31 Ιαν 2014

Πατρών Χρυσόστομος, Ό,τι πνευματικό, εκτοπίζεται από τον χώρο της Παιδείας,τα τελευταία χρόνια. Εσχάτως στοχοποιήθηκε και στοχοποιείται το μάθημα των θρησκευτικών...

Α­νή­με­ρα της Ε­ορ­τής των Τριών Ιε­ραρ­χών ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος ε­τέ­λε­σε την Θεί­α Λει­τουρ­γί­α και o­μί­λη­σε επικαίρως στον Ιε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό της Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών.
Ο Να­ός ή­το α­σφυ­κτι­κά γε­μά­τος α­πό κό­σμο, με πρώ­τους τους έ­χο­ντες τα πρω­τεί­α της Εκ­παι­δεύ­σε­ως σε το­πι­κό ε­πί­πε­δο, πλή­θος Δι­δα­σκά­λων και καθη­γη­τών, Εκ­προ­σώ­πους Αρ­χών και Φο­ρέ­ων και βε­βαί­ως πλή­θος μαθητών της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παι­δεύ­σε­ως.
Τον πα­νη­γυ­ρι­κό της η­μέ­ρας ε­ξε­φώ­νη­σε με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α ο εκ­παι­δευ­τι­κό κ. Θε­ό­δω­ρος Μπα­ρής.
Κα­τά την ε­ορ­τήν της Α­να­κο­μι­δής των Ιε­ρών Λει­ψά­νων του Α­γί­ου Ιω­άν­νου του Χρυ­σο­στό­μου 27.1.2014, και κα­τά την διάρ­κεια της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας στην Ιε­ρά Μο­νή Πα­να­γί­ας Γη­ρο­κο­μι­τίσ­σης Πα­τρών, ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος ε­χει­ρο­τό­νη­σε Διά­κο­νον τον μό­λις ε­ξελ­θό­ντα  εκ της ε­νερ­γού υ­πη­ρε­σί­ας, Θε­ο­λό­γον Κα­θη­γη­τή και Διευ­θυ­ντή του Πει­ρα­μα­τι­κού Γυ­μνα­σί­ου του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών, Νι­κό­λα­ο Μεσ­σα­λά.
Τον Διά­κο­νο Νι­κό­λα­ο, χει­ρο­τό­νη­σε Πρε­σβύ­τε­ρο, ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος κα­τά την Θεί­α Λει­τουρ­γί­α της Ε­ορ­τής των Τριών Ιε­ραρ­χών, στον Ιε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό της Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Πα­τρών, πα­ρου­σί­α πλή­θους ευ­σε­βών Χρι­στια­νών, με πρω­το­στά­τας στο “Ά­ξιος” πλη­θύν μα­θη­τών του χει­ρο­το­νη­θέ­ντος.
Με­τά την προ­σφώ­νη­ση από τον νέ­ο Κλη­ρι­κό ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος σε μιά με­στή νο­η­μά­των ο­μι­λί­α του α­νε­φέρ­θη στην ση­μα­σί­α του Ε­ορ­τα­σμού των Τριών ιε­ραρ­χών και στην α­νά­γκη πα­ρο­χής Ελ­λη­νορ­θο­δό­ξου Παι­δεί­ας προ­κει­μέ­νου να σω­θή η πα­τρί­δα μας α­πό την δει­νή κρί­ση  στην ο­ποί­α ευ­ρί­σκε­ται, α­φού η ο­δύ­νη μας  και η με­γά­λη μας δυ­σχέ­ρεια  ως Έ­θνους και λα­ού, ο­φεί­λε­ται πρω­τί­στως  στο γκρέ­μι­σμα  των πνευ­μα­τι­κών μας βά­σε­ων, της Παι­δεί­ας μας και της πα­ρα­δό­σε­ώς μας.
Μας κα­τέ­στρε­ψαν εί­πε, τα ά­θε­α γράμ­μα­τα. Τα “πει­ρά­μα­τα” α­πέ­τυ­χαν οι­κτρά και ω­δή­γη­σαν τον τό­πο σε πνευ­μα­τι­κό μα­ρα­σμό. Η συ­χνή και ά­καιρη αλ­λα­γή των εκ­παι­δευ­τι­κών συ­στη­μά­των, ω­δή­γη­σε σε αποπροσα­να­το­λι­σμό τους μα­θη­τάς. Ό,τι πνευ­μα­τι­κό, ε­κτο­πί­ζε­ται α­πό τον χώρο της Παι­δεί­ας,τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια. Ε­σχά­τως στο­χο­ποι­ή­θη­κε και στοχο­ποιεί­ται το μά­θη­μα των θρη­σκευ­τι­κών...
Κρα­τεί­στε γε­ρά, ό­σο εί­ναι και­ρός, όρ­θιο, αυ­τό το οι­κο­δό­μη­μα, εί­πε απευθυνό­με­νος στους εκ­παι­δευ­τι­κούς ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος.
Υ­πο­λο­γί­ζο­με στους κα­λούς και ευ­συ­νειδή­τους δα­σκά­λους και κα­θη­γη­τάς. Τα παι­διά πε­ρι­μέ­νουν, δι­ψούν για την α­λή­θεια... Χρι­στός και Ελ­λά­δα μας χρειά­ζο­νται σή­με­ρα. Τα λό­για του Πα­τρο­κο­σμά εί­ναι ο έ­λεγ­χός μας και η πυ­ξί­δα μας.
Τέ­λος, μί­λη­σε για το θέ­μα της χει­ρο­το­νί­ας νέ­ων Ιε­ρέ­ων και της δυ­σκο­λί­ας κα­λύ­ψε­ως των ε­φη­με­ρια­κών θέ­σε­ων α­πό την Πο­λι­τεί­α, αφού μό­νο έ­νας κλη­ρι­κός διο­ρί­ζεται κά­θε χρό­νο, για κά­θε Μη­τρό­πο­λη.
Λα­βών α­φορ­μή, α­πό την εί­σο­δο στον Ιε­ρό Κλή­ρο του Εκ­παι­δευ­τι­κού Νικολά­ου Μεσ­σα­λά, ε­κά­λε­σε τους έ­χο­ντας βε­βαί­ως τα α­πα­ραί­τη­τα ε­φό­δια και την κλή­ση, Εκ­παι­δευ­τι­κούς εί­τε εν ε­νερ­γεί­α, εί­τε συ­ντα­ξιού­χους, αλ­λά και άλ­λους α­δελ­φούς κε­κο­σμη­μέ­νους με α­ρε­τάς πνευ­μα­τι­κάς των ο­ποί­ων η εργα­σί­α, το λει­τούρ­γη­μά τους, συ­νά­δει με το λει­τούρ­γη­μα του Ιε­ρέ­ως, να προ­σέλ­θουν, ε­άν αυ­τό εί­ναι και του Κυ­ρί­ου θέ­λη­μα και να θέ­σουν τον ε­αυ­τό τους στην διά­θε­ση της Εκ­κλη­σί­ας υ­πη­ρε­τώντας  την πλέ­ον α­πό την θέ­ση του Λει­τουρ­γού των Θεί­ων και Ιε­ρών Μυ­στη­ρί­ων.    

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Οι γονεις πρεπει να ζητησουν την απαλαγη των παιδιων τους απο το μαθημα της θρησκεολογιας ,αφου τα παιδια ουτε τα ενδιαφερει και ουτε καταλαβαινουν ολο αυτο το αλλαλουμ,και να αναλαβουν οι γονεις μαζι με την εκκλησια τη διδασκαλια του μαθηματος των θρησκευτικων,αν θελουμε να σωσουμε τα παιδια,

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com