20 Μαΐ 2022

«ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν» Ρωμαίους 8:11.

 

«ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν» Ρωμαίους 8:11.

Χρήστος Σαλταούρας

Ο Απόστολος Παύλος αναφερόμενος στην ανάσταση των νεκρών λέγει ότι «ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν». Τα θνητά ανθρώπινα σώματα θα αναστηθούν, θα επανέλθουν στην ζωή. Παρόμοια εκφράζεται ο Απόστολος και αλλαχού:

« δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.   ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος   ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος;» Α Κορινθίους 15: 53-55.

Το φθαρτό και θνητό ανθρώπινο σώμα θα ενδυθεί την αφθαρσία και αθανασία κατά την ανάσταση.

Ενώ η Αγία Γραφή διδάσκει την ξεκάθαρη αυτή αλήθεια, έχουν εμφανιστεί αιρετικοί, διαστροφείς της Γραφής , οι οποίοι διδάσκουν ότι τα θνητά και φθαρτά ανθρώπινα σώματα δεν θα επανέλθουν στην ζωή ! Δεν Θα αναστηθούν ! Και ενώ αυτή τους η διδασκαλία αποτελεί στην ουσία άρνηση της ανάστασης των νεκρών όπως την διδάσκει η Γραφή, οι αιρετικοί αυτοί ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στην «ανάσταση των νεκρών» μόνο που οι νεκροί θα αναστηθούν με «νέα σώματα», σαρκικά, διαφορετικά από αυτά που είχαν όταν πέθαναν ! Μάλιστα συμπληρώνουν ότι ορισμένοι νεκροί (όχι όλοι), θα αναστηθούν με «πνευματικά σώματα» για να κληρονομήσουν ουράνια Βασιλεία ενώ οι υπόλοιποι, θα «αναστηθούν» με νέα σαρκικά σώματα για να ζήσουν στην Γη ! Και σαν να μην έφταναν αυτά τα οποία λέγουν, προσθέτουν ότι ορισμένοι νεκροί δεν θα αναστηθούν καθόλου διότι έχουν ήδη κριθεί ! Οι αιρετικοί που διδάσκουν αυτές τις πλάνες δεν είναι άλλοι από τους οπαδούς της Χιλιαστικής  εταιρίας ΣΚΟΠΙΑ δηλαδή οι Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά.

Οι Χιλιαστές στο περιοδικό τους Η ΣΚΟΠΙΑ της 1ης Ιουνίου 1988 γράφουν σχετικά με την ανάσταση των ανθρώπων των Σοδόμων και της Γομόρρας  (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

«η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τα Σόδομα και Γόμορρα και τον Κατακλυσμό ως υποδείγματα για το καταστροφικό τέλος του παρόντος ασεβούς συστήματος. Είναι προφανές λοιπόν, ότι εκείνοι τους οποίους εκτέλεσε ο Θεός σ’ αυτές τις κρίσεις του παρελθόντος, υπέστησαν αμετάκλητη καταστροφή. Φυσικά, ο καθένας μας μπορεί να δει αν έτσι έχουν τα πράγματα με το να αποδειχτεί πιστός στον Ιεχωβά τώρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε στο νέο κόσμο και να δούμε ποιους θα αναστήσει και ποιους δεν θα αναστήσει ο Θεός» (ΣΚΟΠΙΑ 1/6/1988 σελ. 31).

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Σκοπιά διδάσκει ότι οι κάτοικοι των Σοδόμων και της Γομόρρας δεν θα αναστηθούν διότι «υπέστησαν αμετάκλητη καταστροφή» !!! Μάλιστα η Σκοπιά λέγει ότι «να δούμε ποιους θα αναστήσει και ποιους δεν θα αναστήσει ο Θεός» !!! Διδάσκουν λοιπόν οι Χιλιαστές ότι ο Θεός δεν θα αναστήσει όλους τους ανθρώπους !

Η Αγία Γραφή αντιθέτως διδάσκει καθολική ανάσταση του ανθρωπίνου γένους.

« τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν» Β Κορινθίους 5:10.

« Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾿ αὐτῷ, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς.   καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.   καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν» Αποκάλυψη 20:11-13.

«ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ,   καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» Ιωάννης 5:28-29.

Ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι έρχεται ΩΡΑ (Μία Ώρα), στην ΟΠΟΙΑ (ἐν ᾗ) ΠΑΝΤΕΣ οι νεκροί ακούν την φωνή του Υιού και γίνεται καθολική ανάσταση.

Η ΣΚΟΠΙΑ όπως είπαμε της 1ης Ιουνίου 1988 (Ελληνική έκδοση) γράφει ότι (οι υπογραμμίσεις δικές μας): «η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τα Σόδομα και Γόμορρα και τον Κατακλυσμό ως υποδείγματα για το καταστροφικό τέλος του παρόντος ασεβούς συστήματος. Είναι προφανές λοιπόν, ότι εκείνοι τους οποίους εκτέλεσε ο Θεός σ’ αυτές τις κρίσεις του παρελθόντος, υπέστησαν αμετάκλητη καταστροφή». Δηλαδή αρνείται την ανάσταση των Σοδομιτών.

Αντιθέτως στην Αγγλική έκδοση της 15ης Ιανουαρίου 1987 σελ. 24   γράφει (οι υπογραμμίσεις δικές μας) :

«during Judgment Day when proud ones in Capernaum are resurrected, it will be more difficult for them to admit their mistakes and accept Christ than it will be for the resurrected ancient Sodomites to repent humbly and learn righteousness».

Μετάφραση : «κατά την Ημέρα της Κρίσης, όταν οι περήφανοι στην Καπερναούμ αναστηθούν, θα είναι πιο δύσκολο για αυτούς να παραδεχτούν τα λάθη τους και να δεχτούν τον Χριστό παρά για τους αναστημένους αρχαίους Σοδομίτες να μετανοήσουν ταπεινά και να μάθουν τη δικαιοσύνη».

Δηλαδή ότι οι αρχαίοι Σοδομίτες θα αναστηθούν την ημέρα της Κρίσης !!! Αντιφάσκει θλιβερά με τον εαυτό της η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ !!!

Πότε μιλάει η ΣΚΟΠΙΑ για «αμετάκλητη καταστροφή» των Σοδομιτών και πότε για «ανάσταση» αυτών !!!

Η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ στο βιβλίο «Τι Μπορεί να μας Διδάξει η Αγία Γραφή;» σελ. 79-80 γράφει (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

«Η Γραφή μάς λέει επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι θα ζήσουν στον ουρανό. Όταν κάποιος ανασταίνεται στον ουρανό, δεν ξανάρχεται στη ζωή ως άνθρωπος με ανθρώπινο σώμα. Ανασταίνεται για να ζήσει στον ουρανό ως πνευματικό πρόσωπο».

Επίσης το περιοδικό Η ΣΚΟΠΙΑ της 15ης  Απριλίου 1963 σελ. 240-241 γράφει (οι υπογραμμίσεις δικές μας): «Αυτό θα συμβή με άτομα, που παραμένουν μέρος του επιγείου σπέρματος του ανθρωπίνου γένους και που δεν έχουν αποκυηθή από το πνεύμα του Θεού για να γίνουν ουράνιο σπέρμα. Στην ανάστασι θα εγερθούν με σώματα που ανήκουν στο επίγειο σπέρμα. Ο Θεός θα τους δώση σώματα όπως ευαρεστείται, ανθρώπινα σώματα, αλλά όχι εντελώς τα ίδια ανθρώπινα σώματα με τα οποία πέθαναν. ‘Ω!’ μερικοί αναγνώσται μπορεί να πουν, ‘πώς, λοιπόν, θα είναι το ίδιο πρόσωπο;’ Ο παντοδύναμος Θεός θα φροντίση ώστε να είναι το ίδιο πρόσωπο, ακόμη και χωρίς το ίδιο σώμα».

Στην ΣΚΟΠΙΑ της 1ης Μαΐου 2005 σελ. 16-17 αναφέρεται (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

«Η Γέεννα αντιπροσώπευε πλήρη καταστροφή χωρίς ελπίδα ανάστασης. Εκτός από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη στην εποχή του Ιησού, πήγαν άλλοι στη Γέεννα όταν πέθαναν, αντί να πάνε στον Σιεόλ, ή αλλιώς Άδη; ….. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, δημιουργήθηκαν τέλειοι. Η πτώση τους στην αμαρτία ήταν εκούσια. Είχαν μπροστά τους είτε αιώνια ζωή είτε θάνατο. Έδειξαν ανυπακοή στον Θεό και πήραν το μέρος του Σατανά.  Όταν πέθαναν, δεν είχαν την προοπτική να ωφεληθούν από τη λυτρωτική θυσία του Χριστού. Αντίθετα, πήγαν στη Γέεννα».

Συνοψίζοντας λοιπόν τις κακοδιδασκαλίες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά έχουμε τα εξής:

Οι αιρετικοί Χιλιαστές του Μπρούκλιν διδάσκουν ότι :

Α) Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν και δεν πρόκειται να αναστηθούν ποτέ !

Β) Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν και «ανασταίνονται» αμέσως με πνευματικό σώμα στην ουράνια Βασιλεία !

Γ) Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν και «θα αναστηθούν» κατά στάδια με σαρκικό σώμα (για να ζήσουν στην Γη), αλλά με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ σαρκικό σώμα από αυτό που είχαν όταν πέθαναν !

Όλες αυτές οι αιρέσεις αποτελούν στην ουσία άρνηση της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ που διδάσκει η Αγία Γραφή !

Άλλα διδάσκει η Αγία Γραφή και άλλα η εταιρία ΣΚΟΠΙΑ ! Οι Χιλιαστές διδάσκουν ΑΝΤΙΘΕΤΑ από την Αγία Γραφή ! Η Γραφή είναι σαφής, σαφέστατη :

«ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν» Ρωμαίους 8:11

«ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ,   καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» Ιωάννης 5:28-29.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com