26 Ιουν 2015

Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ πρός τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης για το Σύμφωνο ΣυμβίωσηςἘν Πειραιεῖ τῇ 26 Ἰουνίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε πρός τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή ὡς σχολιασμό ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς Του πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ.
Ἀριθμ. Πρωτ. 730                                                  Ἐν Πειραιεῖ τῇ 26 Ἰουνίου 2015
Πρός τόν
Ἐξοχώτατο Κύριο
Νικόλαο Παρασκευόπουλο
Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διάφάνειας
καί Ἀνθρωπίνων Δικαιώμάτων
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
Ἀνέγνωσα τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2812/18.6.2015 ἐπιστολή Σας πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, τήν ὁποία εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνη νά τοῦ ἀποστείλετε σέ ἀπάντηση τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 ἐπιστολῆς τήν ὁποία Σᾶς ἀπέστειλε ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ὁποίας τυγχάνει Πρόεδρος καί θεωρῶ χρέος μου ἐφ’ ὅσον ἡ ἀπάντησή Σας ἀπευθύνεται στόν Πρόεδρο τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ὁποῖο ἀνήκω νά σχολιάσω καί νά κρίνω τίς θέσεις Σας τίς ὁποῖες μάλιστα ἔχετε καί δημοσιοποιήσει.

Ἐπιτρέψτε μου ὡς μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς νά Σᾶς ἀναφέρω ὅτι δυστυχῶς ὅλο τό κείμενό Σας τυγχάνει  ἀνεπέρειστο διότι ἔχει λανθασμένες ἀφετηριακές δομές καί ἐνῶ ἀποδέχεσθε ὅτι «ο γάμος και η οικογένεια αποτελούν πάντοτε βασικά κύτταρα της ιστορίας του τόπου μας και διαχρονικά ρυθμίζονται και προστατεύονται θεσμικά»  τήν ἴδια στιγμή ἀντικρούετε τήν ὀρθή αὐτή θέση ἰσχυριζόμενος «ωστόσο, η θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης, δηλαδή η θεσμική κατοχύρωση μιας πιο “χαλαρής” α̟πό το γάμο μορφής συμβίωσης δεν προωθεί τον ατομικισμό, αλλά την αυτονομία, δηλαδή την εντός πλαισίων ελεύθερη διαμόρφωση των σχέσεων και την ανάληψη της σχετικής διαπροσωπικής ευθύνης. Υπό την έννοια αυτή, συμβάλλει στη διαμόρφωση πολλών και διαφορετικών “εμείς”, συνειδητών, ελεύθερων και συνάμα υπευθύνων». Ἀντιλαμβάνεσθε βέβαια σάν Πανεπιστημιακός δάσκαλος ὅτι οἱ ἔννοιες τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας στερούμενες τῆς ἱερότητός τους ἀναπόδραστα ἀποβαίνουν χρησιμοθηρικές καταστάσεις πού ἀντιμετωπίζουν πλέον τό ἀνθρώπινο πρόσωπο σάν χρηστικό ἀντικείμενο καί δέν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τήν ἐξόχως εὐθυνοφόρο ἔννοια τοῦ «τέκνου» καί τήν μεγίστη ἀναγκαιότητα ὑπάρξεως ὑγιειοῦς κλίματος γιά τήν διαμόρφωση τῆς ψυχοσωματικῆς του ὀντότητας. Τό κύριο λοιπόν καί οὐσιαστικό καί ἐφιαλτικό στοιχεῖο τοῦ ἰσχύοντος συμφώνου συμβίωσης πού ἡ Νέα Δημοκρατία θεσμοθέτησε τό 2008 καί τοῦ σχεδίου Νόμου πού ἀνήρτησε ἡ ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Σας τῆς συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση τῆς σχέσεως ἀνδρός καί γυναικός μέσα στόν γάμο καί ἡ θεσμοθέτησή της σάν δικαιοπρακτικῆς σχέσης πού συνάπτεται καί διαλύεται μέ μία ἁπλή δήλωση. Εἶναι ἐνδεικτικό τό γεγονός ὅτι στό ἀνηρτημένο σχέδιο Νόμου Σας προσπαθεῖτε νά ἀντιμετωπίσετε νομοτεχνικά τίς ἀτέλειες τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου γιά τό σύμφωνο συμβίωσης γιατί ἔχει ἀποτύχει ὡς θεσμός δικαίου καί ἔχει ὁδηγήσει σέ ἀνθρώπινες τραγωδίες.
Ἀπό τήν ἀπάντησή Σας ἀλλά καί ἀπό τήν ἄρνησή Σας νά ὁρκιστεῖτε θρησκευτικῶς, ἀποδεικνύεται καί εἶναι βέβαια ἀναφαίρετο δικαίωμά Σας ὅτι δέν ἐμφορεῖσθε ἀπό μεταφυσική ἀναγωγή καί κατά συνέπεια δέν πιστεύετε στήν μεταφυσική τῶν πράξεων, ἀλλά ὁ θεσμός τοῦ γάμου διϊστορικά χαρακτηρίζεται ἀπό τό στοιχεῖο τῆς ἱερότητος ὅπως μέ πολύ ἐνάργεια τό διετύπωσε ὁ Ρωμαῖος νομομαθής Μοδεστίνος διότι χωρίς αὐτό τό στοιχεῖο, παύει νά ἔχει τή δυναμική τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀλληλοπεριχώρησης τῶν προσώπων πού εἶναι ἡ καρδιά τοῦ γάμου. Συνεπῶς μέ τό σχεδιαζόμενο νομοθέτημά Σας ἀποϊεροποιεῖται διά μία εἰσέτι φορά ὁ ἱερός θεσμός τοῦ γάμου καί μεταβάλλεται σέ συναλλακτικό γεγονός πού ἀπομειώνει τόν ἀνθρώπινο βίο καί τό τιμιώτατο ἀνθρώπινο πρόσωπο.
Συνεχίζοντας τήν ἀπάντησή Σας στόν Μακαριώτατο, ἀναφέρετε ὅτι: «Η Πολιτεία οφείλει εξάλλου να ανταποκριθεί στη νομική και αξιακή της  δέσμευση για το σεβασμό της ετερότητας κάθε προσώπου και για  τη σταδιακή άρση των διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού... Αντιλαμβάνομαι ότι για την Εκκλησία η επαφή των ομοφύλων συνιστά αμαρτία, γνωρίζω όμως επίσης καλά ότι για την έννομη και δη τήν συνταγματική τάξη συνιστά δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στη διαφορά. Άλλωστε, η χώρα μας σέβεται  τους θεσμούς της Ευρώπης και μάλιστα τις σχετικές αποφάσεις του Ευρω̟αϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου». 
Ἐπιτρέψατέ μου μέ τίς μικρές μου νομικές γνώσεις νά παρατηρήσω ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἐσφαλμένη ἡ θέση Σας διότι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα συνάπτονται ἄρρηκτα μέ τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία καί δέν εἶναι δυνατό καί λογικά καί ἠθικά καί νομικά νά θεωρεῖται ἀνθρώπινο δικαίωμα κάθε ἐκδήλωση πού ἀνατρέπει τήν ἀνθρώπινη φυσιολογία καί ὀντολογία, δηλ. δέν μπορεῖ νά θεσμοθετηθεῖ σάν ἀνθρώπινο δικαίωμα ἡ πρακτική ἑνός ζογκλέρ ὁ ὁποῖος περπατᾶ μέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια ἐπάνω ἤ κάποιου ἰδιορρύθμου πού θέλει νά πίνει νερό χρησιμοποιώντας λ.χ. τή μύτη του!!! Τό τραγικό τῆς νομοθετικῆς Σας πρωτοβουλίας καί σκέψης εἶναι ὅτι ἀναγνωρίζετε σάν ἀνθρώπινο δικαίωμα πού πρέπει ἡ ἔννομη καί συνταγματική τάξη νά θεσμοθετήσει γενετήσιες ἐνέργειες καί πράξεις πού δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν ἀνθρώπινη φύση ἀλλά ἀποτελοῦν τραγικές πρακτικές παράχρησης τῆς ἀνθρώπινης φυσιολογίας καί τῶν σωματικῶν ὀργάνων πού τήν ὑπηρετοῦν. Ὁ Συνειδητός καί Ἔλλογος Δημιουργός τοῦ ἀνθρώπου, κατεσκεύασε αὐτό τό ἐξαίρετο καί ἀνεπανάληπτο καί ἐκπληκτικό σέ ἁρμονία καί ἀλληλοεπίδραση τῶν ὀργάνων δημιούργημα πού λέγεται ἀνθρώπινο σῶμα γιά νά κατοικήσει ἐντός του ἡ κατ’εἰκόνα Αὐτοῦ δημιουργηθεῖσα ἀθάνατη ἀνθρώπινη ψυχή. Μία μικρή ἐνασχόληση μέ τήν φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου μόνο θάμβος καί ἔκσταση προκαλεῖ γιά τήν ἀπερινόητη σοφία τοῦ αἰωνίου Δημιουργοῦ. Οἱ λειτουργίες τῆς ὑποφύσεως καί ἡ ἐπίδρασή τους στούς γενετικούς ἀδένες γιά τήν δημουργία τῶν δευτερογενῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ φύλου μόνο δέος καί θαυμασμό ἄπειρο μποροῦν νά προκαλέσουν. Ὅταν ὅμως ἀποδίδεις ὅλη αὐτή τήν τελονομία, σκοπιμότητα καί σοφία διά τῆς ὁποίας τιμᾶται ὁ ἄνθρωπος καί ἀποβαίνει συνδημιουργός μέ τόν Θεό σέ ἕνα ἀσυνείδητο κβαντικό πεδίο ἤ στήν τυχαιότητα καί τό μηδέν τότε ἀναπόδραστα ἀπομειώνεις τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί στρεβλώνεις τήν ἀνθρώπινη φυσιολογία.
Γνωρίζετε, ὡς ἔγκριτος νομομαθής καί ἀκαδημαϊκός δάσκαλος ὅτι οἱ Ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐκδόθηκαν διότι δέν ὑπῆρχε ἡ δέουσα νομική ἀντίκρουση ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία, ἀλλά καί διότι οὐσιώδης πυλώνας τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τοῦ λεγόμενου Δυτικοῦ κόσμου εἶναι καί ἡ προώθηση τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας διά τῆς ἀναγόρευσης τῶν περί τό γενετήσιο ἔνστικτο διαστροφῶν ὡς θεσμῶν δικαίου καί ἀσφαλῶς δέν ἐκφεύγει τῆς γνώσεώς Σας, ὅτι ἐνῶ ἡ διοικούσα δύναμη τῶν ΗΠΑ, τό Ἑβραϊκό λόμπυ διέπει τά πάντα σέ αὐτή τήν ὑπερατλαντική χῶρα στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ δέν ὑφίσταται οὔτε κἄν σκέψη, οὔτε ἀνοχή γιά μιά τέτοια θεσμοθέτηση. Δέν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη πληρεστάτη τῆς παραπάνω θέσεως τό γεγονός ὅτι χορηγός τῆς γνωστῆς «παρελάσεως» στή Θεσσαλονίκη κατά δήλωση τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης ἦταν τό Ἀμερικανικό Προξενεῖο; Δέν Σᾶς δημιουργεῖ ἐπίσης ἀπορία τό γιατί ὁ συγκεκριμένος καί στοχευμένος ἀκτιβισμός δέν ἀποτολμᾶ νά διεισδύσει στό Ἰσλάμ, στήν Ἀφρική, στήν Κίνα; Γιατί μόνο στό λεγόμενο «Χριστιανικό» Δυτικό κόσμο; Τέλος Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ διερωτῶμαι, ὡς Ἀκαδημαϊκός δάσκαλος δέν ἔχετε λάβει γνώση τῶν ἐπιστημονικῶν ἰατρικῶν τεκμηριώσεων τῶν ἐξόχως τραγικῶν συνεπειῶν ἐκ τῆς παραχρήσεως τοῦ σώματος πού ἀποτελεῖ τήν κύρια πρακτική τῶν περί τό γενετήσιο ἔνστικτο διαστροφῶν, τίς ὁποῖες ἀναγορεύοντάς τες σέ θεσμό δικαίου ἀπενοχοποιεῖτε καί προβάλετε μέ τό σαθρό ἰδεολόγημα ὅτι σέβεσθε «τό δικαίωμα στόν αὐτοπροσδιορισμό καί στή διαφορά». Δυστυχῶς γίνεσθε συνένοχος σέ αὐτή τήν ἀνθρώπινη τραγωδία ἐνῶ θεσμικά ὀφείλετε ἐκ τῆς θέσεώς Σας καί τῆς εὐθύνης Σας νά προστατεύσετε τόν ἄνθρωπο ἀπό αὐτή τήν ἀνείπωτη τραγωδία καί τίς πολλαπές συνέπειές της. Δέν αἰσθάνεσθε διερωτῶμαι, συμπόνοια γιά τούς συνεπείᾳ τῶν διαστροφικῶν γενετησίων ἐπιλογῶν τους τραγικούς ὁροθετικούς πού ζοῦν μέ κοκτέϊλς ἀντιβιοτικῶν; Θέλετε νά τούς προβάλετε ὡς πρότυπα στούς νέους ἀνθρώπους; Εἰλικρινῶς εὔχομαι νά συνειδητοποιήσετε τήν εὐθύνη Σας καί νά πιστεύσετε στήν μεταφυσική τῶν πράξεων γιατί ἀλλοίμονο ἄν ἡ ζωή αὐτή ἄρχιζε καί τελείωνε στό τώρα καί οἱ πράξεις μας ἔμεναν στό χωροχρόνο τοῦ σήμερα. Εὐτυχῶς ὑπάρχει καί μεταφυσική ἀναγωγή ἀπό τό κτιστό στό ἄκτιστο καί μεταφυσική τῶν πράξεων πού κατά τόν λόγο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ θά εἶναι οἱ οὐσιώδεις κριτές μας «ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ·» (Ἰω. ΙΒ΄48)
Μετά τιμῆς    
    + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Δείτε και:
-Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ πρoς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο με την οποία αιτείται την έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com