30 Μαρ 2020

Μ.Μ.Ε : «Βούς επί γλώσση μέγας»


Κατάνυξις: Σπάστε τις τηλεοράσεις
Μ.Μ.Ε :  «Βούς επί γλώσση μέγας»
 «Έλληνες όταν εμβήκαμεν εις το μέγα τούτο στάδιον εκηρύξαμεν ενώπιον του Θεού και ανθρώπων την σταθερά μας απόφασιν, την οποία εβεβαιώσαμεν με δημοσίους όρκους και καθιερώσαμεν με τόσας θυσίας και αίματα. Ας δείξωμεν και πάλιν, ότι είμεθα χριστιανοί, ότι είμεθα Έλληνες, πιστοί εις τον όρκον μας, σταθεροί εις την απόφασή μας προτιμώμεν να καταβώμεν εις τάφους, χριστιανοί και ελεύθεροι, παρά να ζήσωμε σκλάβοι, χωρίς θρησκείαν, χωρίς πατρίδα χωρίς τιμήν, χωρισμένοι των συγγενών και Φιλτάτων» ( Προκήρυξη της Γ’ Εθνοσυνελεύσεως εις την Τροιζήνα).
Είναι ψηλαφητό τοις πάσι, ότι εξ αφορμής του φονικού ιού, έχουμε ήδη υποστεί μία μορφή συρρικνώσεως των θεμελιωδών μας ατομικών δικαιωμάτων αλλά και ελευθεριών, πλην όμως, καλόπιστα αποδεχόμεθα ότι τούτο συντελείται, χάριν προασπίσεως του γενικού συλλογικού συμφέροντος, ως αλλαχού και παρ’ ημίν, διότι καθίσταται πλέον η προστασία της δημοσίας υγείας ως μείζονα προτεραιότητα.

Ως εκ τούτου δεν μας πτόησε η επιβολή του επαχθούς μέτρου της απαγορεύσεως κυκλοφορίας επί ποινή χρηματικού προστίμου και αυτοφώρου συλλήψεως ή η επίδειξη συγκεκριμένου εγγράφου ανά ημέρα, όπου θα λογοδοτούμε καθοιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προς τον Κράτος, δια τις στοιχειώδεις μετακινήσεις μας, εν άλλοις δηλαδή λόγοις, το κράτος εμφιλοχωρεί βιαίως και δια νόμου εις την ιδιωτική μας ζωή, χάριν του δημοσίου συμφέροντος και η αστυνόμευση αυτή του ιδιωτικού μας βίου, εφαρμόζεται δια των αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία του Κράτους.
Εις την επιβολή αυτή και εις τον αόρατο αυτό εχθρό, δίκην του οποίου επιβάλλεται δια πυρός και σιδήρου μία «δίκαιη και θεμιτή» αναφής δικτατορία, επιστρατεύονται τα προσφιλή μας Μ.Μ.Ε, ένεκεν της ασκούμενης κάθε φορά υπερεκχειλίζουσας εξουσίας ως η βραχεία χείρα της καθεστωτικής προπαγάνδας προς ασκήσεως πειθούς και φορτικότητας ή άλλως πειθαναγκασμού προς τις μάζες, δια να τους υποβάλλουν τεχνηέντως μία μορφή ιδεολογικής τρομοκρατίας.
Τα Μ.Μ.Ε λοιπόν συνιστά έναν πάγιο έμμισθο οργανισμό, άμεσο συνεργό εις την χειραγώγηση της κοινής γνώμης προς την κατεύθυνση την οποία βούλεται και εν ταυτώ βουλεύεται η εκάστοτε κυβέρνηση.
Η ανάγλυφη αυτή απεικόνιση της πραγματικότητας δεν υποτιμά ασφαλώς την ύπαρξη του λίαν επικίνδυνου ιού, πλην όμως δεν γνωρίζουμε το μέτρο της αλήθειας, ή εικάζουμε ως ελεύθερα πνεύματα, κρίνοντας πάντοτε ορθολογιστικά και με βάσει τα απτά στοιχεία της τρέχουσας επικαιρότητας, όπως λ.χ, για ποιο λόγο τα ευαγή Μ.Μ.Ε δεν αποκαλύπτουν παραλλήλως και άλλες πτυχές της τρέχουσας επικαιρότητας πέραν του ιού.
Φερ’ ειπείν τα γεωπολιτικά γεγονότα, την κλιμάκωση της επιθέσεως της Τουρκίας εις τον Έβρο, την προβοκάτσια και την προπαγάνδα της Τουρκίας η οποία ενδημεί, ως ένας ανεπίλυτος γόρδιος δεσμός, την δεσεξήγητη και ακατάληπτη θεσμοθέτηση 28 πόλεων μουσουλμάνων εποίκων εις όλην την χώρα (ΚΥΑ 2495 αριθμός 106 Τεύχος Β, 24-03-2020), φρονώ δηλαδή ότι με το πρόσχημα, τω όντι, του υπαρκτού προβλήματος, εξακολουθεί η πολιτική εποικισμού της Ελλάδας και μεταφοράς μεταναστών εις την ενδοχώρα.
Η προβληματική είναι για ποίο λόγο άραγε εις την κρίσιμη αυτή καμπή δια την πατρίδα μας, η εξέλιξη αυτή δεν αναδεικνύεται εκ των Μ.Μ.Ε, τι άραγε παρασιωπάται και τι μάλλον εξικνείται και προτιμά η κυβέρνηση να προβαίνει εν κρυπώ και παραβύστω, να τα ψηφίζει, μη δίδοντας εντολή εις τα συστημικά Μ.Μ.Ε να το προβάλλουν ενδελεχώς ενημερώνοντας το Ελληνικό λαό.
Ως εκ τούτου λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι  ο φονικός υιός αποτελεί έναν προόδρομο γεγονότων τα οποία θα κληθούμε μετά την άρση του βιούμενου σήμερα οιονεί «συναγερμού» και του στερεότυπου συνθήματος, πλέον «Μένω Σπίτι» , να αντιμετωπίσουμε αναποδράστως.
Ωσαύτως διερωτηθήκαμε αν διενεργούνται ισότιμα έλεγχοι εις τους μετανάστες με τόσο αυστηρό τρόπο, όσον εις τους Έλληνες, ανά την Ελλάδα, ή οι εν λόγω, απολαμβάνουν διακριτικής μεταχειρίσεως διότι, η πλειονοψηφία εξ αυτών στερούνται Α.Φ.Μ ή καθίσταται αδύνατη η συνεννόηση μεταξύ τους, επίσης τι συμβαίνει με τις δομές, επιτρέπεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία ή βιώνουν προνομιακής και διαφορετικής μεταχειρίσεως, υπό ημάς τους Ελλαδίτες.
Εις επίρρωσιν της άνω εύλογης απορίας, για ποιο λόγο δεν αναρωτήθηκαν τα «φιλάνθρωπα και αλληλέγγυα» Μ.Μ.Ε, πώς είναι δυνατόν, με ποια μέσα, και πώς ελέγχονται δια την τήρηση των κανόνων υγιεινής οι μετανάστες, όπως παλιότερα, έπρατταν τα Μ.Μ.Ε, όπου ελάμβαναν χώρα σωρεία εκστρατειών και απήγγειλαν δριμύ κατηγορώ, επισείοντας «το ανάθεμα» εις το ανάλγητο κράτος, το οποίο αφήνει τους μετανάστες και πρόσφυγες σε άθλιες συνθήκες διαβιώσεως, με κίνδυνο δια την υγεία τους, μία δημιουργηθείσα κατάσταση η οποία αντιβαίνει προδήλως εις τα ατομικά τους δικαιώματα, δοθέντος ότι τους καθιστά  έκθετους προς μολυσματικές ασθένειες.
Οι εικόνες αυτές ως δια μαγείας εξέλειψαν εκ  των Μ.Μ.Ε, ενώ, εις τον αντίποδα, αν πράγματι ασκούσαν αντικειμενική και ακηδεμόνευτη πληροφόρηση τότε θα διενεργούσαν ρεπορτάζ δια την προστασία των αλλοδαπών και τον συστηματικό διενεργούντα έλεγχο εκ της αστυνομίας δια την τήρηση των κανόνων υγιεινής, προς διαφύλαξη της υγεία των ιδίων αλλά προς αποσόβηση διάδοσης του ιού και εις τους Έλληνες.
Επιπλέον των ως άνω παρασκηνιακών εξελίξεων οι οποίες αφεύκτως και ανυπερθέτως δημιουργούν ένα τεράστιο ρήγμα εις την αξιοπιστία της κυβερνήσεως καθίσταται η πεισματική εμμονή της παρούσης κυβερνήσεως ως διάδοχος κατάσταση της προηγούμενης της δεδηλωμένης μετά παρρησίας ως άθεης και ακραιφνώς αντιχριστιανικής, να υποθάλπει τον, εκόντες άκοντες, αποδεδειγμένο ρόλο της Εκκλησίας, τόσο κατά την Εθνικής μας Ανεξαρτησία, την διαμόρφωση των πρώτων Συνταγμάτων του Κράτους μας αλλά και τον καταλυτικό και αποφασιστικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζει, εις την καθημερινή πρακτική ζωή των ανθρώπων, αποτελώντας έναν φάρο ελπίδας, συνιστώντας εν ολίγοις, το πνευματικό τους αλεξίσφαιρο, διότι αποτελεί το εφαλτήριο, δια τους ανθρώπους οι οποίοι δεν φείδονται Πίστεως, Ελπίδος και ουσίας, περί της νοηματοδοτήσεως της ζωής των.
Δεν θα θίξω την απαράδεκτη κατάσταση του κλεισίματος των Ιερών Ναών με την συναυτουργία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία παρέλκει της Ορθοδόξου Ιστορικής παραδόσεως, δεδομένου ότι το έχω θίξει πλειστάκις, απλώς θα αναφερθώ,  εις τα μηνύματα τα οποία άρθρωσαν οι πολιτικοί μας, κατά την ημέρα της 25ης Μαρτίου.
Ουδείς, τόσο ο πρωθυπουργός της χώρας όσο και η κ Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έκαναν ουδεμία μνεία περί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, παρά όπως προανέφερα, την ιστορική συνύφανση Εκκλησίας και Έθνους, καθόλην την διάρκεια προπαρασκευής του Εθνοαπλευθερωτικού αγώνα, οι πρόγονοι μας ήρωες ομιλούσαν Περί Πίστεως και Πατρίδος, αυτό το σύμβολο έφερε και η σημαία της επαναστάσεως και διατηρείται έως και σήμερα.
Ωσαύτως όλα τα κείμενα της επαναστάσεως, ιστορικά και νομικά αναφέρονται εις τον όνομα της Αγίας Ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, όπως και σήμερον δεσπόζει αγέρωχο εν είδει ηχηράς υπομνήσεως εις το προοίμιο της Συνταγματικής Εννόμου Τάξεως και αλλαχού, εξ αυτού του λόγου παρέθεσα εν είδει προλόγου και την προκήρυξη, ως αναγνώσατε της Γ’ Εθνοσυνελεύσεως.
Περαιτέρω παραθέτω τον σκοπό της τότε ιδρυθείσης Φιλικής εταιρίας « Η Εταιρία συνίσταται από καθ’ αυτό Έλληνας Φιλοπάτριδας και ονομάζεται Εταιρία των Φιλικών. Ο σκοπός των μελών αυτής είναι η καλυτέρευση του ιδίου του έθνους και αν ο Θεός συγχωρήση και την ελευθερίαν του».
Επομένως καθίσταται ιδιαίτατα παράδοξο, ακατανόητο και λυπηρό, οι πρωταγωνιστές της Εθνικής μας ανεξαρτησίας να μας κατέλειψαν μία τέτοια παράδοση και πολιτισμό και ημείς οι αγνώμονες νεοέλληνες να τα καφρονούμε, όπου αν δεν ήσαν αυτοί οι γενναίοι αγωνιστές, απολείπονταν δηλαδή, θα ήμασταν εισέτι, καθολικώς εξανδραποδισμένοι και πλήρως καθυποταγμένοι, υπό τον επαχθή Οθωμανικό ζυγό.
Ως εκ τούτου, για ποιο λόγο δεν αρθρώθηκε μία μνεία για την ημέρα του Ευαγγελισμού, υπό των Αξιωματούχων της Πατρίδας μας, μήπως δεν νιώθουν οι ίδιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν νιώθουν Έλληνες, υποτιμούν τους αγώνες των προγόνων μας οι οποίοι ευθαρσώς επαναστάτησαν για την Σημαία και τον Σταυρό, μήπως τους απαγορεύει το Σύνταγμα ή δεν προβλέπεται από την Ιστορία, τουναντίον εις το Σύνταγμα το άρθρο 3 περί κρατούσης Θρησκείας και εις την προμετωπίδα του Συντάγματος υφίσταται εκτενής μνεία, όπως και εις τα ιστορικά κείμενα, άρα τι τους κωλύει να αναφερθούν περί της αληθείας των ιστορικών γεγονότων, παρασιωπώντας τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και δεν άρθρωσαν ακροθιγή μνεία έστω και επετειακώς;
Εν κατακλείδι βασανιστικά ερωτήματα, οξύμωρα, αντιφατικά, ωστόσο όμως δεν πάει το μυαλό μου, μακρά εμού πάσα πρόθεση, ότι πρόκειται δια μη Έλληνες, με παραποιημένα ονόματα, τα οποία δεν έχουν ουδεμία σχέση με τον Ελληνικό Πολιτισμό και τον Χριστιανισμό, απλώς διοικούν εξ αποστάσεως τις μάζες, ως εύλαλες μαριονέτες, υπακούοντας πειθήνια εις τις ανθελληνικές ενδεχομένως εντολές υπερεθνικών διευθυντηρίων, τα οποία αποτελούν τους εντολείς τους, ομνύοντας πίστη προς αυτούς, και τελευταίοι (κυβερνήτες μας), απλώς προλειαίνουν εμμίσθως την Παγκόσμια διακυβέρνηση, ευνουχίζοντας και παρελκύοντας τις μάζες, δια μίας πειστικής αοράτου δικτατορίας, εικοτολογίες ή αλήθεια, τις γνωρίζει; Εύλογα και βασανιστικά πάντως ερωτήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com