23 Νοε 2017

Επιστολή του π. Θεοδώρου Ζήση προς τον Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον

Αποτέλεσμα εικόνας για Θεόδωρος Ζήσης
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22ᾳ Νοεμβρίου 2017
Παναγιώτατον
Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης
κ. Ἄνθιμον
Ἐνταῦθα
Παναγιώτατε,
Διὰ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. 599/15.09.2017 ἐγγράφου ὡρίσατε Ἀναπληρωτὴν Πρόεδρον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ σας Δικαστηρίου τὸν τότε πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτην π. Στέφανον Τόλιον, τώρα δὲ μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου.

Οὗτος ἐσπευσμένως, τὴν ἰδίαν ἡμέραν (15.09), συνέταξε καὶ μοῦ ἀπέστειλε τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 2 ἔγγραφον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, μὲ τὸ ὁποῖον μὲ ἐκάλει νὰ παραστῶ ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην 28ην Σεπτεμβρίου καὶ ὥραν 12.00 μ. ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Πρωτοσυγκελλίας, ἵνα δικασθῶ «διὰ τὰ εἰς ἃ ὑπέπεσα κανονικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα».
Διὰ τοῦ ἀπὸ 26ης Σεπτεμβρίου ἰδικοῦ μου ἐγγράφου πρὸς τὸν ἀναπληροῦντα ὑμᾶς ὡς πρόεδρον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου Ἀρχιμανδρίτην π. Στέφανον Τόλιον, ἐδήλωσα ὅτι δὲν θὰ παραστῶ εἰς τὴν παρῳδίαν αὐτὴν τῆς δίκης καὶ ἐξήγησα τοὺς λόγους τῆς ἀπουσίας μου.
Ἐπέρασεν ἔκτοτε τὸ μακρὸν διάστημα τῶν δύο μηνῶν καὶ δὲν ἔχω λάβει γνῶσιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου, ὡς ἔχω ὄχι μόνον ἔννομον, ἀλλὰ καὶ ἁπλοῦν ἀνθρώπινον δικαίωμα· δὲν τολμῶ νὰ εἴπω ἀδελφικὸν ἐν τῇ Πίστει καὶ τῇ Ἱερωσύνῃ δικαίωμα καὶ ὑμέτερον χρέος.
Τί ἀπεφάσισε, τελικῶς, τὸ Δικαστήριον καὶ ποίαν ποινὴν μοῦ ἐπέβαλε; Ἐκήρυξεν ἑαυτὸ ἀναρμόδιον καὶ ἀπέστειλε τὸν φάκελλον εἰς τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον; Ἀνέβαλε τὴν δίκην ἢ τὴν ἐματαίωσε σκεφθὲν ψυχραιμότερον ἢ ἀδελφικώτερον; Δὲν εἶναι περιττὸν νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι οὔτε εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος τῆς πατριαρχικῆς δικαιοδοσίας, οὔτε εἰς ἄλλας μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκινήθη δικαστικὴ δίωξις ἐναντίον κληρικῶν διακοψάντων τὴν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου. Εὐχαριστῶ διὰ τὸν στέφανον αὐτὸν τῆς ἀδίκου διώξεως, ὡς καὶ τὸν συνεργήσαντα εἰς τοῦτο ὁμώνυμον π. Στέφανον, τὸν στεφανωθέντα τώρα διὰ τῆς ἐπισκοπικῆς μίτρας τῶν Φιλίππων.
Ὅπως ἔχω δηλώσει καὶ γράψει ἐπανειλημμένως, καὶ παρὰ τὰ συκοφαντικῶς καὶ κακοβούλως ὑπὸ ψευδομένων καὶ ἀνευθύνων ἀνθρωπαρίων διαδιδόμενα, δὲν πρόκειται νὰ προχωρήσω εἰς σχισματικὰς ἐνεργείας ἢ νὰ μνημονεύσω ἄλλον ἐπίσκοπον. Σᾶς ἀποστέλλω συνημμένως καὶ πρόσφατον σχετικὸν μικρὸν βιβλίον μου μὲ τίτλον: «Ἡ Ἀποτείχιση δὲν εἶναι σχίσμα. Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις». Θὰ ἐπαναλάβω τὴν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός σας, εὐθὺς ὡς καταδικάσετε δημο- σίως, «ἐπ᾽ ἐκκλησίας», τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν ψευδοσύνοδον τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία τὸν ἐθεσμοθέτησε καὶ τὸν ἐνομιμοποίησε, ἀλλοιώσασα καὶ φθείρασα τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν. Μέχρι τότε ἠμπορεῖτε κάλλιστα νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐπανέλθω εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ νὰ ἱερουργῶ, χωρὶς τὴν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός σας. Ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ ναοί της δὲν εἶναι ἰδιοκτησία τῶν ἐπισκόπων, ἀλλὰ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δὲ ὑπακοὴ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους, ἀναγκαία διὰ τὴν εἰρήνην καὶ εὐταξίαν, προϋποθέτει Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ὀρθοτομοῦντας τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον τὸν Ὁμολογητήν, καὶ ὄχι ἐκεῖ ποὺ μνημονεύονται αἱρετίζοντες ἐπίσκοποι. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν ὑπάρχει «Κακὴ ὑπακοὴ καὶ ἁγία ἀνυπακοή», κατὰ τὸν τίτλον παλαιοῦ πατερικοῦ μου βιβλίου, τὸ ὁποῖον συνημμένως σᾶς ἀποστέλλω.
Θὰ χαρῆ χαρὰν μεγάλην ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, ὁ ἀγωνισθεὶς ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου, ὅταν ἴδῃ τὸ θυσιαστήριον τοῦ ναοῦ του κυκλούμενον ὑπὸ ὀρθοδόξου ἐπισκόπου καὶ ὀρθοδόξων ἱερέων, μετ᾽ αὐτοῦ δὲ καὶ σύμπας τῶν Ἁγίων ὁ χορὸς διὰ τὴν εἰρήνευσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, τὸ ὁποῖον ταράσσεται καὶ σκανδαλίζεται ἐξ αἰτίας τῶν αἱρετικῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. Ἡ προθανάτιος ὁμολογία καὶ καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατὰ τὴν φρικτὴν ὥραν τοῦ καθαγιασμοῦ καὶ τῆς μεταλήψεως τῶν ἀχράντων μυστηρίων ἀπὸ τὸν μητροπολίτην Μάνης κυρὸν Χρυσόστομον ἀποστέλλει συγ-κλονιστικὰ μηνύματα.
Εὐχόμενος πᾶσαν ἀπὸ τοῦ Κυρίου τῆς εἰρήνης ἐνίσχυσιν πρὸς εἰρήνευσιν καὶ καταλλαγὴν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθείας καὶ Ζωῆς διατελῶ,
Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ
Συνημμένα 2:
1. Κακὴ Ὑπακοὴ καὶ Ἁγία Ἀνυπακοή, Θεσσαλονίκη 2006.

2. Ἡ Ἀποτείχιση δὲν εἶναι σχίσμα. Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις, Θεσσαλονίκη 2017.

7 σχόλια:

Αντιοικουμενιστής είπε...

Ιστορική επιστολή κονιορτοποιεί τον οικουμενισμόν. Ο Άγιος Τριαδικός Ύψιστος Θεός να ευλογή και να στηρίζη τον πατέρα Θεόδωρον. Αδελφοί, φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των κρυφοοικουμενιστών και των κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Πάντα εκφραστής Ορθοδόξου λόγου ο πατέρας Θεόδωρος

Ανώνυμος είπε...

..............ἡ δὲ ὑπακοὴ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους, ἀναγκαία διὰ τὴν εἰρήνην καὶ εὐταξίαν, προϋποθέτει Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ὀρθοτομοῦντας τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.


Ευχαριστούμε πατέρα Θεόδωρε

Ανώνυμος είπε...

Ἃξιος εἶσαι παπα-Θεόδωρε!

Ἀπορῶ πῶς ὁ κύριος Ἂνθιμος
(δέν γράφω "Παναγιώτατος"ἀλλά "κύριος", διότι ψάλλομε Ἃγιος ὁ Θεός, καί λέγομεν "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ", ὑπερᾱρκετόν λοιπόν τό "κύριος" )
λέγω λοιπόν, ἀπορῶ πῶς ὁ κύριος Ἂνθιμος ὡς Ἐπίσκοπος Χριστοῦ
δύναται νά διώκῃ τόν παπα-Θεόδωρον.
Ἀλλά ἐπέτρεψεν ὁ Θεός νά κυνηγᾶ ἡ νεολαία τοῦ Σύριζα τόν Ἂνθιμον!
Ἲσως αὐτό τόν κάνῃ νά καταλάβῃ τί ἒκαμε στόν παπα-Θεόδωρον!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ είπε...

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΝ,ΔΙΟΤΙ ΕΠΛΗΓΩΣΕ ΕΝΑ ΑΞΙΟΝ ΙΕΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΖΗΣΗΝ.

Ανώνυμος είπε...

Κι εγω με τη σειρα μου,να συμφωνησω με τους αληθεις λογους του π.Θεοδωρου,του αγωνιστου υπερ της Ο ρ θ ο δ ο ξ ο υ Π ι σ τ ε ω ς,επιχειρηματολογωντας και ορθοτομωντας τον λογον της Αληθειας!
Θελαμε να δουμε οι χριστιανοι οχι μονον το φως της Γνωσεως,αλλα κ το το Φως της Δοξης Του Θεου,πρωτιστως εντος μας!
Γι'αυτο οι αγιοι μας Αποστολοι,δεν περιδιαβαιναν την οικουμενη για ν'αποκτησουν την εξωθεν σοφια.
Η Ορθοδοξια μας διδασκει την αληθη Γνωση,.....εμπειριας τε και χαριτας...κ της θεωσεως την ενωσιν και οχι πολυγλωσσια,διαλεξεις ρητορικες μυστηριων ευρεσιν,και λυχνον τυφλωμενον.Αυτα ειπε και ο αγ.Γρηγοριος στον Βαρλααμ .Αλλωστε πως ηταν δυνατον κ οι μοναχοι να αφησουν τηνν επιστασια των λογισμων κ την αδιαλειπτη προσευχη και να τρεχουν σε τετυφλωμενους λιχνους [παντοτε γενικα μιλαμε]της ''γνωσεως'' κ της ''πτωσεως'' και να χασουν κ τον φοβο Του Θεου,την κατανυξη,την αδιαλειπτη δεηση,την τηρηση των εντολων,και τελος τελος την πιστη κ την αγαπη εκ της οποιας του φωτισμου το ανθος ανατελλει,καθως κ οι αγιοι Πατερες μας το λεγουν αλλα κ ο π.Θεοδωρος στις ομιλιες του,τα ιδια φρονει!
Χαριν της ειρηνης της εκκλησιας,ας γινει καταλαγη!
Χαιρετε εν Κυριω!

Ανώνυμος είπε...

Δίκαιο το αίτημα του Πατέρα Θεόδωρου να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της υποθέσεως της δίκης που τον αφορά και είναι απαράδεκτη αυτή η καθυστέρηση όσον αφορά την πληροφόρηση, τόσο του ιδίου, όσο και όλων ημών που ενδιαφερόμεθα για το θέμα αυτό, καθώς ο αγώνας του π. Θεόδωρου δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και πολλούς άλλους, είτε υπέγραψαν συμπαραστεκόμενοι υπέρ αυτού, είτε δεν υπέγραψαν για διάφορους λόγους, αλλά είναι υπέρ αυτού. Ελπίζουμε αυτή η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της Απόφασης του Επισκοπικού Δικαστηρίου να μην κρύβει μία καταδικαστική Απόφαση, που πρόκειται να ανακοινωθεί ετεροχρονισμένα, ώστε να προλάβει να προηγηθεί χρονικά, χωρίς πιθανές αντιδράσεις των Πιστών, η ενθρόνιση στην Καβάλα του Μητροπολίτου κ. Στεφάνου και να ανακοινωθεί μετά το γεγονός αυτό. Ήδη εάν υπήρξε μία τέτοια σκοπιμότητα και αληθινά ελπίζουμε να μην υπήρξε, δεν υπάρχει πλέον λόγος αναβολής της Ανακοίνωσης της Αποφάσεως, αλλά εάν όντως υπήρξε, τότε θα αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ο άδικος ουσιαστικά χαρακτήρας της Εκκλησιαστικής αυτής δίωξης.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com