3 Φεβ 2015

Βαρυσήμαντη επιστολή της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους για τα «ανοίγματα» του Πατριάρχη με τον Πάπα

P8240029
ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ι. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ
Βαρυσήμαντη επιστολή έστειλε η Ι. Κοινότητα Αγ. Όρους στον Οικουμενικό Πατριάρχη, με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι τον Νοέμβριο, κατά την εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα.
Μεταξύ άλλων οι Αγιορείτες αναφέρουν ότι είναι τουλάχιστον καινοφανή όσα συνέβησαν στο Φανάρι και μάλιστα ο λειτουργικός ασπασμός του Πατριάρχη με τον Πάπα, ενώ η αγιορείτικη παράδοση είναι γεμάτη από παραδείγματα αγίων που μίλησαν για την πλάνη και την αίρεση των Λατίνων. Επίσης είναι πολλοί Αγιορείτες, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος, που μαρτύρησαν γιατί δεν δέχθηκαν να «συμφρονήσουν με τους Λατινόφρονες».
Η συνέχιση του θεολογικού διαλόγου με τους Ρωμαιοκαθολικούς, που επιμένουν στις αιρετικές τους δοξασίες, έχει ως μόνο αποτέλεσμα τον σκανδαλισμό των πιστών, αναφέρουν στη συνέχεια.
Τέλος προειδοποιούν τον Πατριάρχη και υπενθυμίζουν ότι πριν από πενήντα χρόνια οι περισσότερες αγιορείτικες μονές διέκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχη Αθηναγόρα, όταν εκείνος προχώρησε στην άρση των αναθεμάτων με τους παπικούς.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής, το οποίο μόλις πρόσφατα έγινε γνωστό.
Θα απαντήσει ο Πατριάρχης στους Αγιορείτες;
Σημειώνουμε ότι είναι σεβαστή η στάση της Ι. Κοινότητας του Αγίου Όρους να μη κοινοποιεί τα κείμενα των επιστολών της. Για θέματα όμως που αφορούν την Ορθόδοξη Πίστη μας, όπως αυτής της επιστολής, είναι καλό να γίνονται γνωστά, αφού όλοι οι πιστοί θέλουν να γνωρίζουν τις θέσεις του Αγίου Όρους.

ΚΑΡΥΑΙ  ΤΗι  18ῃ/31ῃ Δεκεμβρίου 2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Φ.2/7/3012

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
Τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
Κυρίῳ κῳ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ωι
Πανσεβάστῳ Πατρὶ ἡμῶν καὶ Δεσπότῃ

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Τὴν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα βαθυσε­βάστως ἐν Κυρίῳ προσαγορεύομεν, ὑποβάλλοντες τὸ υἱϊκὸν ἡμῶν σέβας καὶ τὰς ταπεινὰς εὐχὰς διὰ τὴν ἐπὶ θύραις ἐπιτολὴν τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, νυχθημερὸν μνημονεύοντες τοῦ σεπτοῦ Ὑμῶν ὀνόματος ἐν ταῖς πρὸς Κύριον ταπειναῖς δεήσεσιν ἡμῶν.
Ἀξιωθέντες ἐγκαταβιοῦν εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Κυρίας Θεοτόκου Περιβόλιον, τελοῦντες τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας ἤ ἀναγινώσκοντες τὰ τῶν θεοφόρων πατέρων συγγράμματα, ἄλλοτε μὲν τιμῶμεν τὸν ἐν ἁγίοις ἱερομάρτυρα Κοσμᾶν τὸν Πρῶτον καὶ τοὺς σὺν Αὐτῷ, διότι μὲ τὴν ὁμολογίαν καὶ τὸ αἷμα των «ἐτήρησαν ἄμωμον τὴν Ἐκκλησίαν ἐκ τῆς πλάνης καὶ τῆς αἱρέσεως» «μὴ θελήσαντες συγκοι­νωνῆσαι καὶ συμφρονῆσαι τοῖς Λατινόφροσι» (τροπάριον τρίτης ὠδῆς  καὶ Κοντάκιον), ἄλλοτε δὲ μετὰ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου μακαρίζομεν τὸν Ἅγιον Μάρκον Ἐφέσου τὸν Εὐγενικόν, διότι «ὤφθη ἀνένδοτος ταῖς τῶν ἐναντίων ἐπιφοραῖς, τῆς θείας πίστεως λυμαινο­μένης τοῖς παραχαράκταις Λατίνοις» (Δοξαστικὸν μικροῦ ἑσπερινοῦ) καὶ ἄλλοτε ἀναγινώσκομεν τὸν Ὅσιον Σιλουανὸν ἀναβοῶντα: «Πόσον μακάριοι εἴμεθα οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ διότι ὁ Κύριος ἔδωκεν ἡμῖν τὴν ζωὴν ἐν Πνεύματι... Πιστεύω μόνον εἰς τὴν ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διότι εἰς Αὐτὴν εὑρίσκεται ἡ χαρὰ τῆς σωτηρίας, ἥτις ἀποκτᾶται διὰ τῆς ταπεινώσεως ἐν Χριστῷ»!
Ἀνατραφέντες εἰς τὴν πνευματικὴν ταύτην παράδοσιν καὶ μελετῶντες τοὺς ἀγῶνας τῶν πάλαι τε καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων πατέρων διὰ τὴν ἀκαινοτόμητον τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας πίστιν, δυσκολευόμεθα νὰ κατα­νοήσωμεν τὰ διατρέξαντα κατὰ τὰς ἑορτίους ἡμέρας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρω­τοκλήτου, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἱερωτάτην στιγμὴν τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, ἐξελθόντος ἐκ τοῦ ἱεροῦ βήματος διὰ νὰ δώσῃ λειτουργικὸν ἀσπασμὸν εἰς τὸν ἐνδεδυμένον τὸ ὠμόφορον Πάπαν Ρώμης, ὅστις καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπήγγειλε τὴν Κυριακὴν προσευχήν!
Ἀκροώμενοι τὴν ἀνησυχίαν τῶν ἐνα­σκου­μένων ἐν τῇ Ἁγιωνύμῳ Πολιτείᾳ πατέρων καί ἀδελφῶν, ἐκφράζομεν τὸν συνέχοντα ἡμᾶς προβληματισμόν, διότι τὰ ὡς ἄνω  πληγώνουν τὸ ὀρθόδοξον δογματικὸν καὶ λειτουργικὸν αἴσθημα καὶ προκαλοῦν σύγχυσιν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον χριστιανῶν, ἐπαναλαμβανόμενα δὲ δίδουν τὴν αἴσθησιν ὅτι οὐδὲν ὠφελοῦν ἀλλὰ μᾶλλον σκανδαλισμὸς γίνεται, δεδομένης τῆς στασιμότητος τοῦ ἀπὸ δεκαετιῶν ἀρξαμένου θεολογικοῦ διαλόγου, ὥστε τὸ ὅραμα τῆς ἐν ἀληθείᾳ καὶ μιᾷ πίστει ἑνώσεως, νὰ φαντάζῃ ὡς ἀνέφικτος πραγματικότης, ὅτε δὲ μάλιστα πολλοὶ Ρωμαιοκαθολικοί, ἀπογοητευμένοι ἐκ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἐμφορουμένης ἐκ τῶν αἱ­ρε­τι­κῶν δοξασιῶν τοῦ παπισμοῦ, ἀναζητοῦν διέξοδον εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Ὡς Ἱερὰ Κοινότης, Παναγιώτατε, ἐθεωρήσαμεν υἱϊκὸν ὄφλη­μα ἵνα μεταφέρωμεν τὴν ἀγωνίαν ἡμῶν, ἐπιποθούντων ἵνα παραμείνῃ ἀπαρα­σά­λευτος ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότης τῶν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξων καὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ ἁγιο­ρει­τικοῦ Σώματος, διότι, δὲν ἀποκρύπτομεν ὅτι ἰδιαιτέρως μᾶς θλίβει καὶ ἀνησυχεῖ τὸ ἐνδεχόμενον ἀναβιώσεως τῶν ἐνταῦθα πρὸ πεντηκονταετίας διαδραματισθέντων γεγο­νότων, τὰ ὁποῖα βεβαίως καὶ ἀπευχόμεθα, ὑφιστάμενοι εἰσέτι τὰς ὀδυνηρὰς συνεπείας αὐτῶν, ὡς ἄλλωστε ἀνεφέρθη Ὑμῖν καὶ διὰ τοῦ ὑπ᾽ ἀρ. Φ2/7/1679/18.7.2014 ἱεροκοι­νοτικοῦ ἡμῶν γράμματος.
Γινώσκοντες τὸ βαρὺ φορτίον, τὸ ὁποῖον ἐπωμίζεσθε, ὑποβάλλομεν ταῦτα μετὰ πόνου καὶ συνοχῆς καρδίας, υἱϊκῶς παρακαλοῦντες ὅπως πατρικῶς φροντίσητε ἵνα ἀναπαύητε τὰς συνειδήσεις τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε», ἐξαιτούμενοι τὰς πατριαρχικὰς Ὑμῶν εὐχὰς καὶ κατασπαζόμενοι βαθυσεβάστως τὴν Τιμίαν Ὑμῶν Δεξιάν
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

15 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δόξα σοι ο Θεός, νόμισα πως ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο! Δεν πιστεύω στα μάτια μου, δόξα τω Θεώ.

Ανώνυμος είπε...

Καλή αρχή στις παλιές δοξασμένες μέρες των αγιορειτών πατέρων .

Γεωργιος είπε...


Να τον αφορισετε και να τον καθαιρεσετε! Παλι στα λογια θα μεινετε. Πολυ ευγενικοι εισαστε, απαραδεκτον!!!

Γεωργιος

Αντιοικουμενιστής είπε...

Εξαιρετικώς αργοπορημένη η απάντησις της Ιεράς Κοινότητος, η δε απάντησις αποτελεί μνημείο πολιτικάντικης κοσμικής διπλωματίας και ουχί Ορθοδόξου Ομολογίας. Ο οικουμ. πατριάρχης ημών έχει υπερβεί τα εσκαμμένα προ πολλάς δεκαετίας.Τούτη η στιγμή δεν είναι η κατάλληλος δια διπλωματικούς ελιγμούς και "χάδια" αλλά δια σοβαράς Ορθοδόξους αποφάσεις, οίας θα κρίνουν το μέλλον συμπάσης της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μη λησμονείτε, Άγιοι Πατέρες της Ιεράς Κοινότητος, ότι το 2016 και η σχεδιαζόμενη ληστρική σύνοδος είναι προ των πυλών. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

Ανώνυμος είπε...

Ειλικρινά, οι σεβαστοί αγιορείτες πατέρες θεωρούν ότι έκαναν ομολογία πίστεως και έλεγχο στον Οικουμενιστή Πατριάρχη, όπως έκαναν και οι Άγιοι στους οποίους αναφέρονται, με αυτήν την χλιαρή επιστολή; Η κίνηση αυτή μοιάζει να εξυπηρετεί περισσότερο τον εφησυχασμό των συνειδήσεών τους.Σαν λαϊκοί περιμένουμε πιο δυναμικές αντιδράσεις.

Ανώνυμος είπε...

Έχουμε συνειδητοποιήσει σε ποια εποχή ζούμε; Ζούμε στην εποχή που έχει ξεκινήσει ΕΠΙΣΗΜΑ ο διωγμός ορθόδοξων αντιοικουμενιστών κληρικών από την Εκκλησία της Ελλάδας!!! Τα πράγματα δεν είναι απλά. Η ορθοδοξία εάλω εκ των έσω. Θέλουμε τους αγιορείτες πατέρες μπροστάρηδες στον αγώνα. Να προστατέψουν κάθε κληρικό που διώκεται.

Ανώνυμος είπε...

Έχουμε συνειδητοποιήσει σε ποια εποχή ζούμε; Ζούμε στην εποχή που έχει ξεκινήσει ΕΠΙΣΗΜΑ ο διωγμός ορθόδοξων αντιοικουμενιστών κληρικών από την Εκκλησία της Ελλάδας!!! Τα πράγματα δεν είναι απλά. Η ορθοδοξία εάλω εκ των έσω. Θέλουμε τους αγιορείτες πατέρες μπροστάρηδες στον αγώνα. Να προστατέψουν κάθε κληρικό που διώκεται.

Ανώνυμος είπε...

Αδελφοί οι Αγιορείτες στο κείμενό τους δεν τολμούν να προειδοποιήσουν τον Πατριάρχη με διακοπή μνημοσύνου εκ μέρους τους, αν συνεχίσει την ίδια πορεία. Για ξαναδιαβάστε προσεκτικά, την διακοπή μνημοσύνου θέλουν να μην την ξαναζήσουν, όπως πριν 50 χρόνια έκαναν οι Πατέρες τους επί Αθηναγόρα, με όλα τα άσχημα συνεπακόλουθα που υπάρχουν, κατ αυτούς, μέχρι και σήμερα. Αυτό το κείμενο ξεκινάει σαν κείμενο ομολογίας Πίστεως και καταλήγει ουσιαστικά σε κείμενο ιστορικής καταδίκης της αληθινής Ορθοδόξου Αντιστάσεως των Αγιορειτών Πατέρων, που έγινε προ 50 χρόνων και άρνησης της Αντιαιρετικής Παραδόσεως των Πατέρων και των Αγίων μας. Βαρθολομαίε συγγραφείς τέτοιων κειμένων μην τους φοβάσαι, στην καρδία τους δεν κατοικεί ο Χριστός, αλλά ο φόβος της ψεύτικης και φαινομενικής ισχύος σου. Αυτούς μην τους φοβάσαι, Τον Θεό όμως να τον φοβάσαι, Τον Οποίο πολεμάς. Και μην ξεχνάτε, ούτε εσύ, ούτε οι ακόλουθοι και συνοδοιπόροι σου, η Ορθοδοξία νίκησε και πάλι θα νικήσει το Σκότος των Αιρέσεων

Ανώνυμος είπε...

Ο πιστός του Κυρίου λαός ανέμενε αυστηρότερη γλώσσα από τους σεβαστούς αγιορείτες πατέρες, εξόχως στηλιτευτική των όσων ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ προδοτικών λαμβάνουν χώρα εδώ και χρόνια.
Ας μην ξεχνάμε ότι προσφάτως εν Κωνσταντινουπόλει είχαμε επανάληψη των ανεκδιηγήτων συμβαντων της αλήστου μνήμης θρονικής εορτής του Νοεμβρίου του 2006. Το κακό υποτροπίασε μολονότι και τότε οι αγιορείτες είχαν προβεί σε γραπτή δήλωση διαμαρτυρίας αν δεν απατώμαι.
Επίσης δε θα πρέπει να διαφεύγει επ ουδενί της προσοχής μας αφ ενός μεν η προδοτική συμπροσευχή των Ιεροσολύμων και αφ ετέρου η μετά ταύτα γέμουσα πολιτικών και επικοινωνιακών σκοπιμοτήτων επαίσχυντη συμπροσευχή του πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον αιρεσιάρχη της Ρώμης και τους πολιτικούς ηγέτες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης το παρελθόν έτος στη Ρώμη εκ των οποίων και προήλθε δεινός σκανδαλισμός του ορθοφρονούντος ποιμνίου.
Καλή και άγια η έκφραση ανησυχίας απ την πλευρά των εν Αγίω Όρει πατέρων, κάλλιον, όμως κατά τη γνώμη μου, η ενεργοποίηση του κανονικού δικαιώματος της διακοπής του μνημοσύνου του πατριάρχου.
Δυστυχώς οι εν Φαναρίω δε φαίνεται να συνέχονται από το γεγονός ότι η ολέθρια πολιτική τους αποδοκιμάζεται από τον πιστό λαό που βλέπει την πεφιλημένη μας Ορθοδοξία να προδίδεται από τους θεόθεν τετεαγμένους την προάσπισή τους!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Αυτά τα θέματα θέλουν προσοχή. Ας δείξουμε εμπιστοσύνη στους Πατέρες. Δεν θα προδώσουν την Ορθοδοξία !

(Τ.Σ.)

Ανώνυμος είπε...

Εγω ξερω το πατερικο πως οταν το σωμα πεθαινει για την αμαρτια το πνευμα π α ι ρ ν ε ι -ζ ω η για να επιτελεσει δικαιοσυνη.
Καλως εκαναν οι αγιορειτες πατερες!
Ο αγιορειτικος μοναχισμος θαρρω ειναι ο συνεχιστης του Μοναχισμου της Αιγυπτου,των Αγιων Τοπων,της Συριας,της Μ.Ασιας κλπ,που οταν χρειαζοταν αφηναν την μακαρια ησυχια τους και παρατασσονταν για την υπερασπιση της Πιστεως και ως θεματοφυλακες της ιερας Παραδοσεως,μη δεχομενοι καμια καινοτομια.
Ομως, για καποιους που ζητουν βεβιασμενες κινησεις χωρις να υπαρξει η αναγκη της τελειας καταρτησεως ωστε δια της ακριβειας και οικονομιας να μετανοησει ολο τ πληρωμα της εκκλησιας,γι αυτους νομιζω πως βιαζονται μη μακροθυμωντας και αποκλειοντας την οικονομια της εκκλησιας ως ασκηση!Διοτι το ζητουμενο ειναι να μην υπαρξουν δ ι α σ π α σ ε ι ς που θα οδηγησουν σε αλλες αστραπους σχισματικες και αιρετικες.οποτε στην περιπτωση αυτη ειναι προτιμοτερα η ανοχη μεθ επιστολων κ διαλογων εαν ειναι δυνατον και διαμαρτυριων η οποια διαμαρτυρια δεν ειναι σχισμα ουτε παρασυναγωγη .Και εαν η διακοπη μνημοσυνου ειναι μια προσωρινη εσχατη διαμαρτυρια για συνοδικη καταγνωση μιας αιρεσεως,ασφαλεστερα οδος κατα την ατελη μου γνωμη ειναι η δια συνοδικης διαγνωμης κατεγνωσμενη αιρεσις και αιτια διακοπης εαν και εφοσον εχουν εξαντληθει η διαχρονικη ανοχη της εκκλησιας και εξαντλησεως της καταρτησεως της .p

Ανώνυμος είπε...

Ε ΟΧΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!!

Jim είπε...

Κατα τα αλλα αφορισε και τον μεγαλυτερο θεολογο, κατα πολλους δευτερο αποστολο παυλο κυριο νικολαο Σωτηροπουλο που για αυτα τα χαλια ομιλουσε και ενοχληθηκε το φαναρι και η αυλη του κοψογενη και το βασανισαν τον ανθρωπο 20 χρονια.αιωνια η μνημη του νικολαου Σωτηροπουλου.

Ανώνυμος είπε...

Σιγά μην αλλάξει γραμμή πλεύσεως ο πατριάρχης μετά την επιστολή αυτή!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com