15 Σεπ 2023

Σκόπιμος- Σκανδαλώδης Συνοδική ἀπραξία . Κατόπιν ἑορτῆς θὰ συγκληθῇ ἔκτακτος Ἱεραρχία διὰ τὰς νέας ταυτότητας;

 

Κατόπιν ἑορτῆς θὰ συγκληθῇ ἔκτακτος Ἱεραρχία διὰ τὰς νέας ταυτότητας;

ΣΚΟΠΙΜΟΣ – ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ

«Ἡ Σύνοδος κατηγόρησε συκοφαντικῶς ὡς «παραθρησκευτικοὺς» ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι διετύπωσαν ἐπιφυλάξεις καὶ ἐπροβληματίσθησαν ὡς πρὸς τὰς νέας σκοτεινάς ταυτότητας.  Καὶ αὐτοὶ εἶναι Μητροπολῖται ἐν ἐνεργείᾳ...»!

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κ. Διώτης,

θεολόγος- Δημοσιογράφος- Συγγραφεὺς-

Ἐκδότης (μὲ βραβεύσεις καὶ πολλὰς τιμητικὰς διακρίσεις)

Πολλὰ ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἀνέμενον ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον (Δ.Ι.Σ.) νὰ λάβῃ σαφῆ θέσιν εἰς τὸ ἀναταράσσον τὴν κοινωνίαν θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων.

Ὅμως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ διπλωματικὴν ὑπεκφυγήν, παρέπεμψε τὸ ἐκρηκτικὸν καὶ ἄκρως ἐπεῖγον τοῦτο θέμα «εἰς μελλοντικὴν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας», χωρὶς νὰ εἰσέλθῃ οὐδαμῶς εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος!

Ἡ σκανδαλώδης αὐτὴ Συνοδικὴ ἀπραξία ὀφείλεται εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ νὰ μὴ ἔλθῃ εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν κρατικὴν ἐξουσίαν.

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι προκλητικὴ καὶ καταφώρως προσβλητικὴ τοῦ ὅλου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τὴν Ἱεραρχίαν παραπέμπονται ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ. ἐπεξεργασμένα θέματα πρὸς ἔγκρισιν καὶ ὄχι ζητήματα πρὸς διερεύνησιν.

Προσοχή! Εὑρισκόμεθα ἐνώπιον πρωτοφανοῦς Συνοδικῆς δολιότητος. Τὸν ἑπόμενον μῆνα Ὀκτώβριον συνέρχεται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπέφυγε νὰ παραπέμψῃ τὸ ἄκρως ἐπεῖγον θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων εἰς τὴν Σύνοδον αὐτὴν τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία συνέρχεται τακτικῶς.

Καὶ πάλιν, διὰ νὰ μὴ ἔλθῃ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἰς ἀντιπαράθεσιν μὲ τὴν Κυβερνητικὴν ἀπόφασιν ὑπὲρ τῶν νέων ὑπόπτων ταυτοτήτων.

Ἰδοὺ ὁ Συνοδικὸς δόλος: Ἐὰν πράγματι ἡ Ἱεραρχία ἦτο ἁρμοδία, διὰ νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν ταυτοτήτων, τότε ἔπρεπεν, ἀδηρίτως, νὰ παραπεμφθῇ τὸ τόσον ἐπεῖγον θέμα αὐτὸ εἰς τήν, ὡς ἄνω, σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας. Ἀλλά, καλῶς ἀνεγνώσθη, ἡ Δ.Ι.Σ. παρέπεμψε τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων «εἰς μελλοντικὴν ΕΚΤΑΚΤΟΝ σύγκλησιν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας» καὶ ὄχι εἰς τακτικήν.

Μία τοιαύτη εἰδικὴ ἔκτακτος Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἐὰν καὶ πότε θὰ συγκληθῇ, καθίσταται ἄγνωστον. Πότε; Ὅταν δὲν θὰ ὑπάρχῃ ἡ ζέουσα ἐπικαιρότης τῶν ταυτοτήτων; Τότε, ὡς περιττὴ μία τοιαύτη Σύνοδος, δὲν θὰ συγκληθῇ μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος νὰ παραμείνῃ ἐντελῶς ἄπρακτος ἔναντι τῶν νέων ταυτοτήτων, ὡς ἐπιδιώκει.

Ἡ περιπεπλεγμένη ἐν προκειμένῳ αὐτὴ ὑπόθεσις ἔχει πολλάς πτυχὰς ἀκόμη. Πρὸς τὸ παρόν, περιορίζομαι νὰ ἐπισημάνω ἓν μόνον ἀκόμη σχετικὸν ὀλίσθημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος κατηγόρησε συκοφαντικῶς ὡς «παραθρησκευτικοὺς» ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι διετύπωσαν ἐπιφυλάξεις καὶ ἐπροβληματίσθησαν ὡς πρὸς τὰς νέας σκοτεινὰς ταυτότητας. Καὶ αὐτοὶ εἶναι Μητροπολῖται ἐν ἐνεργείᾳ καὶ ἐφησυχάσει, πανεπιστημιακοὶ Καθηγηταί, Ἡγούμενοι, πλῆθος λογίων Κληρικῶν, Ἁγιορεῖται Πατέρες, διακεκριμένοι θεολόγοι, δημοσιογράφοι, ἐκλεκτοὶ ἀρθρογράφοι καὶ πολλοὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἐτοποθετήθησαν δημοσίως κατὰ τῶν ταυτοτήτων. Ὅμως, διεσύρθησαν ὡς «παραθρησκευτικοὶ» ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ πολλὰ ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Ἐντροπή!!!

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται πρέπει σφόδρα νὰ ἀνησυχήσουν, διότι τὸ ἐκκλησιαστικὸν πλήρωμα ἔχασεν εἰς μέγιστον βαθμὸν τὴν ἐμπιστοσύνην του πρὸς τὴν ἐν Ἑλλάδι Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Και κατόπιν εορτής και μετά παρεκτροπής!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com