15 Οκτ 2018

Ἐρωτήσεις Ἀπαντήσεις - ΗΜΕΡΙΔΑ Νέα Θρησκευτικά - Ἡ ἑπόμενη μέρα ΣΕΦ 15/09/2018

IMG 8080 Panel
Ἐρωτήσεις Ἀπαντήσεις - ΗΜΕΡΙΔΑ Νέα Θρησκευτικά - Ἡ ἑπόμενη μέρα ΣΕΦ 15/09/2018
Ἐρώτηση γιά π. Σαράντη
Ἐρώτηση: Τί κάνει ἡ ἐκκλησία γιά τά νέα θρησκευτικά;

Ἀπάντηση : «Ἡ ἐκκλησία συνέστησε μία ἐπιτροπή ἀπό τρεῖς ἀρχιερεῖς καί ἄλλοι τρεῖς ἦταν ἀπό τήν Κυβέρνηση καί συζήτησαν, ἄν συζήτησαν, (ὑποθέτουμε ὅτι συζήτησαν), ὁ κ. Ρεράκης τά ξέρει καλύτερα βέβαια, ἐγώ δέν τά ξέρω ἀπό κοντά, ὑποθέτω, λοιπόν…  κάτω ἀπό τήν πίεση ὅλων αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν, τοῦ λαοῦ δηλαδή, διαφόρων φορέων τελικά τί ἔγινε; ὁ ἕνας Μητροπολίτης φεύγει, εἶχε λίγο συναίσθηση τοῦ θέματος… Ἀτομικά λέει διάφορα, τά ὁποῖα εἶναι σάν αὐτά πού λέμε ἐμεῖς καί πού λέει καί ἡ ΠΕΘ, ὁ δεύτερος Μητροπολίτης κάνει τό ἴδιο, ἔφυγε ἀπό τήν Ἐπιτροπή, σιωπηρῶς δηλαδή..., καί ἔμεινε ὁ ἕνας, τί νά κάνει ὅμως μόνος του;
Πιστεύουμε λοιπόν ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός μέ διαφόρους τρόπους διαμαρτύρεται, δέν μπορεῖ ὁ Θεός νά τ’ ἀφήσει ἔτσι τά πράγματα. Σεβόμαστε τούς ἀρχιερεῖς μας, τούς φιλᾶμε τό χέρι, τούς καταθέτουμε τίς ἀντιρρήσεις καί πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός θά δώσει τή λύση.
Δέν μποροῦμε νά ποῦμε κάτι ἄλλο γιά τό θέμα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ δέ Μακαριώτατος εἶναι ὑποχρεωμένος ἐκ τῶν πραγμάτων νά κρατάει πολλές ἰσορροπίες. Ἐμεῖς τό καταλαβαίνουμε, τό συμμεριζόμαστε, τοῦ φιλᾶμε τό χέρι, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη εἶναι ἡ θέση του. ...Ἐντάξει, ὁ καθένας κάνει ὅτι μπορεῖ. Ἐν πάσῃ περιπτώσει αὐτή εἶναι ἡ στάση μας».
Παρεμβαίνει ὁ κ. Νικόπουλος πού ἀπαντᾶ πρός τόν κ.  Γανωτή πάνω στήν προηγούμενη ὁμιλία του σχετικά μέ τό ποιό Σύνταγμα μπορεῖ νά πεῖ στή μητέρα πώς νά πεῖ στό παιδί της νά κάνει τόν σταυρό του κ ποιά εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ παιδιοῦ.
κ. Νικόπουλος: Πρίν περάσουμε στίς ἀπαντήσεις σέ μερικές σπουδαῖες ἐρωτήσεις νά πῶ μέ πολύ σεβασμό καί συντριβή πρός τόν σεβαστό καθηγητή κ. Γανωτή τό ἑξῆς:
ρώτησε ποιό Σύνταγμα μπορεῖ νά πεῖ στή μητέρα πῶς θά πεῖ στό παιδί της νά κάνει τό σταυρό του καί ποιά ἡ συνείδηση τοῦ παιδιοῦ; Ὁ μόνος τρόπος εἶναι αὐτός. ...Τό δικό μας Σύνταγμα λέει ἀκριβῶς στή μητέρα καί στούς γονεῖς πῶς πρέπει τά παιδιά τους νά κάνουν τόν σταυρό τους. Δέν ὑπάρχει κανένα ἄλλο Σύνταγμα στόν κόσμο, οὔτε στήν Εὐρώπη οὔτε πουθενά ἀλλοῦ πού νά ἔχει ὡς ὑπέρτατη ἀρχή, στήν ὁποία εἶναι ψηφισμένα τά 120 ἄρθρα του, τήν πρόταση ¨εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος¨!
Νά λοιπόν ἡ μητέρα κατά τό Σύνταγμα τί πρέπει νά κάνει καί νά λέει στό παιδί της. Ἀλλά ποιά μητέρα; Διάβασε κανείς Ἕλληνας τό Σύνταγμα; Μπήκαμε στόν κόπο νά τό διαβάσουμε; Θά μοῦ πεῖτε ἐδῶ δέ διαβάζουμε τό Εὐαγγέλιο, θά διαβάσουμε τό Σύνταγμα; Μά τό Σύνταγμα εἶναι τό μετά τό Εὐαγγέλιο, Εὐαγγέλιο. Προσέξτε… ἐπειδή τό  περιφρονοῦμε γι’ αὐτό φτάσαμε ἐδῶ πού φτάσαμε. Τώρα λέμε γιατί βάλαμε τούς δικαστές τοῦ ΣτΈ νά μᾶς ποῦν τί πρέπει νά διδάξουμε καί τί ὄχι. Σ’ αὐτό φταῖνε οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγητές οἱ ὁποῖοι δέν ξέρουν τί νά διδάξουν ἤ δέν θέλουν νά διδάξουν αὐτά πού πρέπει.
Ὁ καθένας λοιπόν πρέπει νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του καί νά δώσουμε σημασία καί σεβασμό ὄχι στούς δικαστές τῆς πλειοψηφίας ἤ τῆς μειοψηφίας ἀλλά στό δικαστήριο.
Προσέξτε… ἐκκρεμεῖ μία ἄλλη προσφυγή στό ΣτΈ πού θά δικαστεῖ ὁσονούπω, ἀναφέρεται στό πρόγραμμα σπουδῶν στό Λύκειο. Σᾶς ρωτῶ μέ τό χέρι στήν καρδιά: ἄν τό ΣτΈ πεῖ τά ἀντίθετα σ’ αὐτό τό πρόγραμμα  θά δώσετε τόν ἔπαινο πάλι σ’ αὐτό τό δικαστήριο ἤ θά ἀναθεματίσετε τούς δικαστές; Γι’ αὐτό λοιπόν πρέπει νά προσέχουμε πολύ πῶς κρίνουμε τίς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων καί κυρίως νά μήν ἀναφερόμεθα στούς δικαστές ἀλλά στό δικαστήριο. Προσωπικά δέν πιστεύω ὅτι τό ΣτΈ θά φτάσει νά ἀρνηθεῖ τήν ὀρθόδοξη πίστη, διότι οἱ ἀποφάσεις αὐτές στηρίζονται σέ μία ἀδιάκοπη νομολογία τοῦ ΣτΈ ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπό πολύ παλιά καί ἔχει τέτοιες βάσεις καί ἐπιχειρηματολογία πού δέν μπορεῖ νά τίς ἀνατρέψει. 
Ἐρωτήσεις γιά κ. Νικόπουλο
Ἐρώτηση:  Δεδομένης τῆς περιφρόνησης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ τί μποροῦμε νά περιμένουμε;
Ἀπάντηση : Αὐτό πού ἔγινε δέν τό περιμένουμε, ἔγινε, τό ζοῦμε. Ἡ κυβέρνηση διά τοῦ ὑπουργοῦ της, κ ὅπως ἄκουσα ἐδῶ καί διά τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς ὡς μή ὤφειλε αὐτός, (διά τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ἐννοῶ), διέπραξε μέ τήν ἄρνησή της νά ἐφαρμόσει τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ, τό τεράστιο σφάλμα νά καταργήσει τό Σύνταγμα, ὁπότε ἔχει καταλυθεῖ τό Σύνταγμα. Γιατί ἔχει καταλυθεῖ τό Σύνταγμα; Δυό εἶναι οἱ βασικές ἀρχές οἱ ὁποῖες στηρίζεται τό δημοκρατικό πολίτευμα τό ὁποῖο καθιερώνει τό Σύνταγμά μας: ἡ μία εἶναι ἡ ἀρχή τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καί ἡ ἄλλη εἶναι ἡ ἀρχή τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν. Ὅταν λείψει μία ἀπό αὐτές γκρεμίζεται ἡ Δημοκρατία, καταλύεται τό Σύνταγμα καί τίθεται σέ λειτουργία τό ἀκροτελεύτιο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος 120 παράγραφος 4.
Τί λέει λοιπόν ἡ ἀρχή τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν; Τρεῖς εἶναι οἱ ἐξουσίες στήν Πολιτεία μας: ἡ ἐκτελεστική, ἡ νομοθετική κ ἡ δικαστική. Κάθε μία εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τήν ἄλλη, δέν μπορεῖ νά ἐπέμβει ἡ μία στήν ἄλλη, ἀπαγορεύεται, διότι ἔτσι καταλύεται ἡ ἀρχή τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν λειτουργιῶν, ἡ ὁποία ἀρχή εἶναι ὄχι ἁπλά παλαίφατη ἀλλά ἀρχέγονη (ἀπό τόν Ἀριστοτέλη ἔχει ἤδη καθιερωθεῖ). Ὅταν ἔρχεται ὁ Ὑπουργός κ λέει ὅτι δέν ἐφαρμόζει τήν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου, τό Σύνταγμα καταλύθηκε! Καί δέ φτάνει αὐτό… ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση (διότι ἐδῶ τώρα δέν εἶναι θέμα Κυβερνήσεως τῆς ἀριστερῆς ἤ τῆς δεξιᾶς ἤ ὑπερδεξιᾶς…), ἡ Συμμαχία Ν. Δημοκρατίας καί ΠΑΣΟΚ, ὄχι μόνον δέν ἐφήρμοσε τίς ἀποφάσεις τοῦ δικαστηρίου ἀλλά καί τίς κατήργησε ρητῶς μέ νόμο. Δηλ. τότε εἶχε δοθεῖ μία ἄλλη ἀπόφαση σέ ἄλλη προσφυγή πού ἔλεγε ὅτι εἶναι παράνομη ἡ περικοπή μισθῶν καί συντάξεων καί ἦρθε ἡ κυβέρνηση ἐκείνη μέ Νόμο καί κατήργησε τήν ἀπόφαση καί λέει: «Ναί μέν τό εἶπε τό Συμβούλιο ἀλλά ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά δώσουμε αὐτά τά χρήματα, ἐμεῖς θά σᾶς τά δώσουμε κουτσουρεμένα, ὅσα θέλουμε κ ὅπως θέλουμε ἐμεῖς» δηλ. κατήργησε τήν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου. Καταργήθηκε λοιπόν ἡ ἀρχή τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν, καταργεῖται τό Σύνταγμα, πέφτει, καταλύεται, καί ἔτσι τίθεται σέ ἐνέργεια τό ἄρθρο 120 παρ. 4 πού λέει: Οἱ Ἕλληνες σέ περίπτωση πού καταλυθεῖ τό Σύνταγμα, δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται σέ ἀντίσταση μέ κάθε μέσον!!
Λοιπόν ἀντισταθεῖτε, δάσκαλοι, καθηγητές, γονεῖς, παπποῦδες, γιαγιάδες καί προπάντων νά ἀντισταθεῖ ἡ Ἐκκλησία.
……………………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Ἀληθεύει ὅτι σέ περίπτωση ἀσυμφωνίας, ὑπουργικῆς ἀπόφασης καί δικαστικῆς ἀπόφασης, ὑπερισχύει νομικά ὑπουργική ἀπόφαση; Αὐτό μοῦ ἀπάντησε διευθυντής τοῦ Γυμνασίου στόν ὁποῖο κατέθεσα τόν Ἰούνιο τή διαμαρτυρία μου γιά τά νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ;
Ἀπάντηση : Φυσικά καί δέν ἀληθεύει! Αὐτός πού τό εἶπε αὐτό ὄχι μόνο εἶχε ἄγνοια ἀλλά εἶχε καί ἐμπάθεια διότι αὐτός θά ἦταν πολιτικά ἐγκάθετος τῆς σημερινῆς κυβέρνησης. Διότι ὅπως εἴπαμε καί προηγουμένως ἐδῶ ὑπάρχει ἡ ἀρχή τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν, καμία ὑπουργική ἀπόφαση καί νόμος δέν μπορεῖ νά καταργήσει δικαστικές ἀποφάσεις. Καμία κυβέρνηση δέν ἔχει δικαίωμα νά καταργήσει ἤ νά ἀθετήσει ἤ νά περιφρονήσει δικαστική ἀπόφαση.
Τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 95 ὁρίζει ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀνωτάτων δικαστηρίων καί κυρίως τοῦ ΣτΈ, εἶναι ὑποχρεωτικές γιά τή διοίκηση, ἄν τώρα ἡ Διοίκηση δέ θέλει νά ἐφαρμόσει τίς ἀποφάσεις, τότε ὑπάρχει μία ἄλλη διαδικασία μέ τήν ὁποία ἐμμέσως ὑποχρεώνεται. Ὁ ἔχων νόμιμο συμφέρον μπορεῖ νά προσφύγει σέ μία ἐπιτροπή πού ὑπάρχει στά ἀνώτατα δικαστήρια, δηλ. στό ΣΤΕ καί στόν Ἄρειο Πάγο, ἡ λεγόμενη Ἐπιτροπή Συμμόρφωσης τῆς Διοίκησης πρός τίς δικαστικές ἀποφάσεις. Αὐτή προεδρεύεται ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου ἤ τόν Πρόεδρο τοῦ ΣτΈ καί ἀποτελεῖται ἀπό μέλη τῶν Ἀνωτάτων δικαστηρίων πού ἐκλέγονται μέ κλῆρο. Αὐτή ἡ ἐπιτροπή καταδικάζει τή Διοίκηση (ἐν προκειμένῳ τήν Κυβέρνηση), νά ἐφαρμόσει τίς ἀποφάσεις καί βάζει καί πρόστιμα κατά τῆς κυβέρνησης τά ὁποῖα εἶναι ὑπέρογκα.
Ἄλλος τρόπος γιά νά πιέσουμε στή συγκεκριμένη περίπτωση γιά τά προγράμματα εἶναι ἡ κατάθεση μηνύσεως κατά τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ὁ ὁποῖος μετά τήν ἔκδοση τῶν ἀποφάσεων ἀρνεῖται νά τίς ἐφαρμόσει καί ἐξακολουθεῖ νά ἐπιμένει στά ἐκπαιδευτικά αὐτά προγράμματα· μπορεῖ νά κατατεθεῖ μήνυση κατά τοῦ ὑπουργοῦ καί κατά τῶν ὀργάνων τῆς ἐκπαίδευσης δηλ. τῶν δασκάλων, καθηγητῶν, ἐκπαιδευτικῶν συμβούλων καί δέν ξέρω ποιῶν ἄλλων ἐμπλέκονται ἐδῶ,  προσέξτε... ἐκτός ἀπό παράβαση καθήκοντος πού πολύ σωστά ἀκούστηκε πρίν ἀπό τόν ἔγκριτο δικηγόρο, μήνυση καί γιά προσηλυτισμό! Γιά ἀκοῦστε λίγο… κάτι πού δέν τό προσέξαμε: σέ μία ἡμερίδα πού ἔγινε πρό τριῶν-τεσσάρων ἡμερῶν στή Θεσ/νίκη ὑπῆρχε ὁ τίτλος «Προσηλυτισμός καί ἀποφάσεις τοῦ ΣτΈ», δηλ. ἐάν ἀσκεῖται προσηλυτισμός μέ τά νέα προγράμματα σπουδῶν σέ βάρος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, καταθέτεις μήνυση καί γι’αὐτόν τό λόγο.
Βέβαια ὁ προσηλυτισμός σάν ποινικό ἀδίκημα ἔχει πολλές ἄλλες προϋποθέσεις γιά νά στοιχειοθετηθεῖ ἡ ἀντικειμενική του ὑπόσταση καί δέ θέλω νά σᾶς κουράσω μ’ αὐτές. Πρέπει δηλ. αὐτός ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά ὑπεισέλθει στή θρησκευτική συνείδηση τοῦ παιδιοῦ νά τό κάνει αὐτό μέ σκοπό, δηλ. μέ ὁρισμένο δόλο καί νά θέλει νά ἀποσπάσει τόν μαθητή ἀπό αὐτό πού πιστεύει μέχρι τώρα μέ σκοπό νά τόν μεταθέσει σέ μία ἄλλη δοξασία, μία ἄλλη θρησκεία, ἀνεξάρτητα ἄν θά τό πετύχει ἤ ὄχι· δέν τόν ἐνδιαφέρει ἄν πράγματι τόν ἔκανε μουσουλμάνο ἤ ἄθεο, δέν ἔχει σημασία αὐτό, ἀρκεῖ νά σκοποῦσε σ’αὐτό. Τέτοιο ἀδίκημα ὑπάρχει μέσα σ’αὐτά τά ἐκπαιδευτικά προγράμματα διότι πραγματικά (τό εἶπε καί τό ΣτΈ μάλιστα μέ μία παράγραφο πού δέν τήν προσέξαμε καθόλου) ὅτι μέ τά προγράμματα αὐτά σκοπεῖται ἡ ἀλλοίωση τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τῶν μαθητῶν καί μάλιστα αὐτῶν τῆς νεαρᾶς ἡλικίας (ἀναφερόταν στό δημοτικό σχολεῖο) πού αὐτά τά παιδιά ἀπό τή μητέρα τους ἔμαθαν πῶς νά κάνουν τόν σταυρό τους, πώς νά πιστεύουν στήν Ὀρθοδοξία κι ἔρχονται τώρα στό σχολεῖο πού θέλει νά τά ἀποσπάσει ἀπό αὐτό.
Σκοπεῖ δηλ. ὁ ὑπουργός μέ τό πρόγραμμα καί ὁ δάσκαλος πού θέλει καί διδάσκει αὐτά τά προγράμματα, τήν ἀλλοίωση τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τοῦ παιδιοῦ. Γι’ αὐτό μποροῦν οἱ γονεῖς νά καταθέσουν μήνυση σέ βάρος τοῦ δασκάλου, τοῦ καθηγητοῦ ὡς αὐτουργοῦ τῆς πράξης τοῦ προσηλυτισμοῦ καί σέ βάρος τοῦ ὑπουργοῦ ὡς ἠθικοῦ αὐτουργοῦ ἤ ἄμεσου συνεργοῦ σ’ αὐτή τήν πράξη.
Ὁ δέ προσηλυτισμός ἔχει βαρύτατες ποινές καί ὅταν μάλιστα ἀσκεῖται λέει σέ σχολεῖα ἤ σέ ἱδρύματα τότε ἔχει ἐπιβαρυντική περίπτωση· μέχρι καί τήν ἐκτόπιση μπορεῖ νά ἐπιβάλει τό δικαστήριο στόν ἐκπαιδευτικό ἤ στόν ὑπουργό (βέβαια αὐτός καλύπτεται ἀπό τό νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν, αὐτό ὅμως εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα). Ἐγώ λέω τί μέτρα μπορεῖ νά πάρει ὁ γονέας.
………………………………………………………………………….
Ἐρώτηση:  κ. Πρόεδρε δεδομένου ὅτι τά παιδιά μας στοχοποιοῦνται, ἀπομονώνονται καί τραυματίζονται ἀπό τήν ἐπώδυνη πραγματικότητα ὅτι παρίστανται στή διδασκαλία τῶν φακέλων μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν χωρίς βιβλίο (ἀφοῦ τά ἔχουμε ἐπιστρέψει), οἱ διευθυντές, οἱ διδάσκοντες μᾶς δηλώνουν ἀνερυθρίαστα ὅτι θά συνεχίσουν νά διδάσκουν τούς φακέλους, οἱ δέ  σύλλογοι γονέων, διδασκόντων, οἱ τοπικές μητροπόλεις κωφεύουν ἤ καί ὑπονομεύουν τόν φιλότιμο ἀγώνα μας.
Εἶναι σκόπιμο νά στραφοῦμε πλέον μέ τήν κατάθεση ἀγωγῶν ἐναντίον τῶν διευθυντῶν τῶν σχολικῶν μονάδων ἤ τῶν διδασκόντων ὡς μή ἔχοντες ἄλλο τρόπο ἄμυνας;
Ἀπάντηση :  (Στήν ἐρώτηση αὐτή ἀπάντησα καί προηγουμένως). Βεβαίως καί ναί.
………………………………………………………………………….
Ἐρώτηση:  Μέ ποιά νομικά ἐπιχειρήματα οἱ θεολόγοι καθηγητές μποροῦν νά ἀρνοῦνται τό αἴτημα τῶν γονέων νά μήν παρευρίσκονται τά παιδιά τους στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν;
Ἀπάντηση : Αὐτό ἔχει λυθεῖ πλέον καί πάλι μέ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου. (Ἐφετεῖο Χανίων). Οἱ ἀλλόθρησκοι μαθητές, οἱ μουσουλμάνοι κ.λπ. μποροῦν ἀφοῦ κάνει δήλωση ὁ γονέας νά ἑξαιρεθοῦν ἀπό τό μάθημα αὐτό καί τήν ὥρα πού γίνονται τά θρησκευτικά στούς ὀρθόδοξους αὐτοί μποροῦν νά πᾶνε σέ μία ἄλλη αἴθουσα καί νά παρακολουθήσουν κάποιο ἄλλο μάθημα π.χ. ἱστορία, Νέα Ἑλληνικά. Ὄχι ὅμως οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί.


Ἐρώτηση:  Γιατί σέ ἄλλες χῶρες μέλη τῆς Ε.Ε. τό μάθημα ἔχει ὁμολογιακό χαρακτήρα π.χ. στή Γερμανία, στό Βέλγιο, ἐκεῖ δηλ. εἶναι ὀπισθοδρομικοί;
Ἀπάντηση : Ἡ ἐρώτηση εἶναι ρητορική . Δέν ξέρουμε κατά πόσο στή Γερμανία ἤ στό Βέλγιο ἔχει ὁμολογιακό χαρακτήρα.
(παρέμβαση π. Μεταλληνοῦ): κ. Πρόεδρε ἔχω σπουδάσει ἐκεῖ καί ἔχω μείνει πολλά χρόνια, μέχρι σήμερα ὁ κ. Κρίππας τά ἔχει ἀναλύσει ὅλα. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί διδάσκουν τή δική τους διδασκαλία καί μάλιστα μέ δικούς τους πάστορες καθηγητές, τό ἴδιο καί οἱ Προτεστάντες.
κ. Νικόπουλος: Μπράβο τους. Καιρός νά τούς μιμηθοῦμε κ ἐμεῖς καί νά κάνουμε τό ἴδιο!
…………………………………………………………….
Ἐρώτηση:  Τί ἄλλο πρέπει νά κάνουμε σάν Ἕλληνες Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι γιά νά σώσουμε τά παιδιά μας;
Ἀπάντηση : Νά τούς μάθουμε ἐμεῖς στό σπίτι τήν Ὀρθοδοξία, νά εἴμαστε σωστοί γονεῖς, νά βλέπουν τά παιδιά μας τό παράδειγμά μας καί τότε θά διορθωθοῦν πολλά πράγματα. Ὁ πρῶτος διδάξας πρέπει νά εἶναι ἡ μητέρα, τό πρῶτο σχολεῖο εἶναι τό σπίτι καί μετά εἶναι τό σχολεῖο! Τό εἶπε καί τό ΣτΈ: δέν μπορεῖτε τά παιδιά πού στό σπίτι τους ἄκουσαν τή μητέρα γιά τόν Χριστό καί τήν Ὀρθοδοξία νά ἔρχεστε ἐσεῖς τώρα μέ αὐτά τά προγράμματα καί νά ἀλλοιώνετε αὐτά πού ἄκουσαν σπίτι τους. Ἑπομένως τό ΣτΈ ἐμμέσως δέχεται ὅτι τό πρῶτο σπίτι εἶναι τό πρῶτο σχολεῖο καί ὄχι τό Δημοτικό. 
Τό πρῶτο πράγμα εἶναι λοιπόν ἡ σπιτική ἐκπαίδευση. Ὅμως οἱ νέες  μητέρες τό κοιτᾶνε αὐτό; Δυστυχῶς οἱ σημερινές μητέρες θέλουν νά βγοῦν ἔξω, νά πιάσουν δουλειά γιατί τά οἰκονομικά τους δέν ἐπαρκοῦν καί ν’ ἀφήσουν τά παιδιά τους στόν παιδικό σταθμό καί διαμαρτύρονται ἐπειδή δέν ὑπάρχουν πολλοί παιδικοί σταθμοί νά τ’ἀφήσουν. 
………………………………………………………………………..
Ἐρώτηση:  Ἐάν τά νέα προγράμματα σπουδῶν γιά τά νέα βιβλία θρησκευτικῶν κρίνονται παράνομα συνταγματικά δέν θά πρέπει νά κριθοῦν τό ἴδιο παράνομα τά ἀκαδημαϊκά προγράμματα σπουδῶν τῶν περισσοτέρων παιδαγωγικῶν τμημάτων στά ὁποῖα δέν περιέχεται ὑποχρεωτικό μάθημα ὀρθόδοξου προσανατολισμοῦ γιά τούς μελλοντικούς δασκάλους;
Ἀπάντηση : (Καί αὐτό τό ἐρώτημα εἶναι ρητορικό). Προφανῶς ἐννοεῖτε στά παιδαγωγικά τμήματα τῶν Πανεπιστημίων; Συγχωρέστε με ἀλλά θά σᾶς πῶ κάτι γιατί τό ἕνα φέρνει τό ἄλλο: ὅταν τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 16 λέει ὅτι σκοπός τῆς παιδείας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς συνείδησης (δέν κάνει διάκριση τῶν ἐκπαιδευτικῶν βαθμίδων, δέ λέει δηλ. ὅτι στό Δημοτικό, στό Γυμνάσιο καί στό Λύκειο θά κάνετε τήν ἀνάπτυξη, λέει τῆς παιδείας καί πρέπει νά τό προσέξουμε. Ἀδιακρίτως, δέν διακρίνει. Ἑπομένως καί στά παιδαγωγικά αὐτά τμήματα ἄν διδάσκονται ἄλλα προγράμματα μέ σκοπό τόν προσηλυτισμό τότε ἐφαρμόζεται αὐτό πού εἴπαμε παραπάνω, δηλ. ἡ δυνατότητα ἀσκήσεως δίωξης γιά προσηλυτισμό. Τώρα ἄν δέν καλλιεργεῖται ἡ θρησκευτική συνείδηση μέ αὐτά θά πρέπει αὐτό νά τό τοποθετήσουμε στήν ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία (ἐδῶ μπαίνουν κάποια ἄλλα προβλήματα).
Σᾶς λέω ὅμως μετά λόγου γνώσεως καί πιστεύω ὅτι τό Σύνταγμα δέν διακρίνει καί ἑπομένως δέν περιορίζεται ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης μόνον στίς  δύο βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης (Δημοτικό καί Γυμνάσιο- Λύκειο). Αὐτός ἄλλωστε ἦταν καί ἕνας λόγος πού μαχώμεθα κατά τῆς ἵδρυσης μουσουλμανικῶν σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, στήν ὁποία αὐτό τό τμῆμα ἱδρύθηκε καί προσέξτε… δέν πῆγε οὔτε ἕνας μουσουλμάνος νά ἐγγραφεῖ, ἀντίθετα ἀπό κάποιους ὀρθοδόξους πού γράφτηκαν γιατί εἶχαν ζῆλο νά μάθουν τόν μουσουλμανισμό! Ἕνας μουσουλμάνος δέν ὑπάρχει.
………………………………………………………………………..
Ἐρώτηση:  Ὑπάρχει περίπτωση νά γίνει κάποια προσφυγή-μήνυση ὁμαδική ἐναντίον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας;
Ἀπάντηση : Ἐννοεῖτε τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας… τό εἶπα ἀναλυτικά παραπάνω. Μποροῦμε νά κάνουμε μήνυση κατά τοῦ ὑπουργοῦ ἀκόμα καί διότι παραβαίνει τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ. Ὅπως εἶπε προηγουμένως καί ὁ συνάδελφος δικηγόρος, ὁ  δάσκαλος, ὁ καθηγητής ὁ ὁποῖος δέν συμμορφώνεται μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ ἔχει εὐθύνη καί δέν μπορεῖ νά ἐπικαλεστεῖ τόν ὑπαλληλικό κώδικα ὁ ὁποῖος λέει ὅτι: δέν μπορῶ νά κάνω διαφορετικά γιατί ἐγώ τή θεωρῶ προσταγή. Μά ἡ προσταγή πού ἐκτελεῖς πρέπει νά εἶναι νόμιμη καί προπαντός συνταγματική. Ἐδῶ  ἡ προσταγή αὐτή ἔχει κηρυχθεῖ ἀντισυνταγματική μέ τόν ποιό ἐπίσημο τρόπο, ἐφόσον τό εἶπε τό ἴδιο τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας. Ἔρχεσαι λοιπόν τώρα ἐσύ ὁ δάσκαλος, ὁ καθηγητής καί λές ἐγώ θά τά ἐφαρμόσω. Μά ἄν τό κάνεις αὐτό διαπράττεις καί παράβαση καθήκοντος καί τόν ὅρκο σου παραβιάζεις.
………………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Ἄν καί πῶς μποροῦμε νά συμμετάσχουμε ἐμεῖς οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν σέ μία τέτοια κίνηση; ...Δεδομένης τῆς περιφρόνησης τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΈ τί μποροῦμε νά κάνουμε;
Ἀπάντηση : Τό εἴπαμε προηγουμένως τί μποροῦμε νά κάνουμε ἀρκεῖ νά ἔχουμε τήν θέληση διότι χωρίς αὐτήν δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτα.
………………………………………………………….
Ἐρωτήσεις γιά κ. Βασσάλου
Ἐρώτηση:  Οἱ φοιτητές τῶν παιδαγωγικῶν σχολῶν δέν διδάσκονται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Τί κάνει ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας γι’ αὐτό τό θέμα;
Ἀπάντηση : Δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι τά πράγματα ὅτι δέν διδάσκονται. Διδάσκονται θρησκειολογικά, συγκριτισμικά θρησκευτικά καί μάλιστα ἄν ὁ καθηγητής εἶναι ἀκραῖος καί δέν κρατάει κάποιο σεβασμό βάζει τό δηλητήριό του στούς φοιτητές οἱ ὁποῖοι εἶναι παιδιά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἀκατήχητα. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα, δηλ. αὐτοί εἶναι οἱ πρώην μαθητές τοῦ σχολείου πού ξαφνικά μπῆκαν στίς σχολές Νηπιαγωγῶν, ὁπότε αὐτό πού παίρνουν ἀπό τή Σχολή μετά τό ἀναπαράγουν στό σχολεῖο. Καί φτάνουμε στό σημεῖο νά ἔχουμε δασκάλους οἱ ὁποῖοι νά λένε ὅτι: ἐγώ ὅταν ἦταν τό προηγούμενο πρόγραμμα εἶχα πρόβλημα συνειδήσεως νά τό διδάξω, ἐνῶ τώρα πού εἶναι πολυθρησκειακό δέν ἔχω πρόβλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τί ἀλλοιώσεις γίνονται.
Ἐπίσης νά ξέρετε ὅτι τό πρόγραμμα σπουδῶν προβλέπει ἀπό μόνο του νά μπεῖ καί στά νηπιαγωγεῖα καί γνωρίζω ὅτι αὐτή τή στιγμή στή σχολή Νηπιαγωγῶν στό Πανεπιστήμιο Κρήτης διδάσκονται Ἰσλάμ θρησκειολογικά γιατί αὐτά ἔχουν σκοπό νά μποῦν ἀπό νωρίς.
……………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν δέν διδάσκεται στό Δημοτικό, δέν ἀνοίγουν καθόλου τά βιβλία καί ἐπίσης ἄλλοι τά παρερμηνεύουν.
Ἀπάντηση : Περί παρερμηνείας, αὐτό εἶναι ἀπόρροια τοῦ τί εἰσέπραξαν στίς Παιδαγωγικές Σχολές τους καί αὐτό πού εἴπαμε προηγουμένως περί τάχα θέματος συνειδήσεως μέ τά ὀρθόδοξα καί βεβαίως ἡ λογική ὅτι μόνον τά μαθηματικά καί ἡ γλῶσσα ἀξίζουν.
Τώρα ἐδῶ εἶναι θέμα τῶν γονιῶν, διότι πάντα αὐτά τά θέματα τῆς θρησκευτικῆς διαπαιδαγώγησης εἶναι πρῶτα τῶν γονιῶν. Πιστεύω ὅτι θά πρέπει νά ζητήσουν ἀπό τούς γονεῖς..., μία μητέρα ὅμως μοῦ εἶπε ξέρεις εἶμαι μόνη μου, οἱ ὑπόλοιπες μαμάδες ἀσχολοῦνται μέ τό νά φωτογραφίζουν τό παιδάκι τους στίς πόζες τοῦ χοροῦ καί νά τό ἀνεβάζουν στό facebook. Αὐτή εἶναι ἡ ἔννοια τῶν μαμάδων, καί τσιγάρο. Ὅλες οἱ συναντήσεις τους εἶναι ἔτσι, κανένα περιεχόμενο, νά ἀναρωτηθοῦν ἐδῶ τί μαθαίνει τό παιδί μου; Καί αὐτό πού μαθαίνει ποῦ τό πάει; Γιατί αὐτό εἶναι τό ζητούμενο, ὄχι μόνον τί μαθαίνει ἀλλά ποῦ τό πηγαίνει αὐτό πού μαθαίνει.
Πρέπει λοιπόν ἐμεῖς νά νοιαστοῦμε καί αὐτή τή στιγμή  ὄχι μόνον ἡ ἐκκοσμίκευση ἀλλά καί τά πάθη μας ἔχουν αὐξηθεῖ τόσο πολύ πού ἔχουμε χάσει τόν δρόμο μας σάν κοινωνία, ὁπότε πρέπει νά τόν ξαναβροῦμε. Ἄν δέν τόν ξαναβροῦμε θά τό πληρώσουμε. Αὐτά δέν ἔχουν ἄλλη ἐξήγηση.
………………………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Ἄν ἔχουμε σέ μία τάξη ὀρθόδοξους μαθητές καί ἄλλους πού δικαιοῦνται τήν ἀπαλλαγή, δέν πρέπει νά κάνει ὁ καθηγητής ἤ ὁ δάσκαλος ἕνα μάθημα ἰσορροπημένο ὥστε νά περιλαμβάνει καί τούς ἄλλους μέ σεβασμό κ.λπ.;
Ἀπάντηση : Καταρχήν νά ποῦμε ὅτι τό ὀρθόδοξο μάθημα κάνει ἀναφορά στίς ἄλλες θρησκεῖες στήν Β΄ Λυκείου καί πάντα ἡ ἀναφορά αὐτή γίνεται μέ σεβασμό. Σέ καμία περίπτωση ὀρθόδοξος γιά λόγους δικῆς του συνειδήσεως δέν μπορεῖ νά ὑποτιμήσει τό παιδί. Διότι τό κάθε παιδί ἀκόμα καί ἄν εἶναι ἑτερόδοξο ἤ ἄθεο εἶναι αὐτό πού εἶναι οἱ γονεῖς του καί αὐτό πρέπει νάχουμε ὑπόψιν μας. οἱ γονεῖς τό καθοδηγοῦν νά εἶναι κάτι. Τό κάθε παιδί ὅμως, ὅπως καί νά ἔχει δέν παύει νά εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Μέ ποιά ἔννοια θά τό προσβάλει ὁ καθένας; γιατί νά τοῦ πεῖ προσβλητικό λόγο; γιατί νά τό ὑποτιμήσει; Ὅταν ὑποτιμᾶς τόν ἄλλον ἐκθέτεις τόν ἴδιο σου τόν ἑαυτό ὅτι δέν πάει καλά. Ὁπότε σέ καμία περίπτωση δέν μιλᾶμε γιά ὑποτίμηση.
Παρέμβαση κ. Νικόπουλου: θά ἤθελα νά πῶ ὅτι τό ΣτΈ ἀπαντάει σ’αὐτό τό πρόβλημα. Δηλ. δέν μποροῦμε τήν ὥρα πού κάνουμε μάθημα ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης στούς ὀρθοδόξους τήν ἴδια ὥρα νά μιλᾶμε καί γιά τόν μουσουλμανισμό. Αὐτά θά γίνουν σέ ξεχωριστή ὥρα ὅπως εἶπε καί σέ ἄλλο μάθημα κατά κάποιον τρόπο. Δέν μποροῦμε νά συγχέουμε, διότι ἡ σύγχυση φέρει πραγματικά τήν ἀλλοίωση τῆς  θρησκευτικῆς συνείδησης. Τό λέει ρητῶς.  
κ. Βασσάλου: μιᾶς καί ρωτήσατε γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, τό διοικητικό ἐφετεῖο Χανίων βάζει ὡς ὑποχρεωτικό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γιά τούς ὀρθόδοξους μαθητές καί γιά τούς ἑτερόδοξους σέβεται τό δικαίωμα τῆς ἀπαλλαγῆς χωρίς αὐτό νά ’ναι ὑποχρεωτικό. Σέ κάθε περίπτωση ὅμως αὐτά γίνονται μέ σεβασμό. Ἐμεῖς οἱ θεολόγοι ἔχουμε τήν ἐμπειρία ὅτι τώρα πάρα πολλά παιδιά ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ζοῦνε στή χώρα μας καί εἶναι ἀπό ἄλλους θρησκευτικούς χώρους, παρακολουθοῦν καί θέλουν νά μάθουν τό ὀρθόδοξο μάθημα καί μάλιστα μέ πάρα πολύ ἐνδιαφέρον καί δέν αἰσθάνονται προσβεβλημένα γιατί ἁπλούστατα δέν τά προσβάλλουμε. Ὅπως μαθαίνουν τό κάθε μάθημα πού διδάσκεται στήν ἑλληνική παιδεία ἔτσι ἀκοῦνε καί τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, διότι τό μάθημα δέν κάνει προπαγάνδα.
Τέλος τό πρόγραμμα σπουδῶν δέν σέβεται τή θρησκεία κανενός. Αὐτό εἶναι τό πρόβλημα. Ὅλες τίς θρησκεῖες τίς ἀλλοιώνει καί ἑπομένως δέν μπορεῖ νάρθει ἰσορροπία μέ τό νά ἔχουμε ἕνα πανθρησκειακό πρόγραμμα καί νά τό θεωροῦμε ἰσορροπημένο, διότι αὐτό ἀλλοιώνει τά πάντα.
……………………………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Σχετικά μέ τήν βελτίωση προγραμμάτων σπουδῶν, ἐπειδή πολύς λόγος γίνεται καί ἀπό τήν πλευρά τῆς ἐκκλησίας καί ἡ Ἐπιτροπή ἔλεγε γιά τήν βελτίωση.
Ἀπάντηση : Δέν ὑπάρχει βελτίωση. Αὐτά εἶναι δομημένα μέ ἕνα σκεπτικό καί ἔχουν κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση ἡ ὁποία εἶναι διαθρησκειακή καί διαπολιτισμική. Ἡ κατεύθυνση, τό ἀνακάτεμα εἶναι τό πρόβλημα καί ὄχι τό πόσα ὀρθόδοξα στοιχεῖα ὑπάρχουν ἐκεῖ μέσα, τά ὁποῖα ὑπάρχουν καί γιά πονηρό λόγο. Αὐτό τό πρόγραμμα δέν βελτιώνεται· ἁπλῶς ἀλλάζει. Αὐτό μπορῶ νά σᾶς πῶ.
……………………………………………………………………………….
Ἐρώτηση:  Σχετικά μέ τήν μείωση τῶν ἐκκλησιασμῶν καί τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σέ κάποιους τύπους σχολείων καί τάξεις.
Ἀπάντηση : Πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι ὁ τρόπος πού ἀντιμετωπίζουμε τά πράγματα πρέπει νά ἀλλάξει. Ὁ καθένας ἀπό τό μετερίζι του πρέπει νά κάνει κάτι περισσότερο. Ἡ ΠΕΘ ἀνέλαβε καί τήν ἐνημέρωση καί ἐπίσης καί τούς δικαστικούς ἀγῶνες. Ὑπάρχει ἕνα πολύ ζωντανό κομμάτι τό ὁποῖο οἱ πολιτικοί τό ὑπολογίζουν καί αὐτό ἀφορᾶ τούς γονεῖς. Καί τό ὑπολογίζουν γιατί ἀπό ἐκεῖ περιμένουν τίς ψήφους τους καί ἐπίσης δέν θέλουν καί πολλές φασαρίες. Δέν θέλουν νά ἁπλώνει τό θέμα στήν κοινωνία. Λοιπόν, οἱ γονεῖς (συγνώμη γιά τή λέξη) πρέπει νά ξυπνήσουν! 
………………………………………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Σχετικά μέ τό θέμα τῆς Arigatou.
Ἀπάντηση : Καταρχήν δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ πολλά γιά τό θέμα αὐτό, τό μόνο πού μπορῶ νά πῶ εἶναι ὅτι ὑπάρχει μία ὁλόκληρη ἔρευνα τῆς ΠΕΘ ὅπως σᾶς εἶπα καί προηγουμένως ἡ ὁποία δυστυχῶς  ἐξαιτίας κάποιων προσωπικῶν μου κωλυμάτων ἔμεινε στό τελείωμα. Πιστεύω μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ὁλοκληρωθεῖ, καί ὅταν αὐτό γίνει θά δοθεῖ στή δημοσιότητα καί ἐκεῖ βεβαίως θά γνωρίσετε τίς λεπτομέρειες οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά παρουσιαστοῦν μέ μία σύντομη ἀπάντηση γιατί εἶναι μία ὁλόκληρη μελέτη.
Ἁπλῶς τώρα σᾶς ὅτι ἡ Arigatou ξεκίνησε ἀπό τήν Ἰαπωνία, εἶναι πολυθρησκειακή, ἀνέλαβε τό ρόλο πού τῆς ἔδωσαν, δηλ. νά ἐπιβάλει ἕνα πρόγραμμα καί ὑπάρχει πρόσωπο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τό ὁποῖο συνδέεται μέσα μέ τά προγράμματα καί τούς καθηγητές.   
 …………………………………………………………………………………………
Ἐρωτήσεις γιά κ. Ἄνδραλη
Ἐρώτηση:  Ἐάν κάποιος ἐκπαιδευτικός δέν ἐφαρμόσει τά νέα βιβλία φακέλου τῶν θρησκευτικῶν καί δίνει φωτοτυπίες καί δικό του ὑλικό στούς μαθητές μπορεῖ νά τοῦ κάνει κάτι ἡ προϊσταμένη ἀρχή του;
Ἀπάντηση : Τό ἀπαντήσαμε διεξοδικῶς στήν εἰσήγηση. Δέν μπορεῖ νά τοῦ κάνει κάτι ὅταν δέν ἐκτελεῖ προδήλως ἀντισυνταγματική ἐντολή.
…………………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Μία κυβέρνηση πού δέν λαμβάνει ὑπόψιν της τό ΣτΈ ἔχει κάποια κύρωση;
Ἀπάντηση : Τά εἶπε ὅλα διεξοδικά πρίν ὁ κ. Νικόπουλος. Τό μόνο πού θά προσθέσω ἐγώ εἶναι μία ἐνημέρωση, ὅτι ἤδη ἔχει κατατεθεῖ στήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τοῦ ΣτΈ αἴτηση πρός συμμόρφωση τῆς Διοίκησης πρός τίς δικαστικές ἀποφάσεις, καί μαζί ἔχει κατατεθεῖ καί ἡ μελέτη τοῦ κ. Ρεράκη καί τοῦ ἐργαστηρίου Παιδαγωγικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, συγκριτική μελέτη τῶν δυό προγραμμάτων σπουδῶν πού ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι τά ἴδια καί ἔχει ὁριστεῖ καί δικάσιμος μέσα στόν Ὀκτώβριο γιά τήν αἴτηση συμμόρφωσης.   
……………………………………………………………………………
Ἐρώτηση:   γονέας μπορεῖ νά ζητήσει ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἑβδομάδα ἔμφυλης ταυτότητας καί τῆς ἐπιβολῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς στά παιδιά καί τῆς ἐπικράτησης τῆς ἄθεης θεωρίας τῆς ἐξελίξεως ὡς θέσφατου;
Ἀπάντηση : Ἡ Εὐρωπαϊκή σύμβαση τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου στό ἄρθρο 2 τοῦ πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου ἀναφέρει ὅτι κάθε γονιός ἔχει δικαίωμα νά τοῦ παρέχεται ἀπό τό κράτος παιδεία ἡ ὁποία θά εἶναι ἀπολύτως σύμφωνη μέ τίς δικές του φιλοσοφίες καί θρησκευτικές πεποιθήσεις. Αὐτές τίς ἀποφάσεις τίς ἀναγνώρισε καί τό ΣτΈ ἑπομένως θά μπορεῖ νά τό ἐπικαλεστεῖ αὐτό. Τώρα οἱ ἐντολές τοῦ Ὑπουργείου εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει καμία ἀπαλλαγή γιά τίς ἔμφυλες ταυτότητες. Θέλει πάλη αὐτό. Ἄς κάνει κάποιος μία ὑπεύθυνη δήλωση κ μετά ἄν ἀρνηθεῖ ἡ διοίκηση ἄς κριθεῖ ἀπό τά δικαστήρια.
………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Εἶμαι ἐκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας, ἔχω ὅμως δευτέρα Δημοτικοῦ, δέν ἔχω δηλ. τό μάθημα στή τάξη μου. Θέλω νά στείλω στή πρωτοβάθμια τήν  ἀντίρρησή μου. Δικαιοῦμαι νά τό κάνω;
Ἀπάντηση: Ἀναφορά  ὅπως εἴπαμε στήν εἰσήγησή μου περί ἀντισυνταγματικότητας δέν ὑπάρχει λόγος νά τό κάνετε γιατί δέν σᾶς ἔχει δοθεῖ ἐντολή. Μπορεῖτε ὅμως νά στείλετε μία διαμαρτυρία ὡς ἐκπαιδευτικός πού δέν ἔχει κάποια νομική ἀξία, ἁπλά μόνο γιά τήν ἱστορία γιά νά φανεῖ ὅτι ὑπάρχει μία ἀντίδραση.
……………………………………………………………………………..
 Ἐρώτηση:  Γιατί ἐξακολουθοῦν νά ἀπαλλάσσονται οἱ μαθητές (πού καί πρίν ἀπαλλάσσονταν) ἐφόσον τό μάθημα ἔγινε θρησκειολογικό;
Ἀπάντηση: Αὐτό εἶναι καί δική μας ἀπορία. Ἐφόσον καί μέσα στά προγράμματα σπουδῶν ἀναφέρεται ὅτι ὁ σκοπός εἶναι νά γίνει ἕνα μάθημα γιά ὅλους ἀποροῦμε καί ἐμεῖς γιατί δίνονται ἀπαλλαγές. 
………………………………………………………………..
Ἐρώτηση:  Μήπως πρέπει νά ἀπαιτήσουμε ἤ νά ἀπαλλάσσονται καί οἱ ὀρθόδοξοι ἤ κανείς;
Ἀπάντηση : Κατά τή γνώμη μου αὐτό δέν θά ἦταν φρόνιμο. Ἄν ἀπαλλαγοῦμε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι ἀπό τό μάθημα θά καταργηθεῖ τό μάθημα καί αὐτό πᾶνε νά κάνουν. Θά ἔχουν πρόβλημα καί οἱ θεολόγοι διότι δέν θά ἔχουν κάποια ἐργασία ἀλλά καί θά ἐξαφανιστεῖ τό μάθημα τό ὁποῖο προσφέρει. Ὅσο κι ἄν κάποιοι θέλουν νά τό εὐτελίσουν καί νά τό κάνουν ὤρα τοῦ παιδιοῦ τό μάθημα προσφέρει καί γιά μένα προσωπικά· ὀφείλω νά ὁμολογήσω ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἔχει προσφέρει πολλά.   
……………………………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Ὡς ἔσχατο μέσον μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἀπαλλάξουμε τά παιδιά μας ὥστε νά θορυβηθεῖ ἡ τοπική κοινωνία;
Ἀπάντηση : Τό εἴπαμε αὐτό πρίν, νομίζω ὅτι δέν πρέπει νά γίνει ἀπαλλαγή πρέπει νά διεκδικήσουμε νά εἶναι τά παιδιά μέσα στό μάθημα χωρίς ὅμως νά διδάσκονται αὐτό τό ἀντισυνταγματικό πρόγραμμα. Τά μέσα τά ἀναλύσαμε διεξοδικά.  
……………………………………………………………………………….
Ἐρώτηση:  Ὁ κος Φώτης Τάκος ρωτάει: πρέπει νά γίνουμε ἕρμαια τῆς χρηματοδοτούμενης ἀπό σκοτεινούς καί σατανιστικούς παράγοντες προπαγάνδας πού χτυπάει τό πιό εὐαίσθητο καί σημαντικό γιά τό μέλλον κομμάτι τοῦ ἑλληνισμοῦ τῶν παιδιῶν μας;
Ἀπάντηση: Ὄχι βέβαια δέν πρέπει νά γίνουμε ἕρμαια, συμφωνοῦμε σέ αὐτό.
……………………………………………………………………………..
Ἐρώτηση:  Τί θά γίνεται ὅταν σέ σχολεῖα, τάξεις πού ἦταν πλειοψηφία οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές ξαφνικά μέ τούς μετανάστες πρόσφυγες γίνονται μειοψηφία; Ὑπῆρχε τάξη μέ 20 μουσουλμάνους καί 2 ὀρθοδόξους.
 Ἀπάντηση : Αὐτό ὄντως εἶναι ἕνα μεγάλο πρόβλημα. Θέλουν ἔτσι νά γίνουμε μειοψηφία ἔτσι ὥστε αὐτά πού λέμε τώρα καί γιά αἰῶνες ἰσχύουν στή πατρίδα μας ὅτι ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη, τώρα θέλουν νά τό ἀλλάξουν καί νά τό κάνουν ὅτι εἴμαστε ἕνα κοσμικό κράτος μέ σεβασμό. Ἄν γίνουμε ὅμως μειοψηφία καί γίνουν πλειοψηφία αὐτοί οἱ δῆθεν πρόσφυγες-μετανάστες πού ἔρχονται ἀπό τίς ἰσλαμικές χῶρες τότε θά δοῦν ποιά εἶναι ἡ ἀνεξιθρησκεία καί ποιό τό κοσμικό κράτος.  Δέν τό εὔχομαι. 
Παρέμβαση π. Μεταλληνοῦ: κ. Ἀνδραλη δημοκρατία εἶναι ὁ σεβασμός καί τῆς μειοψηφίας.
κ. Ἀνδραλης: Ἔτσι. Δέν ἀναγκάζει κανένας τόν μουσουλμάνο, μπορεῖ νά πάρει ἀπαλλαγή. Στά μειονοτικά σχολεῖα κάνουν τό δικό τους μάθημα καί οἱ Ἑβραῖοι καί μάλιστα στή Λάρισα ὑπάρχει ἑβραϊκό σχολεῖο, ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπειδή ὑπάρχει μόλις ἕνα σχολεῖο ἑβραϊκό δημόσιο, -γιατί δέν ξέρουν ὅτι ὑπάρχουν καί ἰδιωτικά ἑβραϊκά- (ἄν μᾶς ἀκοῦνε τούς ἐνημερώνουμε γι’ αὐτό) πού διδάσκονται μόνο τήν ἑβραϊκή πίστη ἔχουν καί αὐτό τό δικαίωμα. Ἀλλά καί ἕνα σχολεῖο νά ὑπῆρχε αὐτό δέν εἶναι ἐπιχείρημα. Ἡ ἀρχή τῆς ἰσότητας καταστρατηγεῖται μέ τό νά διδάσκονται αὐτοί  κάτι διαφορετικό καί νά ἀπολαμβάνουν μεγαλύτερα δικαιώματα ἀπ’ ὅτι ἐμεῖς.
…………………………………………………………………………………..
Ἐρώτηση:  Μέ τήν ἐπιστροφή τῶν βιβλίων μήπως περιμένει τό Ὑπουργεῖο τήν εὐκαιρία νά μᾶς δώσει τό «δικαίωμα» τῆς ἀπαλλαγῆς  μή συμμετοχῆς στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πού μπορεῖ νά εἶναι τό πρῶτο βῆμα γιά τήν περαιτέρω ἀπαξίωση-ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος, ὥστε νά μεθοδεύσει τους……;;;;
Ἀπάντηση : Αὐτό μπορεῖ νά γίνει ὄχι μέ τήν ἐπιστροφή τῶν βιβλίων ἀλλά ἄν ἐμεῖς ζητᾶμε ἁπλά τήν ἀπαλλαγή. Ἴσα-ἴσα δέν τούς χαρίζουμε κανένα μάθημα. Τά παιδιά μας μήν τά ὑποτιμᾶμε, εἶναι πολύ ἔξυπνα, ξέρουν τί θά κάνουν, τά φωτίζει καί ὁ Θεός καί ξέρουν πῶς θά συμπεριφερθοῦν μέσα καί μάλιστα ἐπειδή ὑπάρχει καί αὐτός ὁ ἐνθουσιασμός τῆς ἀντίστασης πού σέ μᾶς δέν ὑπάρχει θά παρακινήσουν καί τ’ ἄλλα. Πρέπει νά μείνουν τά παιδιά μέσα νά ἐπιστρέψουν τά βιβλία ὁπωσδήποτε καί νά φανεῖ ἡ ἀντίρρησή μας.
Προσέξτε ἕνα σημεῖο: πολλοί γονεῖς μοῦ εἶπαν ὅτι δέν ἐπέστρεψαν τά βιβλία διότι τούς διαβεβαίωσε ὁ δάσκαλος ὅτι δέν θά διδάξει τίς ἄλλες θρησκεῖες. Πολύ καλά κάνει καί δέν τίς διδάσκει ἀλλά πολύ κακῶς κάνουμε καί ἐμεῖς. Αὐτή ἡ αἰτιολογία ἔδωσε στόν κ. Γαβρόγλου τό δικαίωμα νά λέει ὅτι δῆθεν οἱ ἐπιστροφές ἦταν λίγες. Δέν ἦταν τόσο λίγες ὅσο εἶπε, ἦταν πολλές ἀλλά θά μποροῦσε νά ἦταν πολύ περισσότερες ἄν οἱ ὀρθόδοξοι δάσκαλοι πού δέν θέλουν τό μάθημα αὐτό δέν ἀπεθάρρυναν τούς μαθητές νά γυρίσουν τούς φακέλους γιά νά μήν τούς δημιουργήσουν προβλήματα. Ὄχι, πρέπει νά τούς ἐνθαρρύνουμε νά τά ἐπιστρέψουν νά τά κρατήσει τό Ὑπουργεῖο καί νά μορφωθεῖ μπάς καί ἀποκτήσει κ αὐτό τέτοια θρησκευτική συνείδηση.
…………………………………………………………………………
Ἐρωτήσεις γιά π. Βασίλειο
Ἐρώτηση:  Σχετικά μέ τόν διαχωρισμό Ἐκκλησίας – Κράτους.
Ἀπάντηση : Ἐννοεῖται ὅτι δέν τόν θέλουμε. Ὁ Μέγας Κων/νος ἔβαλε τήν Ἐκκλησία μέσα στό Κράτος κ αὐτόν ἔχουμε πρότυπο.
…………………………………………………………………
Ἐρώτηση:  Ἡ ἐξειδίκευση θεολόγων καί ἡ ἀξιολόγησή τους μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ;
Ἀπάντηση : Ὄχι βέβαια, γιατί ποιοί θά κρίνουν τούς σωστούς Θεολόγους, οἱ ἄθεοι;
…………………………………………………………………….
Ἐρώτηση:  Παροτρύνουμε τούς γονεῖς νά ἐπιστρέψουν τά βιβλία;
Ἀπάντηση : Βεβαίως, καί ὑπάρχει καί σχετικό εἰδικό ἔντυπο γιά νά εἶστε κατοχυρωμένοι νομικά.


Ἐρώτηση:  Ὑπάρχουν περιπτώσεις πού κάποιοι μαθητές ἤ γονεῖς δυσανασχετοῦν μέ τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τοῦ παλαιοτέρου προγράμματος  θρησκευτικῶν πού διδάσκετε; ἄν ναί πῶς τό ἀντιμετωπίζετε αὐτό;
Ἀπάντηση :  Ἀντιθέτως ἦρθαν γονεῖς καί μοῦ εἶπαν μπράβο π. Βασίλειε πού τηρεῖτε τά παραδοσιακά θρησκευτικά καί διδάσκετε αὐτά στά παιδιά μας· καί μοντέρνοι γονεῖς, θά λέγαμε ἐμεῖς. Δόξα τῷ Θεῷ στό σχολεῖο πού εἶμαι ἐγώ δέν ἔχουμε κανένα πρόβλημα.
Ἐρώτηση:  Δύναται τό περιεχόμενο τῆς προτάσεώς σας νά ἀποτελέσει τή βάση ἑνός προγράμματος σπουδῶν τοῦ μαθήματος στίς βαθμίδες  ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο;
Ἀπάντηση : Βεβαίως, καί τό ἀναφέραμε κιόλας, ὅτι καί μέ τήν ΠΕΘ θά συνεργαστοῦμε ἀλλά καί μέ ἄλλους φορεῖς πού ἔχουν ἀγωνία γιά τή σωστή ἀγωγή τῶν παιδιῶν καί ἤδη ὑπάρχει στό ἐργαστήριο ἕνα τέτοιο πρόγραμμα πού θά εἶναι ὀρθόδοξα θρησκευτικά.
...................................................
π. Μεταλληνός: Νά συμπληρώσω ὅτι 1ον: ὅταν λένε χωρισμό Ἐκκλησίας – Πολιτείας ἐννοοῦν πλήρη περιθωριοποίηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου ὥστε νά ὑπάρχει σά νά μήν ὑπάρχει. Αὐτό δέν τό θέλουμε. 2ον: Ὁ χωρισμός ὑπάρχει, μέ ἄλλη ἔννοια. Δηλ. διοικητικός χωρισμός, ...εἶναι ὁ νόμος 590 ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπαύγασμα τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975 πού ὁρίζει τήν συναλληλία χωρίς νά ἀναφέρεται ὁ ὅρος. Διακριτοί ρόλοι. Δηλ. σέ ποιά σημεῖα συναντᾶται ἡ διακονική ἐξουσία καί ὄχι ἐξουσία τῆς Πολιτείας μέ τήν διακονική Ἐκκλησία, τή διακονία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Στό Βυζάντιο μιλοῦσαν γιά ἱερωσύνη καί βασιλεία καί ὄχι γιά Ἐκκλησία καί Πολιτεία. Αὐτά ὅλα εἶναι φράγκικα. Ὁ χωρισμός λοιπόν ὑπάρχει, ἀρκεῖ νά τηρηθεῖ ὁ νόμος 590. Τό 2ο ἄρθρο ὁρίζει ποῦ συναντώμεθα καί ποῦ ἔχουμε διαφοροποίηση τῶν δυνατοτήτων μας καί πράξεών μας.
 ……………………………………………………………………….
Ἐρώτηση γιά π. Μεταλληνό:
Ἡ ἀπαίτηση τῆς Ἐκκλησίας γιά μία πατερική πίστη πού πρέπει νά ἀποδεχόμεθα, μήπως ἄραγε πρέπει νά ἀφορᾶ τά μεγάλα πλήθη τῶν πιστῶν, προσηλυτιζόμενοι μέ πλύση ἐγκεφάλου πατερική, ἐκκλησιαστική ἀπό τή μικρή ἡλικία πράγμα καταπιεστικό, ἀνελεύθερο καί ἀναγκαῖο κακό γιά τούς πιστούς πού πρέπει νά ἀποκτήσουν παρωπίδες προκειμένου νά μήν πλανηθοῦν σέ διδασκαλίες πλάνης… ὄχι διανοητικῆς, ἐγκεφαλικῆς;
π. Μεταλληνός: Στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἐπειδή ὁ Θεός μοῦ ἐπέτρεψε μαζί μέ δυό ἄλλους συναδέλφους νά συγγράψω 2 βιβλία, τό 1ο γιά τήν Α΄ Λυκείου πού διδάχτηκε ἐπί πολλά ἔτη καί τό 2ο βιβλίο τῆς Β΄ Λυκείου πού ὑπάρχει ἀκόμα καί δέν καταργήθηκε. Ἔχει πολλές περιπέτειες ἀλλά δέν εἶναι τοῦ παρόντος.
Στά βιβλία τῶν θρησκευτικῶν τά ὁποῖα ἔχουμε, στά βιβλία τῆς πίστεώς μας δέν κάνουμε πλύση ἐγκεφάλου διότι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ὅπως κάθε ἐπιστημονικός χῶρος, τά δεδομένα τῆς ἐπιστήμης πού προσφέρονται στό Πανεπιστήμιο νά τά προσφέρουμε μέ τόν κατάλληλο τρόπο .... Λοιπόν, ὅποιος θέλει τά δέχεται ἤ τά ἀπορρίπτει.
Ὅπως ὁ ἀστρονόμος, ὁ φυσικός ἤ ὁ μαθηματικός περνάει τά πορίσματα τῆς ἐπιστήμης στά βιβλία τῆς ἐκπαιδεύσεως τό ἴδιο κ ἐμεῖς περνᾶμε τά πορίσματα τῆς δικῆς μας ἐπιστήμης. Ἑπομένως δέν γίνεται καμία πλύση ἐγκεφάλου.  
Δείτε και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com