30 Ιουν 2021

Σέ ἀπείρους ἐμπιστεύεσθε; Γιὰ τὴν ἱερωσύνη χρειάζονται «σπουδὲς» (Β' Τιμ. β' 15). Δὲν χρειάζεται «σπουδή»!

 

Σέ ἀπείρους ἐμπιστεύεσθε;

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ παρὸν σχόλιο ἔδωσε ἐπεισόδιο (κατὰ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες) σὲ κουρὰ νεαροῦ. Ὁ κείρων τὸν νεαρό, διαβάζοντας τὶς σχετικὲς εὐχές, τοῦ ἔδωσε τὸ καινούργιο ὄνομα. Ἀλλ᾽ ὁ νεαρὸς σηκώθηκε (ἦταν γονατιστὸς γιὰ τὴν κουρὰ) καὶ διαμαρτυρήθηκε στὸν κείροντα: «Εἴπαμε ὅτι θὰ μοῦ ἀφήσετε τό βαπτιστικό μου ὄνομα». Ἡ κουρὰ διεκόπη...

Θυμηθήκαμε τὸ «Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει» (Α' Τιμ. ε' 22). Ἆραγε τὰ θεόπνευστα αὐτὰ λόγια, ποὺ ἀπευθύνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ μαθητή του Τιμόθεο, ἐπίσκοπο Ἐφέσου, δὲν ἔχουν φτάσει στὰ αὐτιὰ μερικῶν λειτουργῶν; Πότε πρόλαβε νὰ ὡριμάση ἕνας νέος 20-22 ἐτῶν, ὥστε νὰ θέση στὴν κεφαλὴ του ὁ ἐπίσκοπος τά χέρια του καὶ νὰ τὸν χειροτόνηση;

Καὶ ἂν μὲν ὁ ὑποψήφιος γιὰ χειροτονία νεαρὸς ἐπιθυμῆ νὰ γίνη ἔγγαμος κληρικός, πότε πρόλαβε νὰ μορφωθῆ καταλλήλως; Πότε πρόλαβε νὰ μελετήση τὶς Γραφὲς καὶ βιβλία πατερικὰ καὶ πνευματικά; Πότε πρόλαβε νὰ προκόψη στοιχειωδῶς στὴν πνευματικὴ ζωή; Πότε ἔγινε ταπεινὸς υἱὸς πνευματικοῦ, ὥστε νὰ καταστῆ καὶ ὁ ἴδιος πατέρας λογικῶν προβάτων; Πῶς ἕνα παιδὶ 20-22 χρονῶν βρῆκε κοπέλλα, πού νὰ ἔχη μεστώσει γιὰ τὸ βαρὺ ἔργο τῆς πρεσβυτέρας καὶ νὰ ἔχη συνειδητοποιήσει τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸ εἰδικὸ χάρισμα;

Τὰ ἐρωτήματα εἶναι βαρύτερα γιὰ τὸν ὑποψήφιο, πού λέει ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ γίνη ἄγαμος κληρικός. Πότε ἕνα παιδὶ 21 ἐτῶν ζύγισε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τὸν ἑαυτό του καὶ διεπίστωσε, ὅτι ἀντέχει στὴν ἰσόβιο παρθενία; Πότε μαθήτευσε στὴν ὑπακοή σέ συγκεκριμένο Μοναστήρι ἢ σὲ ἱεραποστολικὴ ἀδελφότητα; Καὶ γιατί μερικοὶ λειτουργοὶ προαναγγέλλουν τὴν κουρὰ νέου μοναχοῦ, καὶ δημοσιεύουν μάλιστα πλῆθος φωτογραφιῶν; Εἶναι δυνατὸν σὲ ἕνα εἰκοσάχρονο παιδὶ νὰ τοῦ κρεμοῦν τὸ μοναχικὸ σχῆμα, πού σημαίνει, ὅτι τὸν ἔκειραν... μεγαλόσχημο μοναχό;

Πότε παρέμεινε στὸ στάδιο τῆς μοναχικῆς δοκιμασίας, ἡ ὁποία βέβαια δὲν γίνεται σὲ λίγες... ἡμέρες, ἀλλὰ διαρκεῖ ἔτη πολλά, τουλάχιστον πέντε; Καὶ γιατί τὸν κάνουν μοναχό, ἀφοῦ τὴν ἑπομένη τῆς λεγομένης κούρας τὸν χειροτονοῦν διάκονο; Καὶ γιατί τοῦ ἀναθέτουν ἔργο σὲ ἐνορίες τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ὡς μοναχὸς δὲν ἔκανε ὑπακοὴ στὸν ἡγούμενο οὔτε μία ἡμέρα;

Θεοφωτίστως οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔχουν ὁρίσει γιὰ μὲν τὴν χειροτονία διακόνου κατώτατο ὅριο τὸ 25ον ἔτος, γιὰ δὲ τὴν χειροτονία πρεσβυτέρου τὸ 30όν ἔτος τῆς ἡλικίας (ἰδέ καὶ 14ον κανόνα τῆς Πενθέκτης Συνόδου καὶ τὸν llov τῆς Συνόδου τῆς Νεοκαισαρείας).

Ὅταν ἐρωτᾶτο ὁ μακαριστὸς πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ καθιερωμένου ὁρίου ἡλικίας πρὸς χειροτονία, ἔλεγε: «Ναί! Ἀλλαγή, ἀλλά πρὸς τὰ πάνω, ὄχι πρὸς τὰ κάτω»!

 Ἃς σεβαστοῦμε τὰ Πατερικὰ ὅρια καὶ τοὺς Πατερικοὺς ὅρους, καὶ ἄς λυπηθοῦμε τὴν Ἐκκλησία, πού κάποτε ἐκπίπτει στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων ἐξ αἰτίας καὶ δικῶν μας λαθῶν. Γιὰ τὴν ἱερωσύνη χρειάζονται «σπουδὲς» (Β' Τιμ. β' 15). Δὲν χρειάζεται «σπουδή»!

Ἀντί ἁγιασμοῦ... βιτριόλι!

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ὁ παπᾶς συνήθως ραντίζει μὲ ἁγιασμό. Ἔτσι ἔχουν συνηθίσει οἱ πιστοὶ νὰ βλέπουν τὸν ὀρθόδοξο ἱερέα. Τελεῖ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ραντίζει ψάλλοντας τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου...». Ποῦ νὰ φαντάζονταν οἱ πιστοί, τί θὰ βρεθῆ τταττᾶς, ττοὺ θὰ ράντιζε μέ... βιτριόλι! Καὶ δὲν ράντισε μὲ τὸ καυστικὸ xrypo ἄττλους χριστιανούς, ἀλλὰ ράντισε ἔττισκοττους! Δὲν ἤθελε φυσικὰ νὰ τοὺς ἅγιαση. Ἤθελε νὰ τοὺς... τύφλωση!

• Ἀπίστευτο; Καὶ ὅμως γεγονός. Συνέβη στὶς 24 Ἰουνίου στὴν αἴθουσα τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου (στὴ Μονὴ Πετράκη). Στόχος τοῦ μαύρου ρασοφόρου οἱ Σέβ. Μητροπολῖτες, ποὺ ἀποτελοῦν κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὸ Δευτεροβάθμιο Συνοδικὸ Δικαστήριο. Ὅταν ὁ κατηγορούμενος «παπᾶς» εἶδε, ὅτι τελεσίδικα καθαιρεῖται, ἔβγαλε ἀπό τά ράσα του δύο μπουκάλια μὲ βιτριόλι καὶ τὸ ἐξεσφενδόνισε σέ ὅλους τοὺς συνέδρους Ἐπισκόπους, στὸν γραμματέα τοῦ δικαστηρίου καὶ σὲ τρεῖς λαϊκούς.

• Ἀποτέλεσμα; Ἑπτὰ Μητροπολῖτες μετεφέρθησαν σὲ νοσοκομεῖα. Εὐτυχῶς τὰ ἐγκαύματα δὲν ἦσαν τόσο ἐπικίνδυνα. Ἄλλο ἦταν τὸ πιὸ σκληρὸ ἀποτέλεσμα: Οἱ ποικίλες κρίσεις τοῦ κόσμου.

Πρωτόγνωρο τό γεγονός: «Τί παπᾶς εἶναι αὐτός, ποὺ ἤθελε νὰ τυφλώση τοὺς Μητροπολῖτες; Δὲν μποροῦσε μὲ ἄλλο τρόπο νὰ δείξη τὴν ἀντίδρασι του; Δὲν μποροῦσαν οἱ συνήγοροί του νὰ τὸν ὑπερασπιστοῦν; Καὶ δὲν καταλάβαινε, ὅτι ἡ ἐγκληματική του ἐνέργεια ἐπιβεβαίωνε τὴν ἐνοχή του καὶ γιὰ ὅσα κατηγορεῖτο;».

• Γιὰ λοὺς τοὺς καλοὺς βέβαια λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ γιά τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο: Πῶς βρέθηκε ὁ παρ᾽ ὀλίγον ἀνθρωποκτόνος στὰ ἐνδότερα τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου; Ὁ ἐπίσκοπος, πού τὸν χειροτόνησε, τίποτε δὲν ἐξέτασε; Ἐξετέλεσε μὲ κλειστά τά μάτια ἁπλῶς μία ἐντολὴ ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας καὶ χωρὶς κἄν νὰ τὸν γνωρίζη (ἔστω καὶ «φατσικὰ») τὸν χειροτόνησε καὶ τὸν φόρτωσε στὴν Ἐκκλησία; Οὔτε κἄν κατάλαβε ὁ χειροτονήσας, ὅτι πρόκειται γιὰ σπουδαρχίδη μὲ ποιὸν ἄγνωστο;

• Οἱ πληγέντες ἀπὸ τὸ βιτριόλι τοῦ καθαιρεθέντος πρώην ρασοφόρου ὁπωσδήποτε εἶναι μακρόθυμοι. Ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι δὲν θλίβεται τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ σκανδαλώδεις χειροτονίες. Ἔλεγε μακαριστὸς εὐλαβέστατος Μητροπολίτης: «Ἄς προσέχουμε! Εὔκολα τοῦ βάζεις τοῦ τυχοδιώκτη τὰ ράσα, δύσκολα ὅμως τοῦ τὰ βγάζεις»!

Ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχή, πολλὴ προσευχή, ἔρευνα καὶ ἐξονυχιστικὴ ἐξέτασις, προκειμένου ἕνας ἐνάρετος Ἐπίσκοπος νὰ θέση τὰ χέρια του πρὸς χειροτονία κάποιου. Ὑπάρχει κίνδυνος, ἡ ἀνοχὴ νὰ καταστῆ συνενοχή.

• Σὲ ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους ἀπηύθυνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Πράξ. κ'28) τὸ «προσέχετε» καὶ τὴν προειδοποίησι, ὅτι «λύκοι βαρεῖς» θὰ εἰσέλθουν στὸ ποίμνιο (Πράξ. κ' 29). Καὶ μάλιστα τονίζει ὁ Ἀπόστολος, ὅτι «οἱ βαρεῖς λύκοι», οἱ ἄγριοι λύκοι, δὲν θὰ προέρχωνται ἀπ᾽ ἔξω, ἀπὸ τοὺς κοσμικούς. Θὰ προέρχωνται ἀπὸ μέσα, «ἐξ ὑμῶν αὐτῶν».

Οἱ ἄγριοι λύκοι βγάζουν μάτια. Δὲν φωτίζουν, ἀλλὰ τυφλώνουν τὸ ποίμνιο. Ἐν προκειμένῳ ὁ ἐκτραπείς ἤθελε νά... τυφλώση ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μέ... βιτριόλι! Ἆραγε θὰ ζητηθοῦν εὐθύνες ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο, πού χειροτόνησε λυκοποιμένα;

Δείτε και: 

-Αμείλικτα ερωτήματα για τον τρόπο επιλογής των κληρικών!

-Άγιοι Αρχιερείς προσέξτε ποιούς χειροτονείτε και ποιους μαζεύετε στις Μητροπόλεις σας…


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι κληρικοί έχουν χειροτονηθεί, καταπατώντας ξεκάθαρα (και με ευθύνη και των επισκόπων που κάνουν την χειροτονία) τις σχετικές εντολές των Οσίων της Εκκλησίας.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com