30 Μαρ 2022

Ἀθέλητα ρητορικά ἐρωτήματα

Ἀθέλητα ρητορικά ἐρωτήματα

π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου MD, MSc, PhD

 « Ἵνα τὶ ἐφρύαξαν ἔθνη

καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;»

  (Ψαλμ.2,1)                   

    Ἡ Διαρκὴς  Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε ἐσχάτως τὴν ὑπ’ἀριθμ. 3057/15 Μαρτίου 2022    Ἐγκύκλιό Της  "Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος'', δηλαδή, στὸν ὑπὸ τὴν πνευματικὴ διαποίμανσή Της πιστὸ ἑλληνικὸ λαό, σχετικά, μέ τίς πολεμικὲς συγκρούσεις   στὴν Οὐκρανία.   

      Μὲ βαθύτατο σεβασμὸ πρὸς τὸ δεύτερον τῇ τάξει, ἱεραρχικῶς, Συνοδικὸ  Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀθελήτως, μετὰ τὴν δημοσιοποίηση τῆς Ἐγκυκλίου,   δημιουργήθηκαν σκέψεις  καὶ παρήχθησαν ἐρωτήματα στὴν συνείδηση πολλῶν Χριστιανῶν, ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι τὰ διαλαμβανόμενα στὸ ἐν λόγῳ ἐπίσημο Συνοδικὸ κείμενο, ἀφ'ἑνὸς μέν, δὲν φαίνεται  νά εἶναι στοιχημένα στὴν εὐθεῖα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς καί παραδόσεως,  ἀφ' ἑτέρου δε, οἱ συντάκτες τοῦ κειμένου δίδουν τήν ἐντύπωση, ὅτι  στεροῦνται βασικῶν ἱστορικῶν γνώσεων.

     Στὸ παραπάνω Ἱεροσυνοδικὸ κείμενο, ἄξονας ἀναφορᾶς εἶναι ἡ καταδίκη τῆς  ''εἰσβολῆς''   τῶν Ρώσων  στὰ ἐδάφη  τῶν Ρῶς τοῦ Κιέβου, ὅπου καὶ ἡ κοιτίδα τοῦ ρωσικοῦ  Χριστιανισμοῦ. Τὰ ἐρωτήματα δὲ ποὺ ἀνακύπτουν διατυπώνονται ὡς ἀκολούθως :

    1. Διαφεύγει τῆς ΔΙΣ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Οὐκρανία προέκυψε  τὸ 1922 ὡς ἱδρυτικὴ Δημοκρατία τῆς ΕΣΣΔ καὶ τὸ Κίεβο ἀποσπάσθηκε ἀπὸ τὴ Ρωσία στὰ πλαίσια τοῦ ἀπάτριδος  Προλεταριακοῦ Διεθνισμοῦ, ποὺ προωθοῦσε τὸ μαρξιστικό καθεστώς;

     Παραβλέπεται τὸ γεγονός, ὅτι  ὡς κρατική ὀντότητα ἡ Οὐκρανία, ὑφίσταται ἀπό τό 1991, τότε ποὺ ἡ ἀποδυναμωμένη ἀπὸ τὸ ἀντίχριστο κομμουνιστικὸ καθεστὼς πολύπαθος Ρωσία,  ἄρχισε νὰ ζεῖ τὴ δική της ἀναγέννηση;

       Ἀγνοεῖται τὸ ἀντισυνταγματικὸ πραξικόπημα στὴν Οὐκρανία   τοῦ 2014 μὲ τὴν ὑποκίνηση καὶ στήριξη τῶν Δυτικῶν Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἐπεχείρησαν  νὰ ἐπεκτείνουν τὴν στρατιωτικὴ καὶ πολιτική τους ἐπιρροή, στὸ ὑπογάστριο τῆς Ρωσικῆς Δημοκρατίας, καὶ νὰ δημιουργήσουν ἕνα ἀπειλητικὸ πολεμικὸ πυρῆνα εἰς βάρος τῆς μεγαλύτερης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς  χώρας  στήν ὑφήλιο,    μέσῳ τῶν διακρατικῶν πολεμικῶν μηχανῶν τους   ἤ πολιτικῶν ὀργανισμῶν τους;

       Οἱ παραπάνω Δυνάμεις δὲν εἶναι ἐκεῖνες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ Πατρίδα μας ἔχει πικρότατη, διαχρονικὰ, ἐμπειρία; Ἡ τραγῳδία εἰς βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸ 1922, ὁ  σπαρακτικὸς καὶ ἐθνοκτόνος ἐμφύλιος μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ὁ ἀγῶνας τῶν Κυπρίων ἀγωνιστῶν, γιὰ τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ τυραννία, καὶ ἐν συνεχείᾳ  ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο τὸ 1974, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν  de facto  διαίρεση τῆς Μεγαλονήσου, ἡ ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας,  δὲν μεθοδεύθηκαν  ἀπὸ τοὺς ‘’συμμάχους'’’ μας,  ποὺ σήμερα  θέλουν νὰ κατασπαράξουν καὶ τὴν Ρωσικὴ Δημοκρατία;

    Ἐπιλείψει με ὁ χρόνος διηγούμενον τὸ ἀκόμη νωπὸ καὶ  ἀπάνθρωπο λίχνισμα  τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν μας τῆς Σερβίας, τοῦ Κοσυφοπεδίου, τὴν καταστροφὴ τῶν χριστιανικῶν λαῶν στὶς ἀρχέγονες κοιτίδες τῆς πίστεώς μας, ἀπὸ τὴν ἀρχαία Οὔρ, μέχρι καὶ τὰ κράσπεδα τῆς Ἁγίας Σιών,, τῆς Μητέρας τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ πολλὰ ἄλλα.

      Γιατὶ ὁ ρωσικὸς στρατὸς καταδικάζεται ὡς κακοποιητὴς εἰσβολέας, σὲ μιὰ  ὅμορη χώρα ἡ ὁποία ὅμως εἶχε ὁπλισθεῖ   μὲ ἀναρίθμητα ἐργοστάσια βιολογικοῦ πολέμου κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ὑπεραντλαντικὴ δύναμη  καὶ πρωτεργάτη τὸν διαβόητο Fauci,  τὸν ἀρχιτέκτονα   τῆς δῆθεν ''πανδημίας''  ποὺ συνθλίβει  ἐπὶ διετία καὶ πλέον, ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, ὡς ἄλλος Μένγκελε;

     Γνωρίζετε, ὅτι κράζουν ἀκόμη καὶ τὰ λιθάρια, γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν ὁλοκληρωτικοῦ τύπου ὀργανώσεων, ποὺ δραστηριοποιοῦντο στὴν Οὐκρανία,  μὲ συνεχεῖς, φρικτὲς διώξεις, ἐναντίον  ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Ρώσων καὶ Ἑλλήνων; Αὐτὲς οἱ στρατιωτικές  ὀργανώσεις δὲν εἶναι ἐκεῖνες, ποὺ ἀρνήθηκαν τὴ δημιουργία  οὐδέτερων ζωνῶν διαφυγῆς τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ,  ἀπὸ τίς ἐμπόλεμες περιοχές, ἐνεργοῦντες κατ’ ἐντολὴν τῆς Δύσεως;

      Ποιοὶ ἆρά γε εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀπέσπασαν  βιαίως τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἀπὸ τὴν φυσική τους ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία, ὑπὸ  τὸν  Μακαριώτατο  Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνούφριο, καὶ τοὺς   παρέδωκαν στὸν ἀχειροτόνητο κ.  Σέρχι Πέτροβιτς Ντουμένκο, (τὸν δῆθεν Κιέβου Ἐπιφάνιο);

     Λησμονήσαμε, ὅτι ἕξι μῆνες πρὸ τῆς Ἁλώσεως συλλειτούργησαν ὀρθόδοξοι  καὶ παπικοὶ στὴν Ἁγία Σοφία, γιὰ νὰ ἐπαιτήσουν οἱ Βυζαντινοὶ τὴν στρατιωτικὴ στήριξη τῶν Δυτικῶν, ἀπέναντι στὸν ἐπελαύνοντα ὀθωμανικὸ κίνδυνο;  καὶ ὅτι, τότε ὁ Θεὸς διέγραψε τὸ Βυζάντιο ἀπὸ τὴν ἱστορία, ἢ ὄχι;

2.  Ζητεῖται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση  τῶν Οὐκρανῶν. Πράγματι θὰ συμφωνήσουμε ὅτι ἀπέναντι στὴ ἀξία τῆς  ἀνθρώπινης ζωῆς δὲν μπορεί να ὑπάρχουν διακρίσεις. Διακονοῦμε χωρίς διακρίσεις τούς ἐν περιστάσει  ὄντας ἀδελφούς μας. Τὸ ἐπικροτοῦμε ἐκθύμως, ἀλλὰ ὑπὸ μίαν αἵρεσιν:    ὄχι ἐπιλεκτικῶς καὶ ἑτεροβαρῶς, ἀλλ’ ὁμοειδῶς.

       Ἆρά γε, ποιὰ μέριμνα ἔλαβε  ἡ ΔΙΣ, γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὰ  ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων καὶ μάλιστα στὴν προκειμένη περίπτωση τῶν ἡρώων ὑγειονομικῶν, ἀπέναντι στὴν τυραννικὴ ἐπιβολὴ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ‘’ἐμβολιασμοῦ’’ καὶ τὴν καταδίκη τους σὲ ἀργὸ θάνατο;

      Τὰ παιδιὰ τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας δὲν βρίσκονται σήμερα σὲ πνευματικὴ ‘’πολεμικὴ σύρραξη’’ ἀγωνιζόμενα ἀπέναντι στὶς ἀρχές  καὶ τὶς ἐξουσίες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου; Ποιός ἐν τέλει θὰ ὑπερασπισθεῖ τὸ δικαίωμα τοῦ αὐξετουσίου τους, ποὺ τόσα χρόνια ἀκούγαμε νὰ ἐξυμνεῖται μὲ στομφώδη κηρύγματα;

      Ἔχουν ἢ ὄχι καὶ οἱ ἕλληνες ὑγειονομικοὶ τὸ  δικαίωμα νὰ φᾶνε νὰ ντυθοῦν νὰ πληρώσουν τὸ ἐνοίκιο τοῦ σπιτιοῦ τους, νὰ σπουδάσουν τὰ παιδιά  τους; Τὴ στήριξή σας στὸ δικαίωμα αὐτὸ τὴν  δίνετε  μόνον ἂν ἀποδεχθοῦν  τὴν ἐμβρυοκτονία καὶ  βάλουν τὸν αὐχένα τους  στὴν λαιμητόμο τοῦ ‘’ἐμβολιασμοῦ’’; 

      Γνωρίζετε ὅτι οἱ ‘’ἀπεργοὶ πείνας’’  ἔξωθεν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας  ἀξιοπρεπῶς καὶ μὲ σεβασμὸ ἀδιατάρακτο στὸ πρόσωπό Σας,  παρὰ  τὴν μέχρι  τώρα ‘’ἐκκωφαντική’’ σιωπή  Σας στὴν εἰρηνική τους διαμαρτυρία. Σᾶς περιμένουν γιὰ νὰ ἀντλήσουν δύναμη ἀπὸ ἕνα χαμόγελο, ἕνα χάδι, μιὰ εὐλογία, μιὰ προσευχή, ἕνα λόγο κατανόησης, ἀπὸ τὰ ἀρχιερατικά Σας χείλη. Εἶναι παιδιά Σας, μὴν τὰ ἀγνοείτε!

      Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς δὲν θὰ ὑποστηρίξετε τοὺς μάρτυρες ὑγειονομικοὺς ποῦ καταδιώκει μιὰ Κυβέρνηση ἡ ὁποία ἔκλεισε Ναούς,  ἀπαγόρευσε τὴν Θείαν Εὐχαριστία καὶ καταδίωκε τιμωρητικὰ ὅσους λαχταροῦσαν νὰ κοινωνήσουν τοῦ Ἁγίου Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Κυρίου;

     Πῶς καὶ δὲν συγκινεῖσθε  γιὰ τὸ ἐπιβληθὲν πρόστιμο στοὺς  ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας μὲ τὰ γλίσχρα οἰκονομικὰ τους, οἱ ὁποῖοι ἀποστρέφονται τὸ ἐμβόλιο ὡς φαρμακευτικὸ προϊὸν ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ αἴτιο πολλῶν θανάτων καὶ ἀνεπίστροφων παρενεργειῶν;  Πῶς μπορεῖτε νὰ κλίνετε τὰ μάτια Σας μπροστὰ στὴν ἐκβιαστικὴ ἀπαίτηση τῆς Πολιτείας, πρὸς τοὺς  ἀνθρώπους αὐτούς, ἢ νὰ ἀρνηθοῦν τὰ πιστεύω τους, ἢ νὰ παραδοθοῦν στὴν ἔσχατη πενία, οἱ ἴδιοι  καὶ οἱ οἰκογένειές τους;

3.  Ὁ Καθηγητὴς Ἀλεξὰντρ Ντούγκιν, εὐσύνοπτα, μὲ πρόσφατο ἄρθρο του ἐπεσήμανε, ὅτι  ‘’δὲν πρόκειται γιὰ πόλεμο μὲ τὴν Οὐκρανία. Εἶναι μιὰ σύγκρουση μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση, ὡς ἀναπόσπαστο πλανητικὸ φαινόμενο. Εἶναι μιὰ ἀντιπαράθεση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα -γεωπολιτικὸ καὶ ἰδεολογικό.’’

     Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ὑφέρπει στὶς ψυχὲς  τῶν ἀνθρώπων,  χρόνια τώρα, ὅταν τὸ μόρφωμα  ποὺ ἔκτιζαν οἱ παγκοσμιοποιητὲς, τὸ ἰσοδύναμο τοῦ διεθνισμοῦ, παίρνει στὶς μέρες μας ἐμφανῶς σάρκα καὶ ὀστᾶ, καὶ ἐφαρμόζεται ἤδη μὲ ἀδίστακτες πρακτικές, ἀπό   ’’ἡγεμονίσκους’’, ἐπιπεδωμένους συναισθηματικά, καὶ ἀκρωτηριασμένους  ἠθικά.

      Ποιὰ τελικῶς προκοπὴ μποροῦμε νὰ περιμένουμε, ἂν δὲν παλαίψουμε  ἀπέναντι στὸν ἀμοραλισμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης, ὅπως τὸν προσδιώρισε ἀνερυθρίαστα ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα μιλῶντας τὸ 2016 στὸ Ἵδρυμα ‘’Σταῦρος Νιάρχος’’, μὲ τοὺς πολιτικούς ’’χάνους’’ νὰ καταπίνουν ἀμάσητα τὰ ἑξῆς ἀπίστευτα : «Ἡ δημοκρατία γίνεται πιὸ ἁπλῆ, ὅταν ὅλοι σκέπτονται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, μοιάζουν ἐμφανισιακὰ μεταξύ τους, τρῶνε τὸ ἴδιο φαγητό, λατρεύουν τὸν ἴδιο θεό.»(!!!)

     Συμφωνεῖτε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὡς Χριστοῦ διάκονοι, μὲ τὸν ἐπερχόμενο ὁδοστρωτῆρα;

                                                              Γιὰ τήν ἀντιγραφὴ  τῶν ἐρωτημάτων  

                                                        π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου MD, MSc, PhD

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΛΙΑΝ ΗΥΦΡΑΝΕΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ !!!
Ν ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΨΕ, ΠΑΤΕΡ ΣΤΥΛΙΑΝΕ !!!

Ανώνυμος είπε...

Συνυπογράφω δι΄αμφοτέρων των χειρών. Εύχεσθε αγαπημένε μας Πατέρα Στυλιανέ.

Ανώνυμος είπε...

Μαλλον ειστε φιλορωσος...κριμα...δικαιολογειτε τη σφαγη που διαπραττεται στην Ουκρανια. Τι εχετε να πειτε για τους εκτοπισμενους αμαχους και γι αυτους που χανουν καθε μερα τη ζωη τους( αναμεσα τους αναριθμητα παιδια);

Ανώνυμος είπε...

Ο Ηλίας της εποχής μας!!!

J M είπε...

Δεν δικαιολογεί την σφαγή που διαπράτεται. Αλλά που ήταν η ΔΙΣ όταν οι Ουκρανοί διέπρατταν σφαγές από το 2014 ;

Ανώνυμος είπε...

Ο πατήρ Στυλιανός έχει "βγει στο κλαρί" κατά που λέει η λαϊκή έκφραση! Δεν συγκρατιέται με τίποτα και για κανέναν θέμα. Με συμπάθεια τον βλέπω, απλά θα του έλεγα να κρατά μικρό καλάθι ως προς αυτόν τον Ντούγκιν. Γιατί φαίνεται περίεργη προσωπικότητα. Άλλοι τον λένε πανσλαβιστή, άλλοι ευρασιανιστή, τουρανιστή, όλους τους -ισμους του λεξικού του προσδίδουν. Δεν ξέρω τι -ιστης είναι, ένας φιλόσοφος ξέρω ότι είναι, και μάλιστα κρατικώς στρατευμένος. Νά 'μαστε προσεκτικοί με δαύτους, γιατί έχουμε δει και τους δικούς μας, π.χ. Ράμφο, Γιανναρά κλπ. Άλλα χτες, άλλα προχτές, άλλα αύριο, άντε βγάλε άκρη. Όποιος χαϊδεύει το Εγώ τους, του παρέχουν και φιλοσοφική κάλυψη σε ό,τι λέει ή κάνει, κι ας είναι εκ διαμέτρου αντίθετη σε σχέση με ό,τι οι ίδιοι έλεγαν πριν από... πέντε λεπτά. Επί της ουσίας, δεν είναι εύκολο να ισχυριστείς ότι θα πολεμήσεις τη νέα τάξη πραγμάτων / παγκοσμιοποίηση / μετανεωτερικότητα σε συμμαχία με την... Κίνα. Η Κίνα είναι η αιχμή του δόρατος όλων αυτών.

Από την άλλη μεριά, και τα πασιφιστικά που γράφουν μερικοί είναι εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πλανήτου Γη τελείως.

Η εγκύκλιος διαβάστηκε σε ναούς; Ρώτησα αρκετούς, δεν ξέρω κανέναν να την άκουσε. Απεστάλη και την αγνόησαν οι παπάδες; Δεν απεστάλη καν, τι έγινε, ξέρει κανείς;

Τίποτα, απλά με την εγκύκλιο η Σύνοδος απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι αντιλαμβάνεται τον εαυτό της σαν κρατικό μηχανισμό ελέγχου συνειδήσεων και διάχυσης του κάθε κρατικού αφηγήματος. Σαν τέτοιο, το κράτος φυσικά και την στηρίζει με την καρδιά του. Μέχρι να διαπιστώσει το κράτος ότι πλέον η Σύνοδος και οι ανακοινώσεις της δεν επηρεάζουν παρά λίγους, οπόταν και θα την πετάξει στα σκουπίδια σα στυμμένη λεμονόκουπα. Το αστείο είναι ότι για ακριβώς το ίδιο πράγμα κατηγορούμε τη ρωσική εκκλησία. Και μπορεί νά 'χουμε και δίκιο, αλλά δεν είμαστε καλύτεροι κι εμείς.

Γενικώς, δεν πάμε καλά φίλοι.

Ανώνυμος είπε...

Ναι, η εγκύκλιος διαβάστηκε δυστυχώς...
Εγώ την άκουσα και ήθελα να βγω έξω, αλλά δεν βγήκα...δεν ξέρω αν έκανα σωστά
ήθελα να μιλήσω μετά στον παπά, αλλά δεν του μίλησα, γιατί έχω μιλήσει άλλοτε και άκρη δεν έβγαλα...
σκέφτομαι πάντως, ότι από κάτι τέτοια έβγαλε ο λαός μας το ρητό "εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού 'ν' ο παπάς;"

Κατά τα άλλα, στηρίζω π. Στυλιανό και δεν βλέπω να έχει ξεπεράσει το μέτρο

Άρης Πέτρου είπε...

Βρες άλλο Ιερό Ναό να πηγαίνεις.. Αυτή είναι η σωστή διαμαρτυρία ενάντια σ'αυτά τα αίσχη.. Η επιλογή πατέρων με ορθοπραξία..

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com