμε». (κηρυγ.Β΄) Δηλαδὴ;

Στὸ πρῶτο κήρυγμα δὲν μποροῦσε νὰ τὸ καταλάβει αὐτό: «Ὄχι, λέγουν, μερικοί, ἤ καί πολλοί χριστιανοί καί κληρικοί, ὄχι μέσα στούς Ναούς ἡ μάσκα. Γιατί;, τούς ρωτᾶμε. Γιατί μέσα στόν Ναό – μᾶς λέγουν – εἶναι ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά μᾶς συμβεῖ κανένα κακό.  Πραγματικά, χριστιανοί, δέν μπορῶ νά καταλάβω τόν λόγο αὐτό». (κηρ. Α΄) Βλέπετε; Εἶναι ὁ ἴδιος ἄνθρωπος. Πρὶν δὲν μποροῦσε νὰ καταλάβει γιατὶ λένε πολλοὶ ὅτι «μέσα στόν Ναό – μᾶς λέγουν – εἶναι ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά μᾶς συμβεῖ κανένα κακό». Τώρα βγαίνει ὁ ἴδιος ἄνθρωπος καὶ λέει: «Βεβαίως, χριστιανοί μου,… μέσα στούς Ἱερούς Ναούς μας εἶναι πλούσια ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτούς, πού μπορεῖ νά διαφυλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε κακό». Δηλαδὴ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Τί ἔγινε; Ἄλλαξε μυαλό, δηλαδή μετάνοησε; Τὸν φώτισε ὁ Θεός; Δοξα τῷ Θεῷ θὰ πῇ κάποιος. Πάει νὰ σβήσῃ τὴ φωτιά ποὺ ἄναψε.

 Μόνον αὐτὸ, δυστυχῶς, δὲν συνέβη. Εἶπε αὐτὰ τὰ λόγια γιὰ νὰ ὡραιοποιήσῃ τὸ πράγμα, νὰ φανῇ ὅτι ἀκολουθῇ τὰ πάντοτε καὶ ὑπὸ πάντων πιστευόμενα γιὰ τὴν ἐκκλησία καὶ μετὰ πετάει τὸ πετρέλαιο:      « Ἀλλά θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι αὐτό συμβαίνει ὄχι στόν καθένα, ἀλλά στόν πιστό μόνο καί στόν ἅγιο στήν ψυχή ἄνθρωπο» (κηρυγ.Β΄).!!!! Προσέξτε ποὺ πάει τὸ πράγμα. Τί λογισμὸ εἰσάγει. Νομίζω ὅτι καὶ ἴδιος ὁ διάολος θὰ δυσκολευόταν νὰ κάνει τέτοιο συνδυασμό (ἄν καὶ, ἐπιπροσθέτως, τὸ δαιμονικὸ σχήμα του-τοῦ διαβόλου-  θὰ ἀπονεύρωνε τὴν ἰσχύ τοῦ συλλογισμοῦ). Τώρα βέβαια μὲ τὸ σχήμα τοῦ ἀρχιερέως ἔχει πιὸ πολλὲς πιθανότητες νὰ πλανήσῃ κάποιους ἀπρόσεκτους καὶ ἀστήρικτους.

Ναὶ λέει, πράγματι ἡ ἐκκλησία εἶναι τόπος ὅπου ἡ πλούσια Χάρη τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτούς, μπορεῖ νά διαφυλάξῃ τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε κακό , ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει στὸν κάθε ἕνα. Δὲν συμβαίνει στὸν κάθε ἕνα. Σὲ ποιὸν συμβαίνει ; Στὸν πιστὸ καὶ στὸν ἅγιο στὴν ψυχή.

Πῶς μετριέται ὅμως ἡ πίστις τοῦ κάθε ἑνός καὶ ἡ ἁγιότης; Ἴσως νὰ  ἔχει ὑπ᾿ ὅψιν κάποιο μηχάνημα, ὅπως αὐτὸ ποὺ μετράει τὴν θερμοκρασία καὶ χρησιμοποιοῦν ὅταν πᾶς νὰ περάσῃς, κυρίως στὰ νοσοκομεία. Ὁ σεβασμιώτατος, ἐλείψει τέτοιου μηχανήματος, ἀλλὰ προκειμένου νὰ ἔχει πρακτικὸ ἀποτέλεσμα ἡ προτροπή του καὶ γιὰ νὰ βοηθήσῃ τοὺς ἀνθρώπους νὰ μετρηθοῦν μόνοι τους, θέτει κάποια μέτρα ἐλέγχου τῆς πίστεως. Θαυμᾶστε τὰ παραδείγματα:

 « Ὑπῆρχε ἅγιος, πού πήγαινε στό ἱερό καί ἔτρωγε τήν στάχτη τοῦ θυμιατοῦ καί αὐτό τόν ἔτρεφε καί τόν κράταγε γερό, γιατί πίστευε γιά ἁγιασμένο πράγμα αὐτό πού ἔτρωγε». (κηρυγ.Β΄)  Νὰ ἕνα μέτρο πίστεως κατὰ τὸν σεβασμιώτατο. Καὶ σὲ φέρνει πρὸ τῶν εὐθυνῶν σου, ἐσένα, τιποτένιε ἄπιστε. Τὸ κάνεις ἐσὺ αὐτὸ; Τρῶς τὴν στάχτη τοῦ θυμιατοῦ; Δὲν τὴν τρῶς; Ἄρα μὲ ποιὰ μοῦτρα θὰ μπεῖς στὸν ναὸ χωρὶς φίμωτρο, ἄπιστε;

Βάλτε σεβασμιώτατε ἕνα κουβά στάχτη στὴν εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας καὶ πεῖτε ὅτι ὅποιος τρώει μιὰ δυὸ χοῦφτες στάχτη μπορεῖ νὰ μὴν φοράει μάσκα –φίμωτρο, οἱ δὲ ἀρνούμενοι, ἄρα μειωμένης πίστεως, πρέπει νὰ φοροῦν. Δὲν μπαίνει ὅμως στὸν κόπο νὰ προτείνει κάτι τέτοιο , ποὺ καὶ πρακτικῶς θὰ ἦταν δύσκολο-φανταστεῖτε πόσες ποσότητες στάκτης ἀπὸ θυμιατὸ θὰ χρειαζόταν γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ὅλες οἱ ἐκκλησίες- ἀλλὰ συμπεραίνει θριαμβευτικά: «Ποιός τώρα, ἀπό αὐτούς πού λένε ὅτι στόν Ναό δέν παθαίνουμε τίποτε, ποιός μπορεῖ νά πάει στόν Ναό καί νά κάνει τό ἴδιο;» (κηρυγ.Β΄) Ποιὸς μπορεῖ δηλαδὴ νὰ φάει στάχτη; Ἐννοεῖ κανένας. Καὶ αὐτὸ σημαίνει πάλι: βάλτε λοιπὸν τὰ φίμωτρά σας καὶ βουλῶστε το.

Δὲν μένει ὁ σεβασμιώτατος σὲ αὐτὸ μόνο τὸ παράδειγμα πίστεως. Ἀκοῦστε καὶ τὸ ἐπόμενο: «Ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ καταχείμωνο στήν Ρωσία, μέ τόσο βαρύ κρύο, ἔκανε τήν προσευχή του ἔξω στό ὕπαιθρο μέ ἐλαφρά ἐνδυμασία, γονατισμένος πάνω σέ μία ψυχρή μεγάλη πέτρα. Καί ὅμως ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ τόν κρατοῦσε θερμό.

Ποιός τώρα ἀπό αὐτούς πού λέγουν ὅτι διαφυλάττει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ τόν ὁποιοδήποτε στόν Ναό καί δέν παθαίνει τίποτε, ποιός λέγω ἀπ᾽ αὐτούς μπορεῖ νά μιμηθεῖ τό παράδειγμα τοῦ ἁγ. Σεραφείμ;»

Ὁρίστε κύριοι ψευδοπιστοί. Μπορεῖτε νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ; Μπορεῖτε νὰ κάνετε ὅτι ἔκανε ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ; Δὲν μπορεῖτε; Γρήγορα τὸ φίμωτρό σας καὶ μόκο.  Καὶ δὲν λέει ὁ σεβασμιώτατος  ὅτι ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ ἔμεινε πάνω στὴν πέτρα προσευχόμενος χίλιες μέρες καὶ χίλιες νύκτες!!! Ἴσως γιὰ νὰ ἔχῃ πισινὴ καὶ ἄν βρεθῇ κανεὶς καὶ τοῦ πεῖ «νὰ ἔγώ κάθισα ἔξω στὸ κρύο ὅλη νύχτα» νὰ τὸν προσγειώσῃ λέγοντάς του ὅτι ὁ ἅγιος κάθισε χίλιες μέρες καὶ χίλιες νύχτες συνέχεια.  

Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς σὲ ποιὰ μέτρα παραλογισμοῦ κινεῖται ὁ τρόπος σκέψεως τοῦ σεβασμιωτάτου. Δὲν πρωτοτυπεῖ βέβαια. Ἔχει χρησιμοποιηθῇ κατὰ κόρον αὐτὴ ἡ τεχνικὴ ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὲς καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνόδου στὸ Κολυμπάρι ὅπου ἐπίσης ἀσκήθηκε ἀντίστοιχη τρομοκρατία σὲ ὅσους τολμοῦσαν νὰ κρίνουν τὰ τεκταινόμενα ὄντες «ἀμαρτωλοί καὶ μὴ ἅγιοι». (Πού χῶρος καὶ χρόνος νὰ γραφτοῦν ὅλα αὐτὰ...)

Ὁ σεβασμιώτατος ἀκάθεκτος συνεχίζει νὰ ρίχνει πετρέλαιο στὴν φωτιὰ ἀπιστίας ποὺ ἄναψε. Ἄν ἀναλύσουμε τὸ κήρυγμά του θὰ πρέπει νὰ γεμίσουμε πολλὲς σελίδες.

Ἄς δοῦμε καὶ μερικὲς ἄλλες λαμπρές σκέψεις, πλήρεις σοφίας καὶ χάριτος, ποὺ ὅμως προχωροῦν τὸ θέμα ἀπὸ τὰ φίμωτρα στὴν Θεία Κοινωνία, πᾶμε ἕνα βήμα παραπέρα δηλαδή:

«Ἐγώ, χριστιανοί μου, πιστεύω καί πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι μέσα στόν Ναό εἶναι πλούσια ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί φυλάγει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε κακό. Ἀλλά ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ θαυμαστά μόνο στόν πιστό καί στόν ἅγιο. Αὐτός μόνο μπορεῖ νά πεῖ μέ τήν δυνατή του πίστη, ὅτι θά πάω στόν Ναό καί ἄς ἔχουν οἱ ἄλλοι κορωνοϊό ἤ λέπρα ἤ χολέρα. Δέν φοβᾶμαι νά κολλήσω! Ἀλλά αὐτό δέν μπορεῖ νά τό πεῖ ὁ καθένας, γιατί δέν ἔχει δυνατή πίστη. Καί ὁ Θεός ἐνεργεῖ ἀνάλογα μέ τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἐπειδή εἶπα αὐτό τό σοβαρό, σᾶς λέγω καί τό ἑξῆς πάλι σοβαρό:   Ἄν ἕνας μπεῖ στήν σειρά γιά νά κοινωνήσει, καί ἀκριβῶς ὁ προηγούμενός του ἔχει πράγματι κορωνοϊό, θά πρέπει νά πεῖ, βεβαίως θά κοινωνήσω καί δέν θά πάθω τίποτε. Ἄν ὅμως τόν ταράσσει ἡ ἀμφιβολία καί ἡ ὀλιγοπιστία, ὅτι θά τοῦ συμβεῖ καί αὐτοῦ τό κακό τοῦ κορωνοϊοῦ, νομίζω ὅτι δέν θά πρέπει νά κοινωνήσει. Ἀλλά, ἄν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, τοῦ διαλύσει ἐκείνη τήν ὥρα τίς ἀμφιβολίες καί ὀλιγοπιστίες καί τοῦ δώσει εἰρήνη στήν καρδιά, βεβαίως νά κοινωνήσει». (κηρυγ.Β΄)

Προσέξτε συλλογισμοὺς: «Ἄν ἕνας μπεῖ στήν σειρά γιά νά κοινωνήσει, καί ἀκριβῶς ὁ προηγούμενός του ἔχει πράγματι κορωνοϊό, θά πρέπει νά πεῖ, βεβαίως θά κοινωνήσω καί δέν θά πάθω τίποτε». Πᾶς νὰ κοινωνήσεις καὶ ὁ προηγούμενός σου ἔχει πράγματι κορωνοϊό. Καὶ ἀπὸ ποὺ φαίνεται ὁ κορωνοϊός. Ἔχει ταμπέλα; Φαίνεται στὸ κούτελο, ἤ στὴν πλάτη, μιὰ ποὺ εἶναι ὁ προηγούμενός σου; Πῶς θὰ τὸ ἀναγνωρίσουμε , σεβασμιώτατε; Προφανῶς γιὰ νὰ τὸ λέτε ἐσεῖς θὰ γνωρίζετε. Πεῖτε το καὶ σὲ μᾶς, ἀλλὰ πεῖτε το καὶ στοὺς τσιοδροχαρδαλιάδες νὰ μὴν πληρώνουμε ἄδικα ἀμφίβολα ἀλλὰ πανάκριβα τέστ, σεβασμιώτατε. Θὰ εἶναι μεγάλη συνεισφορά καὶ στὴν χώρα ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως.

Ἄν λοιπὸν ὁ προηγούμενος σου στὴν σειρά γιὰ τὴν Θεία κοινωνία ἔχει κορωνοϊό, ὁ πολὺ πιστὸς ποὺ ἀκολουθεῖ, ὁ  ὅποιος τρώει στάκτες ἀπὸ τὰ θυμιατά ἤ ξημερώνεται στὶς παγωμένες πέτρες (καὶ δὲν εἰρωνεύομαι τοὺς πράγματι ἁγίους καὶ τοὺς  ὑπεράνθρωπους ἀγῶνες τους, ἀλλὰ  ἀναφέρομαι στὸν τρόπο ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ σημερινοὶ ποιμένες τοὺς ἀγῶνες τῶν ἀγίων γιὰ τὸν Χριστό,  προκειμένου νὰ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν Χριστό τοὺς ἀνθρώπους)  θὰ πρέπει νὰ πεῖ: βεβαίως θά κοινωνήσω καί δέν θά πάθω τίποτε.

«Ἄν ὅμως τόν ταράσσει ἡ ἀμφιβολία καί ἡ ὀλιγοπιστία, ὅτι θά τοῦ συμβεῖ καί αὐτοῦ τό κακό τοῦ κορωνοϊοῦ, νομίζω ὅτι δέν θά πρέπει νά κοινωνήσει». (κηρυγ.Β΄) Ἄν λοιπὸν ἔχοντας μπροστά σου ἕναν μὲ κορωνοϊό- ποὺ τὸν βλέπουν ὅλοι γιὰ νὰ τὸν βλέπεις καὶ σύ, μὲ τὸν τρόπο ποὺ θὰ μᾶς ἀποκαλύψει ὁ σεβασμιώτατος-  σοῦ ἔρθουν λογισμοὶ ἀμφιβολίας καὶ ταραχὴ ὅτι ἴσως κολλήσεις, νομίζει ὁ σεβασμιώτατος ὅτι δὲν πρέπει νὰ κοινωνήσεις. Μὰ ἀφοὺ λένε οἱ ἱεράρχες (κάποιοι βέβαια -ὄχι αὐτοὶ μὲ τὰ πλαστικὰ κουταλάκια  ἤ τὰ πλενόμενα ἤ τὶς πολλὲς λαβίδες τύπου Ἐλπιδοφόρου) ὅτι θεωροῦν κόκκινη γραμμή τὸ θέμα τῆς θείας κοινωνίας. Λένε ὅτι θεωροῦν ὅτι ἡ θεία κοινωνία δὲν μεταδίδει ἀσθένειες. Γιατὶ τότε δὲν λέει στὸν κλονιζόμενο ὀλιγόπιστο μὲ τὴν σιγουριὰ ποὺ ἔχει -καὶ τὴν ἐπισκοπικὴ ἰδιότητα- ὅτι «νὰ πᾶς νὰ κοινωνήσεις, ἡ Θεία κοινωνία δὲν μεταδίδει ἀσθένειες». Γιατὶ  λέει: «Νομίζω ὅτι δὲν πρέπει νὰ κοινωνήσῃ;» Δὲν πιστεύει ὅτι ἡ Θεία κοινωνία δὲν μεταδίδει ἀσθένειες; Ἀντιφατικά καὶ μυστήρια πράγματα. Ἴσως ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴν  σχολὴ τῶν ρασο-ξερασοφόρων τοῦ κάνε ὅτι θέλεις, κάντο ὅπως θέλεις, τοὺς ἀγαπάμε ὅλους, διάβολος δὲν ὑπάρχει, ἐλεύθερος εἶσαι, τί Λωζάνη τί Κοζάνη…  ἀπὸ τὴν Πόλι ἔρχομαι καὶ στὴν κορφή φανάρι.

Βέβαια ὑπάρχει καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ: «Ἀλλά, ἄν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, τοῦ διαλύσει ἐκείνη τήν ὥρα τίς ἀμφιβολίες καί ὀλιγοπιστίες καί τοῦ δώσει εἰρήνη στήν καρδιά, βεβαίως νά κοινωνήσει». (κηρυγ.Β΄) Ὥπα!!! ‘Ὑπάρχει καὶ «ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ». Ὑπάρχει σεβασμιώτατε; Σίγουρο; Καὶ διαλύει τὶς ἀμφιβολίες καὶ τὶς ὁλιγοπιστίες καὶ δίδει εἰρήνη στὴν καρδιά; Ἔστω καὶ ἐκείνη τὴν ὥρα. Βάζω μετάνοια καὶ προσκυνῶ. Αὐτὸ λένε καὶ οἱ ἅγιοι πατέρες. Πρὸς τί τότε ὅλα τὰ προηγούμενα; Πρὸς τί τὰ γεύματα ἀπὸ στάκτες καὶ τὰ ξεπαγιάσματα στοὺς βράχους, ποὺ ζητάτε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς δυστυχεῖς ἀκροατὲς τῶν κηρυγμάτων σας; Γιατὶ δὲν τοὺς παραπέμπετε ἐξ ἀρχῆς στὴν Χαρι τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἀντὶ νὰ τοὺς ἐνσπείρετε ἀμφιβολίες καὶ λογισμοὺς ἀπιστίας δὲν τοὺς προτρέπετε νὰ προσπαθήσουν νὰ κάνουν ὅσα ἐλκύουν τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ, ὅσα δηλαδὴ μποροῦν ὡς ἄνθρωποι νὰ κάνουν, καὶ νὰ εἶναι σίγουροι ὅτι ἡ Θεία Χάρις θὰ συμπληρώσῃ τὰ ἐλλείποντα, θὰ πολλαπλασιάσῃ τὴν ἐλαχίστη προσπάθεια, θὰ ἀμείψῃ καὶ τὸν μικρότερο καλό λογισμό; Γιατὶ σεβασμιώτατε δὲν λέτε ἐξ ἀρχῆς αὐτό;

    Αὐτὸ ποὺ κάνατε, στὸ δεύτερο κήρυγμά σας,  συνειδητὰ ἤ ἀσυνείδητα, ἔχων ἤ ὄχι τὸ ἀκαταλόγιστο, εἶναι πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὸ πρῶτο. Στὸ πρῶτο κήρυγμα προσπαθεῖτε νὰ σπείρετε τὸν φόβο καὶ τὴν τυφλὴ ἀποδοχή κάθε κελεύσματος τῆς ἐξουσίας. Δηλώνετε τὴν ἀποϊεροποίησι τοῦ ναοῦ καὶ προσπαθεῖτε νὰ πείσετε τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐκεὶ μέσα εἶναι τὸ ἴδιο ὅπως παντοῦ. Ὅποιος ἔχει τὴν στοιχειώδη πείρα καταλαβαίνει ὅτι αὐτὰ δὲν στέκουν, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅλοι ἀντέδρασαν ἔντονα σὲ ὅσα εἴπατε. Αὐτὸ ποὺ κάνετε τώρα, ἐπαναλαμβάνω εἴτε τὸ καταλαβαίνετε εἴτε ὅχι, εἶναι χειρότερο διότι σπέρνετε λογισμοὺς  ποὺ δὲν ἀφοροῦν τὸ σύνολο, ποὺ δὲν ἀφοροῦν τὸν ναό, ποὺ δὲν ἀφοροῦν τὴν πίστι γενικῶς, ἀλλὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά. Αὐτὸ ὅμως εἶναι στοιχεῖο τῆς δαιμονικῆς μεθόδου. Νὰ πῶ παραδείγματα; Χρειάζεται; Ξεμοναχιάζει τὸν ἄνθρωπο ὁ ἀντίδικος καὶ τοῦ σιγοψιθυρίζει τὸν ἐπικίνδυνο λογισμό. Ἄν δὲν ἀντιδράσει ἀμέσως ξανάρχεται καὶ συνεχίζει τὸ ψιθύρισμα.  Ἄν τὸν δεχτῇ ἀρχίζει ἡ καλλιέργεια του καὶ τὸ μεγάλωμα. Ἄν δὲν ξεριζωθῇ μικρὸ τὸ φυτὸ τῆς πλάνης τότε χάθηκε ὁ ἄνθρωπος ἤ θὰ χρειαστῇ τεράστιες προσπάθειες γιὰ νὰ ἀπαλαγῇ. Δὲ τὰ λέει ὡραῖα ὁ Μεγας Ἀθανάσιος στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου; Ἔ αὐτὸ κάνετε καὶ σεῖς τώρα.

 «Πιστεύω; Πόσο πιστεύω; Πιστεύω τόσο ὅσο νὰ θεωροῦμε πιστὸς, τόσο ὅσο νὰ μὴν βάλλω φίμωτρο; Μήπως  ὅμως εἶναι ὑπερηφάνεια νὰ θεωρῶ ὅτι ἔχω τόση πίστι ὥστε νὰ μὴν φοβάμαι; Καὶ οἱ ἄλλοι τί θὰ λένε; Μήπως μὲ θεωροῦν πλανεμένο; Μήπως τὸ κάνω γιἀ νὰ ξεχωρήσω ἀπὸ τοὺς ἄλλους;»

« Γιὰ κοίτα αὐτὴν. Δὲν φοράει φιμωτρο. Νομίζει ὅτι εἶναι ἁγία, ἡ ἄσχετη. Καλά τὰ ἔλεγε ὁ δεσπότης. Ποὺ εἶναι οἱ ἀρετές της. Μπάς καὶ νομίζει ὅτι ἔχει κάνει ὅσα οἱ ἅγιοι;»

«Νὰ !  Αὐτὸς φοράει τὴν μασκούλα του. Σώφρων ἄνθρωπος, ταπεινός. Δὲν ἔχουν πάρει τὰ μυαλά του ἀέρα νὰ νομίζῃ ὅτι ἁγίασε».

Πόσες χιλιάδες συνδυασμοὶ λογισμῶν μποροῦν νὰ γίνουν ὲπί τῇ βάσει τῶν συλλογισμῶν τοῦ σεβασμιωτάτου; Ἄπειροι.

Βλέπει κανεὶς εὔκολα τὴν διαφορά ἀπὸ τοὺς μέχρι τώρα τρόπους χειραγώγησεως καὶ συγχίσεως τῶν ἀνθρώπων. Μέχρι τώρα ἔθεταν θέμα ὑπακοῆς στὶς λαθος ἀποφάσεις τῆς ἱεραρχίας, πράγμα ποὺ εὔκολα ἀντιμετωπίζεται διότι οἱ ἅγιοι πατέρες ὄχι μόνο δὲν προτρέπουν σὲ τέτοια ὑπακοή, ἀλλὰ συστήνουν καὶ σθεναρή άντίδρασι. Τώρα περνᾶμε στὸ στάδιο τῆς ἐπιθέσεως σὲ κάθε ψυχὴ ξεχωριστά μὲ πόλεμο λογισμῶν... Πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνο γιατὶ σὲ ξεμοναχιάζει καὶ σὲ πολεμᾶ. Εἶναι ἡ ἴδια τακτικὴ μὲ τὴν ἐμφύτευσι τοῦ φόβου ποὺ ἔχει ἐπιχειρηθεῖ τὸ τελευταῖο διάστημα ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ τὰ ὄργανά του.

Εἶπα καὶ ἐγὼ τὸ μακρὺ μου καὶ τὸ κοντό μου, μὲ ἀγανάκτησι καὶ ἀπότομα γιὰ αὐτὰ ποὺ διάβασα. Δὲν γνωρίζω τὸν σεβασμιώτατο καὶ ἴσως νὰ τὸν ἀδικῶ διότι ἵσως πολλὰ νὰ ἔχουν νὰ κάνουν καὶ μὲ τὸ θέμα τῆς ἡλικίας, ὅμως μεγάλης ἠλικίας εἶναι καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης καὶ λόγῳ τῆς ἀσυλίας ποὺ τοῦ δίδῃ ἡ ἠλικία του εἶπε τὸ ἀληθές ἐκκλησιαστικῶς, ὅ,τι εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ δὲν πρέπει νὰ φορᾶμε μάσκες στους ναοὺς καὶ ἔσπευσαν δημοσιογράφοι καὶ ἐκκλησιαστικοὶ νὰ τὸν διαπομπεύσουν καὶ νὰ τὸν διαψεύσουν. Τὶς ἀπόψεις τοῦ σεβασμιωτάτου πολεμῶ καὶ ὄχι τὸν ἄνθρωπο. Βέβαια ὁ κάθε ἕνας ἄς σκεφτεῖ. Μυαλὸ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ αἰσθητήρια γιὰ νὰ μυριζόμαστε τὸ κάθε τί, καὶ τὸν κάθε ἕναν ἄν εἶναι ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωὴν ἤ ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον.

Τζανάκης Γεώργιος. Ἀκρωτήρι Χανίων. 8 Σεπτεμβρίου 2020

Δείτε και -Μην ομιλείτε στον οδηγό. Ο Μεγαλουπόλεως Ιερεμίας ντύνει τους πιστοὺς με ζακετάκια ευσέβειας.

30 σχόλια:

Π. Σαββόπουλος είπε...

Ο Γόρτυνος αφού δεν είχε τίποτα να ανταπαντήσει στα αντεπιχειρήματα των επικριτών του, δηλαδή αφού δεν του έμειναν επιχειρήματα προς υπεράσπιση της... ζακέττας, έβγαλε στη φόρα το βαρύ πυροβολικό!
Είπε ότι πράγματι κανείς δεν κολλάει τίποτα στο ναό εφόσον, όμως, είναι άγιος!
Με τη λογική του αυτή, το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και στη Θεία Μετάληψη.
Οι αμαρτωλοί θα έπρεπε να κολλάνε αρρώστιες από την κοινή χρήση της λαβίδας.
Ωστόσο, ποτέ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Ας μας πει μόνο ο Γόρτυνος πόσους "αμαρτωλούς" γνωρίζει οι οποίοι κόλλησαν κάποια ασθένεια από την παρουσία τους στο ναό, από την προσκύνηση των εικόνων, από το χειροφίλημα του ιερέως, από το αντίδωρο κτλ.

Ανώνυμος είπε...

Θεώρησα άνευ ουσίας να ασχοληθώ με το πρώτο άρθρο του κ. Τζανάκη, με τα όσα άσχετα έγραφε, αλλά βλέποντας ότι συνεχίζει με πιό άθλιο τρόπο δεν θα μπορέσω να μην απαντήσω σε όσα γράφει:

1. Κατ᾽ αρχήν το ύφος του εν λόγω κυρίου είναι απλώς κατάπτυστο! Αναιδές, ειρωνικό και αχρείο! Τουλάχιστον, λίγο σεβασμός δεν θα έβλαπττε. Αλλά βεβαίως πώς να έχει σεβασμό, αφού ο λογισμός του τού λέει ότι όλα όσα είπε ο Μητροπολίτης Γόρτυνος, είναι όλα λάθος. Βλέπεις ορισμένοι λαϊκοί έχουν αλάθητο παραπάνω από όλους τους αρχιερείς και όλες τις Συνόδους! Βγάζει δε τον Μητροπολίτη... όργανο του διαβόλου! Αλήθεια; Το βγάλατε το συμπέρασμα; Να σας κάνουμε και εικόνισμα, δίπλα στον άγιο Παΐσιο, ως μέγα άγιο και μέγα δογματολόγο της Εκκλησίας!

2. «Ο κόσμος άρχισε να διαμαρτύρεται». Ποιός κόσμος κ. Τζανάκη; Ξέρετε πόσοι του έδωσαν συγχαρητήρια; Ορισμένοι μόνο του δικού σας κύκλου, με το ίδιο ακριβώς ύφος με σας δεν ντράπηκαν να μιλήσουν και να γράψουν όπως εσείς! Όλοι τους μεγάλοι... ιεροεξεταστές!... Είπαμε, είστε όλοι άριστοι δογματολόγοι, μεγάλοι ασκητές με το μέγα χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, ανυπέρβλητοι θεολόγοι (;) και γι᾽ αυτό δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στις κρίσεις σας!

3. Ο κ. Τζανάκης ανακάλυψε αποστασιοποίηση του Μητροπολίτου Γόρτυνος από το πρώτο του κήρυγμα. Αναρωτιέμαι αν διαβάζουμε και αν αναφερόμαστε και οι δύο στον ίδιο άνθρωπο. Αλλά βέβαια! Κατά τον σοφότατο κ. Τζανάκη ο Γόρτυνος στο πρώτο του κήρυγμα έγραψε εναντίον της θείας Χάρης. Ποιός; Ο Γόρτυνος, ο οποίος μαζί με άλλους σύγχρονους πατέρες έκανε γνωστόν τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στους πιστούς εν Ελλάδι! Έλεος πιά, κ. Τζανάκη! Πριν γράψετε για κάποιον, τουλάχιστον μάθετε για την ιστορική του διαδρομή. Εκτός και αν το γνωρίζετε και απλώς δεν σας έκανε «κλίκ» στον εγκέφαλό σας, ότι πιθανώς να μην είναι τα πράγματα, όπως τα καταλάβατε. Τότε όμως – με συγχωρείτε – έχετε σοβαρό πρόβλημα.

4. Δεν μπερδεύει την Σύνοδο τεχνηέντως με την Εκκλησία. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος είναι ένας θεσμός αποδεκτός από την Εκκλησία και λειτουργεί μέσα στα πλαίσιά της. Το ότι δεν έχει συγκληθεί η Ιεραρχία δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι αρχιερείς διαφωνούν με τις θέσεις αυτές. Μέχρις ότου δε το θέμα εξεταστεί σε ευρύτερο κύκλο Ιεραρχών, προφανώς ισχύουν οι αποφάσεις της Διαρκούς. Φυσικά, η «ορθόδοξη συνείδηση» που επικαλείστε, είναι η προσωπική σας συνείδηση επίσης. Κατηγορείτε τον Γόρτυνος ότι λέει προσωπικές απόψεις. Εσείς δηλαδή τί κάνετε; Τουλάχιστον ο Γόρτυνος συμπλέει με τα όσα είπε η ΔΙΣ!

5. Στα εμφανή επιχειρήματα του Γόρτυνος για τον άγιο Σεραφείμ και τον ανώνυμο άγιο που έτρωγε την στάχτη, τί απαντά ο κ. Τζανάκης; Ρωτάει ειρωνικά αν έχει υπ᾽ όψιν ο Γόρτυνος κανένα μηχάνημα για την μέτρηση της πίστης. Αντί δηλαδή να καταλάβει το επιχείρημα, κάνει ένα παρελκυστικό ερώτημα. Κύριε Τζανάκη, ο Γόρτυνος δεν έχει τέτοιο μηχάνημα, αλλά ο Θεός να είστε σίγουρος ότι έχει! Και επίσης ο καθένας έχει την συνείδησή του. Ας εξετάσει ο καθένας την συνείδησή του αν είναι εντάξει ενώπιον του Θεού. Ας σκεφθεί ταπεινά και ας αφήσει τους παλλικαρισμούς, γιατί ο Θεός τους εγωιστές τους βδελύσσεται!

6. Για την θεία κοινωνία, κ. Τζανάκη, να βρείτε το χωρίο του απ. Παύλου (Α´ Κορ. 11,23-32), που λέει ότι μπορεί και να αρρωστήσει κανείς (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟ) αν κοινωνεί αναξίως! (Το φοβερό χωρίο του προφήτου Ιερεμίου, βεβαίως, το κατάπιατε τελείως...)

7. Ελλείψει επιχειρημάτων βρίζουμε τους άλλους. Τελικά, το άρθρο σας δεν είχε κανένα απολύτως αντεπιχείρημα στα όσα είπε ο Γόρτυνος. Λυπάμαι! Και λυπάμαι κυρίως για τον ύφος γραφής!

Ανώνυμος είπε...

Άλλη μια μνημειώδης ομολογιακή απάντηση από τον εκλεκτό κ.Τζανάκη.
Δυστυχώς ο Γόρτυνος είναι μία τραγική περίπτωση επισκόπου που δεν κράτησε την ορθόδοξη Ιερά Παράδοση συμβάλλοντας στο σχίσιμο της Εκκλησίας με την σθεναρή υποστήριξη των σχισματικών Ουκρανών και έκτοτε δεν μπορεί να βρει το Φως, ξεστομίζοντας τραγελαφικές ιδέες, άξιες οίκτου. Το πλέον δυστυχές είναι η εμμονή του στις πλάνες που κηρύττει. Ο Θεός να λυπηθεί κι εμάς που για τις αμαρτίες μας έχουμε επισκόπους αντάξιους της κακίας μας

Μαρκος είπε...

Συγχαρητήρια στον κ. Σαββόπουλο, αυτό ακριβώς είχα παρατηρήσει και σχολιάσει με το ίδιο παράδειγμα. Τελικά δεν είμαι ο μόνος που βλέπει πόσο σοφιστικά είναι τα επιχειρήματά του.
Για τον Γόρτυνος αποδείχθηκε αυτό που γράφει ο απόστολος Παύλος:
«Ω Τιμόθεε! Τον πολύτιμο θησαυρό της αληθείας, που σου εμπιστεύθηκε ο Κύριος, φύλαξε, αποφεύγοντας τις βλάσφημες φλυαρίες και ΑΝΤΙΦΆΣΕΙΣ της "γνώσεως", η οποία ψευδώς ονομάζεται έτσι.» Α´ Τιμ. 6:20

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ είπε...

Εξαιρετικός όπως πάντα ο κ.Τζανάκης,λίαν εύστοχος ο κ.Σαββόπουλος

Ανώνυμος είπε...

Για στάχτη δεν ξέρω, αλλά λάσπη τρώμε πολλή όλο αυτό το διάστημα. Του κάνει του δέσποτα η λάσπη ή πρέπει οπωσδήποτε να είναι στάχτη για να την πιάνει το τεστ του;

Δημητρα είπε...

Ας θυμηθούμε πόσα έγραψε, προσπαθώντας να δικαιολογήση την απόσυρση της υπογραφής του από την"ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ"στο φυλλάδιο που εξέδιδε τότε αν θυμάμαι ήταν το "ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ"απλά απογοήτευση......

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχῶς ὁ κύριος Ἰερεμίας μᾶς ἀπεγοἠτευσεν ὡς Ἐπίσκοπος.

Δυστυχῶς διά τόν ἲδιον, ὃταν πῇ μίαν σειράν ἀπό ἀνακρίβειες,
τότε πρέπει νά πῇ ἂλλες τόσες καί περισσότερες ἀνακρίβειες προσπαθῶντας νά καλύψη τίς πρῶτες.

Ἒτσι καί τώρα: ἀπεγοήτευσε τούς πιστούς μέ τήν πρώτη δήλωσι, τώρα ἒκαμε τά πράγματα χειρότερα.
Πράγματι ρίχνει πετρέλαιο στήν φωτιά ὃπως ἐπισημαίνει ὁ κύριος Τζανάκης.

Ἂς πάῃ νά ξεκουρασθῇ καί νά ἒλθῃ ἂλλος Ἐπίσκοπος ὂχι ἐπιλεγμένος ἀπό τόν Ἱερώνυμον ἀλλά καί ἀπό τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ ὂπως ἐγίνετο καί πρῶτα εἰς τήν Ἐκκλησίαν!

Αντώνης είπε...

Το εντυπωσιακότερο όλων είναι η αφωνία του κ. Τζανάκη κ όχι μόνο – στο σύνολό τους όλοι αυτοί οι επικριτές του Γόρτυνος τηρούν σιγήν ιχθύος στην ερώτησή του:
"Ἤ εἶναι κακό μόνο ὁ κορωνοϊός, καί δέν εἶναι κακό οἱ κακοί λογισμοί, πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό μας;".
Είναι το «χιλιοειπωμένο» εδώ στις Ακτίνες : Αφού τα δαιμόνια μας προσβάλλουν μέσα στο Ναό γιατί να μη μας προσβάλλει ένας ιός;;!!
Πού να τους έλεγε και το άλλο κι αυτό πολλές φορές ειπωμένο εδώ στις Ακτίνες:
Αφού μιλούν ξανά κ ξανά για αγιασμένες πέτρες κ ξύλα κ αέρα των Ναών πώς εξηγούν το θάνατο του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη και της συνοδείας του όταν τους καταπλάκωσε ο τρούλος του Ναού;;!
Πιο πολύ μου θυμίζουνμε τους Φαρισαίους που κρύβονταν κ τρίζαν τα δόντια τους αδυνατώντας να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Κυρίου!!! Αντί ταπεινά κ ήσυχα να παραδεχτούν το λάθος τους ζήλεψαν τους Φαρισαίους στο να προσπερνούν όπως όπως τις δύσκολες ερωτήσεις του συνομιλητή τους!!

Ανώνυμος είπε...

Όταν λέει ο Παύλος για αυτά που παθαίνει όποιος κοινωνεί αναξίως, δεν εννοεί ότι θα κολλήσει τα μικρόβια του μπροστινού. Εννοεί ότι θα πάθει πολύ χειρότερα απ' αυτό, ψυχικώς και ενδεχομένως και σωματικώς, με χείριστο τούτων ότι θα χάσει την ψυχή του. Τώρα, το κατά πόσο ένας λογισμός της στιγμής μας κωλύει από τη Θεία Κοινωνία, αυτό ας το συζητήσει ο καθένας στην εξομολόγηση. Γενικά, τα "πονηρά διαβούλια" συνήθως καλούμαστε να τα πολεμήσουμε "δια των αγαθών λογισμών" κι όχι να δίνουμε σημασία στις βλακείες που μας λένε. Αλλά ναι, πιο καλά να συζητηθεί στην εξομολόγηση. Το όλο θέμα, πάντως, είναι παντελώς άσχετο με μια επιδημία και το γεγονός ότι αναδεικνύεται τοιουτοτρόπως δημιουργεί υπόνοιες ότι θέλουν να μας προετοιμάσουν για κουταλάκια. Δηλαδή για έργω άρνηση της Ενανθρωπίσεως.

Εν τέλη, όμως, αγαπητέ ανώνυμε 10:16, έχετε δίκιο στο σημείο 5. Ο καθένας ας ρωτήσει τη συνείδησή του και, στο φινάλε φινάλε, ας βγάλει άκρη με τον Κριτή όλων μας. Εγώ βλέπω φόβο και τρόμο στα μάτια μασκοφόρων εκκλησιαζομένων, φόβο και τρόμο θανάτου όταν μπαίνουν μέσα στον Οίκο του Νικητή του θανάτου. Και ανακούφιση όταν βγαίνουν και πετάνε τη μάσκα. Ουφ, τη γλίτωσα και σήμερα! Αν μας λύτρωνε από το φόβο η μάσκα, να πω πάει στην ευχή, ας βάλουμε και μάσκα. Αλλά βλέπω το ακριβώς αντίθετο. Επιτείνει το φόβο των ανθρώπων, την αποστροφή προς το Ναό και τον εκκλησιασμό.

Είναι εντελώς παράλογο να ισχυριστεί κανείς ότι αυτή την κατάσταση τρόμου και πανικού θέλει να βλέπει ο Κύριός μας μέσα στους Ναούς του. Οι υπεύθυνοι να δώσουν λόγο στον Ίδιο. Βλέπετε ότι ο Εδέσσης, ο Κυθήρων, ο Αιτωλίας το κατάλαβαν αυτό και είπαν κάποια σωστά πράγματα, έδειξαν σωστή επισκοπική συνείδηση.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς και ο σχολιασμος του κ. Τζανάκη αλλά καιτα περισσότερα σχόλια επ΄αυτού του κειμένου δειχνουν το πόσο ρηχά σκεπτόμαστε έτοιμοι να ρήξουμε στον καιάδα καθένα που δεν δεν συμφωνει με τις απόψεις μας παρερμηνεύοντας μάλιστα θεληματικά η αθέλητα τα λεγόμενά του. Στην πρώτη επιστολή του ο σεβασμιώτατος δεν αναφέρθηκε στο οτι ο ναός δεν μολύνεται, δεν μολυνόμαστε από το ναό, γιατί αυτό ειναι αυτονόητο ειδικά απο καποιους που τα ξέρουν όλα, αλλά εδω δεν καταλαβαίνουν. Αναφέρθηκε στο ανθρώπινο,
αυτό που μπορούμε να κανουμε σαν άνθρωποι, το στοιχειωδες στο ναό λόγω συνοστισμού, γιατί αν βήξει κάποιος πανω σου, δεν θα κολλήσεις αν έχει τον ιό;
Ο Θεός δεν σου λέει να μην παρεις μετρα για την υγεια σου. Αν εχεις μια ασθένεια κολλητικη, λέπρα, ή πανώλη κλπ οπως παλια, θα πας εκκλησία και θα πεις δεν θα κολλήσω τους άλλους ή οι άλλοι δεν θα κολλησουμε γιατι ειμαστε στην εκκλησία; Έπειτα τα παραδείγματα που έφερε για αγίους δεν ειναι μοναδικά για τα οποία άν δεν τα κανουμε οπως λέει ο κ. Τζανάκης να βάλλουμε φίμωτρο και μιλα και με τρόπο απαξιωτικο. Υπάρχουν απειρα παραδείγματα Αγίων έφερε δυο ο Σεβασμιώτατος για να μας πει για την αγιότητα που μπορει να μας φυλαξει και πάλι αν είναι θέλημα του Θεού. Ο Αγιος Παχωμιος περιποιουμενος μοναχούς με πανώλη αρρωστησε και ο ίδιος και πέθανε πάνω στο καθήκον και με πλούσια τη χαρη του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος έμεινε μια νύχτα με ένα λεπρό και τον έκανε καλά. Αλλά μην παμε μακρυά, οι γραμματείς και φαρισαίοι, γνωστες και τηρητες του νόμου, πόσο ταλαιπώρησαν το Χριστό, μέχρι και είπαν εν τω άρχοντι των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια και στο τέλος τον οδήγησαν και στο Σταυρό. Τι να περιμένουμε λοιπόν εμείς τώρα; Τολμησε ο κ. Τζανάκης να μιλήσει και για οικουμενισμο για ποιον; Για το Σεβασμιώτατο που είναι από τους λίγους πολεμίους του
Αλλά περιμένουμε στη γωνία κάτι να βρόύμε να χτυπήσουμε τον άλλον οι δήθεν φυλάσσοντες τα ιερα και τα όσια, χωρίς ιχνος σεβασμούμε με ειρωνία και τρόπο απαξιωτικο στο ανώτατο αξίωμα του επισκόπου, γινόμενοι και θεομπαίκτες.

Μαρκος είπε...

Ας σημειωθεί για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Γόρτυνος απορρίπτει την διήγηση της δημιουργίας στη Γένεση, το εκκλησιαστικό κείμενο της Κ.Δ και υπερασπίζεται τη προσφώνηση των αιρέσεων ως «εκκλησίες» διότι λέει και ο απόστολος Παύλος μίλησε για «έτερα ευαγγέλια»...!!!

MARK είπε...

Δυστυχώς ο Ανώνυμος προσωπολάτρης νομίζει ότι με το να κάνει spam γράφοντας πόσο άθλιοι είναι όσοι επικρίνουν τα λεγόμενα του Γόρτυνος και ο αρθρογράφος, έτσι προσφέρει υπηρεσία υπεράσπισης.
Δεν υπάρχει κάτι για απάντηση μιας και είναι «έπεα πτερόεντα», μόνο θα επισημάνω ότι για τους λογισμούς που αναφέρει ο Αντώνης έχει απόλυτο δίκαιο.
Και κατά τη διάρκεια της Θ. Κοινωνίας μπορούν να μας προσβάλλουν, συνεπώς με αυτή τη λογική και η Θ. Μετάληψη μεταφέρει μικρόβια...!!!

Ανώνυμος είπε...

Φαίνεται "πόνεσε" το άρθρο του κ. Τζανάκη...

Δεν εξηγείται αλλιώς η λύσσα κάποιων σχολιαστών.


Αλήθεια, σε ποια ζητήματα πήρε σωστή θέση ο επίσκοπος αυτός; Στα του οικουμενισμού, του ουκρανικού ή τώρα; Που ήταν όταν πέρασαν κάθε αντίχριστο νομοσχέδιο για τα παιδιά μας;

Ηρεμήστε τώρα λίγο και καθίστε να σκεφτείτε.

Μαρκος είπε...

Συγχαρητήρια στον Γόρτυνος με τα επιχειρήματα που εμπίπτουν στο «runaway-train fallacy» και όλους όσους τα υποστηρίζουν!!! Ολοταχώς να τα εφαρμόσουμε στη Θ. Κοινωνία!!!

Ανώνυμος είπε...

Τα λεγόμενα του κ. Μάρκου στο παραπάνω σχόλιο για τον άγιο Γόρτυνος είναι εντελώς ανακριβή. Προφανώς ο κ. Μάρκος δεν έχει καθόλου θεολογικές βάσεις για να αντιληφθεί τα λεγόμενα του Μητροπολίτου, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι και καθηγητής Πανεπιστημίου στην Παλαιά Διαθήκη.

Φυσικά και ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την διήγηση της Γενέσεως ο Γόρτυνος. Το να δώσουμε μία διαφορετική ερμηνεία σε ένα χωρίο, αν δεν θίγουμε βέβαια κάποιο δόγμα της Εκκλησίας, δεν είναι καθόλου μεμπτόν, αλλά απολύτως επιτρεπτόν (υπάρχει ωραίο σχετικό χωρίο του αγ. Γρηγορίου του Παλαμά εδώ, τό οποίο όμως δεν έχω πρόχειρο αυτήν την στιγμή). Φυσικά ούτε απορρίπτει το εκκλησιαστικό κείμενο της Κ.Δ. (!!!) Τί εννοείτε με αυτό; Και το τρίτο για τις αιρέσεις ως «εκκλησίες», προφανώς, αν είπε κάτι τέτοιο, το εννοεί με την γενική έννοια της λ. «εκκλησία», όπως π.χ. «εκκλησία του δήμου». Ο Γόρτυνος είναι αντικοικουμενιστής. ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Κάθε άλλο λεγόμενο περί αυτού είναι στιγνή συκοφαντία!

Ανώνυμος είπε...

Ό,τι δεν μας συμφέρει είναι spam και έπεα πτερόεντα; Και τί είναι τότε οι ειρωνίες και οι ατελείωτοι χαρακτηρισμοί και θεωρητικοί ακροβατισμοί του κ. Τζανάκη, για να δείξει ως δήθεν ανυπόστατα τα ερωτήματα και τις θέσεις του Μητροπολίτου; Λίγη καλή θέληση χρειάζεται για να τα κατανοήσει κανείς, αλλά προφανώς αυτή δεν υπάρχει. Το γιατί... ψάξτε το μέσα σας!

Αντώνης είπε...

Ορισμένοι σα τον Mark κ τον Μάρκο λειτουργούν ως προβοκάτορες, άθελά τους θέλω να πιστεύω… αλλά ποιος ξέρει;;;
Λοιπόν, ενώ το ζήτημα των Αχράντων Μυστηρίων είναι αδιαπραγμάτευτο όπως πολλάκις έχουν τονίσει οι σεπτοί Ιεράρχες κ ακόμη κι οι αντίχριστοι πολέμιοι της Εκκλησίας φαίνεται να κατάλαβαν, ότι δεν τους συμφέρει να μας ενοχλούν με τις απερίσκεπτες παρεμβάσεις τους κ σταμάτησαν, έχουμε εκ των έσω την επαναφορά του από ορισμένους σα να μη έχουν τπτ άλλο να κάνουν κ καταπιάνονται με ό,τι τους έρθει στο μυαλό με κίνδυνο να «ξυπνήσουν» οι πολέμιοι κ να έχουμε κι άλλα!!!

Κώστας είπε...

Θα ήθελα να μας πει ο αγαπητός Αντώνης σε ποιες άλλες αναρτήσεις -πλην αυτές που αφορούν τη μασκοφορία στους ναούς- έχει σχολιάσει με τόσο σθένος υπερασπίζοντας τα πιστεύω του.
Μήπως εναντίον του οικουμενισμού;
Μήπως εναντίον της αναγνώρισης των σχισματικών;
Μήπως για το μάθημα των θρησκευτικών;
Μήπως για τα κατά καιρούς αντίχριστα νομοσχέδια;
Μήπως στο Μακεδονικό; Που Αντώνη; Αναμένω με ενδιαφέρον.
Αν όμως έχεις να επιδείξεις σχολιασμούς μόνο υπέρ της μασκοφορίας τότε θα πρέπει να αναλογιστείς κατά πόσο ο φαρισαϊσμός και η βόλεψη κρύβεται σε σένα τον ίδιο και όχι σε όσους ακολουθούν τους Πατέρες στην αλήθεια!!

Αντώνης είπε...

Κώστα, σε κάποια ιστολόγια που έχω σχολιάσει δεν υπάρχουν καν πολλά από τα σχόλιά μου διότι δεν είναι όλοι σαν τον εδώ ιστολόγο κ φτάνουν σε σημείο να σβήνουν ακόμα κ τα ήδη ανεβασμένα σχόλιά μου!!! Και δε καταλαβαίνουν οι καημένοι πόσο λάθος είναι!!
Προς τιμήν του διαχειριστή των "Ακτίνων" αν κ η "προτίμησή" του, όπως φαίνεται κ από τις αναρτήσεις, είναι διαφορετική από τις απόψεις μου κι όμως ανεβάζει τα σχόλιά μου!! Αυτά πρέπει να λέγονται!
Σχετικά με τα άλλα που ρωτάς τι να σου πώ; Να σου δώσω διευθύνσεις θέλεις;
Κάνε υπομονή κ αν είμαστε καλά θα δεις κι άλλες απόψεις μου..

Εκτός από υπομονή κάνε το καλό εσύ αφού κάποιοι τηρούν σιγή ιχθύος να απαντήσεις κ στην ερώτηση του Γόρτυνος κ στη δική μου!
Μόνο μη χαθείς χωρίς να προσπαθήσεις τουλάχιστον.

Μαρκος είπε...

Ορισμένοι σαν τον Αντώνη κ τον Ανώνυμο λειτουργούν ως προβοκάτορες, άθελά τους θέλω να πιστεύω… αλλά ποιος ξέρει;;;
Διότι «το ζήτημα των Αχράντων Μυστηρίων είναι αδιαπραγμάτευτο» τουλάχιστον σήμερα στη πλειοψηφία, γι'αυτό αποδεικνύεται το λογικό σφάλμα από τους συλλογισμούς του «runaway-train fallacy».
Ενώ δηλαδή από τη Θ. Μετάληψη θεωρείται δεδομένο ότι δεν μεταδίδονται μικρόβια, μπορούν να εφαρμοστούν τα λεγόμενά του για λογισμούς, κρύωμα, θάνατο καθώς ο,τι άλλο επικαλέστηκε και να που αυτό δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ή μη μικροβίων στο Άγιον Ποτήριον.

Φυσικό είναι οι προσωπολάτρες να έχουν ως πρότυπο τον προκρούστη και λειτουργούν κατά τη μέθοδο του για να αλλοιώσουν τα δεδομένα και να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας.
Ακούστε με τα ίδια τα αυτιά σας, αυτό που από το 2011 έχει γράψει, όχι μια διαφορετική ερμηνεία, αλλά, απόρριψη της δημιουργίας ως κατασκεύασμα του ιερατείου της εποχής μόνο και μόνο για τη τήρηση δήθεν της αργίας του Σαββάτου από το λαό: https://youtu.be/UMQ_1KyEnJc?t=399
Εδώ θεωρεί ως το αξιόπιστο κείμενο της Κ.Δ το κριτικό έναντι του εκκλησιαστικού: https://youtu.be/YtLEiMZYd88?t=166
Το ίδιο και στη διδακτορική διατριβή του, ένα σημείο «...διά την ιστορίαν της ερμηνείας λέγοµεν ότι η περικοπή του "κόμματος του Ιωάννου" θεώρείται, ορθώς, υπό των περισσοτέρων ερμηνευτών ως παρέµβλητος εις το ιερόν κείµενον». Η περί Προϋπάρξεως του Ιησού Χριστού Διδασκαλία της Αγίας Γραφής κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον, σελ. 126

Για τη προσφώνηση των αιρέσεων ως «εκκλησίες» διότι λέει και ο απόστολος Παύλος μίλησε για «έτερο ευαγγέλιο» δεν έχω αυτή τη στιγμή τον σύνδεσμο αλλά το είπε με αυτό το παράδειγμα για να δικαιολογήσει τη προσφώνηση από διάφορους και της γνωστής συνόδου της Κρήτης. Προφανώς αγνοεί τη συνέχεια του χωρίου «ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο»...

Ο Ανώνυμος δεν έχει καθόλου θεολογικές βάσεις για να αντιληφθεί τα λεγόμενα του Μητροπολίτου, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου στην Παλαιά Διαθήκη κάτι που δεν αμνηστεύει τα απαράδεκτα που διαδίδει. Οι μεγαλύτερες πλάνες σήμερα από καθηγητές πανεπιστημίου έρχονται. Να'ναι καλά ο Westcott, ο Hort και ο Σ. Αγουρίδης που μετέφερε τις θεωρίες τους και τις ασπάζονται στις θεολογικές σχολές.

Μαρκος είπε...

"ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΡΑΦΕΙ Ο Χ ΓΙΑ ΤΟ Ψ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ" Σ'αυτό το μήκος κύματος αρέσκεται να γράφει ο Αντώνης, διότι φυσικά τι είναι καλύτερο από πραγματικό επιχείρημα; Σωστά! Euphemism!

Ανώνυμος είπε...

Ο ανώνυμος, αγαπητέ Μάρκο, έχει πτυχίο θεολογίας. Λοιπόν, δεν είναι οι θέσεις του Αγουρίδη αυτά που λέει ο Γόρτυνος. Μάλλον εσύ έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Ας γνωρίζεις λοιπόν ότι το κείμενο της Καινής Διαθήκης έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας μέσα από μία σωρεία χειρογράφων. Η Εκκλησία ποτέ δεν θεώρησε κακό την μελέτη των χειρογράφων αυτών και μάλιστα αναθεωρεί το κείμενό της αναλόγως με την εργασία που γίνεται κατά καιρούς από θεολόγους καθηγητές στα χειρόγραφα. Για πήγαινε, για παράδειγμα, στην αρχή της Αγίας Γραφής, εκδόσεως Σωτήρος, εννοώ το εγκεκριμμένο κείμενο από την Εκκλησία, να δεις τί γράφει; Είναι προϊόν επιστημονικής εργασίας. Τί νομίζεις δηλαδή; Ότι το σημερινό εκκλησιαστικό κείμενο είναι κατ᾽ ευθείαν από τούς αποστόλους; Από τα αρχαία χρόνια η Εκκλησία είχε ενθαρρύνει τις αναθεωρήσεις του κειμένου, όπου χρειαζόταν, γιατί από αντιγραφή σε αντιγραφή παρεισέφρηαν λάθη.

Οι σκέψεις που κάνεις για τα μικρόβια και την θεία Κοινωνία είναι απλώς λογικά άλματα. Όταν δύο πράγματα είναι κάπου όμοια, δεν σημαίνει ότι είναι παντού όμοια. Ούτε για να στερεώσουμε τό μή κόλλημα μικροβίων από την θεία Κοινωνία πρέπει απαραιτήτως να μην δεχόμαστε ότι μπορεί να μην σου συμβεί κάποιο άλλο «κακό» μέσα στον ναό (αυτά που εμείς θεωρούμε «κακά», που για τον Θεό μπορεί να είναι για την σωτηρία μας). Λοιπόν, δεν ξέρεις να σκέφτεσαι.

Τα περί προσωποληψίας τα προσπερνώ. Δεν ισχύουν.

Ο Γόρτυνος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ. Αν θέλεις κατάλαβέ το. Κάποιες φορές όλοι μας προσπαθούμε να δούμε πού μπορεί να βρεθεί κάποιο σημείο επαφής με την αντίθετη άποψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι προδίδουμε τις θέσεις μας. Ο Γόρτυνος πίστευε και πιστεύει σε ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Άλλωστε, αν θές να ξέρεις, και ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης χρησιμοποιούσε στον λόγο του τον όρο «Καθολική Εκκλησία». Με την δική σου λογική (όχι την δική μου) και ο Καντιώτης ήταν... Οικουμενιστής! Και όμως δεν ήταν. Και δεν είναι ούτε ο Γόρτυνος. Να μπαίνετε στην ουσία των λόγων των άλλων. Να μην κάθεστε στην επιφάνεια.

Ανώνυμος είπε...

Για την απαράδεκτη στάση της ΔΙΣ στο θέμα των Θρησκευτικών έχει να πει τίποτε ο άγιος Γόρτυνος;

Μαρκος είπε...

Ο Ανώνυμος δείχνει τη ποιότητα τη σκέψης του ο,τι και αν έχει, χωρίς φυσικά να γνωρίζει τι έχει αυτός με τον οποίο συνομιλεί. Η πλάνη της αυθεντίας δεν περνάει, αν έχεις επιχειρήματα μην τα κρύβεις, παρουσίασε τα.
Η εκκλησία «στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α´ Τιμ. 3:15) ήταν εξαρχής μάρτυρας των αποστολικών κειμένων τα οποία και διέσωσε. Μάλλον εσύ έχεις μαύρα μεσάνυχτα.
Ας γνωρίζεις λοιπόν ότι το κείμενο της Καινής Διαθήκης που μαρτυρείται από τον Χρυσόστομο επαρκώς και από τη Λατινική μετάφραση της του Ιερώνυμου την οποία έκανε κριτικά, βάσει αρχαίων ελληνικών χειρογράφων που γνώριζε η εκκλησία, όπως γράφει στον πρόλογό του και όπως μαρτυρεί ο Αυγουστίνος σε επιστολή του μετά τον έλεγχο που έκανε από αρχαία ελληνικά χειρόγραφα (Αυγουστίνου, Eπ. 71.6, MPL 33,243 IV).
Φυσικά μπορείς να θεωρείς ότι αγνώστου προελεύσεως χειρόγραφα που δεν ήταν στη χρήση των αποστολικών εκκλησιών είναι τα αυθεντικά και για 15 αιώνες όλοι ζούσαν στο ψέμα και τη διαφθορά.

Τα περί προσωποληψίας ισχύουν και το απέδειξες μόνο σου από τη στιγμή που διερωτάσαι τι να σημαίνει αυτό έγραψα, αλλά σίγουρα δεν ισχύει.
Η σκέψη που κάνω όπως και άλλοι, φανερώνει τα σοφιστικά επιχειρήματα με λογικά σφάλματα τύπου «runaway-train» και «ignoratio elenchi». Αυτά που γράφεις είναι κενά λόγια -με ανιαρά ταυτολογία- χωρίς να υποστηρίζουν κάτι. Θα περίμενα επιχείρημα που να καταρρίπτει αυτό στο οποίο γίναμε μάρτυρες όλοι μας.

Και αφού πιάστηκες από 2 σημεία χωρίς να δώσεις απάντηση ξανά πετάς το «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ» διότι είπαμε, Euphemism = επιχείρημα!!! Ωστόσο, ο επισκοποκεντρισμός που προωθεί, σημαντικός άξονας του οικουμενισμού, δεν φαίνεται να σε απασχολεί. Αλλά και να μην ήταν, αυτό δεν αναιρεί τα όσα απαράδεκτα διαδίδει.

Τέλος, ο όρος «καθολική εκκλησία» ή ποιο σωστά «ψεύτο-εκκλησία» δεν υποστηρίζει το σκέτο «εκκλησία» όπως προσπάθησε να μας πείσει. Αυτά που γράφεις να τα πεις στον Γόρτυνος.
Στη Κύπρο υπάρχει ψευδο-κράτος από τους εισβολείς. Αν ονομαστεί σκέτο «κράτος» αυτό σημαίνει ή όχι αναγνώριση;
Να μπαίνετε στην ουσία των λόγων των άλλων. Να μην κάθεστε στην επιφάνεια.

Ανώνυμος είπε...

Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή καν᾽ έλα! Αγαπητέ, Μάρκο, κάποιος πρέπει να σε ενημερώσει ότι λές αρλούμπες. Δεν θα συνεχίσω άλλο. Μιλάει κανείς με λογικό άνθρωπο. Ούτε κατανοείς τί σου λένε, ούτε τί απαντάς. Τέλος!

Ανώνυμος είπε...

Κώστα μην είσαι πρόχειρος στην κατάκριση.
Ο Αντώνης και ο κάθε σχολιαστής μπορεί στα άλλα ζητήματα να καλύπτεται απο τους σχολιαστές και το άρθρο και γι' αυτό να μην γράφει τίποτε.
Εδώ μπορεί να βλέπει μια "διαβολοποίηση" της μάσκας και να παρεμβαίνει με εύλογη ζέση για την αναγωγή τέτοιου ζητήματος σε πρωτεύον και για την αχρείαστη αντιπαλότητα.

Α.

Μαρκος είπε...

Σου επιστρέφω ο,τι έγραψες για να μην απαντήσεις. Καλό θα ήταν να έγραφες κανένα πραγματικό επιχείρημα, δεν είναι ντροπή τη δε λογική μην τη είδατε Ανώνυμε, θα σας ξεσκίσει για τη κακοποίηση που της κάνετε!
Ο νοών νοείτω.

Μαρκελλα είπε...

Δυστυχως μας απογοητευσατε δεσποτα(ξανα)!

CJK είπε...

Δυστυχώς ο Ανώνυμος όπως και άλλοι έχουν πάθει συστολή των φρένων...
Μακάρι να βρεθεί κάποια μέρα θεραπεία!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com