20 Ιουλ 2021

«Εκκλησία και επιστήμη στον αγώνα κατά της πανδημίας»


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν

καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ: «Περί ἀποστολῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου»

 Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε:

α) τήν ὑπ' ἀριθ. 3045/14.7.2021 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας», ἵνα ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν 25ην μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντί ἄλλου κηρύγματος καί

β) ἔντυπον ὑπό τόν τίτλον «Οἱ χριστιανοί μας ρωτοῦν γιά τό ἐμβόλιο καί οἱ γιατροί μᾶς ἀπαντοῦν», πρός ἐνημέρωσιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῶν περιοδικῶν καί τῶν ἱστοσελίδων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἐνοριῶν, τό ὁποῖον θά ἀποσταλῇ προσεχῶς καί ὑπό τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» εἰς ἰδιαίτερον τεῦχος «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ», πρός ἐνημέρωσιν τοῦ τῆς Ἐκκλησίας Χριστεπωνύμου Πληρώματος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

…………………………….

Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας (14/7/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Αριθμ. Πρωτ. 3074
Αριθμ.Διεκπ. 1365

Αθηνησι τη‚ 14ῃ Ἰουλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3045


Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πλάστηκε γιά νά ζεῖ αἰώνια. Ὁ ἐγωισμός ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο στήν πτώση καί ἡ πτώση ἔφερε ὡς συνέπεια τίς ἀσθένειες καί τόν θάνατο.

Ὁ Δημιουργός μας, γιά νά ἁπαλύνει τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων ἀπό τίς ἀσθένειες, μᾶς χάρισε τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί τά φάρμακα. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Προφήτης Ἠσαΐας μέ τήν βοήθεια τῆς τότε ἰατρικῆς, ἐθεράπευσε τόν Ἐζεκία.

Στήν Καινή Διαθήκη ἐξ ἄλλου, ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας τονίζει τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης λέγοντας: «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες» (Ματθ. 9, 12), πού σημαίνει πώς ὅταν τό σῶμα ἀσθενεῖ, ὑπάρχει ἀνάγκη τῆς συνδρομῆς τῶν ἰατρῶν.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐπίσης, λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό του, μή ἀντέχοντας τούς πόνους τῆς ἀσθενείας του, ζήτησε ἰατρική φροντίδα στό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο, ὅπου καί ἐκοιμήθη.

Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός, πρωτοπόρος σέ ἰατρικά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα, χάριζε καί ἐξακολουθεῖ καί μετά τήν κοίμησή του νά χαρίζει, μέ τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στούς ἀνθρώπους τήν ὑγεία τοῦ σώματος, ἀλλά καί τῆς ψυχῆς.

Στήν ἐποχή μας, ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἀνεδείχθη ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἅγιος τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων καί, γνωρίζοντας ὅσο κανείς ἄλλος τόν πόνο τῶν ἀσθενῶν, ζητοῦσε ἀπό τούς ἀνθρώπους νά προσεύχονται γιά τόν φωτισμό τῶν ἰατρῶν καί ὅταν τούς ἐπισκέπτεται ἡ ἀρρώστια νά ἀπευθύνονται σέ αὐτούς γιά βοήθεια.

Ἔτσι καί σήμερα, ἡ Ἐκκλησία ἐμπιστεύεται τήν ἐπιστημονική κοινότητα τῶν ἰατρῶν, ἡ ὁποία νυχθημερόν ἀγωνίζεται γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν θανατηφόρο πανδημία.

Μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐπίπονη προσπάθεια τῶν ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν, ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει πλέον στήν διάθεσή της τό ἐμβόλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἱκανό νά ὑψώσει τεῖχος στήν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας.

Ἡ ἐλπίδα ἔχει ἀνατείλει γιά ἐπιστροφή στήν κανονικότητα, ἀλλά, κυρίως, γιά τήν ἀνεμπόδιστη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κορύφωση τήν Κοινωνία ὅλων μας κατά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζοντας πώς ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ μέγιστη πράξη εὐθύνης ἀπέναντι στόν συνάνθρωπο, συνιστᾶ σέ ὅλους, σέ συνεννόηση μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀξιοποιήσουν τό δῶρο αὐτό πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, προκειμένου νά προστατεύσουμε τούς ἑαυτούς μας, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο «ὑπέρ οὗ Χριστός ἀπέθανε» (Ρωμ. 14, 15).

Καί θέλει αὐθεντικῶς νά διαβεβαιώσει πώς αὐτό τό ἐμβόλιο δέν ἔρχεται σέ καμία ἀντίθεση μέ τήν Ἁγιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ὁ φόβος γιά ὁτιδήποτε εἶναι πρωτόγνωρο συχνά δημιουργεῖ ἀντιδράσεις ἤ καχυποψία μέ ἀποτέλεσμα, πολλές φορές, νά ἀκούγονται φωνές, πού προκαλοῦν σύγχυση καί διαχωρισμό. Αὐτό ὅμως ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό αἴτημα τοῦ Κυρίου μας, κατά τήν Ἀρχιερατική Του Προσευχή, «ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (Ἰω. 17, 21).

Στήν δύσκολη αὐτή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση, ταπείνωση, ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης, ἀλληλεγγύη, ἀγάπη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον διότι ἐάν αὐτά ἐκλείψουν, ὁ φόβος κυριεύει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί κατά τόν Προφήτη Δαβίδ «ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος» (Ψαλμ. 13, 5).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς καλοῦμε νά ἀκοῦτε τήν φωνή τῆς ἐπιστήμης καί τῶν εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι πάντοτε μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης ἐνημερώνουν τούς πολίτες, προτείνοντας ἐνδεδειγμένες λύσεις προσαρμοσμένες στήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσχερειῶν, πού κάθε φορά προκύπτουν.

Πολλές φορές, στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως προβάλλονται ἀβασάνιστα ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες στεροῦνται ἐπιστημονικότητος, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος.

Γι’ αὐτό ἐφιστοῦμε τήν προσοχή, ὑπενθυμίζοντας τά λόγια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς Ἀγάπης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου «μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν» (Ἰω. Α΄, 4, 1).

Παιδιά μας,

Καλοῦμε ὅλους σέ πανστρατιά προσευχῆς, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀποτελεῖ καί τό κατ’ ἐξοχήν ὅπλο τῶν Χριστιανῶν, ὥστε μαζί καί μέ τήν τήρηση τῶν ἰατρικῶν ὁδηγιῶν καί μέ τήν βοήθεια τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων, νά ἐκλείψει ἡ πανδημία καί ἡ ὀσμή θανάτου ἀπό τήν ἀνθρωπότητα καί ὅλοι ἑνωμένοι νά δοξάζουμε τόν Ἀρχηγό τῆς Πίστεώς μας, Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἦλθε σέ αὐτόν τόν κόσμο «ἵνα ζωήν ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν» (Ἰω. 10, 10).

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ " ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ - ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΣ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ" ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

Δείτε και - Η ΔΙΣ απεφάσισε: Να συστήσει για μία ακόμη φορά την ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού ως την αποκλειστική και επιστημονικά ελεγμένη λύση αναχαίτισης της εξάπλωσης του ιού.

32 σχόλια:

Σεραφείμ είπε...

Και μη χειρότερα...

Ανώνυμος είπε...

ΟΚ ευτυχώς μας το είπαν εγκαίρως να εκκλησιαστούμε το Σάββατο στο κοιμητήριο, ή ξέρω γω σε καμιά άλλη γιορτή απ' αυτές που έχουμε αυτές τις ημέρες, και να αποφύγουμε την Κυριακή για να μην ακούσουμε την εγκύκλιο. Εξ' άλλου, είναι και πράξη ευθύνης και αγάπης προς τον πλησίον. Αποφεύγουμε το συνωστισμό της Κυριακής. Το λένε και οι ειδικοί.

Ανώνυμος είπε...

Νά δῶ, ποιός θά τούς ἀκούσει μέσα στίς ἄδειες ἐκκλησιές.
Οἱ πιστοί δέν τούς ἐμπιστεύονται πλέον.
Ὅσοι ''ἐκκλησιάζονται'' μαζί τους, ἔχουν ἤδη τσιμπηθεῖ.
Τελικά, μηδενικό θά εἶναι τό κέρδος ἀπό τήν ἀνάγνωση αὐτοῦ τοῦ νηπιώδους κειμένου.

Unknown είπε...

Ανάξιοι...

Δημήτρης Ρόδης είπε...

- Δημήτριος: Γέροντα, το απολυτίκιο του προφήτου Ηλίου λέει ότι είναι ο δεύτερος πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού. Αυτός, καθώς είναι γνωστό, δεν κοιμήθηκε, όπως επίσης και ο Ενώχ. Θα έρθει ο προφήτης Ηλίας στην γη;

- Γ. Παΐσιος (χαμογελώντας): Ο προφήτης Ηλίας τροχάει και ετοιμάζει την μαχαίρα του! Και μάλιστα πρώτα θα αρχίσει από τους Πατριάρχες, δεσποτάδες, παπάδες και μοναχούς!

- Νικόλαος: Και λαϊκούς. - Γ. Παΐσιος: Τα δικά σας είναι αγνοήματα, ενώ τα δικά μας είναι αμαρτήματα (...) Έτσι δεν λέει η ευχή της θείας λειτουργίας; «Υπέρ των εμών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων».

Ανώνυμος είπε...

Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν ο άγιος Νεκτάριος, ο άγιος Λουκάς ο ιατρός και ο όσιος Πορφύριος με ένα εμβόλιο που ακόμα δεν έχει λάβει οριστική έγκριση (παραλείπω τα σχετικά με τον τρόπο παρασκευής του). Δεν καταλαβαίνω και κάτι άλλο: για να προσερχόμαστε ανεμπόδιστα στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να είμαστε εμβολιασμένοι;

Ανώνυμος είπε...

Έτσι αγαπητέ, το τελευταίο που είπες είναι το πιο ανησυχητικό. Φαίνεται ότι δια της πλαγίας οδού επανέρχεται θέμα Θείας Κοινωνίας.

Ανώνυμος είπε...

Ταυτιστήκαμε με τον Μόσιαλο και τον Δερμιτζάκη;

Ανώνυμος είπε...

Κι εγώ το σκέφτηκα να πάω σε εκκλησία όπου δεν θα αναγνωσθεί η εγκύκλιος (ή θα βγω έξω την ώρα που θα αναγνωσθεί).

Ανώνυμος είπε...

Το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα μετατραπεί σε κήρυγμα εμβολίου; Πώς αλλάζουν οι καιροί!!! (Ευτυχώς που όλοι οι κληρικοί δεν συμφωνούν.) Ό,τι και να κάνουν, η εξουσία δεν αλλάζει. Της αγίας Μαρίνας τιμώρησαν ιερέα με πρόστιμο 1500 ευρώ για τη λιτάνευση της εικόνας της Αγίας, στην οποία μάλιστα συμμετείχαν και στελέχη της πολιτικής εξουσίας (σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε δεν υπάρχει καθόλου συνωστισμός). Πού είσαι άγιε πρώην Καλαβρύτων, να τους τα ψάλεις ευθαρσώς; Άγιε Καρπενησίου, να τους τα πεις ξεστομάτου (που λένε στην Κρήτη); Υπό διωγμόν Άγιοι Αιτωλίας και Κυθήρων; Φιμωμένε Άγιε Μόρφου;

Ανώνυμος είπε...

Οι άγιοι αρχιερείς οι συγκροτούντες την ΔΙΣ μάλλον δεν έχουν κατανοήσει ότι, εκτός των άλλων, η Πολιτεία δεν τους έχει εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο.

Unknown είπε...

Σχετικά με τη χρήση εμβρυϊκών κυττάρων στην παρασκευή των εν λόγω εμβολίων, η κ. Θεοδωρίδου προσπάθησε χθες να καθησυχάσει τους ανησυχούντες, αλλά δεν είπε τίποτα. Ότι χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα από εκτρωμένα έμβρυα της δεκαετίας του 1960, ήταν γνωστό εξ αρχής. Ότι τα κύτταρα αυτά μετά την καλλιέργεια του ιού αφαιρούνται, και αυτό ήταν γνωστό. Άρα, τίποτε καινούργιο.

Ανώνυμος είπε...

"ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ" ΤΗΣ ΔΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΑΓΙΑΖΕΤΕ "Η" ΑΜΑΡΤΑΝΕΤΕ;ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. " ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΗΣΙΑΣ ΕΠΩΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΑΝΤΙ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ" ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ(ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΣ 85).

Ανώνυμος είπε...

Όλοι σιωπή και υπακοή στη ΣΥΝΟΔΟ.

Ανώνυμος είπε...

Να μας εξηγήσουν με ποιο σκεπτικό απέκλεισαν την περίπτωση να πρόκειται για το εμβόλιο που λέει ο Άγιος Παΐσιος

Ανώνυμος είπε...

Άγιοι Αρχιερείς, σας χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Αναφέρετε αγιογραφικά και άλλα, στα οποία αυτοί δεν πιστεύουν καθόλου, και έτσι, χωρίς να το θέλετε, τους ενισχύετε. Ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει, με δική του ευθύνη και αφού ενημερωθεί πλήρως, αν θα εμβολιασθεί ή όχι.

Ανώνυμος είπε...

Ο καθένας στο στοιχείο του! Η συντριπτική πλειοψηφία των κληρικών δεν είναι γιατροί. Πώς θα αναλάβουν την ευθύνη;

Ανώνυμος είπε...

Έχει διαβάσει κανένας τις καταγγελίες του πρώην αναπληρωτή καθηγητή του Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο για τις ευθύνες όσων σπρώχνουν τον κόσμο στον μαζικό εμβολιασμό, ενώ υπάρχουν (σοβαρές ενίοτε) παρενέργειες;

Ανώνυμος είπε...

Είπε κανένας στους ανθρώπους ότι, πριν εμβολιασθούν, πρέπει να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις (αιμοπετάλια, D-Dimers) και, ενδεχομένως, αγγειολογικές και αλλεργιολογικές;

Ανώνυμος είπε...

Οι πολιτικοί, που πάνε στην εκκλησία σπανιότατα και, κατά κανόνα, μόνο προς άγραν ψήφων, τώρα καταφεύγουν στην Εκκλησία, την οποία χλευάζουν και διώκουν "με το γάντι".

Ανώνυμος είπε...

Ποιοί γιατροί μας απαντούν ; Οι εγκάθετοι της κομματοκρατίας. Δυστυχώς η ΔΙΣ συνήθως πάντα πέρνει το μέρος του κράτους και πότε του Έθνους. Τελευταία φορά που πήρε το μέρος του Έθνους ήταν στην επανάσταση του 1821.

Ανώνυμος είπε...

"Όλοι σιωπή και υπακοή στη ΣΥΝΟΔΟ" να πας να ζητήσεις από κανένα λιβάδι χόρτα, ανώνυμε δεσπότη.

Ανώνυμος είπε...

'τοῦτον [τὸν παραλυτικὸν] ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῶ. θ έ λ ε ι ς ὑγιὴς γενέσθαι;" (Ἰωάν. ε΄6).

Ανώνυμος είπε...

Ἅγιοι ἀρχιερεῖς,
στανικῶς συντάξατε αὐτὴ τὴν ἐγκύκλιο ἢ ἐν ἐπιγνώσει;
Πιστεύουν αὐτοὶ ποὺ σᾶς πίεσαν ὅτι "ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε για νὰ ζεῖ αἰώνια" καὶ ὅτι ἡ ἀσθένεια εἰσῆλθε στὸν κόσμο μετὰ τὴν πτώση, ὄπως λέτε; Πιστεύουν στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεσθε; Οὔτε κατὰ διάνοιαν βέβαια. Οὔτε στὸν ὕπνο τους οὔτε στὸν ξύπνο τους. Μόλις προχτὲς ἔκοψαν πρόστιμο 1500 εὐρὼ στὸν ἱερέα τοῦ Τσοτυλίου Κοζάνης, ἐπειδὴ λιτάνευσε τὴν εἰκόνα τῆς ἁγίας Μαρίνας. Ντροπὴ καὶ αἶσχος γι'αὐτὴ τὴ χώρα, πῶς κατάντησε! Finis Graeciae!

π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης είπε...

Αν ο ἱερέας αρχίζει να διαβάζει το επαίσχυντο αὐτό "κήρυγμα" προτείνω το εκκλησίασμα να εξέλθη του ἱ. Ναοῦ, και εἰς το προάβλιον να κάνει κομποσκοίνι ως το πέρας της Θ. Λειτουργίας. Αυτό να είναι και η Θ. Κοινωνία του την ημέρα αυτή. Μετά ήσυχα να τραβήξη για το σπίτι του εἰρηνικά, δοξολογώντας τον Κύριο.

Διαβάζω και Μαθαίνω είπε...

Το περίφημο Q&A προς το λαό ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ:

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. "...στο εμβόλιο χρησιμοποιούνται εμβρυϊκά κύτταρα;"
ΑΠΑΝΤΗΣΗ "Κανένα από τα εμβόλια COVID-19 που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας δεν περιέχει εμβρυϊκά κύτταρα...[αλλά] χρησιμοποιούνται εμβρυϊκές κυτταρικές σειρές στη διαδικασία παρασκευής των εμβολιων...και αφαιρούνται πριν την ολοκλήρωση"
ΑΡΑ ΟΧΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΛΛΑ ΣΕΙΡΕΣ. Και τί είναι αυτές οι "σειρές"; μήπως είναι κύτταρα που έχουν διατηρηθεί τεχνητά; Μήπως παίζουν με τις λέξεις; κλασική νεοεποχίτικη τεχνική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. "Περιέχει το εμβόλιο νανοσωματίδια...;"
ΑΠΑΝΤΗΣΗ "...με νανοσωματίδια καλύπτονται τα μόρια mRNA και αποβάλλονται ταχύτατα από τον οργανισμό"
ΑΡΑ ΝΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 "...θα υπάρξουν θανατηφόρες παρενέργειες τα επόμενα χρόνια;"
ΑΠΑΝΤΗΣΗ "Τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια... είναι ασφαλή"
ΑΡΑ δεν λέει ΟΧΙ δεν θα υπάρξουν, λέει ΑΛΛΑ ΑΝΤ' ΑΛΛΩΝ. Η απάντηση αυτή είναι ίδια με την απάντηση που έδιναν επί δεκαετίες οι καπνοβιομηχανίες στις αγωγές για βλάβες που προκλήθηκαν από το κάπνισμα, μέχρι που αποδείχτηκαν επιστημονικά. Μέχρι τότε εκατομμύρια ανθρωποι είχαν πεθάνει ή υποστεί βλάβες από αυτά που έδειχναν "τα σύγχρονα δεδομένα".

ΕΡΩΤΗΣΗ 9. "Τα εμβόλια είναι σε πειραματικό στάδιο;"
ΑΠΑΝΤΗΣΗ "Τα εμβόλια δοκιμάζονται πριν πάρουν την άδεια κυκλοφορίας..."
ΔΕΝ απαντά επί της ουσίας και επιπλέον ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ: τα εμβόλια δεν έχουν λάβει κανονική ή κοινή άδεια κυκλοφορίας, αλλά άδεια κυκλοφορίας υπό όρους σύμφωνα με την οποια
"επιτρέπεται στους φορείς ανάπτυξης να υποβάλλουν πρόσθετα στοιχεία ακόμα και μετά τη χορήγηση της άδειας (σε αντίθεση με τις κοινές άδειες κυκλοφορίας, όπου όλα τα στοιχεία υποβάλλονται πριν από τη χορήγηση)". Πηγή: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 στην ΕΕ, στο https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
ΑΡΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ , ΝΑΙ είναι σε πειραματικό στάδιο

Ανώνυμος είπε...

Με όλο το σεβασμό: Θα δούμε καμιά φορά κανένα διάβημα του Μακαριωτάτου στον πρωθυπουργό ή καμιά (έντονη θα έπρεπε να είναι) διαμαρτυρία της ΔΙΣ, ώστε να σταματήσουν οι διώξεις ιερέων, που εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους; (Μόνον μεμονωμένες φωνές (εκτός ΔΙΣ) ακούγονται.) Σε ποια χώρα ζούμε; Και μια ιδέα: γιατί δεν αρχίζει να πληρώνει τα πρόστιμα η ΔΙΣ; (όταν βέβαια δεν διαπράττεται ποινικό αδίκημα).

Ανώνυμος είπε...

Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ δεν γίνεται να είσαι.

Ανώνυμος είπε...

Ποιοι "ειδικοί"; Όπως έγραψε και φίλος Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής, κάποιοι από αυτούς που βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια δεν έχουν ούτε μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, στην οποία να γίνονται ετεροαναφορές (φυσικά, αυτό δεν αφορά όλους.) Εξάλλου, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα εφαρμόζεται επιλεκτικά. Στην προκειμένη περίπτωση κάθε διαφορετική φωνή έχει φιμωθεί. Audiatur et altera pars!

Unknown είπε...

Δεν θεωρώ πειστική την "επιχειρηματολογία" σας, Άγιοι Αρχιερείς. (Μ' αυτά που γράφω δεν θέλω να πάρω κανέναν στο λαιμό μου. Ελεύθερα, όποιος θέλει, εμβολιάζεται και όποιος δεν θέλει, δεν εμβολιάζεται.) Πάντως, οι απορίες μας δεν λύθηκαν. Και τα εμβρυϊκά κύτταρα χρησιμοποιούνται, όπως σας είπαν οι γιατροί κ.λπ. Κατά τη γνώμη μου η εγκύκλιος δεν πρόσφερε τίποτα καινούργιο.

Unknown είπε...

Γίνανε και οι παπάδες γιατροί ,λενε κάντε το εμβολιο για το καλό σας για να αρχίσει η θεία κοινωνία .Πώς? Με την μασκα στην εκκλησία ? εσεις ωρέ παπάδες δεν ντρέπεστε να μπαίνετε με την μασκα στην εκκλησία ειναι ύβρις για το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!

Georgia είπε...

Ακριβωϛ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com