9 Δεκ 2017

Τι θέση λαμβάνουν οι ιερείς της Ι. Μ. Περιστερίου για το ημερολόγιο ''τσέπης'' έτους 2018, της Ι. Μ. Περιστερίου;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2018
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
           «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ»
ΕΔΕΣΣΗΣ 43    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ    12137                                    Περιστέρι    9-12-2017
ΑΡΙΘ.  ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 543
                                                            ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
                                                                         Προς
Τους  αγάμους και εγγάμους Πρεσβυτέρους-Ιερείς της Ι. Μ. Περιστερίου.
Τι θέση λαμβάνετε για το ημερολόγιο ‘‘τσέπης’’ έτους 2018, της  Ι. Μ. Περιστερίου;

Μέσω των Ιστολογίων ‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’, ‘‘Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση’’, ‘‘ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ’’, και ο ‘‘Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ’’.                   
 Αγαπητοί πατέρες,
         ΄Εχουμε στα χέρια μας το ημερολόγιο ‘‘τσέπης’’ έτους 2018, της  Ι. Μ. Περιστερίου. O Mητρ. Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, αφιέρωσε το ημερολόγιο ‘‘τσέπης’’ της Μητροπόλεως έτους 2018, στην  Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης, όπως την χαρακτηρίζει στις σελ. 3 και 4. Στο εξώφυλλο του ημερολογίου υπάρχει το επίσημο σύμβολο της Συνόδου της Κρήτης. Ο κ. Χρυσόστομος την προβάλλει, την διδάσκει και την ‘‘προπαγανδίζει’’ στους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Μητροπόλεως Περιστερίου!
Παραθέτει μάλιστα, «εκτενή διαφωτιστικά αποσπάσματα των επισήμων κειμένων», όπως τα χαρακτηρίζει στη σελ. 4 του ημερολογίου, και παρουσιάζει στο λογικό ποίμνιό του την Σύνοδο της Κρήτης, ως πράγματι Αγίας και Μεγάλης Συνόδου! Όποιος διαβάζει το ημερολόγιο και δεν έχει υπόψη του ολόκληρο το κείμενο, και δυστυχώς στην κατηγορία αυτή ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η Σύνοδος της Κρήτης ήταν Αγία και Μεγάλη!!!
Τα αποσπάσματα βέβαια είναι επιλεγμένα! Από το κείμενο «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ», δεν υπάρχει απόσπασμα από το εκτενές άρθρο  6, με το οποίο η Σύνοδος αποδέχεται την ιστορική ονομασία «άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών».(!). Επίσης δεν υπάρχει απόσπασμα από τα εκτενή άρθρα 16, 17, 18 και 19 του ιδίου κειμένου, που αναφέρονται στο «Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών(Π.Σ.Ε)».(Καθ’ ημάς αιρέσεων)! Οι διάφορες χριστιανικές αιρέσεις του Π. Σ. Ε. χαρακτηρίζονται στο επίσημο κείμενο της Συνόδου του Κολυμπαρίου ως Εκκλησίες!
           Ο Σύλλογός μας με την με αριθμ. Πρωτ. 538/23-12-2016 5σέλιδη ανοικτή επιστολή προς τα ανωτέρω Ιστολόγια, με τον τίτλο: 
«Η Σύνοδος του Κολυμπαρίου Κρήτης, Αγία και Μεγάλη, ή
«σύνοδος» οικουμενιστική, Αιρετική και Ληστρική;
Ποια είναι η στάση μας έναντι των συμμετασχόντων
επισκόπων στην ανωτέρω «σύνοδο»,
τοποθετήθηκε έναντι της «συνόδου» του Κολυμπαρίου. Παραθέτουμε σχετικά αποσπάσματα.  
«Η Αγία Γραφή σαφέστατα κηρύττει ότι μία είναι η Εκκλησία που ο Κύριος Ιησούς απέκτησε με το αίμα Του3Ένα είναι το μυστικό, το πνευματικό «σώμα» Του, του οποίου είναι η κεφαλή4Μία είναι η Πίστη, η άπαξ παραδοθείσα στους αγίους (πιστούς)5. Στη Μία Εκκλησίατο Άγιο Πνεύμα μένει αιώνια και την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια6. Η Εκκλησία είναι ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας7. Κατά την Αγία Γραφή και τους αγίους Πατέρες, δεν υπάρχουν «ετερόδοξες Εκκλησίες». Οι υπάρχουσες διάφορες χριστιανικές ομολογίες χαρακτηρίζονται από τον αιώνιο λόγο του Κυρίου8,  ως  αιρέσεις  απωλείας!
    Όσοι ανήκουν στις αιρέσεις αυτές οδηγούνται στην αιώνια απώλειά τους, στον αιώνιο χωρισμό τους από τον Τριαδικό Θεό, την πηγή της Ζωής9.
Οι επίσκοποι (επί=σκοποί) του Κολυμπαρίου, αντί να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού την Ορθόδοξη Πίστη και με αγάπη και αλήθεια10 να πούν στους ετεροδόξους χριστιανούς11 ότι είναι  α ι ρ ε τ ι κ ο ί και εκτός σωτηρίας, με την απόφασή τους να αποδεχθούν την ιστορική ονομασία «ά λ λ ω ν  ετερο δ ό ξ ω ν  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ν  Ε κ κ λ η σ ι ώ ν  κ α ι  Ο μ ο λ ο γ ι ώ ν», πλανήθηκαν, υπέπεσαν στην παναίρεση του Οικουμενισμού, συμμετέχουν στις κακοδοξίες των ποικιλωνύμων αιρετικών και οδηγούνται και οι ίδιοι στην αιώνια κόλαση! (Σημ. Η  υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ η  είναι δική μας).
Τον αιρετικό χαρακτήρα της «συνόδου» αποδεικνύει και το γεγονός ότι η «σύνοδος» δεν καταδίκασε τις 100άδες ποικιλώνυμες χριστιανικές αιρέσεις, και δη την παναίρεση του Οικουμενισμού. Όλες οι προηγούμενες Οικουμενικές και Τοπικές Ορθόδοξες Σύνοδοι καταδίκασαν διάφορες αιρέσεις. Αξιοπρόσεκτο επίσης, ότι οι λέξεις  α ι ρ έ σ ε ι ς και α ι ρ ε τ ι κ ο ί δεν υπάρχουν στο κείμενο! Το αποκορύφωμα της πλάνης; Αποδέχθηκε η «σύνοδος» τις διάφορες χριστιανικές  αιρέσεις, «ως ά λ λ ε ς  ε τ ε ρ ό δ ο ξ ε ς  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κέ ς  Ε κ κ λ η σ ί ε ς και  Ο μ ο λ ο γ ί ε ς»!...
           «Κατόπιν των ανωτέρω, 
απορρίπτουμε και καταδικάζουμε ως πεπλανημένες, αντορθόδοξες και αιρετικές τις αποφάσεις της «συνόδου» της Κρήτης, για τις «ετερόδοξες Εκκλησίες», το «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών»(Αιρέσεων), τους μικτούς γάμους(αναγνώριση του βαπτίσματος των αιρετικών ως εγκύρου) κ.λπ, καθώς και τη στάση και απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 23ης και 24ης Νοεμβρίου τρ. έτους, για τη «σύνοδο» του Κολυμπαρίου.
            Εμείς, επειδή δεν είμαστε επίσκοποι να αγαπήσουμε την μάταιη δόξα του επισκοπικού θρόνου22, ούτε ιερείς να σκεπτόμαστε μήπως στερηθούμε του μισθού και των «τυχερών», και επειδή πιστεύουμε στην αιώνια ζωή και θέλουμε να την κληρονομήσουμε23 , διαχωρίζουμε την θέση μας από τους αιρετικούς και αιρετίζοντες επισκόπους και πρεσβυτέρους, σύμφωνα με αγιογραφικές εντολές24, τον ΛΑ’(31) Αποστολικό Κανόνα, τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου(861), και την διδασκαλία και πράξη των αγίων Πατέρων μας».
            Με την αποδοχή και προβολή της Συνόδου της Κρήτης ως Αγίας και Μεγάλης, ο κ. Χρυσόστομος διδάσκει στους Ορθοδόξους Χριστιανούς του Περιστερίου ‘‘γυμνή τη κεφαλή’’, ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!
            Το ημερολόγιο ‘‘τσέπης’’ έτους 2018, διατίθεται στους Ορθοδόξους Χριστιανούς στους  Ι. Ν. της Μητροπόλεως! Οι Ορθόδοξοι  λαϊκοί Χριστιανοί της Μητρ. Περιστερίου και όχι μόνον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δυστυχώς, αγνοούν την Αγιογραφική, την Ιεροκανονική και την Αγιοπατερική διδασκαλία, για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν απέναντι των αιρετικών ή των αιρετιζόντων επισκόπων και πρεσβυτέρων.
            Ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί ότι δια μέσου των αιώνων θα υπάρχουν επίσκοποι και πρεσβύτεροι που θα είναι μισθωτοί ποιμένες ή αιρετικοί. Παραθέτουμε  σχετικά χωρία.
Ιωάν. 10. 1-5, 11-13. «Αμήν αμήν λέγω υμίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής· στίχ. 2 ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστι των προβάτων. Στίχ. 3 Τούτω ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα  καλεί κατ’ όνομα και εξάγει αυτά. Στίχ. 4 Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλη, έμπροσθεν αυτών πορεύεται, και τα πρόβατα αυτώ  ακολουθεί, ότι οίδασι την φωνήν αυτού· στίχ. 5 αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ’ αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν.
Στίχ. 11 Εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων, στίχ. 12 ο μισθωτός δε και ουκ ων ποιμήν, ου ουκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίησι τα πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Στίχ. 13 Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστι και ου μέλει αυτώ περί των προβάτων».
Μετάφραση: Ιωάν. 10. 1-5, 11-13. «Αληθινά αληθινά σας λέγω, όποιος δεν μπαίνει από τη θύρα  στη μάνδρα των προβάτων, αλλά πηδά μέσα απ’ αλλού, αυτός είναι κλέπτης και ληστής, στίχ. 2 ενώ, όποιος μπαίνει από τη θύρα, είναι ποιμήν των προβάτων. Στίχ. 3 Σ’ αυτόν ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του, και φωνάζει τα πρόβατά του με το όνομά τους, και τα βγάζει έξω. Στίχ. 4 Και όταν βγάλη τα πρόβατά του έξω, πηγαίνει μπροστά απ’ αυτά, και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι γνωρίζουν τη φωνή του, στίχ. 5 ενώ άλλον δεν θ’ ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν απ’ αυτόν, διότι δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων».
 Στίχ. 11 «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα, στίχ. 12 ενώ ο μισθωτός, που δεν είναι ποιμήν, και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει, επίσης σκορπίζει τα πρόβατα. Στίχ. 13 Φεύγει δε ο μισθωτός, διότι είναι μισθωτός και δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατα». Eπίσης Ιερ. 12. 10, Ιεζ. 33. 1-9, 34. 2-5, 1 Πέτρ. 5. 1-4. Για την ερμηνεία του Ιωάν.10. 1-5, 11-13, βλέπετε στο βιβλίο του μακαριστού Νικολάου Σωτηροπούλου θεολόγου-φιλολόγου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», Τόμος Β’, έκδ. 2009, σελ.139-144, 150-152. Παραθέτουμε αποσπάσματα.
Ιωάν.10. 12-13. Σελ. 151. «…«Ο μισθωτός» εκπροσωπεί τους νομίμους λειτουργούς του Ισραήλ, τους ιερείς και τους λευΐτες, αναγνωρισμένους διδασκάλους του νόμου, οι οποίοι εκτελούσαν το έργο τους όχι ως αποστολή, αλλ’ ως βιοποριστικό επάγγελμα, για τον μισθό. Ήταν απρόθυμοι…
Και στο χριστιανικό χώρο υπάρχουν μισθωτοί πολλοί, οι οποίοι συμβολίζονται από τον μισθωτό του παραβολικού λόγου του Χριστού. Είνε διάκονοι, ιερείς, αρχιερείς, θεολόγοι και άλλοι, οι οποίοι ανέλαβαν έργο ποιμένων και διδασκάλων του λαού για μισθό και άλλες απολαβές και απολαύσεις, και όχι για το καλό του λαού, για την πνευματική πρόοδο και σωτηρία. Ζουν από το λαό, όχι για το λαό. Ζουν από την Εκκλησία, όχι για την Εκκλησία. Ασκούν το έργο ως βιοποριστικό επάγγελμα. Και το ασκούν απροθύμως, σαν αγγαρεία, πλημμελώς και αμελώς. Δεν είνε «τη σπουδή μη οκνηροί, τω πνεύματι ζέοντες, τω Κυρίω δουλεύεντες» (Ρωμ. Ιβ’ 11).
Σελ. 152. Είνε οκνηροί, χλιαροί, ψυχροί, αδιάφοροι, τυπικοί. Είνε επίσης καιροσκόποι και δειλοί. Όλα τα μετρούν με τον πήχυ του υλικού συμφέροντος. Όλα τα μέτρα λαμβάνουν, για να μη κινδυνεύση η θέσι τους, αλλά να βελτιωθή, για να μη κουνηθή η καρέκλα τους, αλλά να γίνη σταθερώτερη και ανετώτερη. Βλέπουν τους προβατόσχημους λύκους, τους ποικιλωνύμους αιρετικούς, που κάνουν θραύσι μέσα στο λαό, και δεν ταράσσονται και δεν αναλαμβάνουν αγώνα εναντίον τους. Λύκος να φάη τα πρόβατα και τσάκαλος τα γίδια! Ακούουν βοώντα σκάνδαλα, και δεν ελέγχουν. Βλέπουν τους οικουμενιστάς, που ισοπεδώνουν όλες τις πίστεις και όλες τις θρησκείες, και δεν υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας και δεν διακόπτουν το μνημόσυνο ενόχων επισκόπων.
Σημ. Οι υπογραμμίσεις είναι του μακαριστού Νικολάου Σωτηροπούλου, εκτός της τελευταίας παραγράφου που είναι δική μας. Ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος έγραφε για διακοπή μνημοσύνου οικουμενιστών επισκόπων, πολλά χρόνια πριν την οικουμενιστική και Αιρετική «σύνοδο» του Κολυμπαρίου Κρήτης!
Πράξ. 20: 28-30. Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το ΄Αγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Στίχ. 29. Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την αφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. Στίχ. 30. Και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών.
 Μετάφραση: Πράξ. 20. 28-30. «Να προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το ΄Αγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Στίχ. 29 Διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά το δικό μου ερχομό θα εισβάλουν σε σας λύκοι φοβεροί, που δεν λυπούνται το ποίμνιο. Στίχ. 30 Και από σας τους ιδίους θα εμφανισθούν άνθρωποι, που θα διδάσκουν διεστραμμένα, για ν’ αποσπούν τους μαθητάς(τους πιστούς) και να τους κάνουν οπαδούς τους». «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ», με μετάφρασι στη δημοτική Ν. Ι. Σωτηροπούλου θεολόγου-φιλολόγου. ΑΘΗΝΑ 2012. Για την ερμηνεία του Πράξ. 20: 28-30, βλέπετε στο βιβλίο του μακαριστού Νικολάου Σωτηροπούλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», έκδ. 1986, σελ. 389-390.
Παραθέτουμε αποσπάσματα. Σελ. 389. Στίχ. 28. «…Οι δε ποιμένες …Ας προσέχουν λοιπόν τη διδασκαλία τους, να είνε υγιής και τη ζωή τους, να είνε αγία. Ας προσέχουν δε έπειτα το ποίμνιο, σε ποια κατάστασι ευρίσκεται. Ας παρακολουθούν τη διαγωγή κάθε λογικού προβάτου, ας επιδένουν το τραυματισμένο, ας επιστρέφουν το πλανεμένο πρόβατο…
Σελ. 390. Στίχ. 29-30…Ιδιαιτέρως ο απόστολος εφιστά την προσοχή των «επισκόπων» ως προς τους αιρετικούς. Προλέγει την εμφάνισί τους, τους χαρακτηρίζει δεόντως και αποκαλύπτει το ελατήριό τους. «Μετά την αφιξίν μου», μετά τον ερχομό μου, λέγει ο απόστολος, θα έλθουν άλλοι. Πρώτα ήλθα εγώ, έπειτα θα έλθουν οι αιρετικοί. Θα εισορμήσουν στο ποίμνιο «λύκοι βαρείς», λύκοι φοβεροί, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο, αλλά θα κάνουν θραύσι. Και από σας τους ιδίους θα προέλθουν άνθρωποι, που θα λαλούν διεστραμμένα, για ν’ αποσπούν τους χριστιανούς οπίσω τους…
Η αίρεσις είνε το χειρότερο πράγμα στο χριστιανικό κόσμο. Και ο αιρετικός είνε όμοιος του Εωσφόρου. Μακριά, αδελφοί, από τους αιρετικούς! Δεν δουλεύουν στο Χριστό, αλλά στον εγωισμό τους, στην ιδιοτέλειά τους και στο Σατανά, τον πρώτο υπερήφανο και διαστροφέα της αληθείας». Γνωρίζουμε στους αναγνώστες των Ιστολογίων ότι ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος υπήρξε επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας
           Ο Άγιος Ιγνάτιος λέγει τα εξής χαρακτηριστικά για την αίρεση. «Παρακαλώ ουν υμάς, ουκ εγώ, αλλ’ η αγάπη Ιησού Χριστού· μόνη τη χριστιανή τροφή χρήσθε, αλλοτρίας δε βοτάνης απέχεσθε, ήτις εστίν αίρεσις· 2 οι εαυτοίς παρεμπλέκουσιν Ιησούν Χριστόν καταξιοπιστευόμενοι, ώσπερ θανάσιμον φάρμακον διδόντες μετά οινομέλιτος, όπερ ο αγνοών ηδέως λαμβάνει εν ηδονή κακή το αποθανείν».
            Μετάφραση. «Σας παρακαλώ, λοιπόν, όχι εγώ, αλλ’ η αγάπη του Ιησού Χριστού. Να μεταλαβαίνετε μόνο χριστιανική τροφή και ν’ απέχετε από αλλότρια βότανα, τα οποία είναι η αίρεσις. Οι πλάνοι μπλέκουν στις ιδέες τους, που τις τρέφει ο εγωισμός, τον Ιησού Χριστό και τις προσφέρουν έτσι ως θανάσιμο φαρμάκι ανακατεμένο σε γλυκό κρασί, για να το πίνουν ευχάριστα όσοι το πάρουν και να πεθαίνουν». «ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ»-Mετάφραση Βασ. Μουστάκη, Β’ Έκδοσις - Ιγνατίου Θεοφόρου Επιστολή προς Τραλλιανούς  VI. 1-2. 
            Όπως γράφουμε ανωτέρω, υπάρχει μεγάλη άγνοια στη συντριπτική πλειοψηφία των Ορθοδόξων λαϊκών Χριστιανών της Μητρ. Περιστερίου και όχι μόνον, της Αγιογραφικής, της Ιεροκανονικής και της Αγιοπατερικής διδασκαλίας, για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν απέναντι των αιρετικών ή των αιρετιζόντων επισκόπων και πρεσβυτέρων.
           Θα πρέπει όμως εσείς οι ιερείς, λόγω θέσεως και αξιώματος, να γνωρίζετε τι στάση πρέπει να κρατήσετε απέναντι αιρετικού ή αιρετίζοντος επισκόπου! Με την προϋπόθεση αυτή, με υιική αγάπη στα πρόσωπά σας, αλλά με μεγαλύτερη στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι η ενσαρκωμένη αγάπη και η αλήθεια25, σας θέτουμε τα κατωτέρω ερωτήματα και περιμένουμε δημόσια την τοποθέτησή σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
1)     Με την διάθεση του ημερολογίου στους Ι. Ναούς δεν αποδέχεσθε de facto, στην πράξη δηλαδή, ως Αγία και Μεγάλη την Σύνοδο της Κρήτης; Περιμένουμε την απάντησή σας σύμφωνα με το Ματθ. 5. 37.
2)     Ποια στάση πρέπει να τηρήσουν απέναντι του κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος ‘‘γυμνή τη κεφαλή’’, διδάσκει ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, TOYΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, όσοι ιερείς ισχυρίζονται ότι έχουν Ορθόδοξο, Πατερικό και αντιοικουμενιστικό φρόνημα;
3)     Η Εκκλησιαστική κοινωνία με ΑΙΡΕΤΙΚΟ ή ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ, μας κάνει ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΤΟΥ; Ναι ή όχι;
             Τι διδάσκουν γι’ αυτό το σοβαρότατο θέμα η Αγία Γραφή και οι ΄Αγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας; 
              Όταν στη θεία λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο ιερέας ενώπιον της αγίας Τραπέζης δέεται στον Κύριο τον Θεό υπέρ του αρχιεπισκόπου (…), εκκλησιολογικά σημαίνει, εκτός άλλων, ότι διαβεβαιώνει Κύριον τον Θεό κατά τρόπο κατηγορηματικό, ότι η μνημόνευση του αρχιεπισκόπου γίνεται εκ μέρους του, όχι μόνον επειδή είναι ο κανονικός επίσκοπος, αλλά επειδή και οι δύο έχουν την ΙΔΙΑ, την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ!!!
               Μετά το Άξιόν εστιν…ο ιερέας  με δυνατή φωνή λέγει: Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, του αρχιεπισκόπου ημών (…), ον χάρισαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις εν ειρήνη…και ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας.
               Αφού ο ιερέας δεήθηκε στον Κύριο τον Θεό για τον ορθόδοξο αρχιεπίσκοπό του, ότι δηλαδή ο αρχιεπίσκοπός του έχει την ΙΔΙΑ με αυτόν ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ, μετά το Άξιόν εστιν…δέεται στον Κύριο ο αρχιεπίσκοπός του να συνεχίσει να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας του!
                Θέτουμε το ερώτημα. Ο Μητρ. Περιστερίου κ. Χρυσόστομος με το να διδάσκει ‘‘γυμνή τη κεφαλή’’, ότι η οικουμενιστική «σύνοδος» της Κρήτης είναι Αγία και Μεγάλη, δεν διδάσκει την παναίρεση του οικουμενισμού; Εμείς πιστεύουμε ότι την διδάσκει! Εσείς, πώς τον μνημονεύετε ενώπιον του ιεροτάτου θυσιαστηρίου ως ορθοτομούντα τον λόγο της αληθείας του Κυρίου;(!). Εκτός, εάν αποδέχεστε την Σύνοδο της Κρήτης ότι είναι Αγία και Μεγάλη! Εάν δεν την αποδέχεστε ως Αγία και Μεγάλη, δεν έχετε τον φόβο μήπως Κύριος ο Θεός χαρακτηρίσει την μνημόνευση αυτή ως ασέβεια;
               Αγαπητοί πατέρες, ίσως προσέξατε ότι δεν ζητήσαμε την ευλογία σας, ούτε σας προσφωνήσαμε με την φράση «Σεβαστοί πατέρες», στην αρχή της επιστολής μας. Θα ασπασθούμε την χείρα σας και θα ζητήσουμε την ευλογία σας, εάν και εφόσον η απάντησή  σας είναι σύμφωνη με την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία μόνο αυτή, είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Οι υπάρχουσες Χριστιανικές ομολογίες δεν είναι «ετερόδοξες Εκκλησίες», όπως χαρακτηρίστηκαν από την οικουμενιστική «σύνοδο» του Κολυμπαρίου, αλλά αιρέσεις απωλείας! 2 Πέτρ. 2. 1-3. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την απάντησή σας. Τα παραπάνω γράψαμε εν αγάπη και αληθεία 26.
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                 ΖΙΩΓΑΣ   Θεόδωρος                                 ΧΟΡΤΑΤΟΥ   Γιαννούλα
Παραπομπές
3) Ματθ. 16: 18, Ιωάν. 10: 16, Πράξ. 20: 28
4) 1 Koρ. 12: 13, Εφεσ. 1: 22-23, 4: 4, Κολ. 1: 18, 24
5) Εφεσ. 4: 5, Ιούδ. 3.
6) Ιωάν. 14: 16-17, 16: 13
7) 1 Τιμ. 3: 15.
8) 1 Πέτρ. 1: 25
9) 2 Πέτρ. 2: 1-3. 
10) 1 Τιμ. 6: 20-21, Ιούδ. 3, 2 Κορ. 6: 6-7, Εφεσ. 4: 15, 24, 1 Πέτρ.1: 22, 1 Ιωάν. 3: 18, 2 Ιωάν. 1-4, 3 Ιωάν. 1, 3-4
11) 1 Τιμ. 6: 3-5
22) Ιωάν. 5: 44, 12: 42-43
23) Ματθ. 25: 46
24) Ησ. 48: 22(Ο’), 52: 10-12, Ιωάν. 14: 21, Γαλ. 1: 8-9, 1 Tιμ. 6: 3-5, 2 Ιωάν. 10-11, Αποκ. 18: 4-5
25) Ιωάν. 1. 14, 3. 16-17, 14. 6, Εφεσ. 5. 2, 25, 2 Θεσ. 2. 16, 1 Ιωάν. 4. 16,  Αποκ. 3. 14.
26) 2 Κορ. 6. 6-7, Εφεσ. 4. 15, 24, 1 Τιμ. 6. 20-21, 1 Πέτρ. 1. 22, 1 Ιωάν. 3. 18, 2 Ιωάν. 1-4, 3 Ιωάν. 1, 3-4. 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ


από Μακεδονία

Ανώνυμος είπε...

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ,ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΑΡΧΙΣΕΣ ΝΑ ΜΗΧΑΝΕΥΕΣΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ,ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ είπε...


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΑ.

ΟΥΔΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΦΗΚΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ. ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ.

ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Η ΔΕΙΛΙΑ, Η ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΚΗΝ ΥΠΑΚΟΗΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΙΕΡΕΑ, ΕΠΙΣΚΟΠΟ Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ. ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. ΟΥΤΕ ΘΕΛΟΥΝ Ν ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΛΕΕΙ ΕΜΑΣ!

ΤΟΝ ΔΕ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΜΕΓΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ, ΑΝΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ (ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΚ ΚΑΡΔΙΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ) ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ.

ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΙΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΨΥΧΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΕΙΞΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ, ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ.


ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com