1 Οκτ 2023

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου «εγκληματεί» ανεπιγνώστως;

Γράφημα ἐκ τῆς διδακτέας ὕλης. Τὴν πολυσεξουαλικότητα ἐνέκρινε κατ’ οὐσίαν ἡ Ἱ. Ἀ. Κύπρου! Προκαλεῖται συνειδησιακὴ καὶ κοινωνικὴ σύγχυσις

 Ἡ «σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» προάγει τὴν πορνείαν καὶ πλήττει τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙ» ΑΝΕΠΙΓΝΩΣΤΩΣ;

 Οἱ Μητροπολῖται, ἰδιαιτέρως οἱ ὑποψήφιοι δι’ Ἀρχιεπίσκοποι, συγκατατίθενται εἰς τὴν προωθουμένην ἀνηθικότητα …διεθνῶν συμφερόντων, διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν πολιτικὴν στήριξιν;

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

  Ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος ἠσθάνθη ὅτι ἠμφισβητήθη ἡ «ἐξουσία» του ἀπὸ τὸν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Πάφου κ. Τυχικὸν ἐδημιούργησεν ὁλόκληρον ζήτημα εἰς τὰ ΜΜΕ καὶ εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον. Τώρα ὅπου ὁ ἴδιος μὲ τὴν «συνοδικὴν» ἀπόφασιν ἀμφισβητεῖ ὅλην τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας, τί θὰ πρέπη νὰ συμβῆ; Ἀναφερόμεθα εἰς τὸ γραφὲν ἀνακοινωθὲν τῆς 18ης Σεπτεμβρίου 2023, διὰ τοῦ ὁποίου ἐκοινοποιεῖτο πρὸς τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα ἡ ἀπόφασις συγκαταθέσεως –ὑποτίθεται- τῆς Διοικούσης ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας διὰ τὸ μάθημα τῆς «σεξουαλικῆς ἀγωγῆς». Ὑποτίθεται ὅτι ἦτο ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας, διότι μετέπειτα ὁ Παν. Μητροπολίτης Μόρφου ἐνημέρωσεν ἀπὸ ἄμβωνος, ὅτι δὲν ἦτο τελικὴ ἀπόφασις, καθὼς τὸ ζήτημα θὰ ἐξετασθῆ ἐνδελεχῶς ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν εἰς ἑπομένην συνεδρίασιν. Διερωτᾶται τότε κανείς: Ποῖος ὁ λόγος νὰ προστρέξη ἡ Σύν­οδος χωρὶς νὰ ἐξετάση σοβαρῶς τὸ ἀνακύψαν θέμα; Τί ἰσχὺν ἔχει αὐτὴ ἡ ἀνακοίνωσις, ἂν πρόκειται νὰ ληφθῆ ἐκ νέου ἑτέρα; Διατί τίθενται εἰς τὸ στόχαστρον οἱ γονεῖς, καθὼς ἀναφέρεται ὅτι «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι μέρος τῶν ἀνησυχιῶν γονέων καὶ ἄλλων κοινωνικῶν ὁμάδων ὀφείλεται σὲ ὑπερβολὲς ἀπὸ διαδόσεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα»; Μήπως Μητροπολῖται καὶ Ἱ. Μοναὶ δὲν ἀντέδρασαν; Τὰ τεκμήρια τὰ ὁποῖα δημοσιεύονται καὶ δικαιώνουν τοὺς γονεῖς δὲν διαψεύδουν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὴν Σύνοδον; Ποῖος τελικῶς ἐκτίθεται διὰ τοὺς ἀδεξίους χειρισμούς;

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὑποχείριον συμφερόντων;

  Τὸ μεῖζον ἐρώτημα ὅμως εἶναι: Διατί ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔπρεπε νὰ ταχθῆ ὑπὲρ τῶν κρατικῶν προγραμμάτων; Ἔγκρισιν ἐζήτησε τὸν Κράτος; Ὄχι, βεβαίως, ἀλλὰ τὴν ἀμέριστον ὑποστήριξιν, διὰ νὰ ἀποσοβήση τὰς ἀντιδράσεις.

  Ὅποιος μελετήσει καλῶς τὴν προέλευσιν τῆς δομῆς τῶν μαθημάτων «σεξουαλικῆς ἀγωγῆς» θὰ φθάση εἰς τὴν πηγὴν αὐτῶν, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκδώσει εἰδικὸν φυλλάδιον 140 σελίδων μὲ τίτλον «Διεθνὴς τεχνικὸς ὁδηγὸς τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς». Πρὸς τὸ τέλος ἀναφέρονται πιθαναὶ ἐνστάσεις κατὰ τῶν προγραμμάτων αὐτῶν καὶ ἕτοιμοι ἀπαντήσεις ὑπερ­ασπίσεώς των. Μία ἐξ αὐτῶν ἀναφέρει τὰ ἑξῆς συγκεκριμένα καὶ ἀκολουθεῖ ἀμέσως ἡ ἀπάντησις (σ. 85):

«-Οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες μπορεῖ νὰ μὴ ὑποστηρίζουν τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση.

  -Οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες διαδραματίζουν μοναδικὸ ρόλο στὴν ὑποστήριξη τῆς CSE (Comprehensive Sexuality Education = Ὁλοκληρωμένη Σεξουαλικὴ Ἀγωγὴ) στὰ σχολεῖα. Οἱ ὀργανισμοὶ ποὺ βασίζονται στὴ πίστη μποροῦν νὰ παρέχουν καθοδήγηση σὲ προγραμματιστὲς καὶ παρόχους προγραμμάτων σχετικὰ μὲ τὸ πῶς νὰ προσεγγίσουν θρησκευτικοὺς ἡγέτες, γιὰ νὰ ξεκινήσουν μία συζήτηση σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ὑγεία καὶ τὴ σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση. Λειτουργώντας ὡς πρότυπα, μέντορες καὶ ὑποστηρικτές, οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες εἶναι πρεσβευτὲς γιὰ θρησκευτικὲς κοινότητες ποὺ ἐκτιμοῦν τὴν εὐημερία τῶν νέων…».

  Δύο βασικὰ στοιχεῖα ἀντιλαμβάνεται καὶ ὁ πλέον ἀδαής. Πρῶτον, ὅτι οἱ ἑκασταχοῦ θρησκευτικοὶ ταγοὶ εἶναι ἀπαραίτητοι, διὰ νὰ ἑδραιωθοῦν τὰ προγράμματα «σεξουαλικῆς ἀγωγῆς». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἂν ἀντέδρα ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, τίποτε δὲν θὰ ὑλοποιεῖτο. Δεύτερον, ὅτι οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέται προσεγγίζονται ἀπὸ τὸ σύστημα καὶ καθίστανται ὄργανα τῆς προπαγάνδας τῶν προγραμμάτων αὐτῶν. Τί τὸ πλέον εὔκολον, νὰ συμβῆ αὐτὸ εἰς τὴν Κύπρον, τὴν δεδομένην  στι­γμήν, ὅταν δηλ. ἡ συγκυρία ἀλλαγῆς Ἀρχιεπισκόπου εὐνοεῖ τὰ σχέδια τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

  Ἂς μὴ λησμονοῦμεν ὅτι εἰς τὰ «ὑπὲρ» τῆς ἀναδείξεως τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου ἦτο ὅτι ἐτάχθη ἄνευ ὅρων εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ Φαναρίου, τὸ ὁποῖον ὀλίγον ἀπέχει ἀπὸ τὸ νὰ καταστῆ ἡ δευτέρα ἕδρα τοῦ State Department τῶν ΗΠΑ, τοῦ «Πλανητάρχου», ὅπου ἡ «σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» ἐφαρμόζεται ἐν τοῖς πράγμασι (θέσπισις μηνός τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὁρισμὸς παρενδυτικῶν καὶ τρανσέξουαλ εἰς ὑψηλοὺς πολιτειακοὺς θώκους κ.λπ.).

  Ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως (ὁ ἴδιος τὸ γνωρίζει καὶ θὰ τοποθετηθῆ δημοσίως) ὁ οἰακοστρόφος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (διότι, δυστυχῶς, μὲ τὴν συναίνεσιν τῶν ὑπολοίπων Μητροπολιτῶν ἔχουν παραχωρηθῆ εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἀντικανονικαὶ – παπικαὶ ἐξουσίαι) «παίζει τὸ παιχνίδι» τοῦ ἀμερικανοελεγχομένου Π.Ο.Υ. καὶ τῶν ἀφεντικῶν του.

  Τὰ «ἀφεντικὰ» ἔχουν ὄνομα, δὲν εἶναι κάτι τὸ βολικὰ ἀπροσδιόριστον. Διὰ τὰ προγράμματα αὐτὰ ἡ μήτρα εἶναι ἡ ΜΚΟ «International Planned Parenthood Federation (IPPF)», τῆς ὁποίας πιστοποιημένον παράρτημα εἶναι ἡ ΜΚΟ «Κυπριακὸς Σύνδεσμος Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (ΚΣΟΠ)», ἡ ὁποία ὑποστηρίζει τὴν σεξουαλικὴν ἀγωγήν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐπιχειρῶν νὰ διατηρήση καλάς σχέσεις μὲ τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν, συμφωνῶν εἰς τὰ ἐν λόγῳ προγράμματα, ὀφείλει νὰ ἀντιληφθῆ ὅτι κατ’ οὐσίαν «δουλεύει» διὰ τὴν προώθησιν τῶν ἰσοπεδωτικῶν ἰδεολογιῶν τοῦ ΚΣΟΠ, παρακλάδι τῆς IPPF.

  Μακάρι, ὅμως νὰ ἦσαν μόνον ἰδεολογικὰ τὰ κίνητρα, διότι, καθ’ ὅσον φαίνεται ἀπὸ τὰ δημόσια στοιχεῖα, ἔχει στηθῆ ἕνα τεράστιον προσοδοφόρον «πανηγύρι» γύρω ἀπὸ αὐτὰ τὰ ζητήματα. Ἂς ἐρευνήση κανεὶς μόνον τὰ ἔσοδα τῆς IPPF, ἡ ὁποία ἀνερυθρίαστα δηλώνει ὅτι ὁ ἐτήσιος προϋπολογισμὸς της ὑπερβαίνει τὰ 125.000.000 δολλάρια. Ποῖαι Κυβερνήσεις καὶ διεθνῆ Ἱδρύματα εἶναι οἱ χρηματοδόται; Εἶναι δημοσιευμένα τὰ στοιχεῖα, ἂς τὰ ἀναζητήση ἡ Σύνοδος. Πῶς σχετίζονται αὐτὰ μὲ τὸ λεγόμενον πρόβλημα τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ; Αἱ συσχετίσεις εἰς τὰς ὁποίας ἡ IPPF προβαίνει διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἱστορίας της καὶ τὴν παράλληλον ἐκτόξευσιν τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, ὁμιλοῦν ἀπὸ μόνα των…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συναινεῖ εἰς τὴν ἐξαπάτησιν;

  Τὸ ἀνακοινωθὲν ἐμμένει εἰς τὴν διεθνῆ προπαγάνδα ὅτι «εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ὑπεύθυνη σχολικὴ καθοδήγησή τους στὸ θέμα αὐτό. Θὰ πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ ἐνημερώνονται, γιὰ νὰ προστατεύονται». Εἶναι ὅμως αὐτὸ ἀληθές; Ἂς λάβωμεν ἕνα συγκεκριμένον παράδειγμα: Ὁ ἴδιος ὁ Π.Ο.Υ. χρησιμοποιεῖ τὴν αὐτὴν παρελκυστικὴν πολιτικήν, π.χ. ἀναφέρει:

  «Τὸ CSE δὲν προωθεῖ τὸν αὐνανισμό. Ὡστόσο, στὰ ἔγγραφά μας, ὁ ΠΟΥ ἀναγνωρίζει ὅτι τὰ παιδιὰ ἀρχίζουν νὰ ἐξερευνοῦν τὸ σῶμα τους μέσῳ  τῆς ὅρασης καὶ τῆς ἁφῆς σὲ σχετικὰ μικρὴ ἡλικία. Αὐτὴ εἶναι μία παρατήρηση, ὄχι μία σύσταση».

  Προβάλλει ὡς κάπως ἐπιστημονικὰ «ἀθῶο»… Ὡστόσον, εἰς τὰς ὁδηγίας τοῦ φυλλαδίου «Διεθνὴς τεχνικὸς ὁδηγὸς τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς», σ. 71) περιλαμβάνονται αἱ ἑξῆς ὁδηγίαι:

  «Μαθησιακοὶ στόχοι (9-12 ἔτη) Βασικὴ ἰδέα: Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἕνα κύκλο σεξουαλικῆς ἀπόκρισης, ὅπου ἡ σεξουαλικὴ διέγερση (σωματικὴ ἢ διανοητικὴ) μπορεῖ νὰ παράγει σωματικὴ ἀπόκριση. Οἱ ἐκπαιδευόμενοι θὰ εἶναι σὲ θέση: α) νὰ περιγράψουν τὶς ἀπαντήσεις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν στὴ σεξουαλικὴ διέγερση. β) νὰ δηλώσουν ὅτι κατὰ τὴν ἐφηβεία τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια συνειδητοποιοῦν περισσότερο τὶς ἀντιδράσεις τους στὴ σεξουαλικὴ ἕλξη καὶ διέγερση. γ) νὰ ἐξηγήσουν ὅτι πολλὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια ἀρχίζουν νὰ αὐνανίζονται κατὰ τὴν ἐφηβεία ἢ μερικὲς φορὲς νωρίτερα. δ) νὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι ὁ αὐνανισμὸς δὲν προκαλεῖ σωματικὴ ἢ συναισθηματικὴ βλάβη, ἀλλὰ πρέπει νὰ γίνεται ἰδιωτικά.»

  Αὐτὰ λαμβάνουν σάρκα καὶ ὀστᾶ εἰς τὴν ὕλην «Ἀγωγὴ Ὑγείας Α΄ Γυμνασίου 2023/24», σ. 67:

  «Εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικό, γιὰ τὰ ἄτομα στὴν ἐφηβεία, ἐὰν τὸ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀγγίζουν τὸ σῶμα τους, νὰ τὸ ἐξερευνοῦν καὶ νὰ τὸ ἀνακαλύπτουν. Τὸ ἄγγιγμα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων ὀνομάζεται αὐνανισμὸς ἢ αὐτοϊκανοποίηση. Ἀποτελεῖ μία συνειδητὴ πράξη σεξουαλικῆς ἔκφρασης, ἡ ὁποία συνοδεύεται μὲ σεξουαλικὴ εὐχαρίστηση. Εἶναι σημαντικὸ νὰ γίνεται σὲ ἰδιωτικὸ χῶρο καὶ ὄχι στὴν παρουσία ἄλλων ἀνθρώπων».

  Μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπεκταθῶμεν εἰς ἕτερα πλέον σκανδαλώδη λεπτὰ ζητήματα προγαμιαίων σχέσεων (ἢ καὶ ἐν τῷ γάμῳ), διὰ τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν σκίτσα, πληροφορίαι κ.ἄ., τὰ ὁποῖα ὄχι μόνον ἐξάπτουν τὴν φαντασίαν καὶ ἀπενοχοποιοῦν κάθε διαστροφήν, ἀλλὰ κυρίως διαβεβαιώνουν τὸν μαθητὴν ὅτι δὲν προκύπτει καμία βλάβη, καθὼς ἔχει ἀφαιρεθῆ ἡ ἔννοια τῆς πνευματικῆς ζημίας τῶν ἁγνῶν ψυχῶν;

  Δὲν εἶναι ὅμως τὸ μοναδικὸν σημεῖον, διὰ τὸ ὁποῖον ἡ προπαγάνδα ἐργάζεται πυρετωδῶς. Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ «σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» ὠφελεῖ τὰ παιδιά, διαψεύδεται -ἐν μέρει- ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ (ἀντικειμενικά;) στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα παρέχει ὁ Π.Ο.Υ. (διὰ νὰ μὴ ἀναφέρωμεν ἄλλας μελέτας, αἱ ὁποῖαι καταδεικνύουν ὅτι ἐπιφέρει ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα).

  Εἰς τό φυλλάδιόν του (σ. 128) παρουσιάζει τὰ συγκεντρωτικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ 87 χώρας. Εἰς συντριπτικὸν ποσοστὸν -ἄνω τοῦ 50%- τὰ προγράμματα «δὲν εἶχαν σημαντικὴ ἐπίδραση»(!), ἐνῶ μεταξὺ τῶν «θετικῶν» ἀποτελεσμάτων καταγράφεται ἡ αὔξησις τῶν προφυλακτικῶν καὶ τῶν ἀντισυλληπτικῶν μεθόδων… Ἀποτυπώνονται ἐπίσης καὶ πολὺ μικρὰ ποσοστά, ἐντούτοις ὑπαρκτά, ὅπου αἱ ἐπιδράσεις ἦσαν: αὔξησις τῆς συχνότητος σεξουαλικῶν ἐπαφῶν, μείωσις τῶν μεθόδων ἀντισυλλήψεως, αὔξησις τῆς ἀναλήψεως ρίσκου διὰ τὴν σεξουαλικὴν δραστηριότητα…

  Ἡ προώθησις π.χ. τῶν ἀντισυλληπτικῶν (χωρὶς μάλιστα νὰ διδάσκωνται οἱ μαθηταὶ τὰς ὁρμονικάς ἐπιπτώσεις τῶν «χαπιῶν» κ.λπ.) δὲν ἀφορᾶ εἰς οἰκονομικὰ συμφέροντα φαρμακοβιομηχανιῶν; Ἀντὶ νὰ παροτρύνωμεν τὰ παιδιὰ εἰς τὴν ἐγκράτειαν, θὰ τὰ ὠθήση ἡ Σύνοδος εἰς τὴν κατανάλωσιν σεξουαλικῶν προϊόντων; Εἶναι ὡς ἀντὶ νὰ προφυλάξη κάποιον ἀπὸ τὸ σάκχαρον, νὰ τοῦ λέγει «τρῶγε ζάχαρη, ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ ἰνσουλίνη», καὶ μάλιστα ὅταν ἡ συνεύρεσις δὲν εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν ὑγείαν, ἐνῶ ἡ ἰνσουλίνη εἶναι.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συστήνει τὸ ἀντιευαγγέλιον;

  Ὅποιος ἐγκύψει σοβαρὰ καὶ μελετήσει αὐτὰ τὰ νέα προγράμματα θὰ διαπιστώση ὅτι προωθοῦν ἀπροκάλυπτα τὴν πορνείαν τῶν ἐλεύθερων σχέσεων, τὰς ἐκτρώσεις-δολοφονίας ἐμβρύων, τὴν ἀποδοχὴν κάθε διαστροφῆς (ὁμοφυλοφιλίαν κ.ἄ.), τὴν ἀποφυγὴν τῶν γεννήσεων χάριν τῆς ἀπολαύσεως τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς, τὴν σύγχυσιν τῶν συνειδήσεων, (π.χ. ἀποσυνδέουν τὸ φῦλον ἀπὸ τὴν γενετήσιαν πρᾶξιν!) κ.ἄ.

  Κυρίως ὅμως προσβάλλουν τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας πολλαπλῶς: α) ἀποσυνδέοντες τὴν συνεύρεσιν ἀπὸ τὸν γάμον (πορνεία, ἔπειτα μοιχεία κ.λπ.), β) τὴν συνεύρεσιν ἀπὸ τὴν τεκνογονίαν, γ) τὸ ἀνήλικον παιδὶον ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν, (ἀφοῦ αὐτὸ καλεῖται νὰ πορευθῆ σύμφωνα μὲ ὅσα συστήνει τὸ κράτος καὶ ὄχι αἱ ἀρχαὶ τῆς οἰκογενείας του), δ) καταργοῦντες τὴν ἔννοιαν τῆς οἰκογενείας, (ἀφοῦ ὁ μαθητὴς διδάσκεται ὅτι οἰκογένεια μπορεῖ νὰ εἶναι δύο «μπαμπάδες» ἢ δύο «μαμάδες» ἢ μία μαμὰ καὶ ἕνας τρανσέξουαλ κ.ἄ.), ε) ἀποδομοῦντες τὰ γονεϊκὰ πρότυπα (προβάλλεται ὅτι καλοὶ γονεῖς εἶναι ὅσοι μεριμνοῦν ἀνεξαρτήτως τοῦ φύλου των!, δηλ. προώθησις τῆς υἱοθεσίας ὁμοφυλοφίλων, ἢ ἀκόμα μητέρα δύναται νὰ εἶναι καὶ ἡ «παρένθετη» μητέρα), στ) ἀποδομοῦντες τὸν γάμον (πρότυπον καταλλήλου περιβάλλοντος γίνεται ἁπλῶς ἡ εὐχάριστος συμβίωσις), ζ) θέτοντες τὸν νόμον ὑπεράνω τῆς ἠθικῆς καὶ μάλιστα τῆς Ὀρθοδόξου συμβουλευτικῆς ἀγωγῆς.

  Μία καὶ μόνη περιδιάβασις εἰς τὰ ὅσα ὑποστηρίζει τὸ ΚΣΟΠ καὶ οἱ ΜΚΟ «συνεργάτες» του, ὅπως τάς κατονομάζει τὸ ἴδιον, θὰ πείση τὸν τυχόν  δύσπιστον. Διατί ἄλλωστε εἶναι τόσον ἔνθερμοι διὰ τὴν «σεξουαλικὴν ἀγωγήν», ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἐναρμονισμένη μὲ τό… Θεόπνευστον Εὐαγγέλιον;

  Εἰς τὸ ἀναμενόμενον ἐρώτημα «γιὰ ὅσα παιδιὰ δὲν εἶναι πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχη σεξουαλικὴ ἀγωγή;», ἀπαντοῦμε: Πρῶτον, ἂν αὐτὴ καθιερωθῆ δι’ ἐκεῖνα, θὰ βλάψη καὶ τὰ ὑπόλοιπα παιδιά, διὰ τοῦτο ἂς προβῆ τὸ κράτος εἰς δωρεάν σεμινάρια εἰς κέντρα ὑγείας διὰ κάθε ἐνδιαφερόμενον. Δεύτερον, διὰ τὴν πρόληψιν κακοποιήσεως ἀνηλίκων, ἂς θεσπισθῆ νομικὸν μάθημα «Δικαιωμάτων τοῦ Παιδιοῦ», καθὼς τὸ ζήτημα ἅπτεται τῆς αὐτοδιαθέσεως τοῦ ἀτόμου καὶ ὄχι δῆθεν οἱασδήποτε σεξουαλικότητός του, (τὸ ὁποῖον ἀνοίγει τὴν κερκόπορταν εἰς τὰς διεκδικήσεις τῶν «παιδοφίλων»). Τρίτον, δὲν εἶναι ἔργον τῆς Ἐκκλησίας νὰ δίδη τὴν εὐλογίαν της εἰς τὸ Κράτος, διὰ νὰ εἰσάγη ΚΟΣΜΙΚΑ μαθήματα, «κακοποιῶντας» ἐκεῖνο τὰς ψυχάς τῶν παιδιῶν.

  Ἀκόμη νὰ κατανοήση ὁ Μακαριώτατος ὅτι αὐτὰ ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἀποχριστιανοποίησιν τῆς κοινωνίας, δηλ. εἰς τὴν ἀποξένωσιν τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν; Ἡ πολιτικὴ ἐξουσία Σᾶς ἀνέδειξεν ἢ ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαός; Ἀπὸ τὸ ποῖον θὰ ὑπηρετήσετε, θὰ ἐξαχθῆ καὶ ἡ ἀπάντησις.

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com