24 Μαΐ 2017

Ἡ νέα ἀντίχριστος ἐκκλησία, τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι πλέον παροῦσα, μέ σάρκα καί ὀστά!

Σχετική εικόνα
Μέ βάση (καί) τό τί προσφάτως συν-ὑπέγραψε ἀπαγγέλων τό "Πάτερ ἡμῶν" εἰς τάς λειτουργίας τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου αἱρετικός πάπας Ρώμης μετά τοῦ συναδέλφου του πάπα καί πατριάρχου τῶν αἱρετικῶν Κοπτῶν (μονοφυσιτῶν) τῆς Αἰγύπτου, ἐπιβεβαιώνεται ὅτι:
ὑπό Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἡ νέα Ἐκκλησία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, χωρίς καμμία ἀμφιβολία, εἶναι παροῦσα! Καί, ὅπως εἶναι ἑπόμενο, διαθέτει τή δική της πίστη καί ὁμολογία, διότι μία "Ἐκκλησία" δηλώνεται ὡς παροῦσα, κυρίως, μέ τήν πίστη της. Ἡ ἀντίχριστη ὁμολογία τῆς νέας ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἤδη διαμορφωμένη. Ἰδού τά κύρια ἄρθρα τῆς ἀντιχρίστου πίστεώς της ἤ τό νέο σύμβολο τῆς πίστεως:
1. Ὑπάρχουν πολλές Ἐκκλησίες καί ὄχι μία. Ἡ μία Ἐκκλησία, πού εἶναι ὁ Χριστός ἤ τό μυστικό σῶμα του, ἐμπεριέχει ὅλες τίς ἐπιμέρους Ἐκκλησίες, τά δέ μέλη αὐτῶν χρειάζεται νά προχωρήσουν (καί) στήν πλήρη ἑνότητα τους ἐν αὐτῆ
2. Τόν θρόνο τοῦ Ἁγίου Πέτρου τόν κατέχει μόνον ἕνας, ὁ πάπας Ρώμης, ἐνῶ ἄλλους θρόνους μποροῦν, ἐπί τοῦ παρόντος, νά τούς ἔχουν περισσότεροι τοῦ ἑνός, ὅπως π.χ. τοῦ Ἁγίου Μάρκου τόν ἔχει καί ὁ ὀρθόδοξος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί ὁ μονοφυσίτης Πατριάρχης Αἰγύπτου.
3. Τίς Οἰκουμενικές Συνόδους δέν εἶναι ὑποχρεωτικό κανείς νά τίς δέχεται ὅλες, ἀλλά μπορεῖ νά ἐπιλέγει μέ ποιές,ἤ ποιά, συμφωνεῖ καί νά μή δέχεται τίς ὑπόλοιπες.
4. Πλήρης κοινωνία καί ἑνότης τῶν διαφόρων ἐκκλησιῶν, τήν ὁποία ἔχει ὡς στόχο καί ἀπώτερο σκοπό ὁ Οἰκουμενισμός, δέν (θά) σημαίνει συμφωνία στήν Πίστη, ἀλλά ὁρατή ἑνότητα μέ διατήρηση τῆς διαφορετικότητος τῆς καθεμιᾶς (καί) στήν Πίστη. Αὐτή δέ (ἡ ἑνότης), θά ἐπιτευχθεῖ μέ νέους τρόπους πού θά ὑποδείξει τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν Ἐκκλησία.
5. Περί Πίστεως εἶναι ἀρκετό νά ἐξασφαλίζεται ἕνα μίνιμουμ συμφωνίας στά βασικά στοιχεῖα της, ὅπως εἶναι ἡ πίστη στόν Τριαδικό Θεό, στόν Χριστό, στά ἑπτά μυστήρια καί στήν Θεοτόκο.
6. Τό βάπτισμα τῆς κάθε μιᾶς Ἐκκλησίας καθιστᾶ μέλη τοῦ Χριστοῦ (ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ἐκκλησία) τά μέλη τῆς κάθε μιᾶς Ἐκκλησίας
7. Ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι εὐχή τοῦ Χριστοῦ ("ἵνα πάντες ἕν ὦσι") καί θά ἐκφρασθεῖ προσεχῶς ἐναργέστερα μέ τόν κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό ὅλες τίς Ἐκκλησίες.
8. Κάθε Ἐκκλησία ἔχει τήν "εἰδική" παράδοσή της, τήν ὁποία πρέπει νά γνωρίσουν καί ἀναγνωρίσουν οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες, μέ τή μελέτη καί τίς ἀνταλλαγές στούς τομεῖς: πατρολογίας, ποιμαντικῆς, κατηχήσεως, μοναχισμοῦ καί κοινοτήτων.
9. Ὅσοι φονεύονται ἤ μαρτυροῦν ὡς Χριστιανοί προερχόμενοι ἀπό διάφορες Ἐκκλησίες εἶναι πλέον οἰκουμενικοί μάρτυρες καί κοινοί ἅγιοι μάρτυρες τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας,  στήν ὁποία ὅλες ἐμπεριέχονται καί ἀνήκουν.
10. Τό βάπτισμα ὅλων, δηλαδή τῆς καθεμιᾶς Ἐκκλησίας, ἀναγνωρίζεται ὡς κοινό μυστήριο καί δέν ἐπαναλαμβάνεται σέ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά ἀλλάξει Ἐκκλησία.

Τά ἀνωτέρω, τά ὁποῖα προφανῶς προκύπτουν (καί) ἐκ τοῦ δημοσιευθέντος κοινοῦ κειμένου Πάπα καί πατριάρχου τῶν Κοπτῶν Αἰγύπτου, ἐπιβεβαιώνουν τραγικά τήν ἀποστασία τῶν Οἰκουμενιστῶν καί τήν ἐκ μέρους των πλήρη καί συνειδητή ἀμνήστευση ὅλων τῶν αἱρέσεων. Τά ἀνωτέρω συγκροτοῦν τήν νέα κοινή πίστη ὅλων τῶν οἰκουμενιστῶν καί, βεβαίως, τῶν λεγομένων ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἐσχάτως σέ "πανορθόδοξο" ἐπίπεδο ἐπεκύρωσαν καί ἀποδέχονται ὅλα αὐτά «συνοδικῶς» στήν περιβόητη δῆθεν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης (Κολυμπάρι Χανίων, Ἰούνιος 2016).

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τι είναι όλα αυτά που λένε; Καταργούν ό,τι γνωρίζουμε και διδαχτήκαμε ως τώρα ώστε το επόμενο βήμα που θα γίνει να συμπεριλάβει τις κακοδοξίες των σύγχρονων αιρετικών,που θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και την ίδρυση της Πανθρησκείας και του αντίχριστου. Έχουν σαλέψει όλοι αυτοί,και είναι απορίας άξιο που ακόμη (όχι ο λαός,αυτός άγεται από άγνοια σε πολλές περιπτώσεις) ούτε ένας επίσκοπος με θάρρος,τόλμη,παρρησία,σθένος(ψελλίζουν οι περισσότεροι,αυτά που θα έπρεπε να κραυγάζονται επί των δομάτων) δε τους βάζει στη θέση τους ως κραυγαλέους αιρεσιάρχες!

Ανώνυμος είπε...

Συγκλονιστικό κείμενο! Καθαρά καί ξάστερα λόγια. Ο Οικουμενισμός, όσοι τον πρεσβεύουν και οσοι κοινωνούν με αυτόν δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού αλλά στη ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ του Οικουμενισμού! Η εκκλησία αυτή των πονηρευομένων έχει δικό της σύμβολο πίστεως! Ο Θεός οικονομεί για να ξυπνήσουμε από τον ύπνο της αδιαφορίας και της ανοχής να δημοσιεύονται αυτά από τους ίδιους τούς αποστάτες και να τα επισημαίνουν σε μας οι αγωνιστές θεολόγοι για να εγερθούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Τα πράγματα είναι απλά! Δύσκολα τα κάνει η πλάνη και ο εγωϊσμός! Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε και ακαθάρτου μη άπτεσθε, λέγει ο σοφία του Θεού. Δράξασθε παιδείας (ορθοδοξίας) μήποτε οργισθεί Κύριος και απωλείσθε εξ οδού δικαίας! Η σωτηρία και η ελπίδα της Βασιλείας των Ουρανών βρίσκεται πάντοτε στό μικρό ποίμνιο που δεν φοβάται τους ανθρώπους αλλά μόνο τον Θεό!

Ανώνυμος είπε...

Αιρετικός ο ένας, αιρετικός ο άλλος. Ενότητα και ειρήνη στην αίρεση. Μαζί βαδίζουν στο δρόμο της απώλειας. Το ζητούμενο όμως είναι η ενότητα και η ειρήνη στην αλήθεια για να βαδίζουμε στο δρόμο της σωτηρίας.

Ανώνυμος είπε...

Κάνεις λαθος ανωνυμε 11,59πμ
Δεν κοινωνούν με τον οικουμενισμό όσοι για λόγους οικονομίας δεν εχουν διακόψει την κοινωνία με τους οικουμενιστές.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com