8 Ιουλ 2012

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας: Η αληθινή Εκκλησία, είναι ΜΙΑ. Και αυτή η Εκκλησία είναι ΜΟΝΟΝ η Ορθόδοξη Εκκλησία.


Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
 Ἡ Ἀποστολική Διαδοχή Της
Πολλές φορές σᾶς τό εἶπα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὅτι τό ἀνώτερο ἀπό ὅλα εἶναι τό νά γνωρίζουμε τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, νά τήν κρατήσουμε καθαρή και ἀνόθευτη, ὅπως τήν παραλάβαμε, καί νά τήν δώσουμε ἔτσι καί στά παιδιά μας, τήν νέα γενεά. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ, πού σάν Ἐπίσκοπος εἶμαι ὑπεύθυνος γιά την πίστη τοῦ λαοῦ πού ὑπηρετῶ, ἀφήνοντας τήν σειρά τῶν κηρυγμάτων μου στην Ἀποκάλυψη, πού μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ θά τήν ἐκδώσω σέ βιβλίο, ἀρχίζω μία νέα σειρά μαθημάτων, ἀφιερωμένων στήν ὀρθόδοξη πίστη. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς μιλήσω γιά τήν Ἐκκλησία.
1. Τί εἶναι «Ἐκκλησία», ἀδελφοί χριστιανοί; Ἄς προσέξουμε τό θέμα αὐτό, γιατί εἶναι σοβαρό. Καί παλαιότερα, ἀλλά καί σήμερα παρουσιάζονται διάφορα πρόσωπα πού λέγουν ὅτι ἀποτελοῦν «ἐκκλησία». Ἀκοῦμε, γιά παράδειγμα, να λένε γιά «ρωμαϊκή ἐκκλησία», γιά «εὐαγγελική ἐκκλησία», γιά τήν «ἐκκλησία τοῦ Σμίθ» κ.ἄ. Καί ὅμως ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία, εἶναι ΜΙΑ. Εἶναι αὐτή τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός διά τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Του. Και αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΟΝΟΝ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

2. Ἀλλά γιατί μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία; Εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή, ἀγαπητοί μου, γιατί αὐτή μόνο ἔχει ἱστορική συνέχεια με τήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Χριστός διά τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Ναί! Ἡ Ἐκκλησία μας τηρεῖ ἀνόθευτη τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, χωρίς να ἔχει προσθέσει οὔτε καί νά ἔχει ἀφαιρέσει τίποτε ἀπό αὐτήν. Καί ἔχει ἀκόμη ἱστορική συνέχεια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, γιατί ἔχει τήν λεγόμενη «Ἀποστολική Διαδοχή». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἕνας ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, ὅταν χειροτονεῖται, λαμβάνει τήν ἀρχιερατική Χάρη, αὐτήν τήν ἴδια πού εἶχαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, γιατί χειροτονήθηκε ἀπό Ἐπισκόπους, γιά τούς ὁποίους, ἄν τό ἐρευνήσει κανείς, πηγαίνοντας προς τά πίσω, βλέπει ὅτι τό ἐπισκοπικό τους ἀξίωμα εἶναι συνέχεια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Δηλαδή: Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι χειροτόνησαν τούς διαδόχους τους, αὐτοί ἔπειτα τούς δικούς τους διαδόχους καί ἔτσι, σέ ἀδιάκοπη συνέχεια, ἡ Χάρη τῆς Ἀρχιερωσύνης, μέ τήν χειροτονία νέων Ἐπισκόπων, ἔφθασε μέχρι σήμερα, ἀλλά καί θά μένει γιά πάντα. Ὥστε, ξαναλέμε, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει ἱστορική συνέχεια μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἐπειδή, πρῶτον, κρατάει ἀνόθευτη τήν διδασκαλία της καί, δεύτερον, ἐπειδή ἔχει Ἀποστολική Διαδοχή μέ τήν χειροτονία τῶν Ἐπισκόπων της.
3. Αὐτά τά δύο, ἀγαπητοί μου, ἀποτελοῦν βεβαίωση ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ ΜΟΝΗ ἀληθινή Ἐκκλησία. Γιατί δέν ἱδρύθηκε ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό κανέναν Πάπα ἤ κανέναν Λούθηρο, οἱ ὁποῖοι παρήλλαξαν τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, οὔτε δέχτηκε ποτέ ἡ Ἐκκλησία μας κανέναν αὐτοχειροτόνητο ἐπίσκοπο, ἀλλά μέ ἀγῶνες πολλούς καί μεγάλες θυσίες παρέμεινε πιστή στήν Ἀποστολική Διδαχή καί Διαδοχή.
Αὐτό ὅμως δέν μποροῦν νά τό ποῦν οἱ ἄλλες αὐτοαποκαλούμενες «ἐκκλησίες» τῶν αἱρετικῶν. Δέν ἔχουν ρίζες οἱ «ἐκκλησίες» αὐτές. Αὐτό πού πιστεύουν οἱ ὀπαδοί τῶν «ἐκκλησιῶν» αὐτῶν δέν ἀνάγεται στό παρελθόν, δέν τό εἶπαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἀλλά εἶναι τῶν ἀρχηγῶν τους εὕρημα καί ἐφεύρημα. Δέν μποροῦν να ποῦν οἱ αἱρετικοί αὐτό πού μόνον ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι λέμε, ὅτι «πιστεύουμε αὐτό πού πιστευόταν πάντοτε, αὐτό πού πιστευόταν παντοῦ καί αὐτό πού πιστευόταν ἀπ᾽ ὅλους»1 ! Ξαναλέμε, ὅτι τότε μία Ἐκκλησία εἶναι ἀληθινή, ὅταν μπορεῖ να ἀποδείξει ἱστορικά ὅτι θεμελιώθηκε ἀπό τόν Χριστό καί ὅτι ἔχει μιά ἀδιάκοπη ζωντανή συνέχεια διά μέσου τῶν αἰώνων μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία. Καί αὐτό μόνο μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συμβαίνει.
4. Τό πιό χαρακτηριστικό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι τό ἀπαράλλακτο μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία. Γιά παράδειγμα: Καί σήμερα, ὅπως παλαιά, βαπτίζουμε – βαπτίζουμε καί ὄχι ραντίζουμε, ὅπως οἱ Παπικοί – στήν ἁγία κολυμπήθρα τρεῖς φορές τόν βαπτιζόμενο (τρεῖς καταδύσεις καί τρεῖς ἀναδύσεις).
Χρίουμε καί κοινωνοῦμε τούς βαπτιζομένους, ὅπως ἔτσι γινόταν καί παλαιά. Ἀκόμη, στήν Θεία Λειτουργία λέμε «τάς θύρας, τάς θύρας», ἐπειδή ἔτσι λεγόταν παλαιά στήν Ἐκκλησία γιά τήν τάξη τῶν Κατηχουμένων, καί ἄς μήν ὑπάρχουν σήμερα ἐπίσημα Κατηχούμενοι. Εἶναι λοιπόν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἀπαράλλακτη καί στήν πίστη καί στό ἦθος μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία. Καί αὐτό συμβαίνει γιατί ὅλα τά ἀληθινά τέκνα τοῦ Θεοῦ ἔχουμε μυστικά – καρδιακά τήν ἴδια ἔννοια γιά τόν Θεό μας καί τήν ἴδια ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένειά μας καί κάθε οἰκογένεια ἔχει μία ἰδιαίτερη αἴσθηση, ἕνα ἰδιαίτερο «χνῶτο». Αὐτή ἡ αἴσθηση τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι θεϊκή, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἡ ἴδια καί στά παλαιότερα καί στά νεώτερα χρόνια και θά εἶναι ἡ ἴδια σέ κάθε ἐποχή. Ἔτσι λοιπόν στήν ἀληθινή μας Ἐκκλησία, ὅσοι ζοῦν πραγματικά τόν Θεό ἔχουν «ὁμοήθεια» Θεοῦ 2 καί «χρῶμα» Θεοῦ,3 ὅπως τό λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος.
Ἔχει λοιπόν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τό ἀπαράλλακτο μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι παρών καί διά τῆς ὁποίας Αὐτός δρᾶ στόν κόσμο.
1. “Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est”, Βικέντιος Λερήνου, MPL 50,640.
2. Μαγν. 6,2.
3. Ἐφεσ. 4,2.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ωραία τα λέει ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας!
Αυτό που μ'απασχολεί είναι το τι πρέπει να κάνουν οι Επίσκοποί μας όταν από επίσημα χείλη, κληρικών ή λαϊκών, ακούμε άλλα. Οτι δηλαδή η Μία Ορθόδοξη Εκλησία μας έχει και αδελφή Εκκλησία την 'Εκκλησία' των Ρ/Κ κτλ κτλ
Τι πρέπει να γίνει; Δεν πρέπει να κηρυχθεί σε όλον τον λαό το λάθος αυτό αφού λέμε και πιστεύουμε οτι η 'εκκλησία' των Ρ/Κ δεν είναι Εκκλησία!;
Δεν πρέπει ευθέως να ελεγχθούν όλοι αυτοί, επίσκοποι, πατριάρχες, λαϊκοί που πιστεύουν και κηρύττουν αλλά από αυτά που τόσο ωραία μας είπε ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας;;
Που είναι τα όρια της ανοχής και που αρχίζουν τα όρια του ελέγχου;

Ανώνυμος είπε...

Την ευχή σας να έχουμε, Σεβασμιώτατε, και καλή δύναμη στον αγώνα σας υπέρ της πίστης μας!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com