25 Φεβ 2019

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Ἐκκλησιολογικές ἐκτροπές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ἐν Πειραιεῖ 25-2-2019
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ  ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο, γιά νά νικήσει τους τρεῖς μεγάλους ἐχθρούς τοῦ ἀνθρώπου˙ τόν διάβολο, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Διότι, ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ αἰτία τοῦ θανάτου. Ἄν οἱ πρωτόπλαστοι Ἀδάμ καί Εὔα δέν ἁμάρταναν, μέ τήν εἰσήγηση βέβαια τοῦ Διαβόλου, δέν θά ἐρχόταν ὁ θάνατος. Ἑπομένως, ὁ Χριστός θέλησε καί τήν αἰτία τοῦ θανάτου νά καταργήσει, διδάσκοντάς μας τήν ἁγιότητα καί τήν ἀρετή, καί, συγχρόνως, αὐτόν τόν ἴδιο τόν θάνατο νά καταπατήσει. Ὁ θάνατος διακρίνεται σέ δύο εἴδη ˙στόν πνευματικό ἤ ψυχικό θάνατο καί στόν σωματικό θάνατο. Γιά ὅσους εἶναι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καί πιστεύουν τόν Χριστό ἀκράδαντα ὡς Θεάνθρωπο Λυτρωτή, ἔχει ἤδη καταργηθεῖ ὁ πνευματικός ἤ ψυχικός θάνατος, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί ἔχουν ἤδη ἀναστηθεῖ πνευματικά καί δέν ὑπάρχει οὐσιαστικά θάνατος, ὅταν ἐκδημοῦν ἀπό τό σῶμα καί ἐνδημοῦν πρός τόν Θεό. Γιά ὅσους, ὅμως, δέν Τόν πιστεύουν, ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει, πέραν τοῦ σωματικοῦ, καί ὁ πνευματικός θάνατος, παρ’ὅλο πού ὁ Χριστός τόν κατήργησε.

            Βεβαίως, ἡ πλήρης κατάργηση καί τοῦ σωματικοῦ θανάτου θά ἐπέλθει μέ τήν κοινή, τήν καθολική Ἀνάσταση, τήν Κρίση καί τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Τῶρα ὁ θάνατος ἔχει μερικῶς καταργηθεῖ καί σχετικῶς ἐξουσιάζει τόν ἄνθρωπο, μέ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τόν ὀδηγεῖ, ἀκόμη, σίγουρα στόν σωματικό καί πολλές φορές στόν ψυχικό θάνατο. Γιατί, ὅμως, ὁ Χριστός, παρ’ὄλο πού κατεπάτησε καί κατήργησε τόν πνευματικό θάνατο, παραχωρεῖ ἀκόμη τήν ὕπαρξη τοῦ σωματικοῦ θανάτου ἀνάμεσά μας; Δέν μποροῦσε νά καταργήσει καί τά δύο εἴδη θανάτου; Βεβαίως καί μποροῦσε. Ἀλλά, τό οἰκονόμησε ἔτσι γιά δύο λόγους. Πρῶτον, «ἵνα μή τό κακόν ἀθάνατον γένηται», γιά νά μή γίνει τό κακό ἀθάνατο. Ἄν δέν ὑπῆρχε ἀπό τώρα ὁ θάνατος, δέν θά πεθαίναμε, θά εἴμασταν ἀθάνατοι. Οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, ἐπειδή κληρονομοῦμε τίς συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, ἔχουμε τήν τάση νά κλίνουμε πρός τό κακό καί τήν ἁμαρτία, ἀφοῦ, ἔστω καί μιά ἡμέρα νά ζήσουμε ἐπί τῆς γῆς, εἶναι σίγουρο ὅτι θά ἁμαρτήσουμε. Ἄρα, ἄν εἴμασταν ἀθάνατοι ἀπό τώρα, θά ἦταν ἀθάνατο καί τό κακό καί ἡ ἁμαρτία. Καί δεύτερον, «ἵνα ἀναπλάσῃ ἡμᾶς ἐν τῇ ἀναστάσει», γιά νά μᾶς ἀναπλάσει, νά μᾶς κάνει καινούργιους στήν κοινή ἀνάσταση. Ὁ Χριστός, πλέον, μετεμόρφωσε τόν θάνατο ἀπό ἀρνητικό στοιχείο σέ θετικό, ἀφοῦ, πλέον, ὁ θάνατος θεωρεῖται ὡς μετάβαση ἀπό τήν ἐπίγεια στήν αἰώνια ζωή, στήν ὄντως ζωή, τόν Χριστό, ἀπό τά ἐλλάσσονα στά κρείττονα καί μετάσταση ἀπό τά λυπηρότερα στά χρηστότερα καί θυμηδέστερα, καί ἀνάπαυση καί χαρά[1].
Θά πρέπει, λοιπόν, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νά εὐχαριστοῦμε καί νά δοξάζουμε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, ἐπειδή ἐπιτρέπει τήν ὕπαρξη τοῦ σωματικοῦ θανάτου, διότι σταματᾶ οὔτως ἤ ἄλλως ὁ ἄνθρωπος νά ἁμαρτάνει. Αὐτό βεβαίως εἶναι θετικό καί γιά τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο καί γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους.
Τά παραπάνω ἰσχύουν γιά τόν θάνατο ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Καί φυσικά ἰσχύουν καί γιά τόν θάνατο (14-1-2019) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου, ἀπό τόν ὁποῖο πέρασαν σαράντα ἡμέρες καί τοῦ ὁποίου τελέστηκε τό σαρανταήμερο μνημόσυνο.
Κανείς βεβαίως δέν ἀμφισβητεῖ τήν πολύπλευρη δραστηριότητά του, τήν ὁμιλητική του ἰκανότητα καί τήν προσφορά του στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τίς θέσεις α) τοῦ Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος, τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου καί Οἰκογενείας, τῶν Συνοδικῶν Ὑποεπιτροπῶν ἐπί τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς Θράκης γιά τήν ἀπόκτηση τρίτου τέκνου καί τῶν Καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, β) τοῦ Διευθυντοῦ Κατηχήσεως, τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καί τοῦ Φροντιστηρίου Ἐπιμορφώσεως Κατηχητῶν, καί γ) τοῦ παραγωγοῦ ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν τῶν Ραδιοφωνικῶν Σταθμῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας[2].
Ὅμως, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὀφείλουμε νά ἐρευνήσουμε τήν πίστη τοῦ ἀποθανόντος, γιά νά δοῦμε, ἄν ὄντως πρόκειται γιά παράδειγμα πρός μίμησιν ἤ πρός ἀποφυγήν. «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἴτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν»[3], δηλ. «νά ἐνθυμεῖσθε πάντοτε τούς πνευματικούς σας ἡγέτες καί προεστούς, οἱ ὁποῖοι σᾶς δίδαξαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Νά φέρνετε στό νοῦ σας καί νά μελετᾶτε μέ εὐλάβεια τό κατά Θεόν τέλος τοῦ βίου καί τῆς ἐναρέτου συμπεριφορᾶς τους καί νά μιμεῖσθε τήν πίστη».
Ἡ παρουσίαση, λοιπόν, τῆς μικρῆς μας ἔρευνας, μέ τά ἴδια τά λεχθέντα, γραφέντα καί πραχθέντα τοῦ Σεβ. Μητρ. Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου, ἀκριβῶς σ’αὐτό ἀποσκοπεῖ. Δυστυχῶς, ἀπό τά στοιχεία, πού παρατίθενται στή συνέχεια, προκύπτει ὅτι ὁ ἀποθανών Ἀρχιερεύς ἦταν ὑπέρ τῶν μεταφράσεων τῶν λειτουργικῶν κειμένων, φιλοπατριαρχικός, ὑπέρμαχος τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί ἐναντίον τοῦ ἱεροκανονικοῦ δικαιώματος τῆς διακοπῆς μνημονεύσεως τῶν οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων. Δυστυχῶς, στά φλέγοντα θέματα τῆς πίστεως ὁ ἀποθανών δέν εἶχε Ὀρθόδοξες θέσεις.
Γι’αὐτό διπλά εὐχαριστοῦμε καί δοξάζουμε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, ἐπειδή ἐπέτρεψε τόν σωματικό θάνατο τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος σταμάτησε νά ἁμαρτάνει καί ἐξέλιπε πλέον ὁ σκανδαλισμός τῶν πιστῶν.
Ἔτσι, λοιπόν, καταρίπτονται καί καταπίπτουν ὅσα ἐπαινετικά καί ὑπερβολικά λόγια ἐκφράστηκαν ἀπό στόματα ἱεραρχῶν περί τοῦ ἀποθανόντος ἀρχιερέως, ὅπως π.χ. ὅτι ὑπῆρξε «ἕνας φωτισμένος καί ἄξιος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς περιοχῆς τῆς Μακεδονίας, ἡ φωνή τοῦ ὁποίου θά λείψει ἰδιαίτερα στίς δύσκολες ἡμέρες, πού περνάει ἡ Πατρίδα μας»[4], ἤ ὅτι «ἀπεδείχθη εἰς καιρούς χαλεπούς ἄριστος καί ἄξιος οἰακοστρόφος τῆς λαχούσης αὐτοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, τήν ὁποία ἐποίμανε θεοφιλῶς ἐπί 12 συναπτά ἔτη»[5], ἤ ὅτι ἦταν «ἄνδρας ἔμψυχος καί τολμηρός, γενναῖος καί ἄφοβος, πλήρης αὐταπαρνήσεως καί παρρησίας, ἕνας Ἐπίσκοπος γιά τά δύσκολα, ἕνας αὐθεντικός ἄνθρωπος, αὐθεντικός Χριστιανός, αὐθεντικός Ἐπίσκοπος, πού τρεφόταν ἀπό τό ἀσκητικό ἦθος της Ἐκκλησίας καί λιτάνευε μετά καυχήσεως τό τιμημένο ράσο»[6], ἤ ὅτι ἦταν «τιμή γιά τήν Ἐκκλησία ἡ μορφή τοῦ Μητροπολίτη Παύλου»[7], ἤ ὅτι «ἦταν ἕνας ἐκλεκτός Ἀρχιερεύς, ζηλωτής, φλογερός, προσεχτικός, διδακτικός μέ καλή χρήση τοῦ λόγου. Εἶναι ἕνα κενό στήν Ἐκκλησία καί προπαντός στήν περιοχή ἐδῶ τῆς Μακεδονίας. Ἀνεξίκακος, δέν εἶχε μέ κανέναν τίποτα ἐναντίον. Ἦταν πραγματικά ἕνας ἀπό τούς ἐκλεκτούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως ἐδῶ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας»[8], ἤ ὅτι «χάσαμε ἕναν πολύ καλό Ἐπίσκοπο»[9], ἤ ὅτι ἦταν «ἐργάτης ἀνεπαίσχυντος τοῦ Ευαγγελίου, ὁ ὁποῖος ὀρθοτομοῦσε τόν λόγον τῆς Ἀληθείας» καί «συναρπαστικός ἱεροκήρυκας, πού χάριζε ζωντανό καί κρυστάλλινο νερό τῆς θείας διδασκαλίας»[10] καί «ἐπίσκοπος παρρησίας»[11] κ.λπ.
Νομίζουμε ὅτι δέν εἶναι καιρός γιά ἐπαίνους, ἀλλά εὐχῶν χρεία γιά συγχώρεση τῆς ψυχῆς του.
Ἰδού, λοιπόν, τά κυριώτερα λεχθέντα, γραφέντα καί πραχθέντα τοῦ Σεβ. Μητρ. Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου, ἀλλά καί γνῶμες ἄλλων ἱεραρχῶν καί λαϊκῶν γιά τό πρόσωπό του.      
1) 15-4-2010 : Ὁ μητροπολίτης Σιατίστης Παῦλος τελεῖ τίς ἀκολουθίες στά Νέα Ελληνικά.

(ΠΗΓΗ : «Eὐθύνη καί ἀνευθυνότητα στό ζήτημα τῶν μεταφράσεων τῶν λειτουργικών κειμένων», ἐν ἐφημερίδα «Τό Βήμα» (15-04-2010), http://aktines.blogspot.com/2010/04/e.html)
2) 16-10-2012 : Σιατίστης Παῦλος γιά τό Corpus Cristi  : «γνωστοί ἀγανακτισμένοι πάντα μέ τούς ἄλλους καί ποτέ μέ τόν ἑαυτό τους», «δῆθεν ὑπερασπισταί τοῦ Χριστοῦ», «ψευτο-ὁμολογητές καί ψευτο-ἥρωες», «θερμόαιμοι» καί «ἀγωνιστές» οἱ ἀντιδρῶντες στό χυδαῖο ἔργο˙ «Ἱερά Ἐξέταση καί μουσουλμανισμός» ἀντίδραση.
Παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπό τό κείμενο τοῦ Σεβ. Σιατίστης κυροῦ Παύλου, ὅπως δημοσιεύθηκε :
 Δύο λόγια νοιώθω τήν ἀνάγκη νά πῶ, ξέροντας πώς θά ἐνοχλήσουν πολλούς. Ἀφορμή τά ὅσα διαδρατίστηκαν μέ ἕνα ἄθλιο κινηματογραφικό ἔργο.
Μέχρι τά πρόσφατα γεγονότα ἡ ἀντικειμενική κριτική εἶχε ἀποφανθεῖ ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ἔργο ἀμφιβόλου καλλιτεχνικῆς ἀξίας, γιά μιά μετριότητα.
Ἡ δεύτερη πληροφορία, πού εἴχαμε, εἶναι ὅτι οἱ συντελεστές του, θά ἐπεδίωκαν τήν σύγκρουση μέ την Ἐκκλησία γιά καθαρά διαφημιστικούς καί εἰσπρακτικούς λόγους.
Ἤδη κάποιοι γνωστοί, ἀγανακτισμένοι πάντα μέ τούς ἄλλους καί ποτέ μέ τόν ἑαυτό τους, ρωτοῦσαν τί κάνει ἡ Ἱερά Σύνοδος.
Ἡ Σύνοδος ὄντως ἀπασχολήθηκε μέ τό θέμα, τό συζήτησε, εἶχε τίς πληροφορίες γιά τήν ἐπιδιωκόμενη σύγκρουση ἐκ μέρους τῶν συντελεστῶν τῆς ταινίας καί ἀποφάσισε νά ἀντιδράσει μέ σύνεση, χωρίς ὅμως νά τούς προσφέρει την ἐπιδιωκόμενη εὐκαιρία.
Πάντα, ὅμως, ὑπάρχουν ἐκεῖνοι, πού θεωροῦν μόνο τή γνώμη τους σωστή. Ἐκεῖνοι, πού πιστεύουν ὅτι κάθε ἄποψη διαφορετική ἀπό τή δική τους εἶναι προδοτική.
Λησμόνησαν ὅτι τό καλό πρέπει νά γίνεται καλά, γιά νά εἶναι καλό.
Τελικά οἱ θλιβεροί συντελεστές τοῦ ἔργου πέτυχαν στό στόχο τους.
Διαφημίστηκαν, παρουσιάστηκαν σάν θύματα οἱ πραγματικοί θύτες, παρουσίασαν σάν τέχνη, τήν χυδαιότητα τοῦ ἐσωτερικοῦ τους κόσμου, τέθηκαν ὑπό τήν προστασία τοῦ γνωστοῦ λόμπυ Τατσόπουλος-Ρεπούση καί σία καί ἔτσι πέτυχαν οἱ δῆθεν ὑπερασπισταί τοῦ Χριστοῦ νά γίνουν οἱ καλύτεροι διαφημιστές μιᾶς χυδαίας μετριότητας.
Νά παρουσιαστεῖ σάν τέχνη τό ἄτεχνο, σάν σημαντικό τό ἀσήμαντο, νά φανοῦν σάν σπουδαῖοι οἱ μετριότητες, νά παριστάνουν τούς ἠθοποιούς οἱ φθορεῖς καί διαφθορεῖς τοῦ ἤθους καί τῆς ἀξιοπρέπειας, ἀνήγαγαν σέ μεγέθη ἀσήμαντα τά θλιβερά ἀνθρωπάκια.
Ναί εἶμαι θυμωμένος μέ αὐτούς τούς ψευτο-ὁμολογητές καί ψευτο-ἥρωες.
Νά τά πάρω, ὅμως, τά πράγματα μέ τήν σειρά.
Θά μέ ἐρωτήσετε: Δέν σέ ἐνόχλησε αὐτό το ἄθλιο ἔργο; Ἀσφαλῶς καί πολύ.
Ὅταν ξέρεις ποιός εἶναι ὁ Χριστός, πού ἀγαπᾶς καί πιστεύεις καί Τον διακονεῖς σέ ὅλη σου τή ζωή, ἐνοχλεῖσαι. Ἐνοχλεῖσαι ἀπό τό κατάντημα τῶν ἀνθρώπων, ἀπό τήν ἀπίστευη διαστροφή τῆς ψυχῆς τους, ἀπό τά θλιβερά ἀπωθημένα καί τίς μειονεξίες τους.
Λυπᾶσαι γιά τή φτήνεια τους, πού προσπαθοῦν νά τήν πουλήσουν γιά τέχνη. Ὅμως ξέρεις : Ὁ Χριστός σου δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Ὅτι ὁ Χριστός σου ΔΕΝ κινδυνεύει ἀπό τα θλιβερά αὐτά ἀνθρωπάρια, ἀπό τά γυναικάρια καί τά ἀνδρείκελα, πού ἰσχυρίζονται ὅτι κάνουν τέχνη.
Ὁ καθένας ὅ,τι ἔχει δίνει καί ὅλοι αὐτοί δείχνουν τί ἔχουν καί ποιοί εἶναι. Δείχνουν μόνοι τους τήν ποιότητά τους καί ρεζιλεύονται.
Ἄν οἱ θερμόαιμοι δέν τούς εἶχαν διαφημίσει, θά εἶχαν περάσει ἀπαρατήρητοι. Τό μόνο, πού κατάφεραν ἡ θλιβερή θιασάρχης καί ἡ παρέα της, εἶναι νά ἐπιβεβαιώσουν τήν γνωστή προφητεία τοῦ Γέροντος Συμεώνος γιά τόν Χριστό. «Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Δυστυχῶς γι'αὐτούς κεῖται εἰς πτῶσιν.
Τό δεύτερο, πού περιμένω νά μέ ρωτήσετε, εἶναι : Μά, δέν πρέπει νά ὑπερασπίσουμε τήν πίστη μας, τόν ὑβριζόμενο Χριστό μας; Ναί, ἀλλά πῶς;
Τήν μέθοδο, πού χρησιμοποίησαν οἱ «ἀγωνιστές», τήν ἔχει ἀποδοκιμάσει ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας.
Εἶναι ἡ μέθοδος τοῦ Πέτρου, πού πῆγε νά ὑπερασπισθεῖ τό Χριστό μέ ἕνα μαχαίρι. Τό ἴδιο λοιπόν κάνουν καί οἱ σημερινοί, πού εἶναι ἱκανοί νά καταστρέψουν, νά κτυπήσουν καί πιθανῶς νά λυντσάρουν τούς ὑβριστές στό ὄνομα τῆς πίστης.
Τί θλιβερό. Ἀλλά, καί πόσο ἐπίκαιρο. Ὁ Χριστός ἀποδοκιμάζει τή μέθοδο τους. Θά μποροῦσε ὁ Χριστός νά ὑπερασπισθεῖ τόν ἑαυτό Του μόνος Του.
Μέ τίς λεγεῶνες των Ἀγγέλων Του. Θά μποροῦσε νά ρίξει φωτιά καί νά τους κάψει. Ἀμφιβάλλετε; Δέν εἶναι ὅμως αὐτό τό πνεῦμα Του.
Ὁ Χριστός δέν κινδυνεύει ἀπό τά θλιβερά αὐτά ἀνθρωπάρια. Δέν κινδυνεύει ἀπό τήν ἀναισχυντία τῶν ἄθεων καί τῶν διεφθαρμένων.
Ἡ Πίστη κινδυνεύει ἀπό τήν ἀμετανοησία τῶν χριστιανῶν, ἀπό τήν ἀπουσία ἁγιασμοῦ καί ἀρώματος χάριτος σ' αὐτούς, πού θέλουν νά λέγονται πιστοί.
Κινδυνεύει ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν, πού ἀντικατέστησαν τόν ἁγιασμό καί τό μαρτύριο γιά τήν πίστη, αὐτή εἶναι ἡ πνευματική ἀντίσταση, μέ τό λυντσάρισμα τῶν ἀπίστων.
Δέν θυμίζει αὐτό κάτι ἀπό Ἱερά Ἐξέταση καί μουσουλμανισμό ἤ κάνω λάθος; Ἀφήσαμε τά βαρύτερα τοῦ νόμου καί κυνηγᾶμε τά ἐντυπωσιακά καί τά εὔκολα.
Ἡ ἀπάντηση στή βλασφημία καί τόν χλευασμό τῆς πίστης εἶναι ἡ ἀναπλήρωση τῆς πτώσεως τῶν ταλαίπωρων χλευαστῶν μέ τό περίσσευμα τῆς δικῆς μας ἀγάπης καί τοῦ δικοῦ μας ἁγιασμοῦ.
Θέλω, ὅμως, νά πῶ καί δυό λόγια καί στούς «ἐπαγγελματίες» ὑπερασπιστές κάθε χυδαιότητας στό ὄνομα της τέχνης.
Μέ τέτοιους ὑπερασπιστές δέν μεταποιεῖται ἡ χυδαιότητα, ἀδικεῖται ἡ τέχνη, ἀλλά καί ἀποκαλύπτεται ἡ πνευματική πτωχεία τῶν δῆθεν προοδευτικῶν.
Ἡ ταύτιση τῆς χυδαιότητας μέ τήν τέχνη δέν τιμᾶ αὐτούς, πού τό ἐπιχειροῦν. Ἐλευθερία τοῦ λόγου εἶναι καί ἡ βλασφημία καί ἡ αἰσχρολογία καί ἡ ρυπαρότητα.
Εἴτε ὅμως μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι ἡ γλώσσα πάντα λαλεῖ ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς καί ἔτσι οἱ ἄνθρωποι δέν δείχνουν τήν ἀνύπαρκτη ἐλευθερία τους, ἀλλά τήν θλιβερή ποιότητα καί τό περιεχόμενο τῆς καρδιᾶς τους καί αὐτορεζιλεύονται πέρα ἀπό τούς τίτλους καί τούς τύπους τους.
Κανένα ἐπιχείρημα δέν ἀποκτᾶ οὐσία καί ἀλήθεια, κρυπτόμενο πίσω ἀπό τό βαρύγδουπο τίτλο τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Καθηγητῆ σέ μιά ἐποχή, πού μιά τέτοια ἐκλογή ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ὑποστήριξη συντεχνιῶν ποικίλης μορφῆς, πολύ περισσότερο ὅταν κάποιοι ἀληθινά ἱκανοί ἀπερρίφθησαν, γιατί δέν ἀνῆκαν στήν «ὁμάδα», γιατί τούς ἀπέρριψε ὁ ἰδεολογικός Προκρούστης.
Ἡ χυδαιότητα καί ἡ αἰσχρότητα οὔτε τέχνη εἶναι, οὔτε πολιτισμός.
3) 25/27-10-2012 Βίντεο ἀπό τήν ἐνθουσιώδη ὑποδοχή τοῦ Πατριάρχου στή Σιάτιστα
(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.com/2012/10/blog-post_6747.html)
4) 26-10-2012 Σιατίστης Παῦλος γιά Βαρθολομαῖο : «Πατριάρχης τοῦ Γένους» καί «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»
«Μεγάλη εἶναι ἡ συγκίνησή μας, πού ἔχουμε ἀνάμεσά μας τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους μας! Τόν συνοψίζοντα εἰς τό τίμιο πρόσωπο Αὐτοῦ, τήν ἱστορία καί τήν ζωή τοῦ Γένους ἡμῶν. Τό στήριγμα τοῦ παρόντος καί τήν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος, καθῶς εἶστε τό μοναδικό πρόσωπο, τό ὁποῖο τιμᾶ τό Γένος μας, ὅπου γῆς  καί μᾶς κάνετε ὑπερήφανους», πρόσθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Σιατίστης.
Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ κ. Παῦλος, ὑπογράμμισε : «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου! Αὐτές τίς ἡμέρες συμπληρώσατε 21 χρόνια στόν Οἰκουμενικό Θρόνο, καί θυμᾶμαι, ὅταν εἶχα ἔρθει μέ τόν γέροντά μου νά σᾶς εὐχηθῶ καί σήμερα σᾶς ὑποδεχόμεθα ὡς Ἐπίσκοπος στήν Ἐπαρχία μου».
«Παναγιώτατε, εἶστε ἐδῶ γιατί σᾶς θέλουμε καί σᾶς ἀγαποῦμε! Εἶστε ὁ Πατριάρχης μας, σέ ἐμᾶς τούς Μακεδόνας, δέν ταιριάζει ἡ μιζέρια, ἀλλά ἡ ἀρχοντιά», πρόσθεσε, κλείνοντας ὁ Μητροπολίτης Σιατίστης.
Στή συνέχεια ὁ κ. Παῦλος προσέφερε ἕνα ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, τονίζοντας ὅτι «Σᾶς προσφέρουμε ἕνα ἁπλό δῶρο, ἕνα ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο, πού πάνω ἔχει τόν Ἅγιο Δημήτριο, καί νά τό φορᾶτε πάντα στήν καρδιά σας».
(ΠΗΓΗ : Ἀπόσπασμα ἀπό τήν προσφώνηση Σεβ. Μητρ. Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στό τέλος τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης (26-10-2012), https://siatistaagiosnikolaos.gr/2012/11/03/οδοιπορικό-στην-τριήμερη-επίσκεψη-το/)
5) 21/22-1-2013 Συμμετεῖχε στό συνέδριο «Ἐκκλησία καί Ἀριστερά» καί ἐκφώνησε εἰσήγηση μέ θέμα : «Τό μεταναστευτικό πρόβλημα», ἐνισχύοντας μέ τήν παρουσία του τούς ἀθέους καί ἐκκλησιομάχους.
(ΠΗΓΗ : http://blogs.auth.gr/moschosg/το-μεταναστευτικο-προβλημα-h-εισήγηση/)
Ὁ ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, σέ κείμενό του μέ θέμα : «Ἐκκλησία καί Ἀριστερα˙ σκέψεις καί ἐκτιμήσεις»[12], σημειώνει σχετικά : «… Τήν Ἐκκλησία, ἐν πρώτοις, ἐξεπροσώπησαν σέ ἐπίπεδο ἐπισκόπων, ἄν ἐξαιρέσουμε τόν μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, ἡ γνωστή ὁμάδα τῶν μεταπατερικῶν ἱεραρχῶν, ὑποστηρικτῶν τῆς «Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν» τοῦ Βόλου, οἱ ὁποῖοι συμπορεύονται καί ὑποστηρίζουν τίς θέσεις τῆς Ἀριστερᾶς σέ βασικά καί σωτηριώδη θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καί ζωῆς, ὅπως εἶναι τό θέμα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί τῆς μεταβολῆς τοῦ κατηχητικοῦ καί ὁμολογιακοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ θρησκειολογικό. Ἀφήνω καί τήν ἀντισυνοδική συμπεριφορά μερικῶν ἐξ αὐτῶν στό θέμα τῆς μεταφράσεως τῶν λειτουργικῶν κειμένων, τήν προκλητική καί ἀρεστή βέβαια στούς «προοδευτικούς» Ἀριστερούς δήλωση ἑνός ἐξ αὐτῶν ὅτι πρέπει οἱ κληρικοί νά πετάξουν τά ράσα, ὡς καί τήν ὑπό τοῦ ἰδίου χορηγηθεῖσα ἄδεια σέ ὁμάδες Προτεσταντῶν νά μοιράζουν τήν Καινή Διαθήκη τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας στά σπίτια τῶν Ὀρθοδόξων τῆς ἐπαρχίας του. Πρόκειται γιά τούς μητροπολίτες Δημητριάδος Ἰγνάτιο, Μεσσηνίας Χρυσόστομο, Σιατίστης Παῦλο καί Ἀέξανδρουπόλεως Ἄνθιμο, ὁ καθένας ἀπό τούς ὁποίους βαρύνεται μέ ὅλα ἤ μέ μερικά ἀπό τά ἐπισημανθέντα ἐκκλησιολογικά ἀτοπήματα, στά ὁποῖα πρέπει νά προσθέσουμε καί τό κοινό γνώρισμα ὅλων ὅτι εἶναι ὑποστηρικτές καί στυλοβάτες τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εἶναι, λοιπόν, δυνατόν νά ἐμφανίζεται αὐτή ἡ ὁμάδα τῶν ἀρχιερέων ὅτι ἐκπροσωπεῖ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων, τούς ὁποίους ἀσεβῶς καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ καταργοῦν μέ τήν ἐπινοηθεῖσα νέα αἵρεση τῆς Μεταπατερικῆς Θεολογίας; »…
6) 17-6-2013 N. Ἰ. Σωτηροπούλου, θεολόγου καὶ φιλολόγου : «Περὶ τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης Παύλου»
Παραθέτουμε τό ἄρθρο τοῦ μακαριστοῦ Ν. Σωτηροπούλου, ὅπως δημοσιεύθηκε :
Στὴ «Xριστιανικὴ» τῆς 23ης Mαΐου 2013 δημοσιεύεται ἄρθρο τοῦ Mητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου μὲ θέμα «Ὁ χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς ἀπέναντι στὴ νεοναζιστικὴ πρόκληση». Tὸ ἄρθρο στρέφεται κατὰ τοῦ πολιτικοῦ Kόμματος τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς, περὶ ἧς πολὺς ὁ λόγος καὶ ἐξ ἧς πολὺς ὁ φόβος τῶν ἄλλων πολιτικῶν Kομμάτων γιὰ τὴν ἄνοδό του, ὅπως δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις. Ὁ Σεβασμιώτατος μὲ ὅλη τὴ δύναμί του ἐπιτίθεται κατὰ τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς, δὲν ἀναγνωρίζει κανένα καλὸ σ' αὐτή, θεωρεῖ ὅτι καὶ ἐξ ἐπόψεως θρησκευτικῆς καὶ ἐξ ἐπόψεως ἐθνικῆς ὑποκρίνεται, ὅτι τὴν ἐνδιαφέρει μόνον ἡ ἐξουσία καὶ ὁ ἑαυτός της, καὶ ὅτι ταυτίζεται μὲ τὸν Διάβολο ἀπολύτως.
Δὲν θ' ἀναλάβωμε τὴν ὑπεράσπισι τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς. Ἡ Xρυσῆ Aὐγή, ὅπως δείχνουν λόγοι καὶ ἀγορεύσεις ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος, διαθέτει στελέχη μορφωμένα καὶ ἱκανὰ γιὰ τὴν ὑπεράσπισί της. Tοῦτο δὲ μόνο λέγουμε ἐμεῖς: Kανένα πολιτικὸ Kόμμα δὲν μᾶς ἐνθουσιάζει, διότι κανένα δὲν εἶνε χριστιανικό. 
Ἂν θέλῃ δὲ τὸ Kόμμα τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς νὰ βοηθήσῃ στὴν ἀνέλκυσι τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν πυθμένα τοῦ ὠκεανοῦ, ὅπου τὴν ἔρριξαν ἀνάξιοι πολιτικοί, ποὺ «κυβέρνησαν» καὶ «κυβερνοῦν» τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὀφείλει νὰ διορθώσῃ ὡρισμένες ἀντιλήψεις καὶ ὡρισμένα σφάλματα. Tότε, ὅπως εἶπεν ὁ Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Kαλαβρύτων καὶ Aἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Ἱεράρχης δυναμικός, ἡ Xρυσῆ Aὐγὴ θὰ εἶνε μία ἐλπίδα γιὰ τὸ Ἔθνος μας.
Tὸν δὲ Mητροπολίτη Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλο ἐρωτοῦμε : Γιατί μὲ τὸ μένος, μὲ τὸ ὁποῖον ἐλέγχει τὴ Xρυσῆ Aὐγή, δὲν ἐλέγχει καὶ τὰ ἄλλα Kόμματα, καὶ μάλιστα τὴν ἄκρα ἀριστερά; Δὲν ταράσσουν τὴν ἀρχιερατικὴ καρδία του ἡ ἀθεΐα, δεδηλωμένη καὶ ἀδήλωτη, ὁ ἀμοραλισμὸς μέχρις ἐγκρίσεως καὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καὶ τὰ πάσης φύσεως ἐγκλήματα, ἰδίως τὰ παλαιότερα ἐγκλήματα Ἑλλήνων ἀνθελλήνων, οἱ ὁποῖοι ἐπιδίωκαν τὴν ὑποταγὴ τῆς Ἑλλάδος στὸν Στάλιν, καὶ τὰ νεώτερα ἐγκλήματα Ἑλλήνων ἀνθελλήνων, ποὺ ὑπέταξαν τὴν Ἑλλάδα στοὺς ξένους τοκογλύφους καὶ τὴν ἐξευτέλισαν διεθνῶς;
Ἐρωτοῦμε ἐπίσης: Γιατί ὁ ἅγιος Σισανίου καὶ Σιατίστης, προτοῦ ἐλέγξῃ τὴ Xρυσῆ Aὐγή, δὲν πλησίασε στελέχη της καὶ δὲν τὰ διαφώτισε καὶ δὲν τὰ συμβούλευσε ὡς πνευματικὸς πατέρας, γιὰ νὰ διορθώσουν ὡρισμένα πράγματα;
Kαὶ ἕνα ἀκόμη ἐρώτημα: Γιατί δὲν ἤλεγξε καὶ τὸν ἀρχιοικουμενιστὴ Πατριάρχη Kωνσταντινουπόλεως Bαρθολομαῖο καὶ δὲν ἔπαυσε τὸ μνημόσυνό του, ἀφοῦ μάλιστα ὑπερέβη ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς ὅλων τῶν αἰώνων μὲ τὸ νὰ θεωρῇ καὶ τὶς αἱρετικὲς κοινότητες Ἐκκλησίες, καὶ τὶς ἄλλες Θρησκεῖες σεβαστὲς καὶ σεβάσμιες καὶ δρόμους σωτηρίας, καὶ τὸ Kοράνιο ἅγιο, καὶ ἄλλα καὶ ἄλλα;…
Ἀφήνοντας τὴν κριτικὴ τοῦ Mητροπολίτου Παύλου κατὰ τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς, ἐρχόμεθα στὴν ἐπισήμανσι ὡρισμένων σοβαρῶν θεολογικῶν λαθῶν στὸ ἄρθρο του.
Γράφει ὁ Σεβασμιώτατος : «Kατὰ τὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη ὁ Θεὸς εἶναι δομικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου». Λάθος, ἅγιε τοῦ Θεοῦ! Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ' εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ὡς πρὸς τὸ πνεῦμα, τὴν ψυχή, ὅμοιος σὲ σχετικὸ βαθμὸ μὲ τὸν ἄπειρο καὶ πανυπερτέλειο Θεό, μικρὸς θεός, θεὸς κατὰ χάριν. Ἀλλ' ὅταν γράφετε, ὅτι «ὁ Θεὸς εἶναι δομικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου», εἶνε σὰν νὰ λέγετε : Ὅπως κατὰ τὴν οἰκοδόμησι οἴκου τὸ τσιμέντο ἢ τὸ σίδερο γίνεται οἰκοδομικὸ ὑλικό, μέρος τοῦ οἴκου, ἔτσι κατὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεός, ἡ θεία οὐσία, γίνεται μέρος τοῦ ἀνθρώπου, ὅπερ ἄτοπον, διότι ἡ θεία οὐσία εἶνε ἀμέθεκτη.
Γράφει ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος : «Ἁμαρτία δὲν σημαίνει μιὰ ἠθικὴ παράβαση. Tὸ ρῆμα ἁμαρτάνω σημαίνει ἀποτυχαίνω, κάνω λάθος». Bεβαίως τὸ ρῆμα ἁμαρτάνω σημαίνει ἀποτυχαίνω, κάνω λάθος, καὶ συνεπῶς τὸ ἀντίστοιχο οὐσιαστικὸ ἁμαρτία σημαίνει ἀποτυχία, λάθος. Ἀλλ' ἁμαρτάνω καὶ ἁμαρτία δὲν ἔχουν μόνον αὐτὲς τὶς σημασίες. Στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὴ Θρησκεία μας τὸ ρῆμα ἁμαρτάνω ἔχει ἠθικὴ σημασία, σημαίνει παραβαίνω τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ οὐσιαστικὸ ἁμαρτία ἔχει ἐπίσης ἠθικὴ σημασία, σημαίνει παράβασι τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.
Ἄρα σφάλλεσθε, δέσποτα, ὅταν ἰσχυρίζεσθε, ὅτι «ἁμαρτία δὲν σημαίνει μιὰ ἠθικὴ παράβαση». Γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ σφάλμα σας, λέγω : Ἐὰν σημαδεύσω καὶ πυροβολήσω ἕνα λαγό, ἀλλ' ἀποτύχω στὸ στόχο μου, καὶ ἐὰν κάνω ἕνα γραμματικὸ λάθος, αὐτὰ ἠθικῶς δὲν συνιστοῦν ἁμαρτία καὶ δὲν χρειάζεται ἐξομολόγησι γι' αὐτά. Ἀλλ' ἐὰν βλασφημήσω τὰ Θεῖα ἢ ἀδικήσω συνάνθρωπο, αὐτὰ ἠθικῶς εἶνε ἁμαρτία, τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἐξομολογηθῶ.
Στηριζόμενος μόνο στὴ γνωστὴ περικοπὴ τοῦ Eὐαγγελίου τοῦ Mατθαίου (κε΄ 31-46) περὶ Δευτέρας Παρουσίας καὶ Kρίσεως ὁ Mητροπολίτης ἰσχυρίζεται, ὅτι κατὰ τὴν Kρίσι «τὸ μέτρο καὶ τὸ κριτήριο εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό : ἡ ἀγάπη». Bεβαίως ἡ ἀγάπη, ἡ κορυφαία τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, θὰ εἶνε μέτρο καὶ κριτήριο, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Xριστὸς θὰ κρίνῃ τὸν κόσμο.
Ἀλλ' εἶνε λάθος νὰ ἰσχυρίζεσθε, δέσποτα, ὅτι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ καλωσύνη πρὸς τοὺς συνανθρώπους θὰ εἶνε τὸ μοναδικὸ μέτρο καὶ κριτήριο, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Xριστὸς θὰ μετρήσῃ καὶ θὰ κρίνῃ τὸν ἄνθρωπο. Ἄλλες περικοπὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς διδάσκουν, ὅτι ὁ Kύριος θὰ κρίνῃ καὶ μὲ ἄλλα κριτήρια, λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν καὶ προθέσεις, καὶ φρονήματα, καὶ λογισμούς, καὶ λόγους καὶ καλὰ καὶ κακὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων.
Ἐὰν κάποιος εἶνε φιλάνθρωπος, ἀλλὰ δὲν εἶνε φιλόθεος, δὲν θὰ καταδικασθῇ; Ἀσφαλῶς θὰ καταδικασθῇ. Γενικῶς κάθε ἀσεβής, βλάσφημος, ἄπιστος, πόρνος, μοιχός, ἀσελγής, ἀκόλαστος, ὁμοφυλόφιλος, μάγος, σατανιστής, μασόνος καὶ ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἁμαρτωλός, ἐὰν παραμείνῃ ἀμετανόητος, θὰ καταδικασθῇ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶνε σαφής.
Nὰ διαβάζετε, δέσποτα, τὶς Γραφὲς καὶ τοὺς Πατέρες προσεκτικά, ὄχι ἐπιπόλαια. Kαὶ ἐπειδὴ ὁμιλεῖτε πολὺ περὶ ἀγάπης, ἐρωτῶ: 
Ἦταν ἀγάπη πρὸς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν καθυβριζόμενο Θεό, ἐκεῖνο τὸ πλῆθος τῶν ὕβρεών σας πρὸς τοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι διαμαρτυρήθηκαν κατ' ἐκείνου τοῦ πρωτοφανοῦς σὲ μέγεθος βλασφημίας θεατρικοῦ ἔργου, ποὺ παρουσίαζε τὸ Xριστό, τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεό, καὶ τοὺς Ἀποστόλους ὡς ὁμοφυλοφίλους;
Ἰσχυρίζεσθε, δέσποτα, ὅτι ἐξ ἀγάπης δὲν μποροῦμε νὰ θεωροῦμε κάποιον ἐχθρό. Λάθος σας καὶ τοῦτο! Διότι ἡ Ἁγία Γραφὴ ὁμιλεῖ καὶ γιὰ ἐχθροὺς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ Xριστὸς συνέστησε ν' ἀγαποῦμε τοὺς ἐχθρούς μας. Δυνάμεθα, λοιπόν, νὰ θεωροῦμε κάποιον ἐχθρό, ἀλλὰ πρέπει καὶ πρὸς αὐτὸν νὰ δείχνωμε ἀγάπη.
Ἰσχυρίζεσθε ἀκόμη, δέσποτα, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ ὁμιλοῦμε «γιὰ φυλετικὴ ὑπεροχὴ κανενός».
Ἀλλὰ καὶ τοῦτο εἶνε λάθος σας! Pατσιστὲς βεβαίως δὲν πρέπει νὰ εἴμεθα. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα τέκνα, ἀπόγονοι, τοῦ αὐτοῦ ζεύγους, τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Eὔας. Ἀλλ' αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι δὲν δυνάμεθα ἔκ τινων ἐπόψεων νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ ὑπεροχὴ μιᾶς φυλῆς καὶ ἑνὸς λαοῦ ἔναντι ἄλλης φυλῆς καὶ ἄλλου λαοῦ.
Ἡ Γραφὴ δὲν χαρακτηρίζει τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ περιούσιο, ἐκλεκτό, διότι κατεῖχε τὴν ἀληθινὴ Θρησκεία; Ἐπίσης ἔτσι δὲν χαρακτηρίζει καὶ τὸν χριστιανικὸ λαό; Kαὶ πάλιν ἡ Γραφὴ δὲν κάνει διακρίσεις μεταξὺ τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ; Kαὶ αὐτὸς ὁ Xριστός, ὁμιλώντας στὴ Σαμαρείτιδα ὡς Ἰουδαῖος, κατὰ τὸ Ἰωάν. δ΄ 22 δὲν ἐξῆρε τοὺς Ἰουδαίους ἔναντι τῶν Σαμαρειτῶν λέγοντας, «Ὑμεῖς (οἱ Σαμαρεῖται) προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς (οἱ Ἰουδαῖοι) προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν»;
Eἶνε ρατσισμός, ἐὰν καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐξαίρωμε ὡρισμένα καλὰ τῆς ἀρχαίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Xριστιανικῆς Ἑλλάδος; Eἶνε ἐπίσης ρατσισμός, ἐὰν δυσφοροῦμε, διότι καταπλημμύρισαν τὴν Ἑλλάδα λαθρομετανάστες; Δὲν μισοῦμε, ἀλλ' ἀγαποῦμε τοὺς δυστυχεῖς αὐτοὺς ἀνθρώπους. Ἡ μικρὴ ὅμως χώρα μας δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ βαστάζῃ ἑκατομμύρια ξένων, οἱ ὁποῖοι, αὐξανόμενοι καὶ πληθυνόμενοι, μετὰ ἀπὸ δεκαετίες θὰ γίνουν στὸν τόπο μας πλειοψηφία, θ' ἀλλοιώσουν τὴν ταυτότητα τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος καὶ θὰ μᾶς κυβερνήσουν. Finis Graeciae, ἅγιε Σιατίστης!
Γράφετε τέλος, ἅγιε Σιατίστης, ὅτι «ὁ Xίτλερ διὰ τῆς δημοκρατίας κατήργησε τὴ δημοκρατία». Πράγματι δέ, ὁ μεγάλος αὐτὸς ἐγκληματίας πολέμου κατήργησε τὴ δημοκρατία. Ἀλλά, γιατί δὲν γράφετε, ὅτι καὶ ὁ ἄλλος μεγάλος ἐγκληματίας πολέμου, ὁ Στάλιν, κατήργησε τὴ δημοκρατία;
Ἀλλὰ καὶ σεῖς, δέσποτα, Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διὰ τοῦ Eὐαγγελίου δίδαξε τὴν πλήρη δημοκρατία, ἐνῷ ἡ Ἀθήνα δίδαξε κλάσμα δημοκρατίας, καὶ σεῖς, λέγω, καταργήσατε τὴ δημοκρατία, ἀφοῦ ταχθήκατε ὑπὲρ τοῦ καταπτύστου ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου Pουπακιώτη, τὸ ὁποῖο, καταργώντας τὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως καὶ κριτικῆς, καταργεῖ καὶ τὸ τελευταῖο ὑπόλειμμα δημοκρατίας στὴν ταλαίπωρη Πατρίδα μας.
Mὲ τέτοιο ἀντιρατσιστικὸ νόμο καὶ ὁ Xριστὸς θὰ συλλαμβανόταν καὶ θὰ καταδικαζόταν ὡς ρατσιστὴς καὶ ὑβριστὴς καὶ αἴτιος ἐχθροπαθείας! Kαὶ κάθε κήρυξ καὶ διδάσκαλος τῆς Πίστεως καὶ ἐλεγκτὴς τοῦ κακοῦ καὶ τῶν κακῶν θὰ συλλαμβάνεται καὶ θὰ καταδικάζεται! Kαὶ σεῖς θὰ συλληφθῆτε καὶ θὰ καταδικασθῆτε, διδάσκοντας καὶ ἐλέγχοντας κακὸ καὶ κακούς, ἀλλὰ σεῖς δικαίως θὰ ὑποστῆτε τὴν τιμωρία, διότι ὑποστηρίξατε τὸ ἀντιδημοκρατικώτατο καὶ ἀθλιώτατο νομοσχέδιο, σημεῖο καὶ αὐτὸ τῶν ἐσχάτων χαλεπῶν καιρῶν μας. Ποιός περίμενε ἀπὸ σᾶς, θεωρούμενο καλὸ Ἐπίσκοπο, θέσεις καὶ τοποθετήσεις προκλητικώτατες τῶν αἰσθημάτων τῶν πιστῶν, ἀκόμη δὲ καὶ κοσμικῶν ἀνθρώπων;
Δέσποτα, ἔχει παραγίνει τὸ κακὸ μὲ σᾶς. Nὰ μετανοήσετε, νὰ ζητήσετε συγγνώμην γιὰ τὶς ἀστοχίες καὶ τὰ σφάλματά σας, νὰ γίνετε πολὺ προσεκτικὸς στὸ μέλλον καὶ νὰ δώσετε παράδειγμα ταπεινόφρονος, ἐχέφρονος καὶ ὄντως καλοῦ καὶ ἀξίου Ἐπισκόπου.
7) 17-7-2013 Ἀμβρόσιος Καλαβρύτων : Ὁ ἀριστερόστροφος Μητροπολίτης Σιατίστης
Παραθέτουμε τό κείμενο τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, ὅπως δημοσιεύθηκε :
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!
Ὁ ἀγαπητός μας ἐν Χριστῷ Ἀδελφός, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος τώρα τελευταῖα ἔχει πυκνώσει τίς ἐμφανίσεις του στά ΜΜΕ, ἀπ' ὅπου εὐκαίρως - ἀκαίρως προβάλλει τίς ἀριστερόστροφες ἀπόψεις του. Τίς ἀναπτύσσει συνήθως μέ ἕνα ὑπεροπτικό μᾶλλον ὕφος, τό ὁποῖον βέβαια, κατά τήν γνώμην μας, δέν ταιριάζει σέ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη.
Ὁ βαθύς γνώστης τῆς Θεολογικῆς γνώσεως καί λιπαρός μελετητής τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀδικημένος καταφώρως ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔχει διατυπώσει σοβαρές ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τήν ὀρθότητα μερικῶν ἀπόψεων τοῦ Σεβ. Σισανίου κ. Παύλου.
Μέ γνώμονα τήν ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας καί μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι τό κριτικό κείμενο τοῦ κ. Νικ. Σωτηροπούλου μπορεῖ νά δώσει στόν μνημονευθέντα Ἱεράρχη μιά εὐκαιρία ἀναθεωρήσεως μερικῶν ἐσφαλμένων ἀντιλήψεών του, μέ προσωπική μας πρωτοβουλία, μεταφέρουμε στόν ἱστότοπό μας τό ἄρθρο αὐτό μέ πάθος γιά τήν ἀλήθεια! Δέν ξεχνᾶμε τό γεγονός, ὅτι ὁ Σεβ. Σισανίου κ. Παῦλος μέ πολλή περιφρόνηση ἔχει ἐκφρασθῆ γιά τό ταπεινό πρόσωπό μας! Ὡμίλησε "γιά ἀκύρωση τῆς πίστεώς μας"!!!! Ἐμεῖς σήμερα ἐφαρμόζουμε τό ἀρχαῖο ρητό : «δίδου σοφῷ ἀφορμήν καί σοφώτερος  ἔσται». Ἀγαπᾶμε τόν λόγιο καί σεμνό Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος, μεθυσμένος ἀπό τήν «δόξα» τῶν ΜΜΕ, τώρα τελευταία ἀστόχησε, ἀναπτύσσοντας τίς ἀπόψεις του.
Αἴγιον, 17 Ἰουλίου 2013 - Ἐπέτειος τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας μας 17.07.1963
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
(ΠΗΓΗ : https://www.katanixis.gr/2013/07/blog-post_3563.html)
8) 5-9-2013 Σεβ. Σιατίστης Παῦλος : Ἀπάντηση σέ ἀήθη ἐπίθεση
Παραθέτουμε τό κείμενο τοῦ Σεβ. Σιατίστης κυροῦ Παύλου, ὅπως δημοσιεύθηκε :
Μιά ἀήθης, ἀναίτια καί ἀπροσδόκητη ἐπίθεση εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος τόν περασμένο μήνα. Ἐπιστρέφοτας ἀπό τήν πανήγυρη τῆς Ἁγίας Μαρίνας στήν ἱστορική κωμόπολη τοῦ Τσοτυλίου καί ἀνοίγοντας τό διαδίκτυο εἶδα ξαφνικά τήν φωτογραφία μου δίπλα στόν Σεβ. Καλαβρύτων μέ τίτλο τήν δήλωσή του «τό ὕφος τοῦ Μητροπολίτη Σιατίστης δέν ταιριάζει σέ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη». Ἀναφερόμενος δέ στό πρόσωπό μου λέγει : «τώρα τελευταῖα ἔχει πυκνώσει τίς ἐμφανίσεις του στά ΜΜΕ ἀπ’ ὅπου εὐκαίρως ἀκαίρως προβάλλει τίς ἀριστερόστροφες ἀπόψεις του».
Γνωρίζω καλά ὅτι ἡ ἐπίθεση αὐτή εἶναι σχεδιασμένη ἀπό καιρό. Φίλος του Ἱεράρχης καί μάλιστα σέ ἱερή ὥρα μοῦ εἶπε : «ἀπό τόν Καλαβρύτων θά τήν βρεῖς» Τώρα καταλαβαίνω τήν σημασία τῶν λόγων ἐκείνων, πού ταυτόχρονα φανερώνουν τόν σχεδιασμό τῆς ὑπόθεσης. Δέν φανταζόμουνα εἰλικρινά ὅτι θά ἑόρταζε τήν ἐπέτειο τῆς εἰς πρεσβύτερον χειροτονίας του, κάνοντας σπονδή στήν Χρυσή Αὐγή μέ τήν ἐπίθεσή του στό πρόσωπό μου, γιατί ἐπί τῆς οὐσίας περί αὐτοῦ πρόκειται. Ἄν δέν μέ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου στά ΜΜΕ εἶχα καί τότε καί ἔχω κάτι μῆνες νά ἐμφανιστῶ καί αὐτό εἶναι ἐπιλογή μου, γιατί προσκλήσεις δέχθηκα. Νομίζω ὅτι εἶναι πρίν ἀπό τό Πάσχα, ἐάν καί αὐτό δέν ἔχει τελικά τόση σημασία. Λίαν λοιπόν βραδυφλεγής ἡ ἔκρηξή του, ἐκτός τόπου καί χρόνου, ἀλλά καί ὀλίγον προβοκατόρικη, γιατί μᾶλλον μέ τήν ἐπίθεσή του θέλησε νά μέ σπρώξει νά ξαναβγῶ. Παρόλο πού δέχθηκα πολλές πιέσεις καί μάλιστα μέ ἀφορμή τήν ἐπίθεσή του αὐτή παρέμεινα σιωπηλός γιατί εἶχα πολύ σοβαρότερα πράγματα νά κάνω. Ἤμουν σέ Κατασκήνωση καί θεώρησα ὅτι τό ἔργο αὐτό καθώς καί ὁ ἀρχόμενος Αὔγουστος μέ τίς ἱερές παρακλήσεις ἦταν πολύ πιό σημαντικά.
Σκέφθηκα πάρα πολύ ἄν θά ἔπρεπε νά ἀπαντήσω. Καί ἐάν ἡ ἐπίθεση αὐτή ἀφοροῦσε ἐμένα προσωπικά δέν θά ἀπαντοῦσα οὔτε τώρα. Ἔμαθα πολύ νωρίς νά μήν φοβᾶμαι τήν ἀμφισβήτηση. Ἀντίθετα τήν θεωρῶ τεκμήριο τῆς ἐλευθερίας «ἧ ὁ Χριστός ἐμέ ἐλευθέρωσε». Πολλοί ἐπιχειροῦν νά ἐλέγξουν τήν ἐκκλησιαστική μας ζωή, ἄλλοτε μέ τόν φόβο, ἄλλοτε μέ τήν ἀπειλή τοῦ διασυρμοῦ καί τά τοιαῦτα. Εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ἀφορᾶ τό γραφικό λόγιο: «Ἀλλ’ἔρχεται ὥρα ἐν ᾖ, πᾶς ὁ ἀποκτείνας ἡμᾶς δόξη λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ». Εἶχα ὅμως καί τήν μεγάλη εὐκαιρία στό βιβλίο τῆς Γ΄ Λυκείου τῆς χρονιᾶς πού τελείωσα τό Λύκειο νά περιέχεται τό ποίημα τοῦ Κίπλιν τό γνωστό «Ἄν». Μοῦ ἐντυπώθηκαν τρεῖς στροφές:
«Ἄν μπορεῖς νά κρατιέσαι νηφάλιος σάν ὅλοι τριγύρω τά ἔχουν χαμένα καί φταίχτη σέ κράζουν γιά τοῦτο. Ἄν μπορεῖς μιάν ἀλήθεια πού λές νά τήν βλέπεις νά γίνεται γιά ἀνόητους παγίδα.
Ἄν μπορεῖς νά συναντήσεις στό διάβα σου τόν ἔπαινο καί τήν καταφρόνια καί νά φερθεῖς σ’ αὐτούς τούς δυό κατεργάρους ὁλοῒδια… τότε πιά ἔγινες ἄνδρας παιδί μου (λέει ὁ Κίπλιν) τότε ἔγινες ἐλεύθερος ἀδελφέ μου, λέγω ἐγώ σήμερα».
Ὅλα αὐτά λοιπόν ἔχουν ἐμπεδωθεῖ καλά μέσα μου καί ἔτσι ἔμαθα ἀπό πολύ νωρίς νά χορεύω στό δικό μου ρυθμό, στό ρυθμό τῆς πίστης μου, στό ρυθμό τῆς εὐθύνης μου ὡς Ὀρθοδόξου Ἱεράρχου καί ὄχι στό ρυθμό τῶν ἐθνικοθρησκευτικῶν παραγγελμάτων κανενός. Αὐτή τήν φορά ὅμως ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει καί ἀριστεροδέξιο ψάλτη τόν κ. Σωτηρόπουλο καί θέλω καί σέ αὐτό τό σημεῖο νά ἐπισημάνω κάτι.
Φαίνεται ὅτι ὁ τελευταῖος τακτοποίησε ὅλα τά τοῦ οἴκου του, τήν ἐκκρεμότητά του ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τόν ἔχει ἀφορίσει, τό κατάντημα τῆς ὀργανώσεως στήν ὁποία ἀνῆκε, ὅπου πλέον οἱ πρώην «ἐν Χριστῷ ἀδελφοί» λύνουν τίς διαφορές τους στά δικαστήρια καί ὄχι διά τοῦ Εὐαγγελίου. Δέν κατάλαβε, καίτοι Θεολόγος, ὅτι ὅλα αὐτά τά καμώματα εἶναι ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων καί γι’αὐτό διελύθησαν καί βρῆκε στάδιο δόξης λαμπρόν νά κατατροπώσει τόν ἐχθρό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος, ὄχι βέβαια τόν παγανισμό τῆς Χ.Α., αὐτόν τόν ὑπερασπίζεται μέ πάθος καί πολλή ὑποκρισία, ἀλλά τόν Μητροπολίτη Σιατίστης. Τί νά κάνουμε, ὁ καθένας δίνει ὅ,τι ἔχει.
Ὁ Σεβ. Καλαβρύτων τόν τελευταῖο καιρό, καί ἰδιαιτέρως ἀπό τό Συνέδριο «Ἐκκλησία καί Ἀριστερά» μέ κατηγορεῖ γιά ἀριστερόστροφες ἀπόψεις καί ἀκόμη καθαρώτερα γιά ἀριστερό καί μάλιστα μέ κόκκινη δική του ὑπογράμμιση. Στήν ἀρχή μέ ἐξέπληξε, σήμερα πλέον δέν μέ ἐκπλήσσει καί ἰδιαίτερα μετά τόν τρόπο πού μεταχειρίσθηκε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μαρωνείας κ. Παντελεήμονα. Τόν νέον αὐτόν Ἱεράρχη τόν διέσυρε πανορθοδόξως μέσω τῆς ἱστοσελίδας του καί τόν κατήγγειλε στή Ἱερά Σύνοδο, ὅτι στήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη του στόν Μουφτῆ τῆς Κομοτηνῆς τοῦ πρόσφερε ὡς δῶρο ἕνα Κοράνιο. Οὐδέν ψευδέστερον τούτου. Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας πρόσφερε μόνον τό ἀναμνηστικό τῆς Ἐνθρονίσεως του. Ἔμεινε ἄφωνος ὁ νέος Μητροπολίτης ἀπό τήν ἀήθη αὐτή ἐπίθεση. Ὁ πνευματικός του πατέρας Μητροπολίτης Ξάνθης ἐνημέρωσε τόν Σεβ. Καλαβρύτων διά τό ἀναληθές τῆς καταγγελίας, ἀλλά οὗτος ἐσιώπησε. Δέν διόρθωσε τό σφάλμα του, δέν διεκήρυξε τό λάθος του, δέν ὁμολόγησε ἀπό τήν ἱστοσελίδα του τήν πλάνη του, δέν ἀπεκατέστησε τόν διασυρθέντα νέο Μητροπολίτη. Καί προφανῶς «ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως του» συνέχισε τήν Ἀρχιερατική του διακονία. Τί νά περιμένω λοιπόν ἐγώ διά τόν ἑαυτό μου πού τόλμησα καί ἔθιξα τά ὅσια καί τά ἱερά, δηλαδή τά ἀνόσια καί τά ἀνίερα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, αὐτῆς τῆς «γλυκειᾶς ἐλπίδας» τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων.
Ἄς ξεκαθαρίσουμε λοιπόν μερικά πράγματα :
Δέν ὑπῆρξα ποτέ ἀριστερός, ὅπως δέν ὑπῆρξα καί ποτέ δεξιός. Ἔνοιωσα ἀπό πολύ νωρίς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἱερωσύνη μου μέ κάλυπταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Εὐγνωμονῶ τόν Θεό καί τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΝΙΚΟΛΑΟ πού μοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία νά διακονήσω τήν Ἐκκλησία ἐπί 25 χρόνια στό Μαντούδι τῆς Εὔβοιας, τήν μεγάλη ἐργατούπολη τότε. Ἀπέκτησα μιά πολύτιμη ἐμπειρία. Ἀπό τότε, πρίν ἀπό 40 χρόνια περίπου διεκήρυξα ὅτι τό Κεφάλαιο καί ὁ Μαρξισμός ἦταν ὄψεις ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ νομίσματος, τῆς ἐξουσίας καί τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν πολλῶν ἀπό τούς λίγους. Ἡ Ἀριστερά πρόσφερε τό ἰδεολογικό θεμέλιο, τήν ἄρνηση τῆς θεοείδιας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, μετατρέποντας τόν ἄνθρωπο σέ ὡραῖο ζῶο τό ὁποῖο χρειαζόταν περισσότερο σανό, καί τό Κεφάλαιο ἐφάρμοζε τήν θεωρία τῆς Ἀριστερᾶς στήν πράξη ἀντιμετωπίζοντας καί ἐκμεταλλευόμενο τόν ἄνθρωπο σάν ζῶο. Σάν χειριστή, σάν μπαζαδόρο, σάν ἐργάτη, ἀλλά ὄχι σάν ἄνθρωπο. Τά ἔλεγα ὅλα αὐτά πρίν 40 περίπου χρόνια, πρῶτον γιατί τά ἔβλεπα καί δεύτερον ἱστάμενος ἐπί τοῦ ἐδάφους τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πέρα ἀπό κάθε ἀνθρώπινη ἰδεολογία, ἀντιμετωπίζει μέ πληρότητα ὅλα τά ἀνθρώπινα θέματα. Καλύπτει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Δέν χρειάζεται δεκανίκια. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας ἐπειδή εἶναι θεολογικός, εἶναι βαθύτατα πολιτικός καί γι’αὐτόκαλύπτει καί ἑρμηνεύει τή ζωή. Μέ βάση αὐτό τό λόγο ἄσκησα τότε σκληρή κριτική καί πρός τίς δύο πλευρές. Κάποιοι βέβαια τότε μεριμνοῦσαν καί τύρβαζαν γιά ἄλλα. Ἔγραψα μάλιστα τότε πέντε ἄρθρα μέ θέμα «Ἐκκλησία καί Πολιτική» τά ὁποῖα θά ἐπαναδημοσιεύσω γιά νά διαπιστώσουν μερικοί ἀπό πόσο παλιά εἶχα πεῑ αὐτά πού μέ ρωτοῦν σάν σύγχρονοι Ἱεροεξεταστές γιατί δέν τά λέω.
Ἀπό τότε μέχρι σήμερα δέν ἔχω ἀλλάξει. Τό ὅτι σήμερα εἶμαι Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μιά πραγματικότητα πού μέ κάνει νά νιώθω ἀπόλυτη πληρότητα καί δέν χρειάζομαι δεκανίκια δεξιά ἤ ἀριστερά. Θέλω ἀκόμη νά πῶ στόν σεβ. Καλαβρύτων καί στίς συνακολουθοῦσες αὐτῷ φυλλάδες ὅτι στήν Ἱεραρχία δέν ὑπάρχουν ἀριστερούληδες. Ἀριστερούληδες Ἱεράρχες ὑπάρχουν στήν κακότητα τῆς καρδίας τους. Ὑπάρχουν ὅμως δεξιούληδες πού δέν τούς φθάνει ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας καί φρονοῦν ὅτι χρειάζεται ἐθνικοθρησκευτκή ὑποστήριξη. Τό νά διαλέγομαι καί μέ ἀριστερούς εἶναι ποιμαντική μου ὑποχρέωση, τό νά μή διαλέγομαι μέ κάποιους γιατί εἶναι ἀριστεροί, αὐτό σημαίνει ὅτι δέν εἶμαι Ἱεράρχης, ἀλλά κομματάρχης καί ἀντί νά θέτω τόν ἑαυτό μου στήν διακονία τῆς σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν μου τόν κάνω κομματάρχη μιᾶς ἰδεολογίας. Ἄν λοιπόν πιστεύετε ὅτι μόνο οἱ ἀριστεροί εἶναι οἱ κακοί, τότε θά σᾶς θυμίσω ὅτι ὁ Χριστός μοῦ εἶπε, ὅτι δέν ἦλθε νά καλέσει τούς δικαίους, ἀλλά τούς ἁμαρτωλούς σέ μετάνοια. Εὐχαριστῶ δέ «τῷ Θεῷ μου» διότι μέ τήν ταπεινή μου διακονία εἰς τό Μαντούδι, ἀλλά καί ἀλλαχοῦ πολλοί, τούς ὁποίους ἐμεῖς μέ τά καμώματα μας τούς εἴχαμε διώξει ἀπό τήν Ἐκκλησία, ξαναβρῆκαν τό δρόμο τους.
Ὅποιος ἑρμηνεύει δεξιόστροφα τόν εὐαγγελικό λόγο εἶναι λογικό ὅποιον βρίσκεται στόν καθαρό εὐαγγελικό δρόμο νά τόν θεωρεῖ Ἀριστερό.
Ὅλα μου τά ἐπιχειρήματα καί οἱ ὅποιες τοποθετήσεις μου στηρίζονται στό Εὐαγγέλιο καί μόνο. Τό λέει ὅμως ἡ Γραφή καί τό νιώθω μέσα μου ὅλη αὐτήν τελευταία περίοδο. «Ἀλλ’ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ἡμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ».
«Τό ὕφος τοῦ Μητροπολίτου Σιατίστης δέν ταιριάζει σέ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη» σχολιάζει ὁ Σεβ. Καλαβρύτων. Δέν προσπάθησα ποτέ νά ἔχω κάποιο «ὕφος», προσπάθησα πάντα νά εἶμαι ἁπλός, εὐθύς καί κατανοητός. Θά ἀφήσω ἕναν ἄνθρωπο πού ἀπό παιδί ἀγωνίζεται νά ζήσει στήν Ἐκκλησία νά μιλήσει. Στό μήνυμα του μοῦ ἔγραφε: «Σᾶς εὐχαριστοῦμε, Σεβασμιώτατε, γιά τόν ἀπόλυτα καθαρό σας λόγο». Τέτοια μηνύματα πῆρα πολλά μέ ἀνάλογο περιεχόμενο καί μέ ἐπιμονή «στόν καθαρό λόγο». Δέν ταιριάζει λοιπόν σέ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη ὁ καθαρός λόγος; Ποιός ταιριάζει; αὐτός πού λέει καί στό σκύλο καλησπέρα καί στήν γάτα bonsoir; Ταιριάζει ὁ λόγος τοῦ κ. Σωτηρόπουλου πού δέν εἶναι εὐχαριστημένος μέ κανένα κόμμα, ἀλλά ὑμνεῖ τήν Χ.Α.; Δέν καταλάβατε ὅτι οἱ δικοί μας άνθρωποι μᾶς γύρισαν τήν πλάτη ἐξ αἰτίας τῆς διγλωσσίας μας; Ποιό εἶναι ἄραγε τό κριτήριο τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων γιά τήν ποιότητα τοῦ ὀρθοδόξου ὕφους γιά ἕνα Ἱεράρχη;
Ἄς ἔλθω ὅμως γιά λίγο καί στό κείμενο τοῦ κ. Σωτηρόπουλου. Ἕνας τίτλος πού θά ταίριαζε σέ αὐτό τό κείμενο θά ἦταν: «Ἀπόπειρα θεολογικῆς κάλυψης τοῦ Παγανισμοῦ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς» γιατί αὐτό στήν οὐσία κάνει ἐπιχειρώντας μέ ἕνα δικανισμό καί ἕνα σχολαστικισμό νά δικαιώσει τήν Χ.Α καί νά ἀκυρώσει τόν δικό μου λόγο.
Γράφει λίαν ὑποκριτικά καί φαρισαϊκά ὁ κ. Σωτηρόπουλος:
«Δέν θά ἀναλάβωμε τήν ὑπεράσπιση τῆς Χ.Α». Μᾶς πείσατε σίγουρα!!! καί παρακάτω: «Κανένα πολιτικό κόμμα δέν μᾶς ἐνθουσιάζει, διότι κανένα δέν εἶναι χριστιανικό. Ἄν θέλει τό Κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς νά βοηθήσει στήν ἀνέλκυση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν πυθμένα τοῦ ὠκεανοῦ… ὀφείλει νά διορθώσει μερικές ἀντιλήψεις καί ὡρισμένα σφάλματα. Τότε ὅπως εἶπεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, Ἱεράρχης δυναμικός, ἡ Χρυσή Αὐγή θά εἶναι μιά ἐλπίδα γιά τό ἔθνος μας» Βλέπετε ὁ παγανισμός, ὁ ρατσισμός καί ὁ Ναζισμός εἶναι ἁπλές ἀντιλήψεις, κατά τόν κ. Σωτηρόπουλο καί ὄχι ἀνεπίτρεπτες ἐκδοχές!!!
Κατά τά ἄλλα δέν θά ἀναλάβει τήν ὑπεράσπιση τῆς Χ.Α.! Θά τρελαθοῦμε στό τέλος. Τόση ὑποκρισία, τόσος ποταπός φαρισαϊσμός, τέτοιος κουτοπόνηρος λόγος εἶναι χριστιανικός ἤ στοιχειωδῶς ἀντικειμενικός; Ἕνα «οὐαί ὑμῖν» θά ἦταν τό πιό κατάλληλο σχόλιο γιά τήν περίπτωση!!! Ὥστε περιμένει ἕνας Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας καί ἕνας «βαθύς γνώστης τῆς θεολογικῆς γνώσεως» τήν σωτηρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἀπό τόν Παγανισμό (γιά νά ἀφήσω λίγο ἔξω τό Ναζισμό); Βελτιώσεις πρέπει νά κάνουν οἱ τῆς Χ.Α ἤ νά ἀνατρέψουν τελείως τό σαθρό οἰκοδόμημά τους; Ἐπιδέχεται βελτιώσεις ὁ Παγανισμός; Μπορεῖ ὁ Παγανισμός νά εἶναι «ἡ γλυκειά ἐλπίδα» τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος; Ἔχετε διαβάσει τά κείμενα τῆς Χ.Α; Ποτέ δέν ἀρνήθηκαν τήν ταυτότητα τους. Ἔχετε διαβάσει ὅσα ἐσχάτως καί πρός τιμήν καί ἔπαινον του ἔχει ἀποκαλύψει ὁ Σεβ. Πειραιῶς γιά τήν ταυτότητα τῆς Χ.Α.. Σέ δικό τους κείμενο παραδέχθηκαν ὅτι ἀνέβηκαν στό βουνό γιά νά λατρεύσουν τόν Θεό-Ἥλιο καί ὑπερασπίσθηκαν τήν πράξη τους. Θά στείλετε καί τά δικά σας παιδιά νά κάνουν τό ἴδιο; Γιά ποιά βελτίωση λοιπόν μιλᾶτε; Πρίν ἀκόμη ἡ Χ.Α μετεξελιχθεῖ σέ κόμμα σέ μία ἀπό τίς Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις εἶχε ἀναφερθεῖ καί ἐξηγηθεῖ ἡ Παγανιστική ταυτότητα τῆς Χ.Α. Ἡ δική μου ἀντίδραση ἦταν σαφής γιά ὅσους ξέρουν καί διαβάζουν. «Δέν μπορεῖ μιά παγανιστική ὀργάνωση ἤ σήμερα κόμμα νά θεωρηθεῖ ὡς προστάτης τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Σέ μιά τέτοια προοπτική θά λειτουργήσει ὡς δούρειος ἵππος γιά τήν Ἐκκλησία» Εἶναι λοιπόν λάθος μιά τέτοια τοποθέτηση; Εἶναι ἀριστερόστροφη μιά τέτοια τοποθέτηση; Συμφωνεῖτε ἐσεῖς σ’αὐτό πού ζητᾶ ἡ Χ.Α γιά νά δώση τόπο στήν Ἐκκλησία, δηλαδή τό νά γίνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μιά «’Εθνική Ἐκκλησία»; Στό ὄνομα λοιπόν τῆς σωτηρίας τῆς Πατρίδος δίδετε ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί στηρίζετε τό παγανιστικό μόρφωμα τῆς Χ.Α; Σέ τέτοια δυστυχῶς συμπεράσματα ὁδηγεῖ ἡ δεξιόστροφη ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου.
Μέ ἐρωτᾶ ὁ κ. Σωτηρόπουλος: «γιατί τό μένος γιά τήν Χρυσή Αὐγή καί ὄχι τά ἄλλα κόμματα καί μάλιστα τήν ἄκρα ἀριστερά;» καί φανερώνει τά κρύφια τῆς καρδίας του. Εἶναι ἀφελής ἤ κουτοπόνηρος θέτοντας τέτοια ἐρωτήματα;
α. Γιατί ἡ Χ.Α. εἶναι παγανιστική, ἐμφανίστηκε τώρα, ἔχει, σύμφωνα μέ τά δικά της κείμενα, σάν στόχο της «τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀρχαίας θεοσέβειας» καί γι’αὐτό τώρα θά τήν ἀντιμετωπίσουμε.
β. Γιατί ἡ Χ.Α ἐνῶ εἶναι παγανιστική καί ὄνειρο της ἔχει τήν ἐπαναφορά τῆς «ἀρχαίας θεοσέβειας» ἐπιχειρεῖ νά λειτουργήσει ὡς «δούρειος ἵππος» ἐντός τῆς Ἐκκλησίας.
γ. Γιατί, γιά τήν παλαιότερη καί τή νεώτερη Ἀριστερά ἔχω καί παλαιότερα καί πρόσφατα μιλήσει μέ λόγο ὅμως Θεολογικό καί ἐκκλησιαστικό πού εἶναι πιό καταλυτικός καί ὄχι μέ λόγο ἐμφυλιοπολεμικό σάν καί τόν δικό σας.
δ. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πού σήμερα ἀνήκουν στήν Ἀριστερά, πολλούς ἀπό τούς ὁποίους ἔχετε ἐσεῖς στείλει ἐκεῖ μέ τά καμώματα σας, δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ αὐτούς πού ἔκαναν τά ἐγκλήματα καί εἶναι ἀνήθικο νά τούς χρεώνετε μέ πράξεις πού δέν εὐθύνονται καί πού τίς ἀποδοκιμάζουν. Γιατί τά ἐγκλήματα τά κάνουν οἱ ἄνθρωποι καί τέτοια ἐγκλήματα τότε δέν ἔκαναν μόνον οἱ ἀριστεροί.
ε. Γιατί γιά τήν ὁμοφυλοφιλία μίλησα καθαρά καί εὐθέως σέ τηλεοπτικό ἐρώτημα καί κανείς δέν εἶχε νά μοῦ ἀντιλέξει καί σέ πολλά νεανικά ἀκροατήρια, ἀλλά δέν εἶχα ἀντιληφθεῖ ὅτι ἐπιδιώκετε νά γίνετε «νονός» τῆς ἐκκλησιαστικῆς μου διακονίας γιά νά σᾶς ἐνημερώνω!
στ. Μέ ἐρωτᾶ ὁ κ. Σωτηρόπουλος μέ περισσή ὑποκρισία: «γιατί ὁ Ἅγιος Σισανίου προτοῦ ἐλέγξει τήν Χ.Α δέν πλησίασε στελέχη της καί δέν τά διαφώτισε καί δέν τά συνεβούλευσε ὡς πνευματικός πατέρας νά διορθώσουν ὡρισμένα πράγματα»; Δύο εἶναι οἱ ἀπαντήσεις μου: Ἡ πρώτη, ἄφησα τό ἔργο αὐτό σέ σᾶς κ. θεολόγε πού ἔχετε ἰδεολογικές συγκλίσεις μαζί τους. Ἡ δεύτερη: «Οὐαί ὑμῖν γραμματεῖς καί φαρισαῖοι ὑποκριταί!»
ζ. Ὅσον ἀφορᾶ τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ὡς ἐκτός Ἐκκλησίας εὑρισκόμενος, εἶσθε τό πλέον ἀκατάλληλο πρόσωπο γιά νά δίνετε ὁδηγίες. Δυό λόγια ὅμως ἀκόμη ὅσον ἀφορᾶ τά ὑποτιθέμενα λάθη μου καί δέν θά εἶχα ἀντίρρηση ἄν ἦταν λάθη, νά δεχθῶ τή διόρθωση τους.
Χαρακτηρίζετε τήν τοποθέτηση μου ὅτι «ὁ Θεός εἶναι δομικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου» ὡς λάθος καί στή συνέχεια ἐπιβεβαιώνετε τήν ὀρθότητά της μέ ὅσα γράφετε γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, γιατί αὐτό ἐννοῶ. Τήν ψυχή ἐννοῶ «δομικό» στοιχεῖο. Νά χρησιμοποιήσω τόν σκληρό εὐαγγελικό λόγο : «μωροί καί τυφλοί πού δϊυλίζετε τόν κώνωπα τῆς λεκτικῆς ἔκφρασης καί καταπίνετε τήν κάμηλο τοῦ Παγανισμοῦ τῆς Χ.Α.; Ἔπρεπε ὅμως νά βρεῖτε ἐπιχείρημα τή λέξη γιά νά πλήξετε τόν Σιατίστης, πού εἶναι τόσο δριμύς ἐναντίον τῆς Χ.Α. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό περί ἁμαρτίας. Ἡ ἁμαρτία ὡς ὀντολογική ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου πού ὀφείλεται στήν ἄρνηση τοῦ Θείου θελήματος περιέχει τήν ἠθική παράβαση καί τήν ξεπερνάει.
Ναί κ. θεολόγε, ἡ ἀγάπη εἶναι τό μοναδικό κριτήριο, ἔτσι λέγει τό Εὐαγγέλιο, γιατί ὁ Θεός εἶναι Ἀγάπη καί γιατί δέν μπορεῖς νά εἶσαι ἤ νά γίνεσαι ἤ νά ἔχεις ἀγάπη ἄν δέν ἔχεις αὐτά πού ἐσεῖς γράφετε. Ὁ Θεός ἐποίησε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν γένος ἀνθρώπων. Λυπᾶμαι πού δέν ξεχωρίσατε τήν διαφορά τῆς «φυλετικῆς ὑπεροχῆς» ἀπό τήν ἔννοια τοῦ περιουσίου λαοῦ καί δέν εἴδατε ἀκόμη πόσο ἀποδοκιμάσθηκε ὁ περιούσιος αὐτός λαός ἀφοῦ πρῶτα σταύρωσε τόν Μεσσία καί εὐεργέτη του. Τό μεταναστευτικό πρόβλημα εἶναι ἄλλη ὑπόθεση καί ἀφορᾶ τήν Πολιτεία καί ὁ ἄνθρωπος μετανάστης εἶναι ἄλλο καί ἀφορᾶ καί τήν Ἐκκλησία. Ἐγώ κ. θεολόγε ὅταν βλέπω ἕνα μετανάστη πού μοῦ κτυπάει τό τζάμι στό αὐτοκίνητο προβληματίζομαι μήπως, πίσω ἀπό τό πρόσωπο πού βλέπω, ὑπάρχει κάποιος κρυμμένος Χριστός καί πάντα κάτι τοῦ δίνω καί προσπαθῶ τό καλύτερο. Ἴσως εἶμαι ἀφελής. Ἔτσι ἔμαθα ὅμως ἀπό μικρό παιδί, δίπλα στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Γρηγόριο πού ἀδιακρίτως ἔδιδε σέ ὅλους. Προτιμῶ τήν δική μου τήν ἀφέλεια παρά τήν δική σας πονηρία.
Τό ὅτι ὁ Στάλιν κατήργησε τήν δημοκρατία καί ἔκανε ἐγκλήματα εἶναι ἀλήθεια. Μήπως δέν ἔκανε τό ἴδιο ὁ Χίτλερ; Δέν κάνω ἐπιλογές τυράννων κ. Σωτηρόπουλε, ἐσεῖς κάνετε. Γιατί τώρα μίλησα γιά Χίτλερ; Ἀλήθεια κάνετε ὅτι δέν καταλαβαίνετε; Γιατί ὁ Χίτλερ εἶναι τό ἴνδαλμα τῆς Χ.Α. καί τό ξέρετε καλά.
Ἄς καταλάβει ὁ κ. Σωτηρόπουλος ὅτι τό κακό ἔχει παραγίνει μέ ἐκεῖνον. Ἐκεῖνος πρέπει νά μετανοήσει καί νά ἐπιστρέψει στήν Ἐκκλησία. Λυμᾶμαι εἰλικρινά γιατί ἕνας Ἐπίσκοπος καί ἕνας θεολόγος ἔγιναν, καί μάλιστα σχεδιασμένα, οἱ βραχίονες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στήν ἐπίθεσή τους ἐναντίον ἑνός Ἐπισκόπου, πού ἀγωνίζεται νά ὀρθοτομεῖ τόν καθαρό εὐαγγελικό λόγο, ἀναίτια καί ἀπροσδόκητα σέ μιά προσπάθεια νά μήν ἀκούγεται ὁ λόγος του γιατί ἐνοχλεῖ τήν Χρυσή Αὐγή.
Ὁ λόγος λοιπόν γιά τόν ὁποῖο ἀπαντῶ στήν ἀήθη ἐπίθεσή τους εἶναι γιατί συμβαίνει κάτι τό πρωτοφανές. Γιατί τήν ἐπίθεση τους δέν τήν κάνουν ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἀπό τήν πλευρά τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Αὐτήν ὑπερασπίζονται καί ὄχι τήν Ἐκκλησία καί αὐτό εἶναι τό φοβερό.
Δέν πρόκειται νά ἀνοίξω διάλογο μαζί τους. Ἔχω σημαντικώτερα προβλήματα νά ἀντιμετωπίσω. Καί δέν πρόκειται νά ὑπερασπισθῶ τόν ἑαυτό μου ἀπέναντι σέ κανέναν ἀνεγκέφαλο.
Θέλω νά τελειώσω μέ ἕνα ὑπέροχο λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου:
«Δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἄσχημοι, ἀλλά ἄνθρωποι πού δέν μποροῦν νά δείξουν τήν ὀμορφιά τους. Καί δέν μποροῦν νά δείξουν τήν ὀμορφιά τους γιατί δέν ἀγαποῦν καί δέν ἀγαπῶνται!»
Σ’αὐτόν τόν ὑπέροχο λόγο, μόνο ἕνα σχόλιο θέλω νά κάνω : Τό νά μήν ἀγαποῦν εἶναι δικό τους πρόβλημα, τό ΝΑ ΜΗΝ ΑΓΑΠΑΜΕ εἶναι δική μας ἁμαρτία καί ΕΥΘΥΝΗ!
(ΠΗΓΗ : http://www.xristianiki.gr/arkheio-ephemeridas/900/apantese-se-aethe-epithese.html)
9) 2-9-2013 Ἀπάντηση κ. Νικολάου Σωτηροπούλου στόν Μητροπολίτη Σιατίστης Παῦλο
Παραθέτουμε τό κείμενο τοῦ μακαριστοῦ Ν. Σωτηροπούλου, ὅπως δημοσιεύθηκε :
O MHTPOΠOΛITHΣ ΣIATIΣTHΣ OIHMATIAΣ KAI YBPIΣTHΣ
Mὲ δύο ἄρθρα μου ἐπέκρινα τὸν Mητροπολίτη Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλο γιὰ διάφορα σφάλματά του. Tὸν ἐπέκρινε καὶ ὁ δυναμικὸς Mητροπολίτης Kαλαβρύτων καὶ Aἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος.  δὲ ἐπικριθεὶς Mητροπολίτης ἀπάντησε στοὺς δύο ἐπικριτές του μὲ ἄρθροτὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸ ἱστολόγιο Amen τοῦ Διαδικτύουὅπουσημειωτέον «δημοκρατία», καθὼς καὶ στὸ ἱστολόγιο Romfea, δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀνάρτησι καὶ ἰδικῶν μου ἄρθρωνὉ Mητροπολίτης Kαλαβρύτων ἔδωσε τὴν δέουσα ἀπάντησι στὸν Mητροπολίτη Σιατίστης. Mὲ τὸ παρὸν δὲ ἄρθρο ἀπαντῶ καὶ ἐγώ.
Πολλοὶ μοῦ συνέστησαν νὰ μὴν ἀπαντήσω στὸν Σιατίστης. Διότι ἐγὼ μὲν ἔγραψα μὲ ἐπιχειρήματα καὶ εὐπρέπειααὐτὸς δὲ ἀπάντησε χωρὶς ἐπιχειρήματαχωρὶς ἀναγνώρισι οὔτε ἑνόςἔστωσφάλματοςκαὶ μὲ πολλὲς ὕβρειςΣύνηθες ἄλλωστε φαινόμενοοἱ στερούμενοι ἐπιχειρημάτων νὰ ἐκτοξεύουν ὕβρεις ἀφελὴς εἶχα καλὴ ἰδέα γιὰ τὸν Σιατίστηςἀλλὰ διαψεύσθηκα. M πολλὴ λύπη διαπιστώνω ἀπὸ τὰ λόγια τουὅτι ἐν λόγῳ Ἐπίσκοπος ἔχει πολὺ μεγάλη οἴησιλεπτότατο εἶδος ἐγωισμοῦ. Kαὶ δὲν ἀπαντῶ γιαὐτόνδιότι ἀπάντησί μου δὲν πρόκειται νὰ τὸν ὠφελήσῃἈπαντῶ ὅμως γιὰ καλοπροαιρέτους ἀνθρώπουςοἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς.
 Mητροπολίτης Σιατίστηςἀναφέροντας στίχους τοῦ ποιήματος «Ἂν» τοῦ Kίπλινἐμμέσως κατατάσσει τὸν Mητροπολίτη Kαλαβρύτων καὶ ἐμένα στοὺς «ἀνόητους» καὶ «κατεργάρους»Λέγοντας ἐπίσης, «δὲν πρόκειται νὰ ὑπερασπισθῶ τὸν ἑαυτό μου ἀπέναντι σὲ κανέναν ἀνεγκέφαλο», μᾶς παρουσιάζει ὡς «ἀνεγκεφάλους». Mᾶς παρουσιάζει ἀκόμη ὡς «Ἱεροεξεταστὲς» καὶ δολοφόνους, ἐπανειλημμένως ἀναφέροντας τὸ λόγο τοῦ Xριστοῦ πρὸς τούς μαθητές του, «Ἔρχεται ὥρα, ἐν ᾗ πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶςδόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ» (Ἰωάν. ιστ΄ 2).
Ὡς καρδιογνώστης ὁ ἅγιος Σιατίστης ἀποδίδει σ' ἐμένα «πονηρία», «πολλὴ ὑποκρισία», «περισσὴ ὑποκρισία», «τόσο ποταπὸ φαρισαϊσμό», «τέτοιο κουτοπόνηρο λόγο», καὶ ἐξαπολύει ἐναντίον μου τὸ «Oὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταὶ» καὶ τὸ «μωροὶ καὶ τυφλοί».
Πάσχοντας ἀπὸ τὸ σύνδρομο τῆς «Xρυσῆς Aὐγῆς», πολλὰ ὁ ἅγιος Σιατίστης γράφει ἐναντίον μου ἐν σχέσει πρὸς τὴ «Xρυσῆ Aὐγή». Ἐγὼ ἔγραψα : «Δὲν θὰ ἀναλάβωμε τὴν ὑπεράσπισι τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς». «Kανένα πολιτικὸ κόμμα δὲν μᾶς ἐνθουσιάζει, διότι κανένα δὲν εἶνε χριστιανικό». «Ἂν θέλῃ τὸ κόμμα τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς νὰ βοηθήσῃ στὴν ἀνέλκυσι τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν πυθμένα τοῦ ὠκεανοῦ, ὅπου τὴν ἔρριξαν ἀνάξιοι πολιτικοί, ποὺ “κυβέρνησαν” καὶ “κυβερνοῦν” τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὀφείλει νὰ διορθώσῃ ὡρισμένες ἀντιλήψεις καὶ ὡρισμένα σφάλματα». Aὐτὰ τὰ σαφῆ λόγια μου παρεξήγησε καὶ διέστρεψε ὁ Σεβασμιώτατος καὶ μὲ παρουσιάζει ὡς ἔνθερμο ὀπαδό, ὑπερασπιστὴ καὶ ὑμνητὴ τῆς Xρυσῆς Aὐγῆς. Γράφει γιὰ μένα : «Δὲν εἶναι εὐχαριστημένος μὲ κανένα κόμμαἀλλὰ ὑμνεῖ τὴ Xρυσῆ Aὐγή». Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι καὶ ἐρωτῶΠοῦ βρῆκε ὕμνο μου στὴ Xρυσῆ Aὐγή;
Ἐρωτῶ ἐπίσης : Θεωρεῖτε, δέσποτα, ὅλους τοὺς Xρυσαυγῖτες παγανιστές; ἜστωἈλλοἱ Ἀπόστολοι δὲν κήρυξαν μόνο στοὺς Ἰουδαίους, κήρυξαν καὶ στοὺς ἐθνικούς, δηλαδὴ παγανιστές, εἰδωλολάτρες. Kαὶ σεῖς οἱ Ἐπίσκοποι, ὡς διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, ὀφείλετε νὰ πλησιάσετε, νὰ διαφωτίσετε καὶ νὰ φέρετε στὸ Xριστὸ νεοπαγανιστέςἌλλωστε στὶς διαθρησκειακὲς Συναντήσεις Oἰκουμενιστὲς ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες δὲν συναντῶνταιδὲν συνομιλοῦν καὶ δὲν συγχρωτίζονται μὲ εἰδωλολάτρεςπαγανιστές;
ἅγιος Σιατίστης θεωρεῖ καὶ ὅτι ἀφωρίσθηκα δικαίωςεὑρίσκομαι ἐκτὸς Ἐκκλησίαςἔχει παραγίνει τὸ κακὸ μὲ μένακαὶ πρέπει νὰ μετανοήσω καὶ νὰ ἐπιστρέψω στὴν ἘκκλησίαΓράφει ἀπευθυνόμενος σὲ μένα : «Ὅσον ἀφορᾷ τὸν Παναγιώτατο Oἰκουμενικὸ Πατριάρχηὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας εὑρισκόμενος, εἶσθε τὸ πλέον ἀκατάλληλο πρόσωπο γιὰ νὰ δίνετε ὁδηγίες». Ἐπίσης γράφει : «Ἂς καταλάβῃ ὁ κ. Σωτηρόπουλος, ὅτι τὸ κακὸ ἔχει παραγίνει μὲ ἐκεῖνον. Ἐκεῖνος πρέπει νὰ μετανοήσῃ καὶ ἐπιστρέψῃ στὴν Ἐκκλησία».
Mάθετεἅγιε Σιατίστηςὅτι μὲ ἀδικεῖτε καταφώρωςἘγὼ δὲν ἀφωρίσθηκα γιὰ καμμιὰ ἄτιμη πρᾶξιἈφωρίσθηκα, διότι εἶχα τὸ θάρρος νὰ ἐλέγξω κυρίως τρία πράγματα. Πρῶτοντὸ κήρυγμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Aὐστραλίας Στυλιανοῦἀνδρὸς πανισχύρου κοσμικῶςὅτι  Xριστὸς ἦταν «ἀτελὴς καὶ ἁμαρτωλός», μάλιστα ὅπως τὸν περιγράφει  Kαζαντζάκης στὸ ἔργο του « τελευταῖος πειρασμός» (ἐρωμένος δηλαδὴ τῆς Mαγδαληνῆς κ..). Δεύτερον, ἀντικανονικὲς πράξεις τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Bαρθολομαίου, ἐπίσης πανισχύρου κοσμικῶς. Tρίτον, τὴν παναίρεσι καὶ πανθρησκεία τοῦ Oἰκουμενισμοῦ,ποὺ προωθεῖ ὁ ἀρχιοικουμενιστὴς Πατριάρχης. Kαὶ ἐπειδὴ ὁ ἔλεγχος ἦταν δυσάρεστος στοὺς ἐνόχους, ἀλλὰ καταφανῶς δίκαιος, γι' αὐτὸ ἡ λεγομένη Mείζων καὶ Ὑπερτελὴς Σύνοδος τοῦ Φαναρίου, Σύνοδος λῃστρική, μὲ ἀφώρισε τὸ 1993 χωρὶς ἀπαγγελία συγκεκριμένης κατηγορίας καὶ χωρὶς κλῆσι σὲ ἀπολογία. Kαὶ μάθετε, δέσποτα, ὡς ἀμαθὴς στὸ Kανονικὸ Δίκαιο, ὅτι καὶ μόνο διότι ἀφωρίσθηκα χωρὶς κλῆσι σὲ ἀπολογία, κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Kανόνες ὁ ἀφορισμὸς εἶνε ἄκυρος, προῆλθεν ἀπὸ ἐμπαθεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ ἐπιστρέφει στὰ κεφάλια τους.
Σεῖς, δέσποτα, γιατί δὲν ἐλέγξατε τὸν Aὐστραλίας, ποὺ ὕβρισε τὸ Xριστό, ἀλλὰ καὶ ἄλλα αἱρετικὰ καὶ βλάσφημα εἶπε, γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ ταπεινότης μου ἐπίσης τὸν ἤλεγξε; Ἐρώτησα δὲ ἄλλοτε, ἐρωτῶ καὶ τώρα : Γιατί δὲν παύσατε τὸ μνημόσυνο ἢ τοὐλάχιστον δὲν ἐλέγξατε τὸν μεγαλύτερο αἱρεσιάρχη τῶν αἰώνων, τὸν Oἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ποὺ ἀναγνωρίζει τὰ βαπτίσματα τῶν αἱρετικῶν, ποὺ θεωρεῖ τὶς Aἱρέσεις Ἐκκλησίες, ποὺ προχωρεῖ ὅπου δὲν προχώρησαν ἄλλοι αἱρετικοί, ὥστε καὶ τὶς ἄλλες Θρησκεῖες, Θρησκεῖες δαιμονίων κατὰ τὴ Γραφή, αὐτὸς νὰ θεωρῇ σεβαστές, σεβάσμιες καὶ δρόμους σωτηρίας; Δὲν σκεφθήκατεΣεβασμιώτατεὅτι ἐγκρίνοντας Παναγιώτατος καὶ τὶς ἄλλες Θρησκεῖες ἐγκρίνει καὶ τὸν παγανισμόὌχι δὲ μόνο δὲν ἐλέγξατε τὸν Πατριάρχη γιαὐτὲς καὶ ἄλλες βλασφημίες καὶ ἀντορθόδοξες πράξειςἀλλὰ καὶ τοῦ κάνατε θερμὴ ὑποδοχὴ στὴ Σιάτιστα καὶ τοῦ προσφέρατε δόξες καὶ τιμέςὡσὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ τὸν MεσσίαἈκούσθηκε κατὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ τὸ «Eὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Kυρίου», ἐνῷ στὸν Bαρθολομαῖο ἁρμόζει τὸ ἀποστολικό: «Eἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε». Σὲ σᾶς δέ, δέσποτα, ἁρμόζει ἡ συνέχεια τοῦ ἀποστολικοῦ: «Ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (B΄ Ἰωάν. 10-11). Tέτοια χωρία τῆς Γραφῆς ἔπαυσαν νὰ προκαλοῦν ἐντύπωσι στοὺς Oἰκουμενιστὲς καὶ στοὺς φίλους τῶν Oἰκουμενιστῶν;
Στερεῖσθε, Σεβασμιώτατε, παρρησίας ἀπέναντι τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἀλλὰ δὲν στερεῖσθε αὐθαδείας ἀπέναντι τῶν ἀδυνάτων. Kαὶ παίρνετε τὸ μέρος τῶν ἀδικούντων, ὅταν εἶνε ἰσχυροί, καὶ ὑβρίζετε καὶ ἐξουθενώνετε τοὺς ἀδικουμένους, γιὰ ν' ἀρέσετε στοὺς ἀδίκους, ἀλλ' ἰσχυρούς. Eἶσθε καὶ σεῖς ἄδικος, ἀφοῦ φέρεσθε ἔτσι, καὶ φοβηθῆτε, διότι «ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (A΄ Kορστ΄ 9).
Δόξα ὅμως τῷ Θεῷὑπάρχουν καὶ Ἐπίσκοποι δίκαιοιοἱ ὁποῖοι θεωροῦν τὸν Σωτηρόπουλο ὄχι ἀφωρισμένο καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίαςἀλλὰ ζωντανὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁμολογητὴ τῆς Πίστεως. Kαὶ ἀνοίγουν τὶς θύρες τῶν Ἐπισκοπῶν τωνγιὰ νὰ κηρύττῃ ἀπερίτμητο τὸ λόγο τοῦ Θεοῦγιὰ νὰ λέγῃ τὴν ἀλήθεια ὁλόκληρη.
ἅγιος Σιατίστηςγιὰ νὰ μὲ πλήξῃδιέπραξε καὶ τὴν ἀήθεια νὰ εἰσέλθῃ στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος « Σταυρός», τῆς ὁποίας ἤμουν καὶ εἶμαι μέλοςκαὶ νὰ ὁμιλήσῃ περὶ καταντήματος καὶ διαλύσεως τῆς Ἀδελφότητοςἐπειδὴ συνέβησαν σαὐτὴ διενέξεις καὶ διαίρεσιΣυνέβησαν δὲ αὐτάδιότι ἄλλα μέλη ἤθελαν νὰ μεταβληθῇ Ἀδελφότης σὲ μοναστῆρικαὶ ἄλλα ἤθελαν νὰ διατηρήσῃ τὸν ἱεραποστολικὸ καὶ ἀγωνιστικὸ χαρακτῆρα της συμφώνως πρὸς τὸ καταστατικό της.
Γιὰ τὴν περιπέτεια τῆς Ἀδελφότητοςτὴν ὁποία ἵδρυσε ἀείμνηστος σύγχρονος Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας Aὐγουστῖνος Kαντιώτης καὶ ὁποία προσέφερε σπουδαία προσφορὰ στὴν Ἐκκλησίαἐξακολουθεῖ δὲ καὶ μὲ μικρότερη δύναμι νὰ προσφέρῃἔπρεπεδέσποτανὰ χαιρεκακήσετε; Aὐτὴ εἶνε ἀγάπη καὶ πνευματικότης σαςΛάβετε δὲ ὑπὄψιν σαςὅτι καὶ σὲ ἄλλες Ἀδελφότητες, ἱεραποστολικὲς καὶ μοναχικές, ὑπῆρξαν διενέξεις καὶ διαιρέσεις. Προπάντων λάβετε ὑπ' ὄψιν σας, ὅτι στὴ μεγάλη «Ἀδελφότητα» (A΄ Πέτρ. β΄ 17, ε΄ 9), τὴν Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἐκπροσωπεῖτε, συνέβησαν ἀναρίθμητες ἔριδες. Παρουσιάσθηκαν δὲ καὶ ἀναρίθμητα σκάνδαλα. Σκάνδαλα πάσης φύσεως. T δὲ χειρότερο, ἐμφανίσθηκαν πλῆθος αἱρέσεις, καὶ ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἔγιναν πλῆθος διαιρέσεις τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, φοβερὸς κατακερματισμός, ὥστε σήμερα Ἀδελφότης-Ἐκκλησία νὰ εἶνε τὸ μικρότερο μέρος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, οἱ δὲ αἱρέσεις νὰ εἶνε τὸ μεγαλύτερο μέρος, πολὺ μεγαλύτερο. Kαὶ ἐπειδὴ ἔτσι ἐξελίχθηκαν τὰ πράγματα, μποροῦμε, δέσποτα, νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ κατάντημα καὶ διάλυσι τῆς Ἀδελφότητος-Ἐκκλησίας, γιὰ φταίξιμο τοῦ Xριστοῦ συνειδητῶν χριστιανῶν; Σύνες καὶ σύνελθε, χαιρέκακε κατήγορε τῆς μικρῆς Ἀδελφότητός μας « Σταυρός»!
Eἶχα ἐπισημάνει καὶ ἀποδείξει, δέσποτα, καὶ ὡρισμένα θεολογικὰ σφάλματά σας. Ἀλλ' ὁ δεσποτικὸς ἐγωισμός σας δὲν ἄφησε νὰ τὰ παραδεχθῆτε. Tὰ χαρακτηρίσατε «ὑποτιθέμενα», μὴ πραγματικά. Λάβετε δὲ ὑπ' ὄψιν σας, ὅτι, ἐὰν κανεὶς περιφρονῇ ὑποδείξεις καὶ ἀποδείξεις θεολογικῶν σφαλμάτων, γνωμῶν δηλαδὴ ἀντιθέτων πρὸς τὴ Γραφὴ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ ἐπιμένῃ στὰ σφάλματά του, ὑποπίπτει σὲ αἱρέσεις. Ἕνα δὲ ἀπὸ τὰ θεολογικὰ σφάλματά σας, στὸ ὁποῖον ἐπιμένετε, εἶνε καὶ τοῦτο, ὅτι ἡ ἀγάπη θὰ εἶνε τὸ μοναδικὸ κριτήριο, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Kύριος θὰ κρίνῃ τὸν κόσμο. Ἐπιμένετε σ' αὐτὸ τὸ σφάλμα, διότι λαμβάνετε ὑπ' ὄψιν, ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη, ἀλλὰ παραθεωρεῖτε τὴν ἄλλη Γραφικὴ ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε καὶ δικαιοσύνη. Ἰσχυριζόμενος δέ, ὅτι ἡ ἀγάπη εἶνε τὸ μοναδικὸ κριτήριο, καταργεῖτε μία ἄλλη ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ, τὴ δικαιοσύνη, καὶ ὑποπίπτετε σὲ αἵρεσι.
Πολύ, Σεβασμιώτατε, ὁμιλεῖτε περὶ ἀγάπης. Ἀλλ' ἔχετε πραγματικὴ ἀγάπη; Συμβιβάζεται ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη μὲ ἄδικες καὶ ἐμπαθεῖς κρίσεις καὶ ὑβρεολόγια; Ἐμεῖς κρίναμε ὡρισμένα σφάλματά σας. Kαὶ μπορούσαμε νὰ κάνωμε περισσότερες κρίσεις. Ἀλλὰ φειδόμεθα τοῦ χάρτου, τῆς μελάνης καὶ τοῦ χρόνου. Πολὺ δὲ περισσότερο φειδόμεθα τοῦ ἐπισκοπικοῦ σας κύρους. Σεῖς μᾶς ἐξουθενώσατε. Ἐμεῖς δὲν σᾶς ἐξουθενώνουμε. Ἀναγνωρίζουμε, ὅτι κάνατε καὶ κάνετε στὴν Ἐκκλησία ἔργο. Ἀναγνωρίζουμε, ὅτι ἔχετε καλὰ στοιχεῖα. Ἀλλὰ τὰ καλὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἔχετε, δὲν σᾶς σῴζουν, ἁπλῶς βελτιώνουν τὴ θέσι σας στὴν Kόλασι. Γιὰ νὰ σωθῆτε, προπάντων καὶ κυρίως εἶνε ἀνάγκη ν' ἀποβάλετε τὴν οἴησι, νὰ ἐνδυθῆτε τὴ χρυσῆ στολὴ τῆς ταπεινοφροσύνης, νὰ ἐγκολπωθῆτε τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, ἡ ὁποία πλατύνει τὴν καρδιά, ὥστε νὰ χωρῇ καὶ τοὺς ἐχθρούς, καὶ ν' ἀγωνισθῆτε εὐθαρσῶς καὶ ἀνενδότως γιὰ τὴν Πίστι, ἡ ὁποία στοὺς χαλεποὺς καιρούς μας καταπροδίδεται καὶ ἀπὸ τεταγμένους φρουροὺς καὶ ὑπερασπιστές της, μάλιστα τοὺς Oἰκουμενιστές.
Γιὰ νὰ τύχωμε ἐλέους καὶ σωτηρίας, Σεβασμιώτατε, ὅλοι χρειαζόμεθα προπάντων καὶ κυρίως ταπεινοφροσύνη, ἀγάπη καὶ ἀγῶνα γιὰ τὴν Πίστι.
10) 16-12-2014 Ὑπῆρξε συνεργάτης τῆς Ἀκαδημίας «Θεολογικῶν» Σπουδῶν τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος
(ΠΗΓΗ : https://imd.gr/2019/01/eις-μνήμην-μακαριστού-μητροπολίτου-σι/,  https://www.youtube.com/watch?v=1PhH2OKV-RM)
11) 15-12-2015 Ὁ Σιατίστης Παῦλος γιά τό «φτῦστε τους» τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων Ἀμβροσίου
«… Αὐτός ὁ λόγος πού ἀκούστηκε ἀπό ἱερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία γιατί δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν Χριστό. Ὁ Χριστός δέν μίλησε ΠΟΤΕ μέ τέτοιο τρόπο γιά τούς ἀποτυχημένους καί τούς ἁμαρτωλούς.
Μίλησε μέ ἀγάπη, τούς θεράπευσε ἀπό τίς ἀσθένειες τους, τούς προειδοποίησε νά μήν ξαναμαρτήσουν γιά νά μήν τούς συμβοῦν χειρότερα, ἀλλά ποτέ δέν τούς ἔφτυσε καί δέν ἔδιωξε κανένα ἀπό ὅσους τόν πλησίασαν.
Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἰδεολογία, εἶναι ἀγάπη καί ἐπειδή εἶναι ἀγάπη, εἶναι ἀλήθεια καί διακονεῖ καί τήν ἀγάπη καί τήν ἀλήθεια…».
(ΠΗΓΗ : Ἀπόσπασμα ἀπό το κείμενο τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης Παύλου μέ θέμα : «Ἑτοιμάζετε γιά τήν Πατρίδα μέρες σήψης καί παρακμής», 15-12-2015, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/5111-siatistis-etoimazete-gia-tin-patrida-meres-sipsis-kai-parakmis)
12) 22-12-2015 Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος γιά τόν Μητροπολίτη Σισανίου Παῦλο (Α΄)
Παραθέτουμε τό κείμενο τοῦ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, ὅπως δημοσιεύθηκε :
«Εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ» (Ματθ. 18,17)
ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑΚΩΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ!
Κάποιος σεβάσμιος ἀδελφός μας ἐν Χριστῶ Ἱεράρχης τῆς Βορείου Ἑλλάδος δέν χάνει εὐκαιρία γιά νά ἐπιτεθεῖ δημοσίως ἐναντίον μας, πουλώντας Ὀρθοδοξία! Οὔτε τήν ἡλικία μας σέβεται (ἄγομεν τό 78ον ἔτος), ἀλλ' οὔτε καί τά ἔτη τῆς ἀρχιερωσύνης μας! Προηγούμεθα  ἀπ' αὐτοῦ στήν Ἀρχιερωσύνη περίπου 30 χρόνια! Ἐκεῖνος ἐδέχθη τό χάρισμα της Ἀρχιερωσύνης κατά τό ἔτος 2006, ἐνῶ ἡ ἡμετέρα ἐλαχιστότης κατά τό ἔτος 1976!  Ἐκεῖνος ἔχει συμπληρώσει μόλις ἐννέα (9) χρόνια, ἐνῶ ἡμεῖς τά τριάντα ἐννέα (39) εἰς τήν Ἀρχιερωσύνην! Δέν σέβεται τίποτα! Χωρίς κἄν νά προκληθῆ, προέβη σέ κρίσεις ἐναντίον μας. Ἁπλῶς ἔβγαλε τά ἀπωθημένα τῆς ψυχῆς του. Διερωτώμεθα : Αὐτό ἄραγε εἶναι τό νέο ἦθος στήν Ἐκκλησία της Ἑλλάδος; Ὁ Κύριος γνωρίζει! 
Ἰδού τα λόγια του :
«Αὐτός ὁ  λόγος, πού ἀκούστηκε ἀπό ἱερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία γιατί δέν ἔχει σχέση μέ τό Χριστό. Ὁ Χριστός δέν μίλησε ΠΟΤΕ μέ τέτοιον τρόπο γιά τούς ἀποτυχημένους καί τούς ἁμαρτωλούς..... Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἰδεολογία, εἶναι ἀγάπη, καί ἐπειδή εἶναι ἀγάπη εἶναι ἀλήθεια καί διακονεῖ καί τήν ἀγάπη καί τήν ἀλήθεια».
 Στήν ἀπρέπειά του αὐτή τοῦ ἀπαντήσαμε μέ τήν παρακάτω προσωπική μας ἐπιστολή. Σεβόμενοι τήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν, ἀποφεύγουμε κάθε ἄλλη ἀπάντηση στόν πεπλανημμένο αὐτόν Ἀδελφό μας.
Aἴγιον, 22 Δεκεμβρίου 2015
+ Ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ἈΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ἈΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου  2015
Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην  Σισανίου καί Σιατίστης
κ. ΠΑΥΛΟΝ
Ἱεράν Μητρόπολιν
503 00  ΣΙΑΤΙΣΤΑΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Σεβασμιώτατε καί Ἀγαπητέ  μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
   Μέ προσοχήν ἀνέγνωσα τίς Δηλώσεις Σας διά τό «Σύμφωνον ἐλεύθερης συμβίωσης», ὅπως δημοσιεύονται εις τήν ἱστοσελίδα «Romfea.gr» καί Σᾶς συγχαίρω διά τήν σαφῆ τοποθέτησίν Σας. Πράγματι ἡ Χώρα μας ὁδηγεῖται σέ ἡμέρες «σήψης καί παρακμῆς».
Ἀνέγνωσα βεβαίως καί τό σημεῖον, τό ἀναφερόμενον εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου. «Αὐτός ὁ λόγος πού ἀκούσθηκε ἀπό ἱερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία γιατί δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τόν Χριστό. Ὁ Χριστός δέν μίλησε ΠΟΤΕ μέ τέτοιο τρόπο γιά τούς ἀποτυχημένους καί τους ἁμαρτωλούς», γράφετε ἐπί λέξει.
Τοιουτοτρόπως καταδεικνύεται, καί ἑπομένως ἀποδεικνύετε καί ὁμολογεῖτε, ὅτι τό κατ’ἐμοῦ ἀρχαῖον πάθος κυριαρχεῖ ἀκόμη εἰς τήν ψυχήν Σας.
Σᾶς πληροφορῶ ἐντίμως, ὅτι Σᾶς συγχωρῶ ἐκ βάθους καρδίας! Λυποῦμαι ὅμως βαθύτατα, διότι ἕνας κατά τά ἄλλα σεβάσμιος λειτουργός τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου ἀφήνει ἀφύλακτον τήν ψυχήν του!
Ἐάν Σᾶς εἶχον ἀπευθύνῃ ἐρώτησιν, προκειμένου νά χαρακτηρίσετε τίς θέσεις μου ἐπί τοῦ προκειμένου θέματος, θά ἐδικαιολογεῖτο ἴσως νά ἐξωτερικεύσετε τά κατ’ ἐμοῦ ἀφιλάδελφα αἰσθήματά Σας! Ἀλλά νά προβαίνετε δημοσίως καί ἐξ ίδίας πρωτοβουλίας σέ κρίσεις καί χαρακτηρισμούς ἐναντίον ἑνός ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ Σας δέν εἶναι τιμητικόν διά τήν Σεβασμιότητά Σας. Ἐκφράζει ὅμως αὐτό τό νέον ἦθος, τό ὁποῖον ὀλίγον κατ’ ὀλίγον εἰσάγεται εἰς τούς κόλπους τῆς Εκκλησίας!
Τελικῶς ἡ ἀπορία μου εἶναι ἡ ἑξῆς : πῶς συμβιβάζετε τά εἰς τήν συνείδησίν Σας, ὅταν διά μέν τό ἔγκλημα τῆς ὁμοφυλοφυλίας εἶσθε τόσον ἐπιεικής, ἐνῷ ἀντιθέτως διά τι φραστικόν ὀλίσθημα -ἐάν ὄντως εἶναι ὀλίσθημα καί οὐχί ἐνσυνείδητος τρόπος διεγέρσεως τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν- ἑνός ἀδελφοῦ Σας εἶσθε τόσον αὐστηρός κριτής; «Αὐτός πού γράφει αὐτή τήν ὥρα ἔχει δεχθῆ καί ἔχει στηρίξει τέτοια πρόσωπα» γράφετε εἰς τό κείμενόν Σας!
Ταῦτα μετά πολλῆς εἰλικρινείας ἐθεώρησα χρέος μου νά ἐκθέσω εἰς τήν ἀγάπην Σας, νά ἐκζητήσω δέ τήν συγγνώμην Σας διά τόν σκανδαλισμόν, τόν ὁποῖον ἀθελήτως Σᾶς ἐπροξένησα, ἐπί πλέον δέ νά ζητήσω καί τήν πρός Κύριον ἱκεσίαν Σας,  διά νά συγχωρήσῃ ἐμέ τόν ἁμαρτωλόν καί τρισάλθιον δοῦλον Του.
Ἐπί δέ τούτοις Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ καί Σᾶς εὔχομαι
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
(ΠΗΓΗ : http://mkka.blogspot.com/2015/12/1817.html)
13) 23-12-2015 Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος γιά τόν Μητροπολίτη Σισανίου Παῦλο (Β΄)
Παραθέτουμε τό κείμενο τοῦ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, ὅπως δημοσιεύθηκε :
ΕΡΩΤΩ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ κ. ΠΑΥΛΟΝ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ, ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ ΑΝΟΙΚΤΑ : ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΟΙ;                                       
Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Χωρίς κἄν νά ἐρωτηθῆτε, σέ πρόσφατες δημόσιες Δηλώσεις Σας ἀναφερθήκατε στό ταπεινό μου πρόσωπο! Εἴπατε δι' ἐμέ τά φοβερά αὐτά λόγια :   
«Αὐτός ὁ  λόγος, πού ἀκούστηκε ἀπό ἱερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, γιατί δέν ἔχει σχέση μέ τό Χριστό. Ὁ Χριστός δέν μίλησε ΠΟΤΕ μέ τέτοιο τρόπο γιά τούς ἀποτυχημένους καί τούς ἁμαρτωλούς..... Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἰδεολογία, εἶναι ἀγάπη, καί ἐπειδή εἶναι ἀγάπη εἶναι ἀλήθεια καί διακονεῖ καί τήν ἀγάπη καί τήν ἀλήθεια».
Τά πολλά θά τά ποῦμε μετά τίς ἑορτές! Σύμφωνα μέ αὐτά τά λόγια Σας, ἄν ἀληθεύουν, πρέπει νά ὁδηγηθῶ σέ καθαίρεση ἀπό τήν ἱερωσύνη μου! Διότι εἶναι δυνατόν νά κηρύττω λόγια, πού δέν ἔχουν σχέση μέ τό Χριστό; Πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία;
Σᾶς προσφέρω, λοιπόν, τίς φωτογραφίες δύο νεαρῶν, πού ὡς φαίνεται ἔχουν τό «κουσούρι» τῆς ὁμοφυλοφυλίας, ντύθηκαν τό τιμημένο ράσο, μετέβησαν σήμερα τό πρωΐ ἔξω ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν καί ἐκεῖ μέ περισσή ὑπερηφάνεια ἐδημοσιοποίησαν τό ἐλάττωμά τους! 
Μέ τόν τρόπο τους αὐτό προσπάθησαν νά εὐτελίσουν τό ἱερό ράσο! Καί κατώρθωσαν τό ἀκατόρθωτο : δηλ. νά ἐξευτελίσουν τόν ἑαυτόν τους! Δέν εἶναι, λοιπόν, ξεφτυλισμένοι;
Σεῖς, ἄν θέλετε, ἀγκαλιάστε τους! Φιλεῖστε τους! Πάρτε τους κοντά Σας!  Εἰς ἡμᾶς θά εἶναι εὐπρόσδεκτοι μόνον, ἐάν ἔλθουν «ἐν μετανοίᾳ», ἐάν ἔλθουν νά ζητήσουν βοήθεια, γιά νά διορθώσουν τό «κουσούρι» τους! Μόνον τότε!
Μή μᾶς πεῖτε καί πάλι, ὅτι «Ὁ Χριστός δέν μίλησε ΠΟΤΕ μέ τέτοιο τρόπο γιά τούς ἀποτυχημένους καί τούς ἁμαρτωλούς.....», διότι τότε κάποιος μπορεῖ νά Σᾶς κατηγορήσει, ὅτι Σεῖς πλέον ἀλλοιώνετε καί παραχαράσσετε τά λόγια τοῦ Κυρίου μας! Θυμηθῆτε, παρακαλῶ, τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας : «οὐαί ὑμῖν Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριταί..., οὐαί δέ ὑμῖν, ὁδηγοί τυφλοί....οὐαί ὑμῖν......, οὐαί ὑμῖν......, μωροί καί τυφλοί....» (βλ. Ματθ. 23,13-17).
Καθώς πλησιάζουμε τά Χριστούγεννα Σας παρακαλῶ : βγάλτε τό μίσος ἀπό τήν ψυχήν Σας! Ἀγαπῆστε τους ἐν Χριστῶ Ἀδελφούς τοὐλάχιστον τόσο, ὅσον ἀγαπᾶτε αὐτούς τους ἀρρωστημένους ἀδελφούς Σας.
Καλά Χριστούγεννα, ἀγαπητέ μου Ἀδελφέ.
Αἴγιον, 22.12.2015
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
δηλ. αὐτό τό «ἱερωμένο πρόσωπο, πού τά λόγια του ΔΕΝ ἔχουν  σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, γιατί δέν ἔχουν σχέση μέ τό Χριστό»!
+  Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος, ἔφα!
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Ἐρωτᾶται τό Ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης :
Οἱ δύο νεαροί, φορώντας τό ράσο, δέν ὑπέπεσαν στό ἀδίκημα «ἀντιποίηση Ἀρχῆς»; Τό παριστάμενο ἀστυνομικό Ὄργανο δέν ὤφειλε νά συλλάβη τούς δύο ἀσεβεστάτους αὐτούς νεαρούς;
(ΠΗΓΗ : http://mkka.blogspot.com/2015/12/blog-post_23.html)
14) 27-1-2016 Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας γιά τόν Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλο
Παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία πρός τόν Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο, ὅπως δημοσιεύθηκε :
«…3. Τήν φράσιν Σας «φτύστε τους» προσωπικῶς ἔκρινα – ὅπως καί ἔτσι πιστεύω ὅτι εἶναι – ὅτι τήν ἀναφέρετε εἰς τούς διαπράττοντας τήν παρά φύσιν ἁμαρτίαν ὄχι ἐξ ἀδυναμίας, ἡ ὁποία ἔχει τήν καλήν ἐλπίδα νά φέρη εἰς αὐτούς μετάνοιαν, ἀλλ᾽ ὡς ἀναφερομένη εἰς τούς πράττοντας αὐτήν μέ σατανικόν πεῖσμα, καί καυχομένους μάλιστα διά τήν ἁμαρτίαν τους αὐτήν, καί, ἀκόμη, ἀπαιτοῦντας νά παραστήσουν διά νόμου τό παρά φύσιν ὡς φυσικόν καί ἐπιτρεπτόν.
Τήν φράσιν Σας ὅμως αὐτήν, Σεβασμιώτατε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀπέκρουσε ἀρνητικῶς καί ὁ Σεβασμιώτατος πατήρ, Μητροπολίτης Σισανίου κ. Παῦλος, περί τοῦ Ὁποίου κάμνετε λόγον εἰς τήν ἐπιστολήν Σας καί ζητεῖτε τήν κρίσιν μας περί τῆς διαφωνίας Σας.
Σεβασμιώτατε ἅγιε Καλαβρύτων, περί τοῦ Σεβασμιωτάτου ἁγίου Σισανίου ἔχω νά Σᾶς πῶ ὅτι φρονῶ τά κάλλιστα καί ἄριστα. Τόν θεωρῶ ἐνάρετον Ἐπίσκοπον, ἐπιστήμονα Ποιμένα καί καλόν θεολόγον. Μόνον, παρατηρῶ ὅτι τόν ἀπερρόφησε περισσότερον ἡ ποιμαντική, καί δή τῆς οἰκογενείας ἡ ποιμαντική, καί ἐγκατέλειψε ὀλίγον τι τήν Βιβλικήν Θεολογίαν, ἐπί τῆς ὁποίας πρέπει νά στηρίζεται ἡ σκέψις καί ἡ δρᾶσις τοῦ Ἐπισκόπου. Πέπεισμαι δέ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Ἐπίσκοπος Πατήρ, ἐάν καταγίνη μέ βιβλικάς μελέτας, δύναται νά θεολογήση ἐπ᾽ αὐτῶν, οὐ μόνον ἐπιτυχῶς, ἀλλά καί ἀρίστως. Ὅμως, ἐπειδή θέλω νά ἐκφράζωμαι μέ ἐλευθερίαν καί εἰλικρίνειαν, λέγω σαφῶς, ὅτι δέν μοῦ ἤρεσε ἡ κριτική τοῦ Σεβασμιωτάτου ἁγίου Σισανίου καθ᾽ Ὑμῶν. Ἐνόησα σαφῶς τί θέλει νά εἴπη μέ τήν κριτικήν του, ἀλλά καί πάλιν, ἐπαναλαμβάνω, ὅτι δέν μοῦ ἤρεσε αὐτή διά τούς ἑξῆς δύο λόγους:
(α) Κατά πρῶτον, ἐνῶ ὁ ἀγώνας τώρα πρέπει νά γίνη κατά τοῦ ἐγκατασταθέντος ἤδη ἐν μέσῳ ἡμῶν σώματος τῆς ἁμαρτίας – καί ὁ ἅγιος Σισανίου κ. Παῦλος, εὖγέ Του (!), ἐξεδήλωσε δυναμικῷ τῷ λόγῳ καί τῷ τρόπῳ τήν ἀντίδρασίν Του πρός τό θεσπισθέν ἀνόμημα –, ὅμως ὁ κοινός ἐχθρός ἐδημιούργησε ἀγώνα μεταξύ μας καί μετετέθη λοιπόν τό θέμα εἰς μεταξύ μας διαμάχην.
(β) Ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος πατήρ Παῦλος ὀρθῶς λέγει ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν ὡμίλησε ἐλεγκτικῶς καί προσβλητικῶς πρός τούς ἀποτυχημένους καί τούς ἁμαρτωλούς, διότι θέλει τήν μετάνοιάν τους καί τήν ἐπιστροφήν τους εἰς Αὐτόν. Ὅταν ὅμως αὐτοί οἱ διαπράττοντες τήν ἁμαρτίαν, ἀντί νά μετανοήσουν γίνονται ὑβριστές καί διάβολοι, πολεμοῦντες τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου καί τά ἱερά θέσμια τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε ἀπαιτεῖται ὁ ἔλεγχος τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τους διά τῶν Ἐπισκόπων Της. Αὐτό μᾶς διδάσκουν οἱ ἀγῶνες τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Ὁ ἅγιος Σισανίου κ. Παῦλος θεωρεῖ ὡς ἀπόβλητον ἀπό τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον καί ἀπό τά ἱερά κείμενα τόν λόγον ἀδελφοῦ Ἐπισκόπου Του «φτύστε τους», λεχθέντα ἀπό ἱεράν ἀγανάκτησιν πρός τούς διαπράττοντας προκλητικῶς τήν σοδομικήν ἁμαρτίαν καί θέλοντας μάλιστα νά ἐπιβάλουν αὐτήν ὡς φυσικήν, νόμιμον καί θεμιτήν. Ἀλλ᾽ ὁ μελετητής τῆς Ἁγίας Γραφῆς βλέπει εἰς αὐτήν πάμπολλες ἐκφράσεις θυμοῦ καί ἀγανακτήσεως καί ἐπιθετικότητος κατά τῶν ποιούντων τά σκάνδαλα. Ὄχι κατά τῶν σκανδάλων γενικῶς, ἀλλά κατά τῶν ἀνθρώπων τῶν ποιούντων τά σκάνδαλα εἰδικῶς. Θά ἠδύνατο ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ νά γραφῆ ὁλόκληρος θεολογική ἐργασία ἀπό τήν ἔρευναν τῶν ἱερῶν κειμένων, ἐργασία ἡ ὁποία θά φέρη εἰς φῶς πολλά κεκρυμμένα ἑρμηνευτικά τῆς Βίβλου…».
(ΠΗΓΗ : Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία πρός τόν Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο, 27-1-2016, http://aktines.blogspot.com/2016/01/blog-post_279.html)
15) 12-6-2016 Ὅποιος ἀρνεῖται τή συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν «Πανορθόδοξη» τοῦ Κολυμπαρίου ἐξέρχεται τῆς Ἐκκλησίας
Τήν Κυριακή 12 Ἰουνίου 2016, τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. κ. Παῦλος χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐτέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἐνοριακό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.
Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξύ ἄλλων, ἀνέφερε :
«Καί ἐμεῖς δυστυχῶς εἴμαστε εὔκολοι νά φεύγουμε, γιατί ἔχουμε ἐγωισμό. Πῶς μπορεῖ νά εἴμαστε σίγουροι; Αὐτό, πού ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση, εἶναι πρῶτον ὁ Ἐπίσκοπος καί μετά οἱ Σύνοδοι τῶν Ἐπισκόπων. Καί ἐπειδή πρόκειται νά γίνει τώρα μία Πανορθόδοξη Σύνοδος καί πολλοί ρωτᾶνε γιατί; Πολλοί ἀθεόφοβοι ἔχουν ζαλίσει τούς Χριστιανούς μέ πολλά καί διάφορα. Ποιός θά μᾶς πεῖ τήν ἀλήθεια; Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κανείς δέν εἶναι πάνω ἀπ' αὐτήν. Καί τί εἶπε ἡ Ἱερά Σύνοδος, τό ἀκούσατε τήν περασμένη Κυριακή. Ἡ Ἐκκλησία ἀπεφάσισε, ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι, ὅλοι, μηδενός ἐξαιρουμένου, καί μή σᾶς κοροϊδέψει κανείς, γιατί μέσα στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας κανείς δέν διεφώνησε ἐπί τῆς οὐσίας, καί γι' αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας θά εἶναι στήν Πανορθόδοξη Σύνοδο. Εἶπε τίς ἀπόψεις του ὁ καθένας, κατήρτισε τίς προτάσεις της καί ὁδηγεῖται στή Σύνοδο, πού εἶναι ἡ κατ' ἐξοχήν ἔκφραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Γιατί; Διότι, σέ κάθε Σύνοδο αὐτό, πού ἐπισκοπεῖ, εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Τό νά ἀρνηθῶ νά πάω εἶναι σά νά θεωρῶ ὅτι ἐγώ εἶμαι ἀνώτερος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό σημαίνει ἐπί τῆς οὐσίας. Ἄρα, λοιπόν, ποιόν θά ἀκούσουμε; Τήν Ἐκκλησία καί μόνον αὐτήν. Κανέναν ἄλλο. Ἀκόμα καί τον εὐσεβέστερο καί τόν ἀγιώτερο ἄνθρωπο. Ἐφ' ὅσον ἡ Ἐκκλησία ἐν Συνόδῳ, (ἔτσι ζεῖ ἡ Ἐκκλησία), ἀπεφάσισε τή συμμετοχή της καί τίς προτάσεις της, ὅποιος αὐτό τό ἀρνεῖται ἐξέρχεται τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα. Γιατί οὐσιαστικά πολλοί θέλουμε νά βάλουμε τόν ἑαυτό μας πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἀλλά, αὐτό εἶναι δαιμονική πλάνη.
Καί ἡ πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδος ἔτσι συνῆλθε. Νά ἀντιμετωπίσει προβλήματα. Τον Ἄρειο τότε καί ἄλλα προβλήματα. Καί νά τοποθετήσει τά πράγματα. Αὐτό κάνει καί ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς κάθε Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό ἀνώτατο ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας. Καί πρίν ξεκινήσουμε, πάντα ζητᾶμε τη χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά ἔλθει καί νά μᾶς φωτίσει.
Ἄρα, λοιπόν, εἶναι σημαντικό νά προσέξετε, γιά νά μήν πλανηθεῖτε. Γιατί «ὁ ἀντίδικος ἡμῶν διάβολος περιπατῶν ὠρύεται, προσπαθῶν ποῖον νά καταπιεῖ». Ποιόν νά ἀποσπάσει ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὁ ἀληθινά Ὀρθόδοξος πιστός λέει : Τό εἶπε ἡ Ἐκκλησία. Τελείωσε. Δέν ἔχω ἐγώ ἄλλη γνώμη. Καί μάλιστα ὑπάρχει μιά θαυμάσια ἀρχή, πού λέει : «Ἡ γνώμη τῶν πλειόνων κρατείτω». Δηλαδή ἡ γνώμη τῶν πολλῶν, αὐτή θά ἐπικρατήσει.
Ἔτσι, λοιπόν, δέν ἀποφασίζει ὁ καθένας μας. Δέν σηκώνει μπαϊράκι ὁ καθένας μας, ἀλλά συναποφασίζουμε καί πειθόμεθα, ἀκόμα καί σέ κάτι, πού νά μήν συμφωνοῦμε. Θά μοῦ πεῖτε, γιατί νά μή συμφωνεῖτε; Γιατί, μπορεῖ νά εἴμαστε πλανεμένοι ἐμεῖς».
Ἑπομένως, κατά τόν ἀποθανόντα Μητροπολίτη οἱ τέσσερεις Ἐκκλησίες (Ρωσίας, Ἀντιοχείας, Βουλγαρίας, Γεωργίας), πού δέν πῆραν μέρος στήν «Πανορθόδοξη» τοῦ Κολυμπαρίου, εἶναι τώρα ἐκτός Ἐκκλησίας, δηλ. σχισματικές, ὅπως ἐπίσης καί ὅσοι Μητροπολίτες, «προταθέντες ὡς μέλη τῆς Συνόδου», ἀρνήθηκαν νά μετάσχουν. Μήπως καί ὅσοι Ἅγιοι ἀρνήθηκαν νά μετάσχουν σέ αἱρετικές καί ληστρικές συνόδους εἶναι καί αὐτοί ἐκτός Ἐκκλησίας;      
16) 30-5-2017 Σεβ. Σισανίου γιά τήν διακοπή μνημονεύσεως
- Ἐρώτηση καθηγητοῦ κ. Ἀντωνίου Ἐλευθεριάδη :  «Τόν τελευταῖο καιρό ἀκοῦμε καί διαβάζουμε πώς ἐλάχιστοι κληρικοί καί μοναχοί ἔχουν διακόψει τό μνημόσυνο τῶν οἰκείων τους ἐπισκόπων, ἔχουν δηλαδή «ἀποτειχισθεῖ»… ἀπό αὐτούς ἐπειδή αὐτοί (οἱ ἐπίσκοποι) κοινωνοῦν μέ τόν( ἄπαγε τῆς βλασφημίας!) αἱρετικό Πατριάρχη μας. Ποιά εἶναι ἡ προσωπική σας θέση πάνω σέ αὐτό τό γεγονός καί πῶς ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀφείλει νά ἀντιδράσει»;
- Ἀπάντηση Σεβ. Μητρ. Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου : «Καί μετά τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο ὑπῆρξαν ἐκεῖνοι πού τήν ἀμφισβήτησαν. Ὅμως αὐτή εἶναι καί παραμένει ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος. ΚάποιοιŸἐπεζήτησαν τήν ἰδίαν δόξαν. Πάντοτε θά ὑπάρχουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι. Μόνοι τους ἀκολούθησαν τήν ὁδόν τῆς ἀπωλείας. Μακάρι νά βροῦν τό δρόμο τους.­ Ἡ Ἱεραρχία ὀφείλει νά ἐπιδείξει πολλή ὑπομονή, ἀγάπη μεγάλη καί προσευχή πολλή καί ἄν χρειασθεῖ νά τούς δείξει καί ἐπισήμως τήν κατάσταση εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν περιέλθει. Πολλοί ἀποκηρύσσουν μετά βδελυγμίας τόν Παπισμό, ἀλλά ἔγιναν ἀπό μόνοι τους Πάπες».
(ΠΗΓΗ : Συνέντευξις, πού παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Σισανίου κ. Παῦλος εἰς τὸν κ. Ἀντώνιον Ἐλευθεριάδη, εἰς τὸ ἱστολόγιον «ProNews» τήν 30ήν Μαΐου 2017, https://www.pronews.gr/thriskeia/orthodoxia/583405_apokleistiki-synenteyxi-toy-sevasmiotatoy-mitropoliti-sisanioy-kai καί Ὀρθόδοξος Τύπος (30 Ιουνίου 2017) 8, http://www.orthodoxostypos.gr/pdf/2171.pdf)
17) 20-3-2018 Αἰχμές τοῦ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιου πρός τόν Σιατίστης Παῦλο: «Τί κρίμα! Ἕνας Μητροπολίτης ὑπερασπιστής τῶν Gays»
«… τό ΠΙΟ ΘΛΙΒΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ στήν πολύωρη ἀκροαματική διαδικασία ἦταν ἡ ἐκ μέρους τῆς Δικηγόρου τῆς Πολιτικῆς Ἀγωγής κας Κλειοῦς Παπαπαντολέων ἐπανειλημμένη ἐπίκληση τῶν θέσεων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου πρός ισχυροποίηση τῶν θέσεών τους! Τί κρίμα! Ἕνας Μητροπολίτης ὑπερασπιστής τῶν Gays»!
18) 22-3-2018 Σιατίστης Παύλος : «Μιά δεινή καί συνειδητή συκοφαντία»
Παραθέτουμε τό κείμενο τοῦ Σεβ. Σισανίου κυροῦ Παύλου, ὅπως δημοσιεύθηκε :
Εὑρισκόμουν στήν Μυτιλήνη ὅταν πληροφορήθηκα τή νέα ἀήθη ἐπίθεση στό πρόσωπο μου, ἀπό τόν Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο!
Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος θέλησε νά ὁλοκληρώσει τήν πνευματική του προετοιμασία ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐκτοξεύοντας μιά δεινή καί συνειδητή συκοφαντία ἐναντίον ἑνός ἐπισκόπου, τοῦ Μητροπολίτου Σιατίστης Παύλου, μέ τό σχόλιο «Τί κρίμα! Ἕνας Μητροπολίτης ὑπερασπιστής τῶν Gays!» ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι κάποιος ἤ κάποια δικηγόρος χρησιμοποίησε κείμενά μου εἰς τήν ἐναντίον του δίκη.
Δέν ξέρω ποιά κείμενά μου χρησιμοποιήθηκαν, ἀλλά δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα, πού νά ὑπερασπίζεται τήν ὁμοφυλοφιλία καί τούς ὁμοφυλόφιλους.
Ὑπάρχει βέβαια κείμενό μου, πού καταδικάζει ἀνεπιφύλακτα τή χρησιμοποίηση τῆς λέξης «φτῦστε τους» ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων, εἴτε αὐτή ἀφορᾶ τούς ὁμοφυλόφιλους, εἴτε τούς πολιτικούς, πού ἀπετἐλεσε καί τήν αἰχμή τῆς ὑπερασπιστικῆς του γραμμῆς.
Αὐτή ἡ διαφοροποίηση δέν σημαίνει ἐκ μέρους μου ἀποδοχή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, οὔτε ἔγκριση τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς ζωῆς, ἀλλά ἀπόρριψη τῆς δικῆς του ὕβρεως.
Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ γνωρίζει τίς ἀπόψεις μου ἀπό κείμενα καί ὁμιλίες μου καί δέν περίμενε τόν Καλαβρύτων νά μάθει.
Γνωρίζει πάρα πολύ καλά καί ὁ ἴδιος ὁ Καλαβρύτων ποιές εἶναι οἱ θέσεις μου καί γι’αὐτό ὀνόμασα τόν ἰσχυρισμό του «δεινή» καί τώρα προσθέτω «καί ἄνανδρη συκοφαντία».
Βέβαια εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού δέν ξεχνάει ποτέ κάθε διαφωνία μέ τίς ἀπόψεις του καί ψάχνει εὐκαιρίες γιά νά κακουργήσει ἐναντίον παντός διαφωνοῦντος μέ αὐτόν.
Πάντοτε ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος γιά νά ἐξουδετερώσει τήν ἐναντίον του κριτική ἐπικαλεῖται τά χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας του καί τῆς ἡλικίας του.
Ἄς τοῦ θυμίσω ὅμως τόν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «γῆρας τίμιον οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά ἐστί σύνεσις ἀνθρώποις καί ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος».
Ἡ κακία καί ἡ συκοφαντία δέν συμβαδίζουν μέ τήν σύνεση καί τήν καθαρή ζωή.
Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι θά προσπαθήσει ἀντί νά ζητήσει ἔλεος ἀπό τόν Θεό διά τήν δεινή ἁμαρτία τῆς συκοφαντίας, -ἐγώ τόν ἔχω πρό πολλοῦ καταλάβει καί συγχωρήσει, ἀλλά μπορεῖ ποτέ ἕνας ἀλάθητος νά ζητήσει ἔλεος,- θά ἐπιχειρήσει μέ τά γνωστά δικολαβίστικα τερτίπια του νά ἀπαντήσει.
Ἁπλά δέν θά τόν ἀκολουθήσω.
(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/20698-siatistis-paulos-mia-deini-kai-suneiditi-sukofantia)
19) 1-9-2018 Ὁ Σεβ. Μητρ. Σισανίου και Σιατίστης κυρός Παῦλος συμετεῖχε ἀντικανονικῶς στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, ἡ ὁποία ἀποφάσισε τόν δεύτερο γάμο τῶν κληρικῶν καί ἔκανε ἐνημέρωση γιά τήν ἀντικανονική ἀπόδοση Αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, χωρίς καμμία ἀντίδραση ἐκ μέρους του.
20) 31-10 ἕως 2-11-2018 : Συνεργασία μέ τόν Μητροπολίτη Βελγίου Ἀθηναγόρα
Ὁ Σεβ. Μητρ. Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος συμμετεῖχε ὡς εἰσηγητής στήν Γ΄ τριήμερη Ἱερατική Σύναξη, πού εἶχε ὡς γενικό θέμα «Ἡ Ποιμαντική τῶν Νέων», τήν πραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βελγίου ἀπό 31 Ὀκτωβρίου ἕως 2 Νοεμβρίου 2018 στήν περιοχή τῶν Ἀρδεννῶν τοῦ Βελγίου, ὅπου ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν νέων σήμερα». Οἱ Μητροπολίτες Ἀθηναγόρας καί Παῦλος συλειτούργησαν στὸν ἑορτάσαντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Περοννῶν τὴν Κυριακὴ 4/11/2018.
21) 14-1-2019 : Ἡ Μητρόπολη Βελγίου γιά τόν μακαριστό Ἱεράρχη
Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2018 ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου, προσκληθεὶς ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, σὰν ὁμιλητὴς στὴν ἐτήσια Σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, συνελειτούργησαν μάλιστα στὸν ἑορτάσαντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Περοννῶν τὴν Κυριακὴ 4/11/2018.

Ἅπαντες οἱ κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἐνθουσιάστηκαν ἀπὸ τὴν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία του γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ τῆς Νεότητος, καὶ ἐθεώρησαν ὡς πραγματικὴ εὐλογία τοῦ Θεοῦ τὴν παρουσία του στὴν ἱερατικὴ αὐτὴ Σύναξη…
Κύριος ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχή του στοὺς κόλπους τῶν Ἁγίων καὶ τῶν δικαίων. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.
(ΠΗΓΗ : https://www.ekklisiaonline.gr/nea/siatistis-pavlos-i-mitropoli-velgiou-gia-ton-makaristo-ierarchi/)
22) 14-1-2019 Πατριαρχικό Τρισάγιο γιά τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σιατίστης κυρό Παῦλο
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πληροφορηθείς στή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ὅπου βρίσκεται ἀπό τήν Κυριακή, τόν αἰφνίδιο θάνατο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου, τέλεσε στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, σήμερα, Δευτέρα, 14 Ἰανουαρίου, Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μιᾶς ἱστορικῆς ἐπαρχίας τῶν «Νέων Χωρῶν», περιστοιχούμενος ἀπό κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί Ἀδελφούς τῆς Ἱ. Μονῆς.
(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/26390-patriarxiko-trisagio-gia-ton-makaristo-mitropoliti-siatistis-kuro-paulo)


[1] Σχ. βλ. Εὐχή τῆς Γονυκλισίας «Ὁ Θεός ὁ μέγας καί αἰώνιος…», ἐν Εὐχολόγιον τό Μέγα, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθήνα 1992, σ. 378.
[2] Σχ. βλ. Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2017, ἔκδ. Ἀποστολική Διακονία, σ. 856.
[3] Ἑβρ. 13, 7.
[4] Αἰτωλίας γιά μακαριστό Σιατίστης Παῦλο : «Ἡ φωνή του θά λείψει», 15-1-2019, https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/26418-aitolias-gia-makaristo-siatistis-paulo-i-foni-tou-tha-leipsei
[5] Βαρθολομαῖος γιά Σιατίστης Παῦλο, Τό «ὕστατο χαῖρε» στόν Μητροπολίτη Σιατίστης Παῦλο, 16-1-2019, https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/26435-to-ustato-xaire-ston-mitropoliti-siatistis-paulo
[6] Καστορίας γιά Σιατίστης, Τό «ὕστατο χαῖρε» στόν Μητροπολίτη Σιατίστης Παῦλο, 16-1-2019, https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/26435-to-ustato-xaire-ston-mitropoliti-siatistis-paulo καί Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Τοποτηρητοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης,
Ἐπικήδειος ὁμιλία εἰς τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου (Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης, 16 Ιανουαρίου 2019), https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/26479-enas-authentikos-episkopos-foto
[7] Καστορίας : «Τιμή γιά τήν Ἐκκλησία ἡ μορφή τοῦ Μητροπολίτη Παύλου», 14-1-2019, https://www.romfea.gr/diafora/26395-kastorias-timi-gia-tin-ekklisia-i-morfi-tou-mitropoliti-paulou
[8] Φλωρίνης γιά Σιατίστης κυρό Παῦλο : «Ἕνα κενό στήν Ἐκκλησία», 14-1-2019, https://www.romfea.gr/diafora/26391-florinis-gia-siatistis-kuro-paulo-ena-keno-stin-ekklisia
[9] Ἀργολίδος γιά μακαριστό Σιατίστης : «Χάσαμε ἕναν πολύ καλό Ἐπίσκοπο», 14-1-2019, https://www.romfea.gr/diafora/26403-argolidos-gia-makaristo-siatistis-xasame-enan-polu-kalo-episkopo
[10] Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισανίου Παύλου (ΦΩΤΟ), 16-2-2019, https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/27109-tessarakonthimero-mnimosuno-makaristou-mitropolitou-sisaniou-paulou-foto
[11] Καστορίας Σεραφείμ : «Ἐπίσκοπος τῆς παρρησίας ὁ Παῦλος» (ΒΙΝΤΕΟ), 17-2-2019, https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/kastorias-serafeim-episkopos-tis-parrisias-o-pavlos-vinteo/
[12] ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, «Ἐκκλησία καί Ἀριστερά˙ σκέψεις καί ἐκτιμήσεις», ἐν Θεοδρομία ΙΕ 1, (Ἰανουάριος - Μάρτιος 2013) 24- 40.

10 σχόλια:

Ἰ. Ἀ. Ἠ. είπε...

Πρώτη φορά σχολιάζω ανάρτηση, αλλά νομίζω ότι το να περιμένει κανείς να γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο για να καταλογίσει σε εκλιπόντα Επίσκοπο έλλειμμα ορθοδόξου φρονήματος, με κείμενο 10.000 λέξεων μάλιστα !!!, είναι...(συμπληρώστε εσείς τον χαρακτηρισμό, εγώ αδυνατώ). Πραγματικά δεν πιστεύω αυτά που διάβασα.

Ανώνυμος είπε...

Πιστεύω τα ελατήρια του π. Άγγελου είναι από αγάπη στην ορθόδοξη πίστη και όχι από τίποτα κακή πρόθεση που προσπαθούν κάποιοι ανώνυμοι να του κολλήσουν.

ΡΩΜ.

ΧΑΡΑ είπε...

Τώρα βρήκε να γράψει αυτόν τον...λίβελο;! δεν σέβεται ο συγγραφέας του άρθρου αυτού ούτε τη μνήμη του πολύ πρόσφατα κοιμηθέντος μητροπολίτου, έλεος! και δίκαιο να έχει σε απόψεις του, όφειλε να μην τις δημοσιεύσει σε αυτή τη συγκυρία, μόνον εμπάθεια "κρύβει" η εκτροπή του δημοσιεύματος, συγχωρέστε με πάτερ,

Χαρά

Ανώνυμος είπε...

Τί γνώμη έχουν οι ανώνυμοι επικριτές του π. Αγγέλου για τον οικουμενισμό και τους οικουμενιστές επισκόπους;
Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πουν την γνώμη τους προτού κατακρίνουν τον π. Άγγελο...

Ορέστης

Ανώνυμος είπε...

Γιατί βλέπεις εμπάθεια Χαρά 9:53 μ.μ.; Είσαι καρδιογνώστρια;
Ξέρεις από πόση ορθόδοξη πίστη έχει ο π. Άγγελος;

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η 9:08 μ.μ. Καλύτερα να μην σχολίαζε ούτε τώρα.
Παρεξηγεί τον π. Άγγελο Αγγελακόπουλο.

Ανώνυμος είπε...

Η Χαρά λέει ότι "όφειλε να μην τις δημοσιεύσει σε αυτή τη συγκυρία".
Δηλαδή η Χαρά πότε θα ήθελε να τις δημοσιεύσει;
Μετά από 3 μήνες, 1 χρόνο, 10 χρόνια, 100 χρόνια;

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Άγγελος εκφράζει αυτά που πολλοί το σκεφτήκαμε όταν ακούσαμε την είδηση του θανάτου του Σεβ. Σιατιστης.

Ανώνυμος είπε...

Ένας Πρωτοπρεσβύτερος δεν μπορεί να εκφράσεις τις απόψεις του;
Δεν κατάλαβα τί είδους πρακτικές είναι αυτές μερικών.

Γιώργος

Ανώνυμος είπε...

Σωστά τα λένε οι αναγνώστες που παίρνουν το μέρος του π. Αγγέλου και υπερασπίζονται το δικαίωμα να έχει λόγο.

Αναγνώστης

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com