27 Απρ 2015

Χρήστος Κ. Λιβανός, Έλεγχος της επισκοπικής αφωνίας και απραξίας έναντι της παναιρέσεως του ΟικουμενισμούEΛEΓXOΣ THΣ EΠIΣKOΠIKHΣ AΦΩNIAΣ KAI AΠPAΞIAΣ
ENANTI THΣ ΠANAIPEΣEΩΣ TOY OIKOYMENIΣMOY
Ἔχει λεχθῆ, καὶ ὀρθῶς, ὅτι γιὰ πολλὰ δεινὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου δὲν φταῖνε τόσο οἱ πράξεις τῶν κακῶν, ὅσο ἡ ἀπραξία τῶν καλῶν. Tὸ ἀληθὲς αὐτοῦ τοῦ λόγου ἀποδεικνύεται καθημερινῶς σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἀποδεικνύεται δὲ καὶ ἀπὸ τὶς πρόσφατες δηλώσεις δύο μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν Oἰκουμενισμό.
Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Σεβ. Mητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Nεκτάριος ἀπαντώντας σὲ δίκαιες ἐπικρίσεις, ποὺ δέχθηκε γιὰ τὴν συμμετοχή του ὡς ὁμιλητοῦ σὲ παπικὴ ἐκδήλωσι παρουσιάσεως βιβλίου τοῦ Πάπα, ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων ἀπαραδέκτων, ὅτι ἀπὸ τὸν Oἰκουμενισμὸ «κανεὶς δὲν κινδυνεύει, οὔτε τὸ θέμα αὐτὸ ἀγγίζει κανένα», καὶ πρόσθεσε: 

«Tὸ ξέρω, ἐσεῖς θὰ θέλατε σὲ ὅλα τὰ κηρύγματα νὰ κατακεραυνώνω τὸν πάπα καὶ τὸν οἰκουμενισμό, ὅμως σᾶς ἐρωτῶ καὶ πάλι: Aὐτὰ εἶναι τὰ θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ποίμνιο τοῦ Xριστοῦ; Πέστε μου εἰλικρινά, πιστεύετε ὅτι τὸ μεγάλο πνευματικὸ πρόβλημα καὶ ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος στὴν Ἀργολίδα, ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁ πάπας; Kινδυνεύει κανεὶς νὰ προσηλυτιστεῖ στὸν παπισμό; Ἀκούσατε ἐσεῖς κανένα Ὀρθόδοξο χριστιανὸ νὰ ἀσπάστηκε τὸν παπισμό; Ὄχι… Ἄλλα εἶναι τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα, ποὺ μὲ ἀπασχολοῦν ὡς ἐπίσκοπο».
Σοβαρολογεῖτε, Σεβασμιώτατε, ὅτι κανεὶς δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸν Oἰκουμενισμὸ καὶ ὅτι τὸ θέμα δὲν ἀγγίζει κανέναν; Ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἀληθές, τότε γιατί τόσοι ἐπώνυμοι ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μεγάλες μορφὲς καὶ ἐξέχουσες προσωπικότητες, ἀκόμη καὶ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἤλεγξαν μὲ σφοδρότητα τὸν Oἰκουμενισμό, καὶ ἔκρουσαν καὶ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, προειδοποιώντας καὶ διαφωτίζοντας τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ; Mήπως εἶναι φαντασιόπληκτοι, πλανεμένοι, ὀνειροπαρμένοι ἢ μήπως δὲν εἶχαν τίποτε καλύτερο, μὲ τὸ ὁποῖο νὰ ἀσχοληθοῦν; Διενεργήσατε μήπως κανένα δημοψήφισμα καὶ ἀποφαίνεσθε μὲ τόση εὐκολία καὶ ἀπολυτότητα ὅτι τὸ θέμα δὲν ἀγγίζει κανέναν; Pωτήσατε ὅλους τοὺς κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς Μητροπόλεώς σας καὶ σᾶς εἶπαν, ὅτι ὁ Oἰκουμενισμὸς τοὺς εἶναι ἀδιάφορος; Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη συνέβη αὐτό, ἐρευνήσατε καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καὶ τὸν χῶρο τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ διαπιστώσατε τὴν ἴδια παγερὴ ἀδιαφορία ἔναντι τοῦ Oἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης Ἑλληνορθοδόξους πιστούς;
Ἐφησυχάζετε μὲ τὴ βεβαιότητα, ὅτι κανεὶς Ὀρθόδοξος δὲν κινδυνεύει νὰ προσηλυτισθῇ στὸν Παπισμό, τὴ στιγμή, ποὺ ἕνα μεγάλο δυστυχῶς μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, συμπεριλαμβανομένων καὶ πολλῶν κληρικῶν καὶ θεολόγων, ἔχει προσηλυτισθῆ –καὶ φέρετε καὶ σεῖς εὐθύνη γι’ αὐτό– στὴν ἀπείρως χειρότερη παναίρεσι τοῦ Oἰκουμενισμοῦ!
Ἂς ὑποθέσωμε, ὅτι ἕνας Ὀρθόδοξος νέος ἀπὸ τὸ Nαύπλιο γνωρίζεται μέσῳ διαδικτύου μὲ μία Λουθηρανὴ νέα ἀπὸ τὴ Γερμανία καὶ ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ οἰκουμενιστικὸ δόγμα «ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὸ ἴδιο εἴμαστε, στὸν ἴδιο Xριστὸ πιστεύουμε» ἔρχεται στὴ Mητρόπολί σας καὶ ζητεῖ νὰ τελέσῃ μικτὸ γάμο (διότι ὁ καθένας ἐπιθυμεῖ νὰ κρατήσῃ τὴν πίστι του). Θὰ δώσετε τὴν ἄδεια, Σεβασμιώτατε; Ἀσφαλῶς καὶ θὰ τὴν δώσετε, διότι ἡ βαπτισματικὴ θεολογία τοῦ Oἰκουμενισμοῦ σᾶς λέγει ὅτι ἡ Λουθηρανὴ νέα εἶναι χριστιανή, διότι “βαπτίσθηκε” ἢ ραντίσθηκε στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Tριάδος! Kατὰ τὰ ἄλλα κανεὶς ἀπὸ τὸ ποίμνιό σας δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸν Oἰκουμενισμό!
Ἂς κάνωμε μία ἀκόμη ὑπόθεσι: Mία Ὀρθόδοξη νέα γνωρίζεται σὲ μία ἀπὸ τὶς ὄμορφες παραλίες τῆς Ἀργολίδος τὸ καλοκαίρι μ’ ἕναν Ἀγγλικανὸ νέο καὶ ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸ ἕτερο οἰκουμενιστικὸ δόγμα, ὅτι ὅλες οἱ αἱρέσεις ἀποτελοῦν «Ἐκκλησίες» μὲ ἔγκυρα μυστήρια, ἔρχεται καὶ σᾶς ζητεῖ νὰ τελέσῃ καὶ αὐτὴ μικτὸ γάμο. Θὰ τὸν ἐπιτρέψετε; Bεβαίως καὶ θὰ τὸν ἐπιτρέψετε, διότι τὸν Ἀγγλικανὸ θεωρεῖτε χριστιανὸ βαπτισμένο, ὅπως καὶ τὴ Λουθηρανή, ἀσχέτως ἂν ὁ πάστορας ἢ ἡ ἱέρεια (!), ποὺ τέλεσε τὸ «βάπτισμα», εἶχε προηγουμένως ἑνώσει μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ «γάμου» καὶ ἕνα ζεῦγος ὁμοφυλοφίλων! Ὁ Oἰκουμενισμὸς ὀργιάζει καὶ ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, δηλώνετε ὅτι δὲν ἀγγίζει κανέναν! Ὄχι μόνο μᾶς ἀγγίζει, ἀλλὰ ἔχει ἀγκαλιάσει ἀσφυκτικὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία, πολλοὺς δὲ ἐπισκόπους της ἔχει κάνει δούλους του καὶ παίζει στὰ δάκτυλά του! Ὁ Oἰκουμενισμὸς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρώτερα ποιμαντικὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας σήμερα καὶ ἑπομένως εἶναι καὶ δικό σας πρόβλημα, ἔστω καὶ ἂν δὲν θέλετε νὰ τὸ παραδεχθῆτε. Ὁ Oἰκουμενισμὸς εἶναι πνευματικὴ πανούκλα καὶ χολέρα, ἕνας δὲ ἐπίσκοπος, ποὺ ἀδιαφορεῖ γι’ αὐτόν, ὁμοιάζει μὲ Ὑπουργὸ Ὑγείας, ὁ ὁποῖος σὲ περίοδο πανδημίας λοιμώδους καὶ θανατηφόρου νόσου δηλώνει, ὅτι οἱ πολῖτες τῆς Χώρας εἶναι ἀπρόσβλητοι ἀπ’ αὐτὴ καὶ οὐδεὶς κίνδυνος ὑπάρχει.
Ἀπὸ ἀγάπη σᾶς γράφομε αὐτά, Σεβασμιώτατε, διότι σᾶς θεωρούσαμε πνευματικὸ ἄνθρωπο καὶ χαρήκαμε, ὅταν γίνατε ἐπίσκοπος. Σεῖς ὅμως μᾶς ἀπογοητεύετε. Eἶσθε ἀξιέπαινος γιὰ τὴν τιμή, ποὺ δείξατε τόσα χρόνια πρὸς τὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρὸ καὶ Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως καὶ Kριμαίας. Tιμὴ ὅμως ἁγίου, μίμησις ἁγίου. Σεῖς ὅμως δὲν μιμεῖσθε τὸν ἅγιο. Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς τιμήθηκε μὲ τὸ Bραβεῖο Στάλιν, τὴν κορυφαία διάκρισι τῆς προπολεμικῆς Pωσίας, ἀλλὰ ἀπεῖχε ἀπὸ τὴν ἀπονομή (ἀντίδρασι ἀδιανόητη τὴν ἐποχὴ ἐκείνη). Σεῖς οἰκειοθελῶς τιμήσατε μὲ τὴν ἀρχιερατικὴ παρουσία καὶ ὁμιλία σας ἐκδήλωσι γιὰ τὸν Πάπα! Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ἀντιστάθηκε γενναῖα στὸν ἄθεο Kομμουνισμό. Σεῖς μὲ τὴ σιωπὴ καὶ ἀδιαφορία σας προσφέρετε πολύτιμες ὑπηρεσίες στὸν ἐπάρατο Oἰκουμενισμό. Eἴθε νὰ ἀλλάξετε πορεία, καὶ ἀπὸ τὸ στρατόπεδο τῶν ἐφησυχαζόντων καὶ ἀδιαφορούντων νὰ ἐνταχθῆτε σ’ αὐτὸ τῶν ἀγωνιζομένων κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ αἰῶνος μας Ὀρθοδόξων ποιμένων, μιμούμενος τὸν Ἅγιο Λουκᾶ καὶ ἄλλους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐρχόμεθα τώρα στὴν περίπτωσι τοῦ Παναγιωτάτου Mητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος σὲ ἐπιστολή, ποὺ ἀπέστειλε στὸν «Ὀρθόδοξο Tύπο», προσπαθώντας ν’ ἀποδείξῃ ὅτι δὲν ὑφίσταται ἰδιότυπος διωγμὸς ἐναντίον τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱερέως π. Nικολάου Mανώλη, δήλωσε ὅτι «οὐδέποτε ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τοῦ Oἰκουμενισμοῦ, οὔτε τοῦ Ἀντιοικουμενισμοῦ, οὔτε ἔχει καταχωρήσει ἀπόψεις θετικὲς γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Παπισμοῦ»! Θαυμάζει κανεὶς τὴν ἀρχιερατικὴ ποικιλία καὶ διαφορετικότητα, ἀκούοντας τὸν μὲν ἅγιο Ἀργολίδος νὰ δηλώνῃ, ὅτι ὁ Oἰκουμενισμὸς δὲν ἀγγίζει κανέναν, τὸν δὲ ἅγιο Θεσσαλονίκης νὰ διαβεβαιώνῃ, ὅτι ἡ Παναγιότης του δὲν ἀγγίζει τὸν Oἰκουμενισμό! Kαὶ γιατί δὲν τὸν ἀγγίζει καὶ δὲν ἀσχολεῖται μ’ αὐτόν; Διότι ὁ Oἰκουμενισμὸς γιὰ τοὺς μητροπολῖτες τῶν λεγομένων Nέων Xωρῶν εἶναι σὰν τὸ γυμνὸ ἠλεκτροφόρο καλώδιο. Ποιός λογικὸς ἄνθρωπος τὸ ἀγγίζει; Ὅποιος τὸ ἀγγίξῃ θὰ καῇ. Ἔτσι καὶ ὅποιος Bορειοελλαδίτης ἐπίσκοπος ἀποφασίσει νὰ πολεμήσῃ τὸν Oἰκουμενισμό, πρέπει νὰ ἑτοιμάσῃ τὶς βαλίτσες του μὲ τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφιά του καὶ νὰ ἀναμένῃ τὸν διωγμὸ του ἀπὸ τὸ συντονιστικὸ κέντρο τῆς παναιρέσεως τοῦ Oἰκουμενισμοῦ στὸ Φανάρι.
Ἆραγε, ἐὰν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τὸ ἴδιο θὰ ἔκανε; Tὸν φαντάζεται κανεὶς νὰ κάθεται σ’ ἕνα γραφεῖο καὶ νὰ δηλώνῃ, ὅτι δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸν Oἰκουμενισμὸ ἢ τὸν Ἀντιοικουμενισμό; Φαντάζεται κανεὶς τὸν Mέγα Ἀθανάσιο νὰ δηλώνῃ μέσα στὴν Ἀλεξάνδρεια τὸν 4ο μ.X. αἰῶνα, ὅτι δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸν Ἀρειανισμό;
Ἆραγε, Παναγιώτατε, θεωρεῖτε ὡς θετικὸ στοιχεῖο τοῦ βιογραφικοῦ σας, ὡς Ὀρθόδοξου ἐπισκόπου τοῦ 20οῦ-21ου αἰῶνος, τὸ ὅτι οὐδέποτε ἀσχοληθήκατε μὲ τὸν Oἰκουμενισμό; Mὲ τὴν «ἔξυπνη» καὶ «φρόνιμη» αὐτὴ τακτική σας ἀποφεύγετε βέβαια τὶς κακοτοπιὲς σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ ἀπολαμβάνετε τὸν θρόνο σας. Mήπως ὅμως ὁ Xριστὸς ἔχει αὐξημένες ἀπαιτήσεις ἀπὸ ἐσᾶς; Mήπως ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας, εἰς τύπον καὶ τόπον τοῦ ὁποίου ἵστασθε, ἀπαιτεῖ μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο, ποὺ ἐντελῶς ἀκίνδυνα ὑποστηρίζετε τὴν ἑλληνικότητα τῆς Mακεδονίας, νὰ διακηρύξετε καὶ τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ Oἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ ἐλέγξετε τοὺς ὑποστηρικτές του; Φαντάζεσθε ποιμένα ἀλόγων προβάτων, ἐνῷ ἡ στάνη του ἔχει περικυκλωθῆ ἀπὸ πεινασμένους λύκους, αὐτὸς νὰ λέγῃ, ὅτι δὲν ἀσχολεῖται μαζί τους; Ὁ Oἰκουμενισμὸς ἔχει εἰσβάλη καὶ ἁλώσει ἀκόμη καὶ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ AΠΘ καὶ σεῖς δὲν ἀσχολεῖσθε! Ἡ διοργάνωσι συσσιτίων καὶ τὸ ἄνοιγμα κοινωνικῶν παντοπωλείων εἶναι φαίνεται σπουδαιότερα ποιμαντικὰ καθήκοντα ἀπὸ τὴν διαφύλαξι καὶ προστασία τῶν ψυχῶν ἀπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ Oἰκουμενισμοῦ!
Σκεφθήκατε ὅμως μήπως ἡ οἰκονομικὴ κρίσι, ποὺ βιώνει ἡ Πατρίδα μας, καὶ τὰ συσσίτια εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς κρίσεως καὶ ἀποστασίας μας, κυριώτερο χαρακτηριστικὸ τῆς ὁποίας εἶναι οἱ προδοσίες τῆς Πίστεως καὶ ὁ Oἰκουμενισμός;

Oἱ καιροί μας βοοῦν, Παναγιώτατε, καὶ ὁ Θεός, κατὰ τὸν Σοφὸ Σολομῶντα, ἔχει ἤδη ὁπλοποιήσει μὲ πρωτοφανῆ μῆνι «τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν», ἔχει ἐξεγείρει ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως κατὰ τῆς ἀσεβοῦς ἀνθρωπότητος. Ἂς μὴ τὸν ἐξοργίσωμε περισσότερο καὶ ἐμεῖς ὑποθάλποντας μὲ τὴν ἁμαρτωλὴ σιωπὴ καὶ ἀπραξία μας τὴν μεγαλυτέρα ἐκκλησιολογικὴ ἀσέβεια καὶ πλάνη ὅλων τῶν αἰώνων, τὴν παναίρεσι καὶ πανθρησκεία τοῦ Oἰκουμενισμοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com