25 Μαΐ 2021

Ομιλία Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά επί τη Γ’ ευρέσει της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΥΡΕΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

        Σήμερα ἑορτάζουμε τήν Γ’ εὔρεσιν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Εἶναι ὁ προφήτης αὐτός, σεβαστέ πάτερ Γεώργιε καί ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Θεανθρώπου, ὁ μείζων τῶν προφητῶν. Εἶναι ὁ κατεξοχήν κήρυκας τῆς μετανοίας, γιά τήν περίοδο πού ὁ Θεός ὥρισε πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις μετανοεῖν ἕως τῆς Δευτέρας παρουσίας Του.Οἱ θέλοντες μετανοεῖν νά ζοῦν μέ ὀρθόδοξη ἀσκητική πρακτική.

        Ἀξιοσημείωτον τό γεγονός τῆς ὑπερτονίσεως καί διαχωρισμοῦ πού κάνει ὁ Χριστός γιά τούς τά μαλακά φοροῦντες καί ζῶντες μέ ἀδιαφορία καί ἀμετανόητοι, σέ ἀντίθεση μέ τό ταπεινό σχῆμα, ἔργο καί λόγο τοῦ τιμίου Προδρόμου καί τήν μαρτυρία, τῶν πρό τοῦ Προδρόμου, προφητῶν γιά τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  Γνωρίζουμε αὐτή τήν περίοδο, ἀπό τήν πρώτη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, μέ κήρυκα τόν τίμιο Ἰωάννη, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται καί βιασταί ἁρπάζουσι αὐτήν. Εἴναι δηλαδή ἡ περίοδος αὐτή, ὁ χρόνος πού ὁ Χριστός φανερώνει στούς ἀνθρώπους, τά σπλάχνα ἐλέους καί οἰκτιρμῶν Του, ὥστε οἱ ζητοῦντες Αὐτόν νά βροῦν ἀκριβῶς τήν ὁδό τῆς Ἀληθείας καί τή ζωή πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία. Εἶναι θαυμαστή αὐτή ἡ περίοδος ἀπό τήν Πρώτη Παρουσία ἕως τή Δευτέρα Παρουσία, μέ γνώμονα τήν μετάνοια, ὥστε τά δάκρυα τῆς κατανύξεως δύνανται νά ἐπαναφέρουν τήν ψυχήν τοῦ μετανοοῦντος, εἰς τήν ἀπόλυτη καθαρότητα καί παρθενία, ὅπως βρισκόταν ἡ ψυχή, πρίν δοκιμάσει ὁποιαδήποτε ἁμαρτία ἤ κυλιστεῖ σέ ὁποιοδήποτε βόρβορο ἤ κοπρίαν.

Αὐτό τό θαυμαστό, ὅτι ἡ ψυχή μπορεῖ νά γίνει καθαρή καί ἁγία καί παρθένα ὅπως πρίν τήν πτώση, τό διακηρύττει 2.000 χρόνια ἡ ὀρθόδοξος παράδοσις μέσω τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα ἐγράφησαν εἰς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, διά τῆς μετανοίας  καί τῶν δακρύων.

Ἐπειδή ὅμως ὁ τίμιος Πρόδρομος εἶναι ὁ μείζων τῶν προφητῶν , ὅπως εἴπαμε σεβαστέ πάτερ, δέχεται ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριον τήν πληροφορία, ὅτι κατά τήν Δευτέρα καί ἔνδοξον Παρουσία Του, ὁ προφήτης ἐκεῑνος πού θά προηγηθεῖ, θά εἶναι τοῦ ἰδίου πνεύματος καί τῆς ἰδίας δυνάμεως. Τουτέστιν ὁ προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης. Μέ τή μόνη διαφορά, ὅτι ἐνῶ ὁ τίμιος Πρόδρομος εἶναι κήρυξ τῆς μετανοίας, ὁ θαυμάσιος Ἠλίας θά εἶναι ὁ κήρυξ τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀνταποδόσεως, σύμφωνα καί μέ τόν Κύριον, ὁλων ἐκείνων πού εἴτε ἐπίστευσαν εἴτε ἀπίστησαν, εἴτε μετενόησαν εἴτε ἔμειναν ἀμετανόητοι.

Γι’ αὐτό ἀγαπητοί μου ἀδελφοί ἀς προσέξουμε πῶς θά διαχειριστοῦμε την παρούσα ζωή, πού ἐνῶ εἶναι τόσο μικρή, ἐργάζεται τήν παραδείσια αἰωνιότητά μας οὑτως ὥστε, καί τό κήρυγμα τοῦ τιμίου Προδρόμου νά μᾶς ὠφελήσει καί τό ἔργο τοῦ προφήτου Ἠλία στά ἔσχατα νά τό κατανοήσουμε πλήρως.

Ἰδού ὁ τίμιος Πρόδρομος ἐνώπιον μας.

Ἰδού ὁ προφήτης Ἠλίας ἔρχεται.

Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἡμέρα σωτηρίας. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com