26 Νοε 2017

Χρήστος Σαλταούρας, Οβδιού (Αβδιού)


ProfitisAvdias

ΟΒΔΙΟΥ (ΑΒΔΙΟΥ)
Απόσπασμα από τον Προφήτη Οβδιού ή Αβδιού όπως αλλιώς λέγεται :
«ΟΡΑΣΙΣ ᾿Οβδιού.Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ· ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ Κυρίου, καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν. ἀνάστητε, καὶ ἐξαναστῶμεν ἐπ᾿ αὐτὴν εἰς πόλεμον» (Κείμενο Εβδομήκοντα -  Οβδιού 1:1).
Και κατά το Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο : «Όρασις Αβδιού. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ· Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου και μηνυτής απεστάλη προς τα έθνη, Εγέρθητε και ας εγερθώμεν εναντίον αυτού εις πόλεμον» (Μασοριτικό – Αβδιού 1:1).
Ο Προφήτης Οβδιού (Αβδιού) αναφέρει τα λόγια του Θεού προς τον λαό της Ιδουμαίας δηλαδή τους απογόνους του Εδώμ. Εδώμ σημαίνει «κόκκινος» στα Εβραϊκά και ήταν το προσωνύμιο του Ησαύ αδελφού του Ιακώβ και υιού του Ισαάκ. Ο Ησαύ (Εδώμ) ήταν ο γενάρχης των Ιδουμαίων.
Ας έρθουμε τώρα στα  λόγια του Θεού όπως τα καταγράφει ο Προφήτης.

«Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ· ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ Κυρίου» !
Ο Κύριος ο Θεός λέγει ότι άκουσε είδηση από άλλον Κύριο !
Κατά την ακρίβεια του Εβραϊκού κειμένου ο Γιαχβέ λέγει ΑΚΟΥΣΑΜΕ (!!!)  από τον Γιαχβέ !!!
«Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός (Αδωνάι Γιαχβέ) περί του Εδώμ.  Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου (Γιαχβέ)» !
Ο Αδωνάι Γιαχβέ  λέγει ότι «Ηκούσαμεν»  από τον Γιαχβέ . Διακρίνει ο Γιαχβέ τον εαυτό του από άλλον Γιαχβέ ! Και μάλιστα ο Ομιλών Γιαχβέ παρουσιάζεται να είναι περισσότερα του Ενός Πρόσωπα γιατί χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό – «Ηκούσαμεν» !
Από τα παραπάνω εκτεθέντα διαπιστώνουμε την διάκριση Προσώπων στην Θεότητα. Ο Θεός είναι Τριαδικός. Πατήρ – Υιός – Άγιον Πνεύμα. Ο Γιαχβέ χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό αναφερόμενος στον εαυτό του, φανερώνεται έτσι ότι είναι περισσότερα του Ενός Πρόσωπα και επιπλέον διακρίνει τον Εαυτό του από άλλον Γιαχβέ ! Δηλαδή στο εδάφιο Αβδιού 1:1 κατά την ακρίβεια του Εβραϊκού κειμένου έχουμε ΤΡΙΑ Πρόσωπα του Ενός Θεού.
Η αντι-τριαδική προπαγάνδα των διαφόρων απίστων, (Εβραίοι Ταλμουδιστές, Ισλαμιστές οπαδοί του ψευδοπροφήτη Μωάμεθ, ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αντι-τριαδίτες Πεντηκοστιανοί, Σαβελλιανιστές  κτλ.), πολεμά το εδάφιο Αβδιού 1:1.
Τα επιχειρήματα της αντι-τριαδικής προπαγάνδας είναι τα εξής :
Το βιβλίο του Αβδιού, λέγουν, έχει δύο τίτλους όπως το βιβλίο του Προφήτου Ναούμ  («ΛΗΜΜΑ Νινευή, βιβλίον ὁράσεως Ναοὺμ τοῦ ᾿Ελκεσαίου» Ναούμ 1:1 Εβδομήκοντα, βλέπε και Εβραϊκό) .
 Δηλαδή στο εδάφιο Αβδιού 1:1 οι φράσεις  «Όρασις Αβδιού. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ» είναι οι δύο τίτλοι του προφητικού βιβλίου. Ο ένας τίτλος είναι «Όρασις Αβδιού» και ο δεύτερος τίτλος είναι «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ» ! Με άλλα λόγια η φράση «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ» δεν εισάγει εν συνεχεία λόγια του Γιαχβέ αλλά είναι τίτλος του βιβλίου και το βιβλίο αρχίζει με λόγια του Προφήτου Αβδιού και όχι του ιδίου του Γιαχβέ !
Επίσης για τον πληθυντικό «Ηκούσαμεν» λέγουν ότι είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας και δεν σημαίνει διάκριση προσώπων στον Θεό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΤΡΙΑΔΙΤΩΝ
Το πρώτο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι τα επιχειρήματα των αντι-τριαδιτών αντιφάσκουν το ένα με το άλλο ! Ιδού γιατί :  Αν η φράση «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ» είναι τίτλος του βιβλίου και όχι εισαγωγική των λόγων του Γιαχβέ, τότε τα επόμενα που αναφέρονται, αρχής γενομένης με την φράση «Ηκούσαμεν» είναι λόγια του Προφήτη και όχι του Γιαχβέ. Γιατί όμως ο Προφήτης να χρησιμοποιήσει πληθυντικό ; Είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας ;Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιεί κανείς Προφήτης για τον εαυτό του πληθυντικό μεγαλοπρεπείας ! Οι Προφήτες μεγαλύνουν τον Θεό όχι τους εαυτούς των ! Αν πάλι ο πληθυντικός αυτός - «Ηκούσαμεν» είναι λόγια του Γιαχβέ (πληθυντικός μεγαλοπρεπείας) τότε η διάκριση προσώπων στο εδάφιο Αβδιού 1:1 παραμένει διότι ο Γιαχβέ παρουσιάζεται να λέει «Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου» ! Δηλαδή ο Γιαχβέ διακρίνει τον εαυτό του από άλλον Γιαχβέ διά της φράσεως «παρά Κυρίου». Αν το «Ηκούσαμεν» λέγεται υπό του Γιαχβέ ως πληθυντικός μεγαλοπρεπείας η φράση «παρά Κυρίου»= από τον Κύριο, εισάγει διάκριση ΔΥΟ Προσώπων στον Θεό που όμως αρνούνται πεισματικά  οι αντι-τριαδίτες !
Η φράση «Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου» είναι φράση του Γιαχβέ και όχι του Προφήτου Αβδιού. Αν μιλούσε ο Προφήτης θα έλεγε πχ: «Ήκουσα αγγελίαν παρά Κυρίου» Ιερεμίας 49:14 κατά το Εβραϊκό.
«Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου» Αβδιού 1:1

«Ήκουσα αγγελίαν παρά Κυρίου» Ιερεμίας 49:14

Συνεπώς αφού η φράση «Ηκούσαμεν αγγελίαν παρά Κυρίου» είναι φράση του Γιαχβέ και όχι του Προφήτη, αυτό σημαίνει ότι η φράση «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδώμ» είναι η φράση που εισάγει τα λόγια του Γιαχβέ και όχι ….δεύτερος τίτλος του βιβλίου !
Το σχήμα « ΚΥΡΙΟΣ παρά ΚΥΡΙΟΥ» το συναντάμε και σε άλλα εδάφια της Γραφής :
Γένεση 19:24 καὶ Κύριος (Γιαχβέ) ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου (Γιαχβέ) ἐξ οὐρανοῦ.
Β Τιμόθεον 1: 18 δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
ΚΥΡΙΟΣ διακρίνεται από άλλον ΚΥΡΙΟ ! Να τα βλέπουν αυτά οι αντι-τριαδίτες και να παύσουν να είναι άπιστοι και να γίνουν πιστοί !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com